Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 1.Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. 2.Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 1.Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. 2.Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 1.Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. 2.Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.

3 Türkiye’nin Yunanistan ile yaşadığı ‘‘ Nüfus Mübadelesi ’’ sorunu, aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir? MAÖL 2012 A) Türkiye’de bulunan Yunan okullarının statüsü B) Yunanistan’dan Türkiye’ye çalışmaya gelen kaçak işçiler C) Türkiye’den Yunanistan’a yükseköğrenim görmek için giden misafir öğrenciler D) Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin karşılıklı yer değiştirmesi

4 Lozan Antlaşması’nın Boğazlar üzerinde Türk egemenliğini zedeleyen hükümleri aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır? MAÖL 2012 A) Ankara Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Montrö Sözleşmesi D) Balkan Antlantı

5 Lozan Antlaşması’yla belirlenemeyen Türkiye–Irak sınırı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çözüme kavuşmuştur? AÖL 2008 A) Ankara Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Kars Antlaşması

6 Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti “Nüfus Mübadelesi” sorununu aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamıştır? AÖL 2008 A) Irak B) Yunanistan C) Fransa D) Bulgaristan

7 Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde dış politikada yaşanan Türk-Yunan sorunudur? AÖL 2008 A) Nüfus Mübadelesi B) Irak Sınırı Sorunu C) Hatay Sorunu D) Kıbrıs Sorunu

8 Türkiye bu meseleyi kendi iç sorunu sayarak konuyla ilgisi olan devletlerin görüşme isteklerini reddetti. Türkiye yaşanan bu sorunu, bağımsız bir devlet olarak kendi kanunları çerçevesinde çözümledi. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan bu sorun, aşağıdakilerden hangisidir? AÖL 2009 A) Hatay Sorunu B) Yabancı Okullar Sorunu C) Irak Sınırı ve Musul Sorunu D) Nüfus Mübadelesi

9 Aşağıdaki devletlerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalayan devletlerden biri değildir? AÖL 2009 A) İngiltere B) Japonya C) Almanya D) Romanya

10 Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün dış politika anlayışı içinde yer almaz? AÖL 2010 A) Uluslararası hukuka saygılı olmak B) Dış politikada uzlaşmaz olmak C) Yurtta barış dünyada barış ilkesine uymak D) Devletlerin eşitliği ilkesinden taviz vermemek

11 I- Balkan Antantı’nın imzalanması II- Milletler Cemiyetine üye olunması III- Montrö Boğazlar Sözleşme-sinin imzalanması IV- Türkiye-İngiltere arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması Atatürk Döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? AÖL 2010 A) IV - II - III - I B) IV - I - II - III C) III - IV - II - I D) IV - II - I - III

12 Lozan Barış Antlaşması’nda kurulan Boğazlar Komisyonu, hangi tarihte kaldırılmıştır? A İ O 2010 A) 2 Eylül 1938 B) 20 Temmuz 1936 C) 1 Kasım 1928 D) 29 Ekim 1923

13 Lozan Barış Görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki konulardan hangisi, 1926’da Ankara Antlaşması ile çözüme kavuşmuştur? A İ O 2010 A) Kapitülasyonlar B) Savaş tazminatı C) Türkiye - Irak Sınırı D) Türkiye - Yunanistan Sınırı

14 Lozan Barış Antlaşması’nda kurulan Boğazlar Komisyonu, aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır? A İ O 2010 A) Montrö Sözleşmesi B) Ankara Antlaşması C) Sadabat Paktı D) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

15 ‘‘Erişilemeyecek hayali emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak…’’ Atatürk’ün bu sözü dış politikada gözetilen ilkelerden hangisini vurgulamaktadır? MEB A) Çalışkanlığı B) Modernliği C) Gerçekçiliği D) Duygusallığı

16 Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden bazıları şunlardır: I- Millî sınırlarımız içinde kalmak II- Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşin­de koşmamak III- Uluslararası ilişkilerde, eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmak IV- Dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak Verilen ilkelere göre, Atatürk’ün dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? MEB A) Gerçekçidir B) Yayılmacıdır C) Barışçıdır D) Akılcıdır

17 Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullandı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı. Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorumlayan yargı, aşağıdakilerden hangisidir? MEB A) Şeyh Sait İsyanı, İngilizler tarafından desteklenmiştir. B) Türk ordusu isyanı bastırırken İngilizlerle savaşmıştır C) İçte yaşanan sorun dış politikayı olumsuz etkilemiştir D) İç politikada başarılı olmak için dış politikada da başarılı olmak gerekir.

18 Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye – Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili oldular. Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere’nin desteklemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek B) Müslüman ülkelerle Türkiye’nin arasında gerginlik çıkarmak C) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini engellemek MEB

19 A) Lozan Antlaşması B) Sadabat Paktı C) Montrö Sözleşmesi D) Balkan Antantı Boğazlar Sorunu aşağıdakilerden hangisiyle çözümlenmiştir? MEB

20 “Tarihte birçok defa tartışma ve tutku sebebi olan Boğazlar, artık tam anlamı ile Türk egemenliği altında, yalnız ticaret ve dostluk ilişkilerinin ulaşım yolu hâline girmiştir.” diyen Atatürk bu sözü ile Cumhuriyet Döneminde yaşanan aşağıdaki dış politika gelişmelerinden hangisini vurgulamıştır? A) Balkan Antantı B) Montrö Sözleşmesi C) Sâdâbat Paktı D) Musul Sorunu MEB

21 Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında imzalanan antlaşmalardan biri değildir? A) Moskova Antlaşması B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi C) Mudanya Ateşkes Antlaşması D) Gümrü Antlaşması MEB

22 I- Harf İnkılabı II- İstiklal Marşı’nın kabulü III- Montrö Boğazlar Sözleşmesi IV- Türk Dil Kurumunun Kurulması Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? MEB A) I - III - II - IV B) II - I - IV - III C) I - II - III - IV D) II - IV - I - III

23 KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

24 I-Natoya giriş II-Balkan Antantı III-Sadabat Paktı IV-Hatay’ın anavatana katılması Dış politikaya ait bu gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde meydana gelmemiştir? A) I-II B) II-III C) II-IV D) I-IV A İ O 2011

25 Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne ne zaman üye olmuştur? A) 1923 B) 1930 C)1932 D)1945 A İ O 2011

26 Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarına katılan en son il, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hatay B) Edirne C) İzmir D) Kars MAÖL 2011

27 Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesini teklif eden devletler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) İspanya - Yunanistan B) İtalya - Yunanistan C) Fransa - İspanya D) İngiltere - İtalya MAÖL 2011

28 Balkan ülkesi olmalarına rağmen Balkan Antlantı’na katılmayan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Arnavutluk - Romanya B) Yugoslavya - Yunanistan C) Pakistan - Bulgaristan D) Bulgaristan - Arnavutluk MAÖL 2012

29 Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir? A) İran B) Irak C) Pakistan D) Afganistan MAÖL 2011

30 Türkiye “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi doğrultusunda takip ettiği dış politikası gereğince bölgesel ve uluslararası alandaki barışçı faaliyetlere katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? A) Milletler Cemiyetine üye olması B) Sadabat Paktı’nı imzalaması C) Yeşilay Derneğini kurması D) Balkan Antantı’na katılması AÖL 2008

31 Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? A) Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması B) Sadabat Paktı’nın kurulması C) Hatay’ın anavatana katılması D) Nüfus Mübadelesinin yapılması AÖL 2008

32 Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir? A) Türkiye B) İran C) Irak D) Pakistan AÖL 2008

33 İtalyan tehlikesine karşı Orta Doğu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadabat Paktı B) Balkan Antantı C) Montrö Sözleşmesi D) Lozan Antlaşması AÖL 2008

34 Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politika izleyerek dünya barışını tehdit etmeleri karşısında, Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak için ittifak antlaşmaları yapmıştır. Türkiye aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle batı sınırlarını güvence altına almıştır? A) Sadabat Paktı B) Balkan Antantı C) Kars Antlaşması D) Briand - Kellogg Paktı AÖL 2008

35 I- Yabancı Okullar Sorunu II- Musul Sorunu III- Hatay Sorunu IV- Boğazlar Sorunu Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasetinde yaşanan yukarıdaki sorunlardan hangileri, Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır? A) Yalnız II B) I – II C) II – IV D) III – IV AÖL 2008

36 Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesini teklif eden devletler, aşağıdakilerden hangileridir? A) İngiltere – Fransa B) İspanya – Yunanistan C) İtalya – Yunanistan D) Fransa –İtalya AÖL 2008

37 Yakın Doğu’da barış ve güvenliği sağlamak, Asya ve Afrika’da genişlemek isteyen İtalya’nın emperyalist emellerine engel olmak amacıyla kurulan ittifak, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadabat Paktı B) NATO C) Varşova Paktı D) Balkan Antantı AÖL 2009

38 Aşağıdakilerden hangisi, Orta Doğu’nun güvenliğini sağlamak amacı ile imzalanmıştır? A) Petrograd Protokolü B) Panmunjom Mütarekesi C) Sadabat Paktı D) Balkan Antantı AÖL 2010

39 Türkiye’nin aşağıdaki sınırlarından hangisinin bugünkü şeklini alması, diğerlerinden daha sonradır? A) Bulgaristan B) İran C) Suriye D) Gürcistan AÖL 2009

40 Türkiye, Hatay Sorunu’nu aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamıştır? A) Yunanistan B) Fransa C) İngiltere D) Rusya AÖL 2009

41 Lozan Barış Antlaşması’nda görüşülen aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili hükümler, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti için sorun olmamıştır? A) Kapitülasyonlar B) Irak Sınırı C) Boğazlar D) Suriye Sınırı AÖL 2009

42 Aşağıdakilerden hangisi 8 Temmuz 1937 tarihli Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir? A) Türkiye B) İran C) Afganistan D) Pakistan A İ O 2010

43 Atatürk “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” sözünü, aşağıdaki yerlerden hangisini ülkemiz sınırlarına katmak amacıyla söylemiştir? A) Hatay B) İzmir C) Edirne D) Muğla A İ O 2010

44 Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür. Atatürk’ün izlediği bu politika, Türk dış politikasının; I- Bağımsızdır. II- Barışçıdır. III- Hukuka bağlıdır. IV- Millî güce dayalıdır. esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir? A) Yalnız II B) I-II C) II-III D) I-III-IV MEB

45 Türkiye’nin, Balkan Antantı’nı imzalamasında aşağıdaki devletlerden hangisinin dünya barışını tehdit etmesi rol oynamıştır? A) İngiltere B) Rusya C) Yunanistan D) İtalya MEB

46 Türkiye; 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmuş, 1934’te Balkan Antantı’na katılmış, 1937’de Sadabat Paktı’nı imzalamıştır. Buna göre dış politikada Türkiye, Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişlerinden hangisine uygun hareket etmiştir? MEB A) Ya istiklal, ya ölüm! B) Yurtta barış, dünyada barış! C) Türk! Övün, çalış, güven! D) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

47 KAZANIMLAR 4. Atatürk'ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 5.Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder

48 A) Ankara B) İstanbul C) İzmir D) Adana Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir aşağıdaki illerimizden hangisindedir? AÖL 2008

49 A) Celal Bayar B) Cevdet Sunay C) Cemal Gürsel D) İsmet İnönü Atatürk’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına, aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? AÖL 2008

50 A)İstanbul - Savarona Yatı B) Ankara - Çankaya Köşkü C) İstanbul - Dolmabahçe Sarayı D) İstanbul - Çırağan Sarayı Mustafa Kemal Atatürk, aşağıdaki yerlerden hangisinde hayata gözlerini kapamıştır? AÖL 2009

51 A) İstanbul B) Ankara C) İzmir D) Samsun Atatürk’ün geçici kabri olan Etnografya Müzesi, hangi ilimizdedir? A İ O 2010

52 A) 8-12 Ekim B) 10-16 Kasım C) 29 Ekim-4 Kasım D) 15-22 Nisan Aşağıda verilen tarihlerden hangisinde “Atatürk Haftası” kutlanır? MEB

53 A) Dolmabahçe Sarayı B) Etnografya Müzesi C) Topkapı Sarayı D) Kurtuluş Savaşı Müzesi Atatürk’ün 1938 yılında ölümünden, ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’e nakledildiği 1953 yılına kadar geçen sürede naaşına, aşağıdakilerden hangisi geçici mekan olmuştur? MEB

54 A) 1938 B) 1945 C) 1950 D) 1953 Atatürk’ün naaşının Etnografya Müzesi’nden alınarak Anıtkabir’e nakledildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir? MEB

55 A) 57 yaşında vefat etmiştir. B) İstanbul’dan alınan cenazesi Savarona yatı ile İzmit’e getirilmiştir. C) İzmit’e getirilen cenazesi daha sonra kara yolu ile Ankara’ya getirilmiştir. D) Çankaya Köşkü’nde geçici bir kabir yapılmıştır. Atatürk’ün ölümüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? MEB


"KAZANIMLAR 1.Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. 2.Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları