Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015."— Sunum transkripti:

1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015

2

3

4 Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

5 Sözleşmeli Personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

6 Sözleşmeli Personel: Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

7 Sözleşmeli Personel Sözleşmeli şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri durumunda, feshi tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8 Geçici Personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

9 Geçici Personel: Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Geçici Personel: Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

10 İşçiler: İş Kanunu çerçevesinde sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilen “sürekli işçiler” ile altı aydan az olmamak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan “geçici işçiler” söz konusu olup, bunlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır. İş Kanunu hükümleri uygulanır.

11 Üniversitemizde; Memur, Sözleşmeli Personel, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, İşçiler, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler bulunmaktadır Üniversitemizde; Memur, Sözleşmeli Personel, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, İşçiler, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler bulunmaktadır

12 Memurların aylıkları her ay başında (ayın 15’inde) peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. Açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bir göreve açıktan atananların göreve başlamada ilk aylıkları gün hesabıyla ay sonunda ödenir. Memurların aylıkları her ay başında (ayın 15’inde) peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. Açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bir göreve açıktan atananların göreve başlamada ilk aylıkları gün hesabıyla ay sonunda ödenir.

13 İlk Defa Göreve Başlama Naklen Atama Tekrar Göreve Başlama (Ücretsiz İzin/Askerlik Dönüşü) Akademik Olarak Yükselme İlk Defa Göreve Başlama Naklen Atama Tekrar Göreve Başlama (Ücretsiz İzin/Askerlik Dönüşü) Akademik Olarak Yükselme

14 Memurun; - Memurluktan çıkarılması, - Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi, -Memurluktan çekilmesi, -İstek, yaş haddi, malullük, sicil sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılma, -Ölümü hallerinde memuriyeti sona erer. Memurun; - Memurluktan çıkarılması, - Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi, -Memurluktan çekilmesi, -İstek, yaş haddi, malullük, sicil sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılma, -Ölümü hallerinde memuriyeti sona erer.

15 -Devlet memurları yazılı müracaat ile çekilme isteğinde bulunabilirler, -Görevine kesintisiz 10 gün gelmemesi halinde görevinden çekilmiş sayılır, -Memurlar yerlerine biri atanana kadar veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevlerine devam ederler

16 Naklen Atama (Memuriyet Sona Ermez) Ücretsiz İzin/Askerlik İçin Ayrılma (Memuriyet Sona Ermez) İstifa/Müstafi Sayılma Tutukluluk/Açığa alınma (Memuriyet Sona Ermez) Emeklilik Ölüm Naklen Atama (Memuriyet Sona Ermez) Ücretsiz İzin/Askerlik İçin Ayrılma (Memuriyet Sona Ermez) İstifa/Müstafi Sayılma Tutukluluk/Açığa alınma (Memuriyet Sona Ermez) Emeklilik Ölüm

17

18 Asli görevlerinin yanında; Tabiplere; sağlık müdürlüğü, baş tabiplik vb. Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik ve yardımcılığı Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü İkinci görev olarak yaptırılabilir. 2914 Sayılı Kanundaki İdari Görev ile karıştırmayınız!!!! Asli görevlerinin yanında; Tabiplere; sağlık müdürlüğü, baş tabiplik vb. Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik ve yardımcılığı Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü İkinci görev olarak yaptırılabilir. 2914 Sayılı Kanundaki İdari Görev ile karıştırmayınız!!!!

19 Ancak baştabip ve yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın 2/3’ü ödenir

20 Memurlara ücretli ek ders görevi verilebilir. Memura vekalet, ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. Memura ücretsiz olmak kaydıyla, birden fazla vekalet görevi veya ikinci görev verilebilir. 2914 Sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanundaki Ek Ders ile karıştırmayınız!!!! Memurlara ücretli ek ders görevi verilebilir. Memura vekalet, ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. Memura ücretsiz olmak kaydıyla, birden fazla vekalet görevi veya ikinci görev verilebilir. 2914 Sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanundaki Ek Ders ile karıştırmayınız!!!!

21 Memurların geçici olarak (İzin, geçici görev, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma) görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden / dışından veya açıktan vekil atanabilir. Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir. Memurların geçici olarak (İzin, geçici görev, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma) görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden / dışından veya açıktan vekil atanabilir. Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir.

22 İlkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. İlkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.

23 Diğer kurumlardan veya açıktan atananlarla, kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle atama yapılabilir. Diğer kurumlardan veya açıktan atananlarla, kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle atama yapılabilir.

24 Kurumun içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Vekalet görevlendirmesinin 657 Sayılı kanunun 86. maddesine göre yapılmış olması ana kuraldır. Bir göreve vekaleten atanan memurlara, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan vekaleten atananlara ise üçte ikisi verilir. Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. Kurumun içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Vekalet görevlendirmesinin 657 Sayılı kanunun 86. maddesine göre yapılmış olması ana kuraldır. Bir göreve vekaleten atanan memurlara, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan vekaleten atananlara ise üçte ikisi verilir. Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

25 VEKALETTE MALİ HAKLAR ÖZET TABLOSU VEKALET EDİLEN GÖREVİN KADRO DURUMU VEKALETİN DURUMU KURUM İÇİNDEN VEKALETKURUM DIŞINDAN VEKALETAÇIKTAN VEKALET Mehil Müddeti DOLU KADRO 1- Vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. 1-Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. 1- Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık+ek gösterge) 2/3'ü ile taban aylığının ödenir. Yıllık İzin Mazeret İzni Hastalık İzni Aylıksız İzin İstisna: ilkokul öğretmenliğine ve Veznedarlığa atananlara vekalette vekile göreve başladığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3' ü vekalet aylığı olarak ödenir. 2- Zam ve tazminat farkı ödenmez. (Aylıksız izin hariç) 2- Zam ve tazminatların tamamı ödenir. Geçici Görev Görevden Uzaklaştırma Hizmet İçi Eğitim 3- Memurlara tanınan sosyal haklardan yararlandırılır Kurs veya seminer 2- Zam ve tazminat farkı ödenmez. (Aylıksız izin hariç) Kadro ihdas edilmiş ancak atama yapılmamış veya başka yere atanmış BOŞ KADRO 1- Aylıksız vekalet asıldır. 1- Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren» vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığına (aylık+ek gösterge) 2/3'ü ile taban aylığının 2/3 ödenir. İstisnası: Saymanlık kadrosuna vekalette vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin l. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3 'u vekalet aylığı olarak ödenir. İstisna: Saymanlık kadrosu ile Belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere vekil olarak görevlendirilenlere göreve başlanıldığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. Emeklilik Ölüm 2- Zam ve tazminatların tamamı ödenir. Çekilme 3- Memurlara tanınan sosyal haklardan yararlandırılır. Çekilmiş sayılma Memuriyetten çıkarılma 2- Zam ve tazminatlar: vekilin vekalet ettiği kadro veya görev için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark ödenir. NOT: Boş kadroların hepsine açıktan vekil atanamaz. Sadece boş durumdaki ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekil atanabilir. NOT - 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesi uyarınca, bulundukları yerden başka bir yerdeki göreve vekaleten atanan memurlara, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol gideri ile görevleri süresince gündelik verilir, bunlara ayrıca vekalet aylığı ödenmez. Bu durumda olan açıktan vekillere ise vekalet aylığı ile zam ve tazminatlara ilave olmak üzere, sadece gidiş ve dönüşleri için yol gideri ile gündelik verilir.

26 5510 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeler nedeniyle: 01.10.2008 tarihinden önce en az bir ay memur maaşı almış personele ESKİ MEMUR, 01.10.2008 tarihinden önce hiçbir şekilde en az bir ay memur maaşı almamış olan ve 01.10.2008 tarihten sonra ilk defa memur olarak göreve başlayan personele YENİ MEMUR diyeceğiz. 5510 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeler nedeniyle: 01.10.2008 tarihinden önce en az bir ay memur maaşı almış personele ESKİ MEMUR, 01.10.2008 tarihinden önce hiçbir şekilde en az bir ay memur maaşı almamış olan ve 01.10.2008 tarihten sonra ilk defa memur olarak göreve başlayan personele YENİ MEMUR diyeceğiz.

27 Gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göstergelerin aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak katsayı, mali imkanlar göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tespit edilir. Bakanlar Kurulu mali yılın ikinci yarısı için katsayıyı değiştirmeye yetkilidir.

28 Tazminatlar: Memurlara ödenecek tazminatlar ise, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli bir yüzdesi olarak belirlenmektedir. Tazminatlar, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve ölçülere uygun olarak ödenmektedir.

29 Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelden, görevleri ile ilgili bir üst öğrenimi bitirenlerden, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, ita amirlerinden alacakları ödeme onayını takip eden ay başından itibaren, bitirilen aynı sınıfla ilgili üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminat ödenmesi gerekmektedir.

30 Kademe İlerlemesinde Verilecek Aylık: Kademe İlerlemesinde memur, bir ileri kademeye ait göstergeye karşılık gelen aylığı alır. İstisnalar dışında bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.

31 Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık : Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye atanan bir memur,yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine karşılık olan aylığı alır.Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

32

33 Madde 68 A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, olması şarttır. Madde 68 A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: a) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş, olması şarttır.

34 B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir

35 Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

36 Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

37 Bunların atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihi ile yeni görevlerinde aylığa hak kazandıkları tarih arasında geçen süreye ait aylıkları,yeni görev yerlerinde kadro tasarrufundan karşılanır. Yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları,nakil emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yeni kurumlarınca ödenir ve evvelce aldıkları aylıklar,kurumlar arası hesaplaşma yolu ile tasfiye olunur.

38 İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları : Kanuni izinlerini kullandıkları sırada veya geçici görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları,izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

39 Sayman ve Sayman Mutemetlerinin Devir Süreleri ve Aylıkları : Hesaplarını yerlerine gelenlere devretmeleri zorunlu olan saymanların aylıkları, bir ayı aşmamak üzere devir sonuna kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Devir süresi, saymanlar için yedi, sayman mutemetleri için iki gündür.

40 Yolluk ve Gündelikler ile Ders ve Konferans Ücretleri : Devlet memurluğundan bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, özel kanun hükümlerine göre ödenmektedir.

41 Yolluk ve Gündelikler ile Ders ve Konferans Ücretleri : Devlet Memurları Kanunu’na göre,kendilerine ders ve konferans görevi verilenlere yine bu Kanun’un belirlediği sınırlar çerçevesinde ders ve konferans ücreti ödenir.

42 B-) SOSYAL HAKLAR 1-) Emeklilik Hakkı 2-) Hastalık ve Analık Sigortası (özel kanun) 3-) Yeniden İşe Alıştırma (özel kanun) 4-) Devlet Memurları İçin Konut (Toki isterse) 5-) Öğrenim Bursları ve Yurtları (özel kanun)

43 B-) SOSYAL HAKLAR 6-) Aile Yardımı Ödeneği 7-) Doğum Yardımı Ödeneği 8-) Ölüm Yardımı Ödeneği 9-) Tedavi Yardımı 10-) Cenaze Giderleri 11-) Giyecek ve Yiyecek Yardımı

44 B-) SOSYAL HAKLAR 1-) Emeklilik Hakkı Devlet memurlarının emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip oldukları haklar emeklilik kanunları ile düzenlenmiştir.

45 B-) SOSYAL HAKLAR 2-) Hastalık ve Analık Sigortası : Devlet memurlarının hastalık,analık,görevden doğan kaza ile mesleki hastalık,eşlerinin bakmakla yükümlü oldukları ana,baba ve çocuklarının,emekli veya malullük aylığı alanların ve bunların aile fertlerinin,

46 B-) SOSYAL HAKLAR 2-) Hastalık ve Analık Sigortası : Dul veya yetim aylığı alanların hastalık hallerinde gerekli sigorta yardımlarının sağlanması,bu yardımların özel kanunlarla düzenlenmesi Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülmektedir.

47 B-) SOSYAL HAKLAR 4-) Devlet Memurları İçin Konut : Gerekli ve zorunlu görülen yerlerde mamurların kiralık konut ihtiyaçlarının karşılanması için bir fon oluşturulması,bu konuda özel bir kanun çıkarılması Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülmüştür.

48 B-) SOSYAL HAKLAR 6-) Aile Yardımı Ödeneği : Memurlara,her ay,aylıkları ile birlikte,gelir getiren bir işte çalışmayan eşi ve çocukları için Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesi ile belirlenen miktar üzerinden Aile Yardımı ödeneği ödenir.

49 B-) SOSYAL HAKLAR 6-) Aile Yardımı Ödeneği : ”Çocuk Zammı” da Aile Yardımı ödeneğinin bir bölümünü oluşturmaktadır.Bu ödenek,hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve borç için haczedilmeksizin ödenir.

50 Bu ödenek, Devlet memurunun çocuğu için, çocuğunun 25 yaşını dolduruncaya kadar ödenmekte olup, çocuğun 25 yaşını geçmesi, evlenmesi (Evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler bu ödeneği almaya devam ederler.) Devlet tarafından okutulması veya herhangi bir işte menfaat karşılığı çalışması halinde ödenmemektedir.

51 Evli bulunan Devlet memurlarına her hangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan eşleri ve çocukları için aile yardım ödeneği verilir. Eşlerin her ikisi de memur ise bu ödenek yalızca kocaya verilir. İkiden fazla çocuk için aile yardım ödeneği verilmez

52 B-) SOSYAL HAKLAR 7-) Doğum Yardımı Ödeneği : Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere, doğum yardımı yapılır.Ana ve Babanın her ikisinin Devlet memuru olması halinde bu yardım sadece babaya verilir.

53 B-) SOSYAL HAKLAR 7-) Doğum Yardımı Ödeneği : Bu ödenek hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir;ödeme emri de aranmadan hemen saymanlıklarca ödenir.Bu yardım,borç için haczedilemez.

54 B-) SOSYAL HAKLAR 8-) Ölüm Yardımı Ödeneği : Bu yardım,memurun ölümü durumunda en yüksek Devlet memurun aylığının iki katı tutarındadır Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğini alma hakkına sahip çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

55 B-) SOSYAL HAKLAR 8-) Ölüm Yardımı Ödeneği : Ölüm yardımı ödeneği de doğum yardımı ödeneği gibi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir;borç için haczedilemez.

56 B-) SOSYAL HAKLAR 9-) Tedavi Yardımı : Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana,baba ve ikiden fazla bile olsa aile yardımı ödeneğini alma hakkına sahip çocuklarının tedavi masrafları Devlet tarafından karşılanır.Gerektiğinde bunlar,tedavi için yurt dışına da gönderilir.

57 B-) SOSYAL HAKLAR 9-) Tedavi Yardımı : Bunların yol be tedavi giderleri, memurun kurumunca ödenir. Ancak,tedavi ve yol masraflarının ödenebilmesi için tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.

58 B-) SOSYAL HAKLAR 10-) Cenaze Giderleri : Ölen memurun cenaze giderleri memurun kurumu tarafından ödenir.Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan ya da yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen memurun,sürekli görevle yurt dışında bulunan memurun eşinin

59 B-) SOSYAL HAKLAR 10-) Cenaze Giderleri : Veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun ya da ana,babasının yurt dışında ölümü halinde cenazenin yurda getirilmesine ilişkin giderleri yine memurun kurumu tarafından ödenir.

60 B-) SOSYAL HAKLAR 11-) Giyecek ve Yiyecek Yardımı : Devlet memurlarına giyecek ve yiyecek yardımı da yapılmaktadır.Giyecek yardımı,kurum tarafından temin edilip ayni olarak verilir.Giyecek ve yiyecek yardımının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikler ile belirlenmiştir.

61 Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, (1) b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, (1) b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

62 c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak (...) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak (...) (2) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

63 k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

64 Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır. Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

65 Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar: Madde 126 –Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar: Madde 126 –Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

66 Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Üniversitemizde cezalar ile ilgili Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Disiplin Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu YÖK Genel Kurulu Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Üniversitemizde cezalar ile ilgili Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Disiplin Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu YÖK Genel Kurulu

67 Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya bilvasıta bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; Rektör, bütün üniversitenin, Dekan, bütün fakültenin; Enstitü veya yüksekokul müdürü, bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir. Bölüm Başkanı; anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları başkanları görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar. Bu talep gecikilmeden uygulanmaya konulur. Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya bilvasıta bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; Rektör, bütün üniversitenin, Dekan, bütün fakültenin; Enstitü veya yüksekokul müdürü, bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir. Bölüm Başkanı; anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları başkanları görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar. Bu talep gecikilmeden uygulanmaya konulur.

68 Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların sanığın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda ünvan eşitliği veya üstlüğü aranır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir. Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların sanığın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda ünvan eşitliği veya üstlüğü aranır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir.

69 Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir

70 Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır

71 Savunma hakkı Madde 130 Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunma hakkı Madde 130 Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

72 Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

73 ÖGRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI : Öğretim Üyeleri Sınıfı: Profesörler, Doçentler ve Yardımcı Doçentler Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Sınıfı: Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Öğretim Yardımcıları Sınıfı : Araştırma Görevlileri, Uzmanlar, Çeviriciler, ve Eğitim - Öğretim Planlamacılar ÖGRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI : Öğretim Üyeleri Sınıfı: Profesörler, Doçentler ve Yardımcı Doçentler Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Sınıfı: Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Öğretim Yardımcıları Sınıfı : Araştırma Görevlileri, Uzmanlar, Çeviriciler, ve Eğitim - Öğretim Planlamacılar

74 Mecburi Ders Yükü 2547 Madde: 36 Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Mecburi Ders Yükü 2547 Madde: 36 Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.

75 Mecburi Ders Yükü 2547 Madde: 36 Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür. Mecburi Ders Yükü 2547 Madde: 36 Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlüdür.

76 Ek Ders Ücreti: Mecburi ders yükü saati dışında; en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır Ek Ders Ücreti: Mecburi ders yükü saati dışında; en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır

77 Ek ders ücretinin ödenebilmesi için Kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarının görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şarttır.

78 Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

79 Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez

80 Teşekkür Ederim


"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları