Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR BİROL KABACA Yeminli Mali Müşavir 11 Mart 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR BİROL KABACA Yeminli Mali Müşavir 11 Mart 2016."— Sunum transkripti:

1 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR BİROL KABACA Yeminli Mali Müşavir 11 Mart 2016 1

2 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2 KVK’nun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6. maddesi (2) nolu bendindeki ifade; Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Dar Mükellefiyette, daimi işyeri yada kanuni temsilcisi var ise ticari kazanca göre, yoksa GVK gelir unsurlarına göre tespit edilir. (Ücret geliri var ise SMK olarak değerlendirilir.)

3 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 3 İNDİRİLECEK GİDERLER GVK 40.maddeKVK 8. maddesi Diğer Kanunlara göre ind. Giderler Gider Kabul Edilmeyenler GVK 41. madde KVK 11. madde Diğer Kanunlara göre KKEG ler

4 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 4 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR 5510 Sayılı Kanunu’nun 88’nci maddesi gereğince, fiilen ödenmeyen SSK primleri GV ve KV’de gider olarak yazılamamaktadır. (Aralık dönemi Ocak ayında ödenmesi hariç) MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14’üncü maddesi gereğince; Bu Kanuna bağlı (I) Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler ve (IV) Uçak ve helikopterler sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. (II) sayılı listede yer alan araçların vergileri gider yazılabilir. (minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, panelvan)

5 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 5 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR Kıdem tazminatı Kıdem tazminatı için karşılık ayrılması durumunda bu tutar dönem matrahına ilave edilecek, sadece dönem içinde fiilen ödenen kıdem tazminatları gider yazılabilecektir. Daha evvel ayrılan karşılıklarda ödeme yapılması halinde KV beyannamesi üzerinde indirim yoluyla (zarar olsa dahi) gider yazılması gerekir. Kıdem tazminatı hesapladık. Ödemeyi kısmen yada tamamen daha sonra ödedik. Ne zaman gider yazılır? Son verilen özelgelerde fiilen ödenen tazminatlar gider yazılır şeklinde. Bu nedenle tahakkuk eden, hesaben ödenen tutarlar fiilen ödenmeden gider yazılmaması uygun olacaktır. Özel İletişim Vergisi gider yazılmaz.

6 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 6 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR KVK 5. maddesinin son fıkrasında; « İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.» Buna göre KVK 5/1-e maddesi kapsamında %75 istisna taşınmaz satışında;  Ödenen tapu harcının %75 i KKEG dikkate alınması gerekir.  Satıştan zarar oluşması durumunda zararın da %75 i KKEG olarak dikkate alınması gerekir. (Özelge) Fon, nakit tahsilat şartları olmazsa istisna yok. Zararda yazılabilir mi?

7 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 7 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri. (Gelir Vergisinde sadece teşebbüs sahibinin suçlarından kaynaklanan tazminatlar KKEG) Mahkeme kararına göre 3 yıl önce çıkartılan çalışan ile ilgili kıdem tazminatı, 4 aylık maaş ve 4 ay işe başlatmama tazminatı ödenmiştir?? - Kıdem tazminatı GV’den istisna. DV hesaplanıp ödendiğinde gider yazılır. - 4 aylık maaş GV,SGK, DV ile tahakkuk ettiğinde gider yazılır - işe başlatmama DV ile ödendiğinde gider

8 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 8 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR (FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI) : Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. (Bakanlar Kurulu karar vermediğinden fiilen uygulanmamaktadır.) Çalınan mallar işletme için sermayede vukua gelen bir eksilmedir ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. maddesi uyarınca gider olarak dikkate alınamayacaktır. Sigortadan fazla bedel alınması durumunda fazla gelir, eksik KKEG. KDV si??

9 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 9 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR BİNDE 5 Götürü Gider GVK madde 40/1 maddesi ve 194 seri nolu GVK Genel tebliği Serbest bölgeye yapılan ihracatta dahil ihracat bedelinin FOB tutarının binde 5’i belgesiz gider yazılabilir.  31.12. de liste yaptık %05 ni aldık ve gider yazdık. HAYIR  Değişik tarihlerde ortağa, çalışana ödeme yaptık. EVET (HASSASİYET GEREKLİ) İhraç kayıtlı satışta götürü gider imalatçı değil, ihracatçı yararlanabilir.

10 10 ÖRTÜLÜ SERMAYE Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

11 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 11 KVK 11 İNDİRİMİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLER- ÖRTÜLÜ SERMAYE Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler (KVK 11/b) “ Kurumların, -ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden -doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin (dönembaşı)üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç, her bir borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınacaktır. İzleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu hesaplama, borcun ödenmeyen tutarının bilanço günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlenmiş tutarı esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

12 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 12 DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILIR Örtülü sermayeye isabet eden faiz kur farkı tutarı, ödeyen tarafta KKEG olarak dikkate alınır. Bu tutar yıl sonu itibariyle dağıtılmış kar kabul edilerek ortak dar mükellef yada gerçek kişi ise kar dağıtımına bağlı stopaj yapılır. Ancak kur farkı kar dağıtımı stopajına tabi değildir. Örtülü sermaye nedeniyle borç alan kurumun KKEG yazdığı tutar, veren kurum açısından temettü geliri sayılacağından, ilgili yıl KV beyannamesinde iştirak kazancı olarak beyannamede indirim konusu yapılacaktır. Ancak İdarenin görüşü KKEG yapan şirkette ödenecek vergi çıkmaması durumunda, temettü elde etmiş sayılan kurumda da iştirak kazancı istisnasına tabi tutulmaması yönündedir.

13 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 13 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örnek: Türkiye’de kurulu firmasının D.Başı Özsermayesi – 55.000 TL, Yurtdışındaki ortağından 100.000 € borç almıştır. Tamamı örtülü sermayedir. (ekside olduğundan öz sermaye sıfır, 3 katı sıfır) Yıl sonunda %4 oranında 4.000 € faiz ödemiş, kurdan dolayı 15.000 TL kur gideri oluşmuştur? Yapılacaklar1) 4.000 € faiz ve kur farkı KKEG. 2) 4.000 € faiz ödemesi KVK 30/1-ç maddesine göre %10 stopaja tabi. Ancak örtülü sermaye olduğundan sözkonusu faiz faturası kar dağıtımı sayılır ve %15 oranında stopaj gerekir. 3) 4.000 € net ödenirse brüte çevrilir (4.000 /0,85) Bu tutardan Kurum stopajı yapılır. Kur farkı gideri kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj yapılmaz. 4) Faydalanma Türkiye’de olduğundan KDV nin konusuna girer. KDVK 9. maddeye göre sorumlu sıfatıyla KDV ödenir. (%18) 5) Ödenen KDV de KKEG olarak dikkate alınır. (Aslı KKEG olduğundan)

14 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 14 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örnek: Türkiye’de kurulu YABA firmasının D.Başı Özsermayesi – 55.000 TL, Yurtdışındaki ortağından 100.000 € borç almıştır. Tamamı örtülü sermayedir. (ekside olduğundan öz sermaye sıfır, 3 katı sıfır) Yıl sonunda kurdan dolayı 15.000 TL kur gideri oluşmuştur? Faiz faturası gelmemiştir. Yapılacaklar; Örtülü sermaye olduğundan kur farkı KKEG olarak dikkate alınır. Yurt dışından faiz hesaplanmaması (veya emsallerine göre düşük hesaplanması) durumunda KDV Kanunu 27. maddesine göre emsal bedel üzerinden sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV beyannamesiyle KDV beyan edilmesi gerekmektedir. (Özelge) KDV KKEG olarak dikkate alınmalı (Örtülü sermaye sayıldığından)

15 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 15 ÖRTÜLÜ SERMAYE İlişkili kişi (yurtiçi/yurtdışı), teminat vermek suretiyle bankadan kredi kullanılmıştır. (örtülü sermaye sayılmaz ve KDV hesaplanmaz.) Yurtiçi bankadan kullandığı kredinin yarısını grup firmasına aktarmıştır. Geri faiz ödemelerinde de ortağından aynen almıştır. Örtülü sermaye sayılmaz, KDV hesaplanmaz. Krediyi kullandıran kişi hizmet faturası KDV’li düzenlemesi gerekir. (transfer fiyatlandırması, emsaline uygunluk)

16 16 TRANSFER FİYATLANDIRMASI Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

17 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 17 TRANFER FİYATLANDIRMASI SURETİYLE DAĞITILAN KAZANÇLAR KVK 11/c maddesinde; Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar, KKEG olarak tanımlanmıştır. Mevzuat; KVK 13. maddesine transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulaması düzenlenmiştir. 1 seri nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ 2007/12888 BKK

18 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 18 İLİŞKİLİ KİŞİ Çalışanların ücret dışındaki işlemleri transfer fiyatlandırmasının konusuna girer. 1 Kurumların kendi ortakları 2Kurumların veya ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum 3 İdaresi, denetimi ve sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar 4Ortakların eşleri, 5 Ortak veya eşlerinin üstsoy veya altsoyu, üçüncü dereceye dahil yansoy hısımları veya kayın hısımları (medeni kanun, hukukçu?) 6 Kazancın elde edildiği vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde vergileme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususlarının göz önüne alınması suretiyle bakanlar kurulunca ilan edilen ülkelerde bulunan kişilerle yapılan tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.(Vergi cenneti ülkeler- BKK belirleme yapmadığından uygulama yok)

19 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 19 Tebliğdeki bir şema

20 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 20 TRANFER FİYATLANDIRMASI SURETİYLE DAĞITILAN KAZANÇLAR İlişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden yapılan şu işlemler TFYÖKD kapsamında değerlendirilecektir. Alım-Satım işlemleri, İmalat ve inşaat işlemleri, Kiralama ve kiraya verme işlemleri, Ödünç para alınması ve verilmesi işlemleri, İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler.

21 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 21 TRANFER FİYATLANDIRMASI SURETİYLE DAĞITILAN KAZANÇLAR HAZİNE ZARARI Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü hazine zararının doğması şartına bağlıdır. (KVK 13/7. maddesi) Hazine zararı sadece yurtiçi işlemlerde geçerlidir. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. KDV dikkate alınacak mıdır?

22 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 22 TRANFER FİYATLANDIRMASI SURETİYLE DAĞITILAN KAZANÇLAR 12 den vur. Yetmez 12 den vurduğunu belgelendir. BELGELENDİRME; İlişkili kişi ile yapılan işlemin emsallerine uygun olduğunun ispatı mükellefe verilmiştir. - Sözleşmeler, iç/dış emsaller, maliyet artı/kar bölüşüm yeniden satış ise hesaplamalar, teklifler vs. vs - Fiyat karşılaştırılmasında, vade, risk, garanti, müşteri kimin gibi hususları da dikkate almak gerekir.

23 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 23 TRANFER FİYATLANDIRMASI SURETİYLE DAĞITILAN KAZANÇLAR TARNSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU - İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükellefleri ilişkili kişilerle yurt içi ve yurtdışı işlemleri, - Diğer KV mükellefler sadece yurtdışı ve serbest bölgedeki ilişkili kişilerce işlemleri, - Serbest bölgede bulunan mükellefler de yurtiçi işlemleri hakkında RAPOR hazırlamaları gerekmektedir. Rapor mükellef tarafından KV beyannamesi verilme zamanına kadar hazırlanacak, idare veya inceleme elemanı isterse verilecek. Raporda; işlem yapılan ilişkili kişiler, yapılan işlemler ve emsallerine uygunluğu hakkında bilgi ve belgeler olacak. Raporu mükellef hazırlıyor. İstenildiğinde hazırlanıp verilebilir mi?

24 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 24 Transfer fiyatlandırması yoluyla, fazladan ödenen tutar, yıl sonu itibarıyla ortaklara dağıtılmış kar sayılmaktadır. MERVE A.Ş., ortağı MELİKE’ye ait araziyi 1 milyon TL’ye almıştır. Önerilen: Mahkeme kararı, değerleme şirketine değerleme yaptır. Emlakçılardan teklifler al. Çevrede emsal alım satım var ise topla. (İspat) Yapılan incelemede arazinin 800 bin değerinde olduğu tespit edilmiş. Yapılacak işlemler. 1) KVK 11/1-c «Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar» gider kabul edilmez. 200.000 TL kurumlar vergisi matrah farkı (arsadan amortisman ayırmadık, gider maliyet oluşmadı?) 2)Ortak gerçek kişi olduğundan 200.000 TL brütleştirilerek (200.000/0,85=) 235.000 TL üzerinden %15 stopaj. Ortak açısından MSİ

25 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 25 TRANSFER FİYATLANDIRMASI OLAY:SUNGU A.Ş., ortağı Özenç’e ait araziyi 1 milyon TL’ye almıştır. Yapılan incelemede 1 milyon 200 bin TL olduğu tespit edilmiş. - Şirket açısından yapılacak işlem yok. - Şahıs ticari kazanç kapsamında ise transfer fiyatlandırması uygulaması var. GV matrah farkı. KDV matrah farkı - Şahsın geliri değer artış kapsamında ise matrah farkı, - Şahsın vergilendirmesini gerektiren bir husus yok ise yapılacak işlem yok. OLAY: Şirket oğluna ait aracı aylık 1.000 TL net tutara kiralamıştır? Önerilen: aynı türden aracın aylık kira tutarı ile ilgili emsal bul. Kiralama şirketlerinden teklif al. Kıyaslamayı brüte göre yap. Yapılacak işlemler: 1) GMSİ ödemesidir. Net tutardan brütü bul.(1.000/0,80) 1.250 TL üzerinden %20 stopaj yap. Ayrıca 1.250 TL üzerinden %18 KDV yi sorumlu sıfatıyla öde, indirim konusu yap.

26 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 26 KASA / ORTAKLARDAN ALACAKLAR / AVANSLAR / DURAĞAN ALACAKLAR / VADEYİ AŞAN ÖDEMELER Şirketin 31.12.2015 tarihinde Kasa 50.000 TL, Ortaklar (A) alacaklar 150.000 TL, Ortaklara Borçlar (C) 75.000 TL Ortak (F) borcuna karşılık verdiği 100.000 TL senet alacak senetleri hesabında, 30.000 TL çek ise alınan çekler hesabında yer almaktadır. Çek, senetler ödeme tarihleri dikkate alınarak faiz hesaplanması, KDV li fatura kesilmesi gerekir. Kasada makul olacak şekilde bir tutar bırakılıp, kalan tutara faiz hesaplanması gerekir. Uygulanacak faiz kullanılan kredi, ortağın kullandığı kredi, dış emsal alınması gerekir. (Kasada görünen paranın çekildiği kabulü ile)

27 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 27 TRANSFER FİYATLANDIRMASI Holding ve grup şirketleri ortak giderleri dağıtırken fiili duruma göre yansıtmalıdır. Yoksa hasılat, karlılık, adam sayısı gibi anahtarlar kullanılarak yapılan dağıtım doğru değildir. Hizmetin fiilen alınmış olması ve bu hizmete ihtiyacı olması gerekir. Holdingte Avukat, CFO, CEO gibi nedenlerden dolayı 150.000 TL gider var. Karlı firmalara yansıtmak istenmektedir. Bu risklidir ve izahı zordur. Bunu yerine bazı kişilerin bordosunu vergi veren şirkette gösterilebilir. Yurtdışı ortaktan 1 milyon borç aldık. 50.000 € faiz ödemesi yaptık. 1) Faiz faturasına stopaj yap. (KVK 30. madde %10 ikili anlaşmaya bak.) 2) 2 nolu KDV ile sorumlu sıfatıyla KDV öde. 3) Örtülü sermaye mi? Tamamı yada bir kısmı evet ise örtülü sermayeye isabet eden kısmını KKEG yap. 4) KKEG ye isabet eden KDV yi de KKEG yap. 5) Örtülü sermayeye isabet eden kur farkını da KKEG yap(Kur farkı geliri varsa bunu da indirim olarak dikkate al.)

28 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 28 TRANSFER FİYATLANDIRMASI (A) Kurumu, ilişkili kişisi (B) kurumuna “c” malından satmış olup, ayrıca söz konusu maldan yedi ayrı ilişkisiz kişiye satışı bulunmaktadır. İlişkisiz kişilere yapılan satışlarda uygulanan fiyat veri alınarak, karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulanması sonucunda elde edilmiş olan fiyatlar şunlardır: 758080 80828385 Aritmetik Ortalama = 565 / 7 = 80,71 br. Mod (En çok tekrarlanan sonuç) = 80 br. (3 kez) Medyan (Ortanca) = 80 br. Mükellefin yukarıdaki hesaplama yöntemlerinden en makul olanını kullanması gerekmektedir. Bu fiyat dizisi için en makul ölçüt moddur. Çünkü, 3 ayrı karşılaştırmada aynı sonuç elde edilmiş olup, bu sonuç aynı zamanda ortalamadan sapmanın da düşük olduğu bir sonuçtur. Bu nedenle yukarıdaki verilere göre emsal fiyat 80 br. olarak dikkate alınabilecektir.

29 29 İSTİSNALAR Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

30 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 30 İSTİSNALAR İştirak Kazançları İstisnası Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası A.Ş’lerin Yurtdışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna Emisyon Primi İstisnası Yatırım Fon ve Ortaklıkların Kazançlarına İlişkin İstisna Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olan Kurumlara İlişkin İstisna Bankalara Tanınan Taşınmazlar,İştirak Hisseleri, Rüçhan Hakkı Satışlarından Doğan Kazançlara İlişkin İstisna Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası

31 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 31 İSTİSNALAR Yurtdışı İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna Özel Okul ve Rehabilitasyon Merkezi İşletilmesinden Elde edilen Kazançlara İlişkin İstisna Kooperatiflerde Risturn İstisnası Yatırım İndirimi İstisnası Türk Uluslar arası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve Devrinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Teknokentlerde Yapılan Faaliyetlere İlişkin Kazanç İstisnası Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna

32 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 32 Taşınmazların ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazanç istisnası Kurumların iki tam yıl elinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazancın %75 i KV den istisnadır. (KDVK 17/4-r KDV istisnası) - Takip eden iki yıl içerisinde nakit tahsilat, - Ertesi yıl KV beyannamesi verilme zamanına kadar fona alınması - Fon hesabının 5 yıl süreyle sermayeye ilave dışında hesaptan çekilmemesi

33 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 33 Taşınmazların ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazanç istisnası Taşınmaz; - Arazi, -Tapu siciline ayrı sayfaya tescil edilen haklar, - Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler YMM RAPORU: 2015 yılı için 233.000 TL yi ve üzerinde gerekli. Yada tam tasdik raporu

34 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 34 SAT GERİ KİRALA VERGİSEL AVANTAJLAR

35 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 35 Taşınmaz ticareti ve kiralamasıyla devamlı uğraşanlar hariç? İdare daha evvel verdiği özelgelerde ana sözleşmede gayrımenkul alabilir, şirketlere ortak olabilir şeklinde açıklamalar olması nedeniyle istisna uygulanmayacağı şeklinde görüşler vermiştir. Tebliğde inşaat işleri ile uğraşanların bu amaç dışında elinde bulundurdukları için yararlanabilir derken ?? Ancak son sıralarda verdiği özelgelerde atıl kalan yerin kiralanması, daha evvel alım satım yapılmış olması istisnaya engel olmayacağı yönünde. Binayı sattık, karın %75 ni fona alıp istisna yaptık. Kalan %25 lık tutar yenileme fonuna alınabilir mi? EVET

36 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Şükrü KIZILOT -1 Hürriyet 17, Eylül 2013 Gayrimenkul satıp bir taşla 13 kuş vurmanın yolu … İşini büyütmek isteyen ya da nakde ihtiyacı olan bir KOBİ, aktifinde 500 bin liraya kayıtlı ama piyasa değeri 10 milyon lira olan binasını; 1- Bir leasing şirketine 10 milyon liraya satar. 2- 10 milyon lirayı tahsil edip, finansman sorununu çözer. 3- Satıştan doğan kazanç Kurumlar Vergisine tabi olmaz. 4- Satış işlemi KDV’den de istisna tutulur. 5- Satış işleminde, binde 20 yerine binde 4.55 “tapu harcı” alınır. 6- Satışın ardından, leasing şirketi ile sözleşme yaparak, sattığı binayı kiralar. 36

37 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Şükrü KIZILOT -2 Gayrimenkul satıp bir taşla 13 kuş vurmanın yolu 7- Ödediği faizleri defterine masraf yazar. 8- Kira ödemesi KDV’den istisna tutulur. 9- Bilançosunda duran varlıklar 500 bin lira azalırken, dönen varlıklar 10 milyon lira artmış olur. 10- Bu tablo, kamu ihalelerinde şirketin rasyolarını olumlu etkiler. 11- Kiralama süresinin bitiminde, binayı geri alır. O aşamada para da ödemez. 12- Binanın geri alımı da KDV’den istisna. 13- Binayı şirket üzerine alırken “tapu harcı” da ödemez. Üstadımıza acil şifalar diliyoruz. Yazılarını özlüyoruz. 37

38 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sat geri Kiralamada %100 istisna var. Sonraki satışta kar KVK 5/1-e parantez içine eklenen madde ile; sat geri kirala ile tekrar geri alınan taşınmazın tekrar 3 kişilere satılmasında, satış bedelinden ilk iktisap maliyeti ile bu güne kadar ayrılan amortisman giderleri dikkate alınarak satış karı hesaplanacaktır. Bilançoda 100 TL, Finansal Kiralama Şirketine(FKŞ) 1.000 TL’ya satış (900. TL %100 istisna) Tekrar FKŞ den 1000 TL+ faizlere alıyorum ve ana para tutarından amortisman ayırıyorum (20 TL) Kiralama bitince 3. kişiye 2.000 TL ye satıyorum. Satış karı 2.000 –( 100 + 20) = 1.920 (FKŞ den alımdan sonra iki yıl geçmesi durumunda tekrar %75 istisna uygulanabilir. 38

39 39 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

40 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 40 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MEVZUAT - KVK 32/A maddesi, - 2009/15199 sayılı BKK ve buna ilişkin tebliğ, - 2012/3305 sayılı BKK ve buna ilişkin tebliğ, - Özelgeler KV tebliği maalesef yok

41 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 41 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ KVK 32/A KANUN MADDESİ Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.(32/A-1) Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.(32/A-2)

42 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 42 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ KVK 32/A KANUN MADDESİ Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir.

43 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 43 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ Matrah ticari kara mı, Mali kar mı ? Ticari kar Aktifte kayıtlı sabit kıymet: Özelgelerde arsalar girmez. Enflasyon değerlemesi var ise sadece bu değerleme girer. Yatırım tutarına aktifleştirilen faizler dahil mi? Özelgeye göre hayır.

44 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 44 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ- AVANS UYGULAMASI (Yatırım döneminde diğer kazançlara ind. KV uygulaması) AVANS 32/A maddesi 1/c bendi: Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya BKK yetkilidir. Avans uygulaması 2012/3305 sayılı BKK’na göre alınan YTB’lerde var.

45 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 45 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ- AVANS UYGULAMASI (Yatırım döneminde diğer kazançlara ind. KV uygulaması) 2012/3305 sayılı BKK’da bu yetkisini kullanmıştır. 2012/3305 sy. BKK’nın 15/5 maddesi; Bu maddeye g ö re hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, ger ç ekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının; a) B ü y ü k ö l ç ekli yatırımlar ve b ö lgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; - 2 nci b ö lgede y ü zde onunu, - 3 ü nc ü b ö lgede y ü zde yirmisini, - 4 ü nc ü b ö lgede y ü zde otuzunu, -5 inci b ö lgede y ü zde ellisini ve 6 ncı b ö lgede y ü zde seksenini, b) Stratejik yatırımlarda; 6 ncı b ö lgede y ü zde seksenini, diğer b ö lgelerde y ü zde ellisini, ge ç memek ü zere yatırım d ö neminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazan ç larına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

46 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 46 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ- AVANS UYGULAMASI (Yatırım döneminde diğer kazançlara ind. KV uygulaması) 2012/3305 sayılı BKK’da bu yetkisini kullanmıştır. “GEÇİCİ MADDE 5- … 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kuramlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının; a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede yüzde ellisini, 2 nci bölgede yüzde elli beşini, 3 üncü bölgede yüzde altmışını, 4 üncü bölgede yüzde altmış beşini, 5 inci bölgede yüzde yetmişini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini, b) Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde yetmişini, geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilir.”

47 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 47 atırım döneminde diğer kazançlara ind. KV uygulaması) Yatırıma Katkı Tutarı 1.203.187 * 0,50= 601.593 Uygulanacak KV oranı= %20- (20*0,90) % 2

48 48 KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

49 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KONTROL EDİLEN KURUM KAZANCI SAYILMASI İÇİN; 1- Sermaye payı, oy kullanma doğrudan yada dolayı % 50 ve üzeri olmalıdır. 2- Yurt dışı iştirakin gayrisafi hasılatının % 25 yada fazlası pasif nitelikli gelirler olmalıdır 3-Yurt dışı iştirakin taşıdığı vergi yükü %10 dan az olmalıdır. 4-Yurt dışı iştirakin asgari gayrisafi hasılat tutarı 100.000 TL nin üzerinde olmalıdır. 49

50 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. FİİLEN TAHSİL ETMESEN DAHİ VERGİSİNİ ÖDE Kontrol edilen kurum kazancı şartlarının gerçekleşmesi halinde, yurtdışı iştirakinin elde etmiş olduğu kar, iştirak eden şirketin hissesi oranında KV matrahına ilave edilir. 50

51 51 NAKİT SERMAYE TEŞVİĞİ Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

52 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 52 KVK 10. MADDESİNE (I) BENDİ OLARAK EKLENMİŞTİR. 01.07.2015 - ∞ 5-ı) … sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş … nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si. Kurum Kazancında İndirilebilecek Tutar = Nakdi Sermaye Artışı x TCMB Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre (Tam ay)

53 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 53 BKK ile İNDİRİM ORANI YÜKSEK YADA DÜŞÜK TESPİT EDİLEN NAKİT ARTIŞLARI - Halka açıklık oranı %50 ve daha az olanlarda  %75, - Halka açıklık oranı %50 den fazla olanlarda  %100 -YTB kapsamında makine teçhizat alımlarında, arsa bina harcamalarında kullanılması durumunda  %75 -Gelirlerinin %25 ve fazlası pasif niteliklerdeki gelirlerden oluşması durumunda  %0 Uygulanır.

54 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 54 SERMAYE TEŞVİĞİ Kanunda TCBM tarafından yıl sonunda açıklana oran dediği için 4. geçici vergi hariç diğer geçici vergilerde indirim uygulanmaz. Matrahın oluşmaması nedeniyle indirilemeyen tutar takip eden 5 yıl içerisinde indirim konusu yapılabilir. (geçici vergiler dahil) Özel hesap dönemi olanlarda, hesap döneminden önce açıklanan en son oranı dikkate al.

55 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 55 SERMAYE AZALTIMI Şirketler sermaye azaltımı yapmaları durumunda öncelikle; - KV ve Kar dağıtım stopajına tabi olanlar(Enflasyon düzelt., iştirak ve gayrımenkul satış kazancı istisnasından) - Sadece kar dağıtımına tabi olanlar (Geçmiş yıl karları) - Vergisiz olan kısım (ayni, nakit olan kısım) Azaltılmış sayılır.(Özelgeler) Bölünme sebebiyle azaltılacak KV’ne tabi sermayenin yeni şirkette sermaye hesabının alt detayında takibi gerekir. Yoksa vergilendirme yapılır. (Özelge)

56 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 56 31.12 Kasa xxx Borçlar xxx Banka 1 milyonSermaye 2 milyon xxx Olağanüstü yedekler 1 milyon Oraklar gerçek kişi; 1- Olağan üstü yedekleri dağıtırsak %15 stopaj, ortak MSİ + GV 2- Sermayeyi azaltırsak vergi yok (nakit ödendiği kabulü ile) Daha sonra karı sermayeye ilave edebiliriz. 3- TTK 379 maddesine göre şirket serbest fonlarla kendi hisselerinin %10 na kadar alabilmektedir. Ortakların hisselerini de alırsak parayı vergisiz çıkartabiliriz. (Değer artış kazancı, transfer fiyatlandırmasına dikkat)

57 57 KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

58 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 58 İNDİRİMLER Ar-Ge indirimi %100 (YMM raporu, limit yok) Sponsorluk harcamaları %50, amatör spor dallarında %100 Bağış ve yardımlar (%5, %100)  Kamuya bağış %5,  Kamuya eğitim sağlık tesisi yapma devamı için %100  Kızılaya nakdi bağış %100  Başbakanlık tarafından kor. edilen yardım kapmanyaları %100,  İbadethane dini tesisler %100 Ticari kazanç- (iştirak kazançları+Geçmiş yıl zararları) Sermaye amortismanı

59 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 59 Eğitim incelemelerinde Vergi Müfettişlerinin baktıkları asgari hususlar

60 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 60 1-Stok Değerlemeleri 2- Amortismanlar 3-Sabit Kıymet Satışları 4-Yabancı Para Değerlemeleri 5-Reeskontlar 6-KV Beyannamesi Bilanço Uyumu 7-KKEG ler8-İndirimler 9-İstisnalar 10-7.000 TL üzeri kasa haraketleri 11-Şüpheli Alacaklar 12-Değersiz Alacaklar 13-Özel Maliyetler 14-Vergi Kesintileri 15-Sermaye Azaltımı 16-Kar Dağıtımı 17-Zarar Mahsubu 18-Sigorta Şirketlerinde Belge Düzeni

61 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 61 HATIRLATMALAR E tebligat 1 Nisan 2016 da zorunlu Yeni Nesil ÖKC kademeli olarak 1 Nisandan başlıyor. 2014 cirosu: -1 milyon üzeri 01.04.2016 - 500 bin ile 1 milyon arası 01.07.2016 - 150 bin ile 500 bin arası 01.10.2016 150 bin TL den az olanlar 01.01.2017

62 Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 62 SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Hürriyet Bulvarı Musullugil İş hanı No:5/1 K:6 D: 601-602-603 Çankaya -İzmir Tel : (232) 445 60 40 Faks : (232) 445 13 05 e-mail :info@pkfizmir.com web:http://www.pkfizmir.com Birol KABACA Yeminli Mali Müşavir 0 532 307 85 96 birolkabaca@pkfizmir.com


"Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR BİROL KABACA Yeminli Mali Müşavir 11 Mart 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları