Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015."— Sunum transkripti:

1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015

2

3

4 Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

5 Sözleşmeli Personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

6 Sözleşmeli Personel: Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

7 Sözleşmeli Personel Sözleşmeli şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri durumunda, feshi tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8 Geçici Personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

9 Geçici Personel: Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Geçici Personel: Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

10 İşçiler: İş Kanunu çerçevesinde sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilen “sürekli işçiler” ile altı aydan az olmamak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan “geçici işçiler” söz konusu olup, bunlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır. İş Kanunu hükümleri uygulanır.

11 Üniversitemizde; Memur, Sözleşmeli Personel, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, İşçiler, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler bulunmaktadır Üniversitemizde; Memur, Sözleşmeli Personel, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel, İşçiler, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler bulunmaktadır

12 Memurların aylıkları her ay başında (ayın 15’inde) peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. Açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bir göreve açıktan atananların göreve başlamada ilk aylıkları gün hesabıyla ay sonunda ödenir. Memurların aylıkları her ay başında (ayın 15’inde) peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. Açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bir göreve açıktan atananların göreve başlamada ilk aylıkları gün hesabıyla ay sonunda ödenir.

13 İlk Defa Göreve Başlama Naklen Atama Tekrar Göreve Başlama (Ücretsiz İzin/Askerlik Dönüşü) Akademik Olarak Yükselme İlk Defa Göreve Başlama Naklen Atama Tekrar Göreve Başlama (Ücretsiz İzin/Askerlik Dönüşü) Akademik Olarak Yükselme

14 Memurun; - Memurluktan çıkarılması, - Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi, -Memurluktan çekilmesi, -İstek, yaş haddi, malullük, sicil sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılma, -Ölümü hallerinde memuriyeti sona erer. Memurun; - Memurluktan çıkarılması, - Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi, -Memurluktan çekilmesi, -İstek, yaş haddi, malullük, sicil sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılma, -Ölümü hallerinde memuriyeti sona erer.

15 -Devlet memurları yazılı müracaat ile çekilme isteğinde bulunabilirler, -Görevine kesintisiz 10 gün gelmemesi halinde görevinden çekilmiş sayılır, -Memurlar yerlerine biri atanana kadar veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevlerine devam ederler

16 Naklen Atama (Memuriyet Sona Ermez) Ücretsiz İzin/Askerlik İçin Ayrılma (Memuriyet Sona Ermez) İstifa/Müstafi Sayılma Tutukluluk/Açığa alınma (Memuriyet Sona Ermez) Emeklilik Ölüm Naklen Atama (Memuriyet Sona Ermez) Ücretsiz İzin/Askerlik İçin Ayrılma (Memuriyet Sona Ermez) İstifa/Müstafi Sayılma Tutukluluk/Açığa alınma (Memuriyet Sona Ermez) Emeklilik Ölüm

17

18 Asli görevlerinin yanında; Tabiplere; sağlık müdürlüğü, baş tabiplik vb. Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik ve yardımcılığı Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü İkinci görev olarak yaptırılabilir. 2914 Sayılı Kanundaki İdari Görev ile karıştırmayınız!!!! Asli görevlerinin yanında; Tabiplere; sağlık müdürlüğü, baş tabiplik vb. Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik ve yardımcılığı Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü İkinci görev olarak yaptırılabilir. 2914 Sayılı Kanundaki İdari Görev ile karıştırmayınız!!!!

19 Ancak baştabip ve yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın 2/3’ü ödenir

20 Memurlara ücretli ek ders görevi verilebilir. Memura vekalet, ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. Memura ücretsiz olmak kaydıyla, birden fazla vekalet görevi veya ikinci görev verilebilir. 2914 Sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanundaki Ek Ders ile karıştırmayınız!!!! Memurlara ücretli ek ders görevi verilebilir. Memura vekalet, ikinci görev ve ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. Memura ücretsiz olmak kaydıyla, birden fazla vekalet görevi veya ikinci görev verilebilir. 2914 Sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanundaki Ek Ders ile karıştırmayınız!!!!

21 Memurların geçici olarak (İzin, geçici görev, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma) görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden / dışından veya açıktan vekil atanabilir. Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir. Memurların geçici olarak (İzin, geçici görev, disiplin cezası, görevden uzaklaştırma) görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden / dışından veya açıktan vekil atanabilir. Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir.

22 İlkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. İlkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.

23 Diğer kurumlardan veya açıktan atananlarla, kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle atama yapılabilir. Diğer kurumlardan veya açıktan atananlarla, kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle atama yapılabilir.

24 Kurumun içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Vekalet görevlendirmesinin 657 Sayılı kanunun 86. maddesine göre yapılmış olması ana kuraldır. Bir göreve vekaleten atanan memurlara, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan vekaleten atananlara ise üçte ikisi verilir. Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. Kurumun içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Vekalet görevlendirmesinin 657 Sayılı kanunun 86. maddesine göre yapılmış olması ana kuraldır. Bir göreve vekaleten atanan memurlara, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan vekaleten atananlara ise üçte ikisi verilir. Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

25 VEKALETTE MALİ HAKLAR ÖZET TABLOSU VEKALET EDİLEN GÖREVİN KADRO DURUMU VEKALETİN DURUMU KURUM İÇİNDEN VEKALETKURUM DIŞINDAN VEKALETAÇIKTAN VEKALET Mehil Müddeti DOLU KADRO 1- Vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. 1-Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren, vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. 1- Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık+ek gösterge) 2/3'ü ile taban aylığının ödenir. Yıllık İzin Mazeret İzni Hastalık İzni Aylıksız İzin İstisna: ilkokul öğretmenliğine ve Veznedarlığa atananlara vekalette vekile göreve başladığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3' ü vekalet aylığı olarak ödenir. 2- Zam ve tazminat farkı ödenmez. (Aylıksız izin hariç) 2- Zam ve tazminatların tamamı ödenir. Geçici Görev Görevden Uzaklaştırma Hizmet İçi Eğitim 3- Memurlara tanınan sosyal haklardan yararlandırılır Kurs veya seminer 2- Zam ve tazminat farkı ödenmez. (Aylıksız izin hariç) Kadro ihdas edilmiş ancak atama yapılmamış veya başka yere atanmış BOŞ KADRO 1- Aylıksız vekalet asıldır. 1- Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren» vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığına (aylık+ek gösterge) 2/3'ü ile taban aylığının 2/3 ödenir. İstisnası: Saymanlık kadrosuna vekalette vekalet görevinin başladığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin l. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3 'u vekalet aylığı olarak ödenir. İstisna: Saymanlık kadrosu ile Belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere vekil olarak görevlendirilenlere göreve başlanıldığı tarihten itibaren vekalet edilen kadro derecesinin 1. kademe aylığının (aylık + ek gösterge) 1/3'ü vekalet aylığı olarak ödenir. Emeklilik Ölüm 2- Zam ve tazminatların tamamı ödenir. Çekilme 3- Memurlara tanınan sosyal haklardan yararlandırılır. Çekilmiş sayılma Memuriyetten çıkarılma 2- Zam ve tazminatlar: vekilin vekalet ettiği kadro veya görev için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark ödenir. NOT: Boş kadroların hepsine açıktan vekil atanamaz. Sadece boş durumdaki ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekil atanabilir. NOT - 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesi uyarınca, bulundukları yerden başka bir yerdeki göreve vekaleten atanan memurlara, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol gideri ile görevleri süresince gündelik verilir, bunlara ayrıca vekalet aylığı ödenmez. Bu durumda olan açıktan vekillere ise vekalet aylığı ile zam ve tazminatlara ilave olmak üzere, sadece gidiş ve dönüşleri için yol gideri ile gündelik verilir.


"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu Mali Hükümleri ve Genel Bilgiler Ali DEMİREL Şube Müdürü Ankara Ocak 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları