Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORNEA ve SKLERA HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORNEA ve SKLERA HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 KORNEA ve SKLERA HASTALIKLARI
Yrd. Doç. Dr. Esra Ayhan Tuzcu

2 Kornea En öndeki, saydam tabaka Gözyaşı - “kornea” -ön kamara sıvısı
Konveks Genişliği: 12.5 x 11.5 mm Kalınlığı: mikron Gözün en kırıcı ortamı: 43 dpt

3 KorneanIn Anatomİsİ Beş hücresel tabaka Epitel Bowman tabakası Stroma
Descemet zarı Endotel Korneal duyu: N. Trigeminus oftalmik dalı (V1); myelin (-) Damar ve lenf dokusu yok Kornea - sklera arası geçiş bölgesi: “Limbus”

4 Epitel Bowman Tabakası Stroma Descement Zarı Endotel

5 Kornea Fizyolojisi Epitel ve endotel:
Sıvı geçişine karşı bariyer işlevi Metabolik pompa Yüksek metabolik aktivite Enerji: Aerobik ve anaerobik glikoliz Glukoz: Ön kamara sıvısı (% 90) Oksijen: Epitel: Gözyaşı ve tarsal konjontiva Endotel: Ön kamara sıvısı

6 Kornea Muayenesi Pakimetre Kalem ışık kaynağı kalınlık Biomikroskopi
Speküler mikroskopi endotel hücre sayısı ve niteliği Estezyometre duyu yeteneği Kalem ışık kaynağı Biomikroskopi Floresein ve Rose Bengal Keratometri- kornea topografisi eğrilik yarıçapı- kırıcılık

7 KORNEA HASTALIKLARI Keratitis Kerato - konjonktivitis sicca
Kornea distrofileri Konjenital anomaliler

8 KERATİTLER ENFEKSiYÖZ KERATiTiS Süperfisiyel keratitis
Bakteriyel kornea ülseri Viral keratitis Mikotik keratitis NON-ENFEKSIYÖZ KERATiTiS Exposure keratitis Nöroparalitik keratitis

9 Bakteriyel Keratitler
Predispozan faktör: Epitel defekti Korneal travma Herpetik keratit Kuru göz Kontakt lens Eksposure keratopati Bağışıklık zaafiyeti, kötü hijyen, yaşlılık Sağlam epitelden penetrasyon: N. gonore, N. menenjitis, C. Difteri En sık etkenler: Streptokok, stafilokok ve psödomonas

10 Bakteriyel Keratit Ağrı, fotofobi, görme kaybı
Aşırı pürülan sekresyon, konjontival hiperemi, kemozis, kapak ödemi Korneal opasite Hipopiyon Korneal delinme Endoftalmi riski !

11 Bakteriyel Keratitlerde Yaklaşım
Hastanın yatırılması Konjonktiva ve kazıntı kültürü Güçlendirilmiş antibiotikli damla Gentamisin - sefazolin veya Vankomisin - amikasin Siprofloksasin Sikloplejik damla Subkonjonktival antibiotik enjeksiyonu İyileşmeyen ülser ve korneal delinmede tedavi Terapotik keratoplasti İyileştikten sonra korneal lökom gelişirse tedavi Parsiyel penetran keratoplasti

12 Herpetik Keratit HSV tip 1 Sınıflama: I. Epitelyal keratit
Noktasal-dentritik keratit Coğrafik keratit II. Stomal keratit Diskiform keratit Nekrotizan keratit İnterstisyel keratit Herpetik keratoüveit III. Metaherpetik keratit

13 Epitelyal Herpetik Keratit
Noktasal-dentritik keratit: Aktif viral enfeksiyon Ağrı, batma, fotofobi, kızarıklık, bulanık görme Noktasal opasite Dentritik lezyon Kendiliğinden iyileşme: 1-2 hafta Nadiren stromal veya coğrafik keratite ilerleme Tedavi: Asiklovir pomad Kortikosteroidler kontrendike !!! Rekürrens: %

14

15 Coğrafik (Amiboid) keratit:
KS kullanımına bağlı

16 Stromal Herpetik Keratit
Stromada ödem, infiltrasyon, NV, nekroz ve ön üveit a. Diskiform keratit: ödem, infiltrasyon ve üveit b. Nekrotizan keratit: nekroz ve infiltrasyon c. İnterstisyel keratit: infiltrasyon, ödem, NV d. Herpetik keratoüveit: üveit

17 DİSKİFORM KERATİT

18 Stromal Herpetik Keratit
Diskiform keratit: Aşırı duyarlılık reaksiyonu Tedavi: antiviral ilaçlar ve steroidli damla Nekrotizan keratit: Viral çoğalma Tedavi: antiviral, antibakteriyel Stromal Keratit Korneal skar (vaskülarize lökom) Cerrahi tedavi: Parsiyel penetran keratoplasti

19 Metaherpetik Keratit Trofik ülser Aktif enfeksiyona bağlı değil
Bazal membranın persistan defektine bağlı Persistan epitel defekti Tedavi: Yapay gözyaşı, bandaj kontakt lens

20 Fungal Keratit Toprak ve bitkilerden bulaşma
Sıklıkla travma öyküsü (+) Klinik bakteriyel keratite benzer Flamentöz etkenler: Fuzarium, aspergillus Maya türü: Kandida Tedavi: Natamisin, amfoterisin, ketakonazol

21

22 Doğuşsal Kornea Anomalileri
Megalokornea Mikrokornea Kornea plana Distrofiler

23

24 Keratokonus Korneanın irregüler koni biçimini alması
Yaygın ve ilerleyici bir hastalık Puberte döneminde Sıklıkla bilateral

25 Keratokonus Santral ve parasantral stromada incelme Apikal protrüzyon
Düzensiz astigmatizma

26 Keratokonus Sistemik hastalıklar Down sendromu Turner sendromu
Ehler-Danlos sendromu Marfan sendromu Oküler hastalıklar Vernal hastalık Leber’in konjenital amorizisi Retinitis pigmentosa Mavi sklera,aniridi ve ektopia lentis

27

28

29 Keratokonus Tedavi: Gözlükle tahsis Sert gaz geçirgen kontakt lens
Cross-link Korneal halka Penetran keratoplasti

30 Skleral hastaliklar Skleral stroma korneada olduğu gibi tek yönde yerleşim göstermeyen, muhtelif büyüklük ve biçimlerde kollajen demetlerden meydana gelmektedir Skleranın en iç tabakası uveal traktusun suprakoroidal ve suprasilyer lamelleriyle karışmış durumdadır Anterior episklera, yüzeysel sklera stroması ve tenon kapsülüyle kapsülüyle kaynaşma gösteren yoğun, vasküler bağ dokusundan oluşur

31 episklerit Yaygın bulunan Selim ve sınırlı Genç erişkinler
Sistemik hastalık birlikteliği nadir

32 episklerit Basit Nodüler

33 episklerit Tedavisi ‒Hafif vakalarda topikal steroidler ve/veya topikal nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ‒Tedaviye cevapsız rekürren vakalarda nüksün ilk semptomu görülür görülmez günde 3 kez 100 mg sistemik flurbiprofen alınmasını gerektirmektedir

34 sklerit Skleral örtünün granülomatöz inflamasyonudur Anterior sklerit
‒nekroz yapmayan: diffüz veya nodüler ‒nekrotizan: inflamasyonlu veya inflamasyonsuz Posterior

35 sklerit Eşlik eden sistemik hastalıklar Romatoid artrit
Bağ dokusu hastalıkları: Wegener granülomatozis Poliarteritis nodosa Sistemik lupus erimatosus Diğer: polikondrit, herpes zoster ve cerrahi

36 sklerit Diffüz sklerit: En iyi huylu tip
%30’unda bağ dokusu hastalığı birlikteliği Damarların normal radyal uzanım paterni kaybolur, geniş anastomik kanallar oluşabilir

37 sklerit Nodüler sklerit
Nodüler episklerite benzer ancak skleradan kaynaklanan nodül hareket etmez Olguların %40’ında birden çok nodül Ön segment floresein anjiografisinde hızlı geçiş ve derin skleral boya sızıntısı

38

39 Tedavi Topikal tedavi faydalı değil
Sistemik NSAİ: İndometazin 75 mg günde 2 kez, ibuprofen, fenoprofen, piroksikam NSAİ yararlı olmazsa : Sistemik steroidler: prednizolon 1-2 mg/kg/gün Sistemik vaskülit varlığında immunsüpresif tedavi

40 sklerit Nekrotizan sklerit Skleritlerin içinde en zarar verici
%60 oranında oküler ve sistemik komplikasyonlar %40 oranında görme kaybı % 29 olgunun sistemik vaskülit nedeniyle kaybedilir %60 bilateral Gözle görülen inflamasyondan beklenilenden daha fazla ağrı Lezyonun kenarları orta kısma göre daha inflamedir

41 sklerit Nekrotizan sklerit
İnflamasyon bulgusu olmaksızın görülen nekrotizan sklerit (skleromalazi perforan) romatoid artritin geç dönemlerinde ortaya çıkmaktadır Genellikle ağrı yok Hastalık ilerledikçe sklera incelir ve altındaki üveal doku görünü hale gelir Göz içi basıncı yükselirse stafilom gelişebilir Bu gözler en ufak travma ile rüptüre olabilir ancak spontan perforasyon nadir

42

43

44 sklerit Nekrotizan sklerit tedavi:
Steroid ve NSAİ tedavisine cevap yoksa Metotreksat: mg/hafta Azotiopirin: 1-2 mg/kg/gün Siklofosfamid: 1-3 mg/kg/gün. Wegener granülomatozisinin göz tutulumunda ilk tercih Sklera incelmeye giden ilerleyici olgularda Sklera grefti ve sistemik immunsüpresifler

45 sklerit Posterior sklerit:
Ağrı, hassasiyet, proptozis, görme kaybı ve bazen hareket kısıtlılığı en sık yakınmalardır Koroidal katlantılar, eksüdatif retina dekolmanı, papil ödem, koroidal kalınlaşmaya sekonder ikinci açı kapanması glokomu Arka sklera kalınlaşması USG, CT ya da MRI ile gösterilebilir

46

47

48

49

50 sklerit Posterior sklerit tedavisi:
Eşlik eden sistemik hastalıkları olan yaşlı hastaların tedavisi nekrotizan anterior sklerit tedavisi ile aynı Eşlik eden sistemik hastalığı olamyan genç hastalarda NSAİ iyi cevap verir


"KORNEA ve SKLERA HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları