Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Balıkesir Üniversitesi Ziyareti 21-22 Mayıs 2009 Prof. Dr. Süheyda Atalay & Prof. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Balıkesir Üniversitesi Ziyareti 21-22 Mayıs 2009 Prof. Dr. Süheyda Atalay & Prof. Dr."— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Balıkesir Üniversitesi Ziyareti 21-22 Mayıs 2009 Prof. Dr. Süheyda Atalay & Prof. Dr. Miraç Akçay

2 Artık Yalnız Değiliz Üniversiteler, çevreleriyle sürekli iletişim halinde olmak zorundadır … Gelen-giden öğrenciler ile personel bizleri ve sistemi tartışmaya başladı …

3 O Halde Ne Yapmalıyız ?  Bologna Sürecine göre yapılanmayı sağlamalı  Tabandan tavana tüm sistem gözden geçirilmeli ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmeli  Statik yapılanmadan dinamik yapılanmaya geçilmeli  Sürekli iyileştirme yöntemi takip edilmeli  Yani: Kalite Güvencesi uygulamaya konmalı  Akreditasyon için çalışmalar hızlandırılmalı  Program (Bölüm) ve kurum bazında akreditasyon sağlanmalı

4 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler YETERLİLİKLER, PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

5  YETERLİLİKLER  X meslek unvanını verecek öğretim programı için hangi bilgi, beceri ve yetkinlikler?  KALİTE GÜVENCESİ oBu yeterlikler nasıl saptanacaklar? oYükseköğretimin ilgili öğretim programında nasıl kazandırılacaklar? oNe kadar kazandırıldıkları nasıl ölçülecek? oNasıl sürekli iyileştirilecekler? Ulusal Yeterlikler Çerçevesinin Sektörel Yeterlikleri İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri YETERLİLİKLER, PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

6 PROGRAM ÇIKTILARI  Ulusal yeterliliklerin genel çerçevesi hazır, yasalaşacak.  Sektörel Yeterlilikler çalışmaları sürüyor.  Program çıktılarını belirlemek veya güncellemek için ne yapabiliriz?  Program çıktılarını, programı oluşturan modüllerin/derslerin öğrenme çıktıları ile nasıl ilişkilendirebiliriz?

7 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ  Program Girdileri  Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi  Sektörel Yeterlilikler  Eğitim Amaçları  Program Çıktıları  Programa özgün çıktılar  Genel (jenerik) çıktılar  (Tuning Projesi: 30 genel yetkinlik) Hangi Çıktılar Çıktı (Outcome): Bilgi (Knowledge), Beceri (Skill) ve Yetkinlik (Competence) seti

8 1.Ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek 2.Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek 3.Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1 4.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level) ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ LİSANS Program Girdileri

9 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ  Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu)  İç paydaş görüşleri (Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler) Program Girdileri

10 ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI / GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  Program çıktılarını sağlayacak eğitim planının hazırlanması  Derslerin 4 yıla (8 yarıyıla) yerleştirilmesi  1 Yarıyıl = 30 AKTS  1 Yıl = 60 AKTS  4 Yıl = 240 AKTS

11 (PÇ1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi (PÇ2) B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi (PÇ3) Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ Örnek: A Üniversitesi B Mühendislik Bölümü Program Çıktıları

12 (PÇ4) Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi (PÇ5) Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi (PÇ6) Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

13 (PÇ7) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi (PÇ8) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi (PÇ9) Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma (PÇ10) Sözlü ve yazılı iletişim becerileri PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

14 (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Ders A Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders BDers CDers D Öğrenme Çıktıları

15 ÖNCELİKLER Üniversite bilgi paketini oluşturmak Akademik birimlerin bilgi paketlerini oluşturmak. Program amaçları ile birlikte program çıktılarını belirlemek gerekli. Her bir program çıktısının hangi lisans yeterliliğini karşılayacağı gösterilmelirogram Ders dosyalarının hazırlanması Her bir dersin yapılış şekli, içeriği, amaçları, öğrenciye kazandıracakları ölçülebilir bir şekilde verilmeli ve her bir öğrenim çıktısının hangi progam çıktısına yol açacağı verilmeli, ve her bir dersin AKTS cinsinden iş yükü belirlenmeli.AKTS cinsinden iş yükü belirlenmeli Öğrenim çıktılarını yazabilmek

16 ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA Program Çıktıları Yazabilme: Öğrenme Çıktılarının Faydaları: Öğrencilerin, kendilerinden neyi bilmelerinin beklendiğini anlayabilmesi Öğretim üyelerinin, bilgi ve beceri bakımından öğrencilerden tam olarak istedikleri konular üzerine odaklanmasını sağlamak Potansiyel öğrenci ve işverenlerin ilgili bölüm mezunlarının sahip olacağı bilgi, beceri ve diğer yetkinlikleri görebilmesi Ders Öğrenim Çıktıları Yazabilme:

17 ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA Ders Öğrenim Çıktıları Yazabilme: Öğrenme çıktıları, bir öğrencinin bir dersi geçebilmesi için sahip olması gereken asgâri standartlardır. Bu nedenle öğrenim çıktısı sayısı çok olmamalı. Öğrenim çıktısı yazılırken kullanılacak olan fiiller, o dersin sınavlarında sorulabilecek olan soruların içeriği ile uygun olmalı (Tanımla, hesapla, hesapla, yorumla, göster,….) Bunun İçin: Ders / Modül amaçlarını tanımla Ders öğrenme çıktılarını yaz Her bir çıktının nasıl ölçüleceğini belirle Asgari başarı şartlarını düzenle Öğretim ve öğrenim stratejilerini belirle Dersi sürekli yeniden düşün ve geliştir

18 ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA KADEMELE R/ TANIMLAYI CILAR 1 Bilgi ve Kavrama 2 Kavrananları Uygulama 3 Öğrenme Becerisi 4 Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Karar Verme 5 İletişim ve Sosyal Beceriler Lisans, Y. Lisans, Doktora Tanımlama, belirleme, adlandırma, listeleme, eşleştirme, seçme, belirtme, altını çizme Dönüştürme, savunma, ayırt etme, tahmin etme, açıklama, genelleme, genişletme, örneklendirme, çıkarımlarda bulunma, öngörme, kendi ifadeleriyle tekrar yazma, özetleme Değiştirme, toplama, sergileme, keşfetme, çalıştırma, öngörme, hazırlama, üretme, ilişkilendirme, gösterme, çözme, kullanma. Parçalara ayırma, şekil çizme, ayırım yapma, gösterme, belirleme, çıkarımda bulunma, planlama, işaret etme, seçip ilişkilendirme, alt gruplara ayırma Cevap verme, destekleme, uyma, tartışma, yardım etme, yapma, uygulama, sunma, okuma, rapor yazma, seçme, anlatma, yazma. Bloom Bloom Taksonomisine göre yazılmalı.

19 Bilgiye ilişkin öğrenme çıktıları  Genetik terminolojisini hatırlama…  Bilimsel araştırmaların etik unsurlarını tanımlama ve dikkate alma  Kanunların nasıl ve niçin değiştiğini ve bu değişikliklerin toplum üzerinde yarattığı sonuçları anlatma  Bir tüberküloz hastası ile ilgilenirken hangi kriterleri dikkate alacağını sıralama

20 Kavramaya ilişkin öğrenme çıktıları örnekleri  Kamu ve ceza hukukunu birbirinden ayırt etme  Elektronik ticaretinin gelişimindeki iştirakçileri ve amaçları tanımlama  Mayoz ve mitoza uğrayan hücrelerin genotipini tahmin etme  Birinci dünya savaşının savaş sonrası dünya üzerindeki ekonomik, sosyal ve politik etkilerini açıklama  Reaksiyonları ekzotermik ve endotermik olarak sınıflandırma

21 Analize ilişkin öğrenme çıktıları  Toplumun belirli davranışları neden suç olarak gördüğünü analiz etmek  Değişik elektronik ticari modelleri karşılaştırmak ve farklılıklarını ortaya koymak  Enerji dönüşüm işlemlerinin ekonomik ve çevresel etkileri tartışmak  Yeni bir öğretmen ile 20 yıllık tecrübesi olan bir öğretmeni sınıf uygulamaları açısından karşılaştırmak  m, km, % ve oran olarak haritadan eğimi hesaplamak

22 Senteze ilişkin öğrenme çıktıları  Enerji idaresine yönelik çözümlerle uyumlu problemleri açık ve kesin bir şekilde belirtme  Karmaşık enerji idaresi sorunlarına hem sözlü hem de yazılı olarak çözüm önerme  1917 Rus devrimimin neden ve sonuçlarını özetleme  Entalpi değişimi işaretlerini endotermik ve ekzotermik reaksiyonlarla ilişkilendirme  Hasta eğitimi programı organize etme

23 PROGRAM ÇIKTILARINI ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 D1XXXXX D2XXXXX D3XXXXXX D4XXXXXXX D5XXXXXXXXXXX D6XXXXXXXX D7XXXXXX  Öğrenme/öğretme biçimleri ile izlenebilir ve ölçülebilir ders çıktılarını karşılama ….…. ….….

24 Anket: Öğretim Üyeleri 1.Dersinizde hangi program çıktılarını kazandırmayı düşünüyorsunuz? 2.Dersinizin öğrenme çıktıları nelerdir? 3.Dersinizde hangi öğrenim aktiviteleri mevcut? 4.Öğrenme çıktılarını nasıl ölçüp değerlendiriyorsunuz? 5.Bu öğrenme çıktılarını kazandırabilmek için tahmin edilen çalışma süresi nedir? AKTS (ECTS) KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ İŞ YÜKÜ TAHMİNİ

25 Öğrenme Çıktıları Öğrenim Aktivitesi Tahmin Edilen Süre (saat) Değerlendirme 1-6Teorik ders4*14=56 Derse Katılım 1-6Rehberli problem çözme Bireysel çalışma 1*14=14 2*14=28 Aktif Katılım 1-6Haftalık ödev problemlerinin çözülmesi 2*14=28 Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi 7, 8Dönem Projesi15 Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi 1-6Ara SınavSınav için 3 Bireysel çalışma 18 Açık kitap, yazılı sınav 1-6Final SınavıSınav için 3 Bireysel çalışma 26 Açık kitap, yazılı sınav 1-6Quiz(4 adet)Sınav için 4 Bireysel çalışma 8 Kapalı kitap, yazılı sınav Toplam: 203 ÖRNEK DERS

26 Örnek 2.Yıl, 2.Yarıyıl DersSaat/haftaTahmin Edilen İş Yükü (saat/yarıyıl) AKTS Kredisi A2105105*30/793= 4 B41606 C41556 D31204 E42038 F2552 Toplam1979830 Akademik Yıl: 34-40 hafta Haftalık Saat: 40-42 saat Yıllık Çalışma Saati:1360-1680 saat/yıl Ortalama Yıllık Çalışma Saati:(1360+1680)/2= 1520 saat/yıl AKTS kredisi başına düşen iş yükü: AKTS (ECTS) KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ 1520/60=25 SAAT

27 Öğrenci Anketleri İşveren Anketleri Mezun Anketleri AKTS DS Europass Öğrenme Çıktıları İş Yükü Tanınma Hareketlilik İstihdam Edilebilirlik SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE KALİTE KÜLTÜRÜ

28 YETERLİLİKLERİ ÖĞRENME ÇIKTILARI ODAKLI TASARLAMAK VE DEĞERLENDİRMEK (Geniş Çerçeve) Öğrenme Programı/Ortamı Mezunların Değerlendirmesi İşverenlerin Değerlendirmesi YÖN LEN DİR ME Öğrenci anketi PROGRAM Öğrenci Yeni Öğrenci Mezun İyileştirme araçları Öğretim elemanı ÇIKTILARÇIKTILAR Öğrencilerin Değerlendirmesi Çalışan Mezun

29 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. http://bologna.yok.gov.tr

30 (PÇ1) Konu ile ilgili bilimsel verileri bir araya getirme ve yorumlama, ilgili bilimsel ve etik hususlardaki görüşünü yansıtarak karar verme becerisi (PÇ2) Bilgiyi, fikirleri, sorunlar ve çözümlerini konu hakkında bilgi sahibi olan dinleyicilere aktarma becerisi (PÇ3) Yeterliklerini kimya endüstrisi dâhil genel bir işyerinde işe giriş düzeyi için uyarlayabilme becerisi (PÇ4) Yeterli derecede bir bağımsızlıkla daha ileri düzeyde çalışma yapmak için gerekli öğrenme becerileri KİMYA LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (TUNING ÖRNEĞİ) Alana Özgü Anahtar Yeterlikler

31 (PÇ5) Bilgiyi pratiğe uygulama becerisi (PÇ6) Planlama ve zaman yönetimi (PÇ7) Kendi ana dilinde yazılı ve sözlü iletişim (PÇ8) İkinci bir resmi Avrupa dili bilgisi (PÇ9) Analiz ve sentez yeteneği (PÇ10) Öğrenme becerisi (PÇ11) Bilgi yönetme becerileri (PÇ12) Yeni durumlara uyum becerisi (PÇ13) Sorun çözebilme becerisi (PÇ14) Karar verebilme becerisi (PÇ15) Takım çalışması yeteneği (PÇ16) Bağımsız çalışma yapabilme (PÇ17) Etik duyarlılık KİMYA LİSANS PROGRAMI ÖĞRENME ÇIKTILARI (TUNING ÖRNEĞİ) Genel Anahtar Yeterlikler

32 ÖRNEK DERS: ANALİTİK KİMYA DERSİ HAFTALIK DERS PLANI HAFTAKonular Teorik DerslerLaboratuar 1Temel kavramlar, ölçü birimleri, temel konsantrasyon hesaplamaları Analitik kimya laboratuarının ilkeleri ve laboratuar güvenliği 2Kimyasal analizlerde hatalarTerazi kullanımı, nem ve kül tayini (A Grubu) 3Gravimetrik analiz metodlarıTerazi kullanımı, nem ve kül tayini (B Grubu) 4Stokiyometrik hesaplamalarÇözünen sülfat tuzlarının tayini (A Grubu) 5Volumetrik analiz metodlarıÇözünen sülfat tuzlarının tayini (B Grubu) 6Sulu çözelti kimyası0,1 N HCl çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (A Grubu)

33 HAFTAKonular Teorik DerslerLaboratuar 7Denge sabitleri0,1 N HCl çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (B Grubu) 8Ara sınav0,1 N NaOH çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (A Grubu) 9Nötralleşme titrasyonları0,1 N NaOH çözeltisi hazırlanması ve ayarlanması (B Grubu) 10Tampon çözeltilerSirkede asetik asit tayini (A Grubu) 11Kompleks asit baz sistemleriSirkede asetik asit tayini (B Grubu) 12Nötralleşme titrasyonlarının tipik uygulamaları Karbonat-bikarbonat analizi (A Grubu) Kalite Güvencesi

34 HAFTAKonular Teorik DerslerLaboratuar 13Verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi Karbonat-bikarbonat analizi (B Grubu) 14İşlenen konuların gözden geçirilmesi ve örnek problem çözümleri Laboratuar sınavı Kalite Güvencesi

35 Başarı Değerlendirme Sistemi AdediEtki Oranı (%) Arasınav1 Her deneyden önce laboratuarda yapılan sözlü sınav 6 Her deney sonrasında hazırlanan yazılı rapor 6 Laboratuarda yapılan pratik yarıyıl sonu sınavı 1 Yazılı yarıyıl sonu sınavı1 Kalite Güvencesi


"T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ Balıkesir Üniversitesi Ziyareti 21-22 Mayıs 2009 Prof. Dr. Süheyda Atalay & Prof. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları