Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4857 sayılı İŞ KANUNU Neşat OLAĞAN Çalışma Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Bireysel İş İlişkileri Daire Başkanlığı 0-312-2966277

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4857 sayılı İŞ KANUNU Neşat OLAĞAN Çalışma Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Bireysel İş İlişkileri Daire Başkanlığı 0-312-2966277"— Sunum transkripti:

1 4857 sayılı İŞ KANUNU Neşat OLAĞAN Çalışma Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Bireysel İş İlişkileri Daire Başkanlığı 0-312-2966277 nolagan@csgb.gov.tr

2 - İş Sözleşmesi - İş Güvencesi - İş Sözleşmenin feshi/bildirim süresi - İhbar Tazminatı - Çalışma süreleri/ara dinlenmesi - Çalıştırılma yaşı - Gece/yer altı ve su altında çalışma - Doğum ve süt izni - Ücret - Fazla çalışma - Bayram, hafta ve genel tatiller - Yıllık izinler - Kıdem Tazminatı ve Hesabı EĞİTİMİN İÇERİĞİ

3 4857 Sayılı Kanun A. İŞ SÖZLEŞMESİ  İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. (İK.md.8) İş sözleşmesi hukuki bakımdan;  Özel hukuk sözleşmesidir.  İşçinin şahsına bağlıdır.  Karşılıklı borç yükler ve bağımlılık ilişkisine dayanır.  Kanunda aksi belirtilmedikçe şekle tabi değildir. (Süresi bir yıldan fazla ise yazılı yapılması zorunludur.)

4  Herhangi Bir İşte Çalışma  İş Karşılığı Ücret Alınması  Bağımlılık İlişkisi Bağımlılık unsuru, iş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden(eser, vekalet gibi) ayıran en önemli unsurdur. A. İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

5 4857 Sayılı Kanun İŞ GÜVENCESİ İş güvencesi, işçinin işini korumak amacıyla ;  İşverenin iş sözleşmesi fesih hakkını sınırlayan,  Sadece işçinin kullanabileceği,  Tek taraflı haklardan oluşan, bir iş hukuku kurumudur.

6 İş Kanununda iş güvencesinden;  Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde,  En az altı ay kıdemi olan,  Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler yararlanabilir (İK. md.18/1). İŞ GÜVENCESİNDEN KİMLER YARARLANIR

7 4857 Sayılı Kanun İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütünün sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. (İK md.18, 19, 21 ve 25/son). İŞ GÜVENCESİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ

8 4857 Sayılı Kanun SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL İşveren, iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşmesini feshederken;  İşçinin öncelikle savunmasını almalı,  Fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmeli,  Fesih bildirimini yazılı olarak yapmalıdır. Aksi halde yapılan fesih geçersiz olur. (sendika üyeliği, faaliyetleri, temsilciliği, Dava açma, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, Hamilelik, doğum, din, siyasi düşünce…) gibi Nedenler geçerli sebep oluşturmaz.

9 4857 Sayılı Kanun FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ İşçi, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine dava açarak işe iadesini talep edebilir. (İK. Md.20)  İşveren işçiye yazılı bildirimde bulunmamışsa,  Yazılı bildirimde iş sözleşmesinin fesih nedenini belirtmemişse,  Fesih nedenini belirtmekle birlikte geçerli bir nedene dayanmıyorsa,  Fesih nedeni geçerli olsa bile bunu ispat edemiyorsa, fesih geçersiz sayılır.

10 4857 Sayılı Kanun GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI (dava SMK göre 2 ay içinde sonuçlanır, temyiz halinde Yargıtay 1 ay) İşe iade davasını kazanan işçi;  Mahkeme kararının tebliğinde itibaren 10 iş günü içinde işverene başvurmalı.  İşveren de, işçiyi 1 ay içinde işe başlatmalıdır.  İşveren işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise;  En az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı,  Çalıştırılmadığı süreyle ilgili 4 aylık ücreti tutarında ayrı bir tazminat ödemekle yükümlü olur.

11 4857 Sayılı Kanun İHBAR ÖNEL SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. (İK md.17) Taraflar;  6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,  6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,  1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,  3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta, Önceden bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Aksi halde bu süreler kadar ihbar tazminatı ödemek zorundadırlar. (iş arama izni günde 2 saat)

12 4857 Sayılı Kanun İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAYACAK HALLER  İşçinin, iş sözleşmesini kendi isteğiyle feshetmesi,  Muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi,  Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmesi,  Emeklilik nedeniyle sözleşmenin sona erdirilmesi,  İşçinin ölümü, Hallerinde iş sözleşmesi sona eren işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

13 4857 Sayılı Kanun HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI (6 işgünü içinde, 1 yıl süreyle) İşçi için;  I. Sağlık sebepleri (işin niteliği, bulaşıcı…)  II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri (Asılsız beyan, küfür, kavga, taciz, ücret…)  III. Zorlayıcı sebepler (zorlayıcı sebeple işin 1 haftadan fazla durması) İşveren için;  I- Sağlık sebepleri (hastalık, sakatlık…)  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri  III- Zorlayıcı sebepler  IV-İşçinin göz altına alınması-tutuklanması halinde (17.m. Bildirim sürelerinden sonra)

14  Objektif olarak makul karşılanabilir hafif kusurlu davranışlar geçerli nedenleri oluştururken,  Ağır ve ciddi kusur içeren davranışlar da haklı nedeni oluşturur.  Örneğin işe geç kalma eylemi eğer alışkanlık haline gelmiş ise, geçerli neden sayılabilir.  Örneğin; haklı nedenle fesihte (işveren tarafından 25/II) hiçbir tazminat hakkı doğmazken, geçerli nedenle fesihte ihbar tazminatı (bildirim süresine uyulmamışsa), kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneğine hak kazanılabilir. HAKLI NEDENLE-GEÇERLİ NEDEN ARASINDAKİ FARK

15 4857 Sayılı Kanun A. ÇALIŞMA SÜRESİ Çalıma süresi, genel olarak, bir işçinin, çalışsın ya da çalışmasın, iş gücünü işverenin emrine sunduğu süreler ile Kanunda ayrıca çalışma süresinden sayılacağının açıklığa kavuşturulduğu sürelerin toplamından oluşur.(İK. md.63) (maden, ocak, su altı işine ulaşım, işveren tarafından başka bir yere Gönderilme süresi….)

16 4857 Sayılı Kanun A. ÇALIŞMA SÜRESİ  İş Kanununa göre, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu belirtilmektedir. Nispi emredici nitelikte olan bu sürenin, tarafların anlaşmasıyla azaltılması mümkünse de, artırılması mümkün değildir.  Yeraltı ve maden işlerinde çalışanların günlük çalışma süresi 7,5 ve haftalık çalışma süresi 37,5 saatten fazla olamaz.  Günlük olarak çalışılabilecek en fazla süre 11 saattir.  Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, çalışma süresi, haftanın çalışılan sürelerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

17 4857 Sayılı Kanun Ara Dinlenmesi Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; (68.m)  Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,  Dört saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,  7.5 saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilir.  Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.  (yemek molası ayrıca verilmez)

18 4857 Sayılı Kanun Gece Süresi ve Gece Çalışmaları  Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir.  İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati geçemez. ( Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde işçinin onayı alınarak yapılabilir. nisan/2015/6645 sk)  Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir..  Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.

19 4857 Sayılı Kanun B. ÇALIŞTIRMA YAŞI  15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.  Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

20 4857 Sayılı Kanun C. YER ve SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

21 4857 Sayılı Kanun D. GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. Yeraltı ve Maden İşlerinde çalışanlara fazla çalışma yaptırılamaz.

22 4857 Sayılı Kanun E. ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA  Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.  Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.  Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

23 ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA  Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.  Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.  İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. (6663 sayılı kanun zorunlu eğitime başlayan çocuk için yarım çalışma iznini getirmiştir. Ocak/2016) 4857 Sayılı Kanun

24 Süt İzni  Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.  Analık izninin bitiminden sonra işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.  Bu fıkra hükümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz. (6663 sK. Ocak/2016)

25 10 dakika ara

26 4857 Sayılı Kanun A. ÜCRET Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret kural olarak, Türk parası ile işçi adına özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.  Ücret en geç ayda bir ödenir.  İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. (32.m)

27 4857 Sayılı Kanun ÜCRETİN ÖDENMESİ İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. İşçinin sözleşmesi çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. (34.m) ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ

28 4857 Sayılı Kanun ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAMASI Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da İş Kanunu hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz. (İK. md.62)  İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz.  Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. (35.m) ÜCRETİN SAKLI KISMI

29 4857 Sayılı Kanun C. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ  Fazla çalışma, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.  Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde %50 fazlasıdır.  Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, serbest zaman olarak kullanabilir. (41.m)

30 4857 Sayılı Kanun FAZLA ÇALIŞMANIN YASAK OLDUĞU İŞLER  Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılacak işlerde,  Gece çalışması saatlerinde yapılan işlerde, (Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen süredir)  Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında,

31 4857 Sayılı Kanun FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMAYACAK İŞÇİLER  18 yaşını doldurmamış işçiler,  İş veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlık durumlarının elvermediği bir hekimin raporuyla belgelenen işçiler,  Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,  Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler

32 4857 Sayılı Kanun ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır.  Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

33 4857 Sayılı Kanun D. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ  İş Kanunu’nun çalışma sürelerini düzenleyen 63 üncü maddesinde belirlenen iş günlerinde çalışmış olmak koşuluyla, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat “hafta tatili” verilir denilmektedir.(İK. md.46)  Hafta tatili, 7 günlük çalışma süresi içinde haftanın her hangi bir günü kullandırılacak ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenecektir.

34 4857 Sayılı Kanun E. GENEL TATİL ÜCRETİ Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. (47.m) (394 HTK, 2429 UBGT kanunlar Dini bayramlar, resmi bayramlar, (23-19-30-29, 1 Mayıs, yılbaşı)

35 4857 Sayılı Kanun F. YILLIK ÜCRETLİ İZİN  İş Kanunu’nun birinci maddesi kapsamına giren işyerlerinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçiye işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması koşuluyla yıllık ücretli izin verilir.(İK.md.53)  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.  İznin paraya çevrilmesi ve işçinin izin ücretini alarak işyerinde çalışmaya devam etmesi söz konusu olamaz.

36 4857 Sayılı Kanun YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; Bir yıldan beş yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,  Beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,  On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.  Yeraltı maden işlerinde çalışanların yıllık izinleri 4’er gün artırılarak uygulanır. (10/09/2014/ 6552 sk) Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık ücretli izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

37 4857 Sayılı Kanun YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA KOŞULLARI  Her şeyden önce işçinin, İş Kanunu’nun 1 inci maddesi kapsamına giren bir işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir  İşçinin çalıştığı iş, niteliği yönünden sürekli iş olmalıdır.  İşçinin, işe başladığı tarihten itibaren 1 yıl aralıksız olarak çalışması gereklidir. (mevsimlik işler)  Bir yıllık sürenin, aynı işverenin işyerinde geçmiş olması da gerekmektedir.

38 4857 Sayılı Kanun YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Bu hakkın izin olarak kullanılması şarttır.  Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalışması da Kanuna aykırı olduğu gibi, bu durum Anayasada güvence altına alınan “dinlenme hakkına da ” aykırıdır.

39 MAZERET İZNİ Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

40 1475 SAYILI İŞ KANUNU KIDEM TAZMİNATI MADDE 14 - Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin;  İşveren tarafından bu Kanunun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması. Örneğin, hırsızlık yapmak, cinsel tacizde bulunmak, işverene hakaret etmek vb),  İşçi tarafından bu Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca (işçi ücretinin ödenmemesi, işçinin hakarete uğraması vb), KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILMASININ ŞARTLARI-1

41  Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,  İşçinin yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,  Yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan ancak yaşını bekleyen işçilerin kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, (15 yıl, 3600 gün) KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILMASININ ŞARTLARI-2

42  Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,  İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde, (süresiz) İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILMASININ ŞARTLARI-3

43 5 yıl 8 ay ve 10 gün hizmeti olan işçinin kıdem tazminatı hesabı;  İşçinin brüt ücreti 1080 TL,  Devamlı nitelikte olan 120 TL ayni yardımlar ı vardır. O halde işçinin aylık giydirilmiş brüt ücreti 1.200 TL dir. (ikramiye, tediye)  Her yıl için işçinin 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Buna ek olarak artan süreler için de aynı oran üzerinden hesaplama yapılır. O halde işçinin;  5 yıllık kıdem tazminatı hakkı: 5x1.200 TL= 6.000 TL  8 aylık kıdem tazminatı hakkı: 8/12x1.200 TL= 800 TL  10 günlük kıdem tazminatı: 10/365x1.200 TL= 32,8 TL  Toplam kıdem tazminatı tutarı: 6.832,8 TL dir.  Kıdem tazminatı tavanı 1/1/2016 itibariye 4.092,53 TL’dir. KIDEM TAZMİNATI HESABI-4

44 Neşat OLAĞAN Çalışma Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Bireysel İş İlişkileri Daire Başkanlığı 0-312-2966277 nolagan@csgb.gov.tr TEŞEKKÜRLER


"4857 sayılı İŞ KANUNU Neşat OLAĞAN Çalışma Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Bireysel İş İlişkileri Daire Başkanlığı 0-312-2966277" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları