Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - Ege Üniversitesi, 10 Nisan 2009 Prof. Dr. Kerim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - Ege Üniversitesi, 10 Nisan 2009 Prof. Dr. Kerim."— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - Ege Üniversitesi, 10 Nisan 2009 Prof. Dr. Kerim Edinsel

2 SORULAR VE İLİŞKİLER  YETERLİKLER  X meslek unvanını verecek öğretim programı için hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ oBu yeterlikler nasıl saptanacaklar? oYükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? oNe kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? oNasıl sürekli iyileştirilecekler? Ulusal Yeterlikler Çerçevesinin Sektörel Yeterlikleri İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri

3 PROGRAM YETERLİKLERİ  Ulusal yeterliklerin genel çerçevesi hazır, yasalaşacak.  Sektörel Yeterlikler çalışmaları sürüyor.  Program yeterliklerimizi (çıktılarımızı) belirlemek veya güncellemek için ne yapabiliriz? Program çıktılarımızı, programı oluşturan modüllerin/derslerin çıktıları ile nasıl ilişkilendirebiliriz?

4 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (PROGRAMME OUTCOMES)  MEVCUT GİRDİLER  Ulusal Yeterlikler Çerçevesi  İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkleri  Tuning Projesi (30 genel yetkinlik)  SAĞLANABİLİR GİRDİLER  Paydaş Görüşleri  BELİRLENECEK ÇIKTILAR  Programa (mesleğe) özgün çıktılar  Genel (jenerik) çıktılar Program GirdileriProgram Çıktıları

5 1.Ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek 2.Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek 3.Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek 4.Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS Program Girdileri

6 5.Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 6.Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek 7.Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) 8.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS Program Girdileri

7 9.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak 10.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak 11.İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS Program Girdileri

8 İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN AVRUPA STANDARTLARI VE TEMEL İLKELERİ  Formel programın, programı öğretenlerden oluşmayan başka bir kurul tarafından gerçekleştirilen onay prosedürleri  Programların, dış katılımcıları da kapsayan panellerle, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi  Planlanan öğrenme çıktılarının ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması  Programdaki dersler/modüller için şeffaf ve net olarak hedeflenmiş ve ölçülebilir öğrenme çıktılarının geliştirilmesi ve yayınlanması Program Girdileri

9 İÇ KALİTE GÜVENCESİNİN AVRUPA STANDARTLARI VE TEMEL İLKELERİ  Notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterler  Öğretim elemanlarının kalite güvencesi  Öğretim elemanları ve öğrenme çıktıları ile ilgili öğrencilerden düzenli olarak geri bildirim alınması  Öğrencilerin ilerleme ve başarısının izlenmesi  Mezunların kazandığı yeterlilikler ile ilgili, mezunlardan, işverenlerden, iş piyasası temsilcileri ve diğer ilgili kuruluşlardan düzenli olarak geri bildirim alınması  Öğrenme çıktılarını sürekli iyileştirmeye özen ve dikkat Program Girdileri

10 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ  Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu)  İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler) Program Girdileri

11 ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI / GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  Program yeterlikleri (çıktıları) saptandı.  Program yeterlikleri, derslerle/modüllerle ilişkilendirilecek ve derslerde/modüllerde öğrenciye kazandırılacak yeterlikler (öğrenme çıktıları) olarak 8 yarıyıla yerleştirilecek. Program Çıktıları

12 KİMYA LİSANS PROGRAMI YAPISI (180-240 ECTS) (TUNING ÖRNEĞİ)  Zorunlu derslerden oluşan en az 90 ECTS kredisine sahip çekirdek bir program Organik kimya, inorganik kimya, fizikokimya, analitik kimya, biyoloji kimyası, fizik, matematik  Her biri en az 5 ECTS kredisi olmak üzere kimyanın diğer ileri alt konularından kısıtlı seçmeli dersler  Diğer seçmeli dersler  15 ECTS kredilik bir bitirme tezi

13 (PÇ1) Konu ile ilgili bilimsel verileri bir araya getirme ve yorumlama, ilgili bilimsel ve etik hususlardaki görüşünü yansıtarak karar verme becerisi (PÇ2) Bilgiyi, fikirleri, sorunlar ve çözümlerini konu hakkında bilgi sahibi olan dinleyicilere aktarma becerisi (PÇ3) Yeterliklerini kimya endüstrisi dâhil genel bir işyerinde işe giriş düzeyi için uyarlayabilme becerisi (PÇ4) Yeterli derecede bir bağımsızlıkla daha ileri düzeyde çalışma yapmak için gerekli öğrenme becerileri KİMYA LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (TUNING ÖRNEĞİ) Alana Özgü Anahtar Yeterlikler

14  Organik moleküllerdeki fonksiyonel grupların yapısı ve davranışı  Kimyasal analiz ve kimyasal bileşenlerin nitelendirilmesinde kullanılan ilke ve yöntemler  Kuantum mekaniğinin ilkeleri ve bu ilkelerin atom ve moleküllerin özellikleri ve yapısını tanımlamak için uygulanması  Termodinamiğin kuralları ve bu kuralların kimyada uygulamaları  Alifatik, aromatik, heterosiklik ve organo metalik bileşiklerin özellikleri ………… KİMYA LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (TUNING ÖRNEĞİ) Alana Özgü Yeterlikler (Ayrıntı Örnekleri)

15 (PÇ5) Bilgiyi pratiğe uygulama becerisi (PÇ6) Planlama ve zaman yönetimi (PÇ7) Kendi ana dilinde yazılı ve sözlü iletişim (PÇ8) İkinci bir resmi Avrupa dili bilgisi (PÇ9) Analiz ve sentez yeteneği (PÇ10) Öğrenme becerisi (PÇ11) Bilgi yönetme becerileri (PÇ12) Yeni durumlara uyum becerisi (PÇ13) Sorun çözebilme becerisi (PÇ14) Karar verebilme becerisi (PÇ15) Takım çalışması yeteneği (PÇ16) Bağımsız çalışma yapabilme (PÇ17) Etik duyarlılık KİMYA LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (TUNING ÖRNEĞİ) Genel Anahtar Yeterlikler

16 PROGRAM ÇIKTILARINI DERS ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 D1XXXXX D2XXXXX D3XXXXXX D4XXXXXXX D5XXXXXXXXXXX D6XXXXXXXX D7XXXXXX  Öğrenme/öğretme biçimleri ile izlenebilir ve ölçülebilir ders çıktılarını karşılama ….…. ….….

17 SORULAR VE İLİŞKİLER  YETERLİKLER oX mesleği için hangi bilgi, yapabilme becerileri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ oBu yeterlikler nasıl saptanacaklar? oYükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? oNe kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? oNasıl sürekli iyileştirilecekler?

18 Yeterliklerin Kazanılması (Geniş Çerçeve) 10

19 YETERLİKLERİN KAZANILMASI (DAR ÇERÇEVE)  Öğrenme Ortamlarının Uygunluğu ve Yeterliliği Sınıf, labaratuar, staj ve uygulama olanakları; teknolojik alt yapı, iletişim ve bilgi sistemleri  Öğrenme Süreçlerinin Kalite Güvencesi Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi Öğrenme süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için öğrencilerin öğretim elemanını ve dersi değerlendirmeleri  Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Pedagojik yetkinlik (öğretme biçimi; iletişim, anlatma/anlama ve öğretme becerileri) Kendini geliştirmeye ve kapasite geliştirmeye yatkınlık Kalite Güvencesi

20 DERS TANIMLAMA FORMU Dersin adı, kodu, yarıyılı, kredisi Dersin Türü (zorunlu/seçmeli) Dersin İçeriği Önkoşul / Önerilen Dersin Amacı Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar Öğretme Biçimi Ölçme/Değerlendirme Biçimi Öğretim Dili Öğretim Elemanı Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi Kalite Güvencesi

21 ÖRNEK DERS: ANALİTİK KİMYA DERSİ HAFTALIK DERS PLANI HAFTAKonular Teorik DerslerLaboratuar 1Temel kavramlar, ölçü birimleri, temel konsantrasyon hesaplamaları Analitik kimya laboratuarının ilkeleri ve laboratuar güvenliği 2Kimyasal analizlerde hatalarTerazi kullanımı, nem ve kül tayini (A Grubu) 3Gravimetrik analiz metodlarıTerazi kullanımı, nem ve kül tayini (B Grubu) 4Stokiyometrik hesaplamalarÇözünen sülfat tuzlarının tayini (A Grubu) 5Volumetrik analiz metodlarıÇözünen sülfat tuzlarının tayini (B Grubu) 6Sulu çözelti kimyası0,1 N HCl çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (A Grubu) Kalite Güvencesi

22 HAFTAKonular Teorik DerslerLaboratuar 7Denge sabitleri0,1 N HCl çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (B Grubu) 8Ara sınav0,1 N NaOH çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (A Grubu) 9Nötralleşme titrasyonları0,1 N NaOH çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (B Grubu) 10Tampon çözeltilerSirkede asetik asit tayini (A Grubu) 11Kompleks asit baz sistemleriSirkede asetik asit tayini (B Grubu) 12Nötralleşme titrasyonlarının tipik uygulamaları Karbonat-bikarbonat analizi (A Grubu) Kalite Güvencesi

23 HAFTAKonular Teorik DerslerLaboratuar 13Verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi Karbonat-bikarbonat analizi (B Grubu) 14İşlenen konuların gözden geçirilmesi ve örnek problem çözümleri Laboratuar sınavı Kalite Güvencesi

24 Başarı Değerlendirme Sistemi AdediEtki Oranı (%) Arasınav1 Her deneyden önce laboratuarda yapılan sözlü sınav 6 Her deney sonrasında hazırlanan yazılı rapor 6 Laboratuarda yapılan pratik yarıyıl sonu sınavı 1 Yazılı yarıyıl sonu sınavı1 Kalite Güvencesi

25 YETERLİKLERİN KAZANILMASI (DAR ÇERÇEVE)  Öğrenme Süreçlerinin Kalite Güvencesi Öğrencinin ders başlamadan dersi tanıması; her derste neyi, ne zaman ve nasıl öğreneceğini ve başarısının nasıl ölçüleceğini bilmesi Öğrenme Süreçlerinin Sürekli İyileştirilmesi İçin Öğrencilerin Ders Değerlendirmeleri  Öğretim elemanının ve dersin değerlendirilmesi Kalite Güvencesi

26 Sorular54321 1 Dersin amacının açıkça ortaya konması 2 Konuların dersin amacına uygun işlenmesi 3 Ders kitabı ve diğer kaynakların dersin amacına uygunluğu 4 Ödev, proje ve uygulamaların dersin amacına uygunluğu 5 Sınavların derste işlenen konulara uygunluğu 6 Öğretim elemanının derse hazırlıklı gelmesi 7 Sınavların öğrencinin başarısını ölçebilme özelliği 8 Öğretim elemanının ders saatlerine uygun davranması 9 Dersin ilgi çekici biçimde yürütülmesi 10 Konuların anlaşılır biçimde işlenmesi 11 Dersin katılımcı bir yöntemle işlenmesi 12 Öğretim elemanının sorulara ve eleştirilere açık olması 13 Öğretim elemanının ders dışında düzenli olarak görüşme saati ayırması 14 Öğretim elemanının öğrencilere karşı hoşgörülü olması MÜDEK Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

27 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK AKREDİTASYON KURULU ÖĞRENCİ DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ Sevgili Öğrenciler, Bu anketin amacı, eğitimin niteliğini sürekli ve sistemli bir biçimde geliştirmek üzere sizin değerli görüşlerinizden yararlanmaktır. Gördüğünüz bu dersi, kimliğinizi belirtmeden, aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirmeniz istenmektedir. Değerlendirmenizin kendi kişisel gözlem ve algılarınıza dayanıyor olması, bu verilerin geçerliliği ve güvenilirliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle, değerlendirmeniz esnasında duygusal olmayınız ve arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmayınız. Lütfen bu anket formunu doldurmak için kurşun kalem kullanınız. Gösterilen yerler dışında formun üzerine yazı yazmayınız, karalamayınız ve formu buruşturup yırtmayınız, katlamayınız.

28 Aşağıdaki her soruda seçeneklerden sadece bir tanesini işaretleyiniz. Genel Akademik Not Ortalamanız (GANO) hangi aralıktadır?  4.00 – 3.50  3.49 – 3.00  2.99 – 2.50  2.49 – 2.00  1.99 – 1.80  1.79 ve altı Bu derse yeterince çalışabildiğinize inanıyor musunuz?  Evet  Hayır Ders çalışma ortamınız uygun mu?  Evet  Hayır Derse devam durumunuz nedir?  Devamlıyım (%75’den fazla)  Devam sorunum var (%75’den az)

29 1 Dönem başında, dersin hedefi, içeriği ve öğrencilerden beklentiler açıklandı. 2 Ders planlı bir şekilde işlendi. 3 Öğretim eleman(lar)ı önemli noktaları vurgulayarak dersi anlaşılır şekilde işledi. 4 Bu ders mesleki gelişimim açısından gerekliydi ve yararlı oldu. 5 Öğretim eleman(lar)ı ders işlerken gerekli araç ve gereçleri etkin olarak kullandı. 6 Öğretim eleman(lar)ı dersi işlerken, uygun yöntemlerle, öğrencinin aktif katılımını sağladı. 7 Öğretim eleman(lar)ının konuşması düzgün ve anlaşılabilirdi. 8 Öğretim eleman(lar)ı ders saatleri dışında dersle ilgili olarak öğrenciye zaman ayırdı. 9 Derste işlenenler dersin adıyla uyumluydu. 10 Bu derste önerilen veya kullanılan kaynaklar dersin hedef ve içeriği ile ilgiliydi. 11 Ders başarısının ölçülme yöntemleri (sınav, ödev, proje vb.) dersin hedef ve içeriğine uygundu. 12 Öğretim eleman(lar)ı, sınav, ödev ve projeler hakkında yorumlar yaparak bizi bilgilendirdi. 13 Öğretim eleman(lar)ı düzenli olarak derse geldi. 14 Öğretim eleman(lar)ı ders esnasında sınıf yönetiminde başarılıydı. 15 Öğretim eleman(lar)ı olumlu tutum ve davranışları ile öğrencilere iyi bir örnek oluşturuyordu. 16 Ders ile ilgili yürütülen saha / laboratuar / uygulama çalışmaları yeterli düzeyde idi.  Kesinlikle katılıyorum  Katılıyorum  Kısmen katılıyorum  Katılmıyorum  Kesinlikle katılmıyorum  Bu konuda fikir edinemedim

30 SORULAR VE İLİŞKİLER  YETERLİKLER oX mesleği için hangi bilgi, yapabilme becerileri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ oBu yeterlikler nasıl saptanacaklar? oYükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? oNe kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? oNasıl sürekli iyileştirilecekler? oÖğrencilerin Değerlendirmesi (Öğrenci Anketi) o…… Değerlendirmesi (…… Anketi) Kalite Güvencesi

31 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİKLERİ Yeterlikleri Öğretim Programı İçin Tasarlama/Tanımlama Yeterlikleri Öğretim Süreçlerinde Kazandırma Yeterlikleri Meslek Yaşamında Kullanma SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Yükseköğretime giren öğrenci Yükseköğretim öğrencisi Mezun Çalışan Mezun, İşveren Program hakkında ne düşünüyor?

32 Ad Soyad: Mezuniyet Yılı: Halen çalışmakta olduğunuz kurum: Bu kurumda ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? Bu kurumdaki pozisyonunuz nedir? Mezuniyet sonrası toplam çalışma süreniz: Lütfen, lisans eğitiminiz boyunca, aşağıdaki maddelerde belirtilen bilgi ve becerileri hangi düzeyde kazandığınızı belirtiniz. MÜDEK MEZUN ANKETİ (http://ceng.anadolu.edu.tr/MUDEK_MezunAnketi.aspx ) Bu anket, program kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştiğini, bölümümüz mezunlarının bizzat kendi değerlendirmeleriyle ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu anketten elde edilen veriler, her sene ilgili Sürekli İyileşme Kurulları tarafından değerlendirilmekte ve programın zayıf ya da eksik yönlerinin iyileştirilmesi konusunda gerekli adımlar atılmaktadır.

33 Sorular54321 1 Matematik, Fen ve Mühendislik Bilgilerini Uygulama 2 Deney Tasarlama, Deney Yapma, Deney Sonuçlarını Analiz Etme ve Yorumlama 3 Sistemi, Parçayı ya da Süreci Tasarlama 4 Disiplinler-Arası Takımlarda Çalışabilme 5 Mühendislik Problemlerini Saptama, Tanımlama ve Çözme 6 Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilinci 7 Etkin İletişim Kurma 8 Mühendislik Çözümlerinin Toplumsal Boyuttaki Etkilerini Anlamaya Yönelik Eğitim 9 Yaşam Boyu Öğrenme Bilinci 10 Çağın Sorunları Hakkında Bilgi 11 Mühendislik Uygulamalarına Özgü Teknik ve Araçları Kullanma MÜDEK Mezun Anketi

34 Sorular54321 4 Bölümünüzün verdiği eğitim, sizi şimdiki görevinizde gerekenler için hazırladı mı? 5 Kendi alanınızla ilgili bilgileri kavrama ve kullanma yetkinliği sağladı mı? 12 Bilgiye ulaşma ve araştırma becerileri kazandırıldı mı? 17 Mezun olduğunuz bölümdeki lisans eğitiminiz sırasında size sağlanan aşağıda belirtilen olanaklar sizce ne derece yeterliydi? Bilgisayar imkanları Labaratuvar imkanları Bölümün staj yeri bulmanızdaki desteği Bölümün sosyal etkinliklere katılmanızdaki desteği Uluslar arası işbirliği imkanları Kütüphane imkanları Girişimcilik ruhu Sakarya Üniversitesi Mezun Anketi (Kesit) http://www.mf.sakarya.edu.tr/anket/anket.php

35 Sorular54321 1 Alanıyla ilgili bilgilerini uygulama becerisi 2 Sorunların çözümü için araştırma yeteneği 3 Karar verme ve uygulama becerisi 4 Takım çalışması becerisi 5 Etik ve mesleki sorumluluk bilinci 6 İletişim kurma becerisi 7 Kendini geliştirme bilinci 8 Alanıyla ilgili gereken yöntemleri ve araçları kullanma becerisi 9 Bireysel çalışma becerisi 10 Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi 11 Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi 12 Kalite kültürü bilinci 13 Bilgisayar kullanma yeteneği Selçuk Üniversitesi Mezunları Çalıştıran İşveren Anketi

36 YETERLİKLERİ “ÖĞRENME ÇIKTILARI” ODAKLI TASARLAMAK VE DEĞERLENDİRMEK (Dar Çerçeve) Program Hedefleri (Program Objectives) Ders 1 Hedefi Ders 2 Hedefi Ders 3 Hedefi Ders 4 Hedefi Ders 5 Hedefi Program Çıktıları (Program Outcomes, Learning Outcomes) (derslere özel çıktılar, genel çıktılar) Ders 1 Öğr. Çıktısı Ders 2 Öğr. Çıktısı Ders 3 Öğr. Çıktısı Ders 4 Öğr. Çıktısı Ders 5 Öğr. Çıktısı SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMA VERİ TOPL. ANALİZ TANIMLAMA DEĞERLENDİRME ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ

37 YETERLİKLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI ODAKLI TASARLAMAK VE DEĞERLENDİRMEK (Geniş Çerçeve) Öğrenme Programı/Ortamı Mezunların Değerlendirmesi İşverenlerin Değerlendirmesi YÖN LEN DİR ME Öğrenci anketi PROGRAM/ABD Öğrenci Yeni Öğrenci Mezun İyileştirme araçları Öğretim elemanı ÇIKTILARÇIKTILAR Öğrencilerin Değerlendirmesi Çalışan Mezun

38 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. http://bologna.yok.gov.tr


"T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlikler ve Kalite Güvencesi İlişkisi - Ege Üniversitesi, 10 Nisan 2009 Prof. Dr. Kerim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları