Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIN ÖN DUVARI TOPOGRAFİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIN ÖN DUVARI TOPOGRAFİSİ"— Sunum transkripti:

1 KARIN ÖN DUVARI TOPOGRAFİSİ
Levent SARIKCIOĞLU

2 sağ üst kadran sol üst kadran sağ alt kadran sol alt kadran

3 Transpilorik düzlem (plan): 9. kıkırdak kostaların uçları ve arkada 1
Transpilorik düzlem (plan): 9. kıkırdak kostaların uçları ve arkada 1. lumbal vertebranın alt kenarı hizasından geçen düzlem. Transpilorik plan

4 Transtüberküler düzlem: 5
Transtüberküler düzlem: 5. lumbal vertebra cismi ile tuberculum iliacumlardan geçen düzlemdir Transpilorik plan Transtuberküler plan

5 Linea medioclavicularis: Yukarıda claviculanın ,aşağıda lig
Linea medioclavicularis: Yukarıda claviculanın ,aşağıda lig. inguinale’nin orta noktalarını birleştiren sagittal çizgi medioklaviküler çizgi Transpilorik plan Transtuberküler plan

6 hypochondriaca sinistra regio hypochondriaca dextra regio epigastrica
medioklaviküler çizgi arcus costarum regio hypochondriaca sinistra regio hypochondriaca dextra regio epigastrica Transpilorik plan regio lumbalis (colica) dextra regio lumbalis (colica) sinistra regio umbilicalis Transtuberküler plan regio inguinalis (ilaca) sinistra regio inguinalis (ilaca) dextra regio hypogastrica lig. inguinale

7

8

9 PERITONEUM peritonos (Gr): stretched around
peri-, peri- + teinein, to stretch

10 Vücuttaki en geniş seröz zar
MESOTHELIUM Lamina propria Vücuttaki en geniş seröz zar

11 Parietal periton Visseral periton

12 Peritoneum parietale organ (viscera)
Abdomen ve pelvis duvarlarını örter buradan organların üzerine atlayarak viseral periton olarak devam eder. Karın ön duvarının arka yüzünde bazı oluşumların üzerini örterek plica adı verilen kabarıklıkları oluşturur visseral periton organ (viscera) plica umblicalis medialis parietal periton a. umblicalis

13 Peritoneum parietale anterius
Peritoneum parietale posterius Peritoneum parietale diaphragmatica Peritoneum urogenitale

14 Peritoneum viscerale organ (viscera)
Peritonun organlar üzerinde devam eden kısmıdır. Abdomen ve pelvis içindeki bazı organların tümü veya bir kısmı visseral periton ile örtülüdür. Bu tür organlar intraperitoneal organlar olarak adlandırılır. organ (viscera) parietal periton

15

16 Bu durumlarda iki organ arasında omentum denilen yapılar oluşur.
Visseral periton bir organı sardıktan sonra başka bir organın üzerinde devam edebilir. Bu durumlarda iki organ arasında omentum denilen yapılar oluşur. organ (vissera) organ (vissera) omentum

17 Liqour peritonei (30-50 cc)
Cavitas peritonealis Liqour peritonei (30-50 cc) Cavitas peritonealis

18 Erkekte dış ortama kapalı
Kadında tuba uterina’lar aracılığı ile dış ortamla bağlantılı

19 Peritoneum’un gelişimi
Dorsal mesenterium Ventral mesenterium

20 Gelişme sırasında vücut boşluğundaki primitif barsak borusunu sararak vücut ön ve arka duvarına doğru uzanan periton uzantıları primer ventral ve primer dorsal mesenter

21 primitif primitif barsak barsak borusu borusu Umbilicus’un alt tarafı
Umbilicus’un üst tarafı ventral mesenterium primitif barsak borusu primitif barsak borusu dorsal mesenterium dorsal mesenterium

22

23

24 Retroperitoneal organlar
Intraperitoneal organlar Sekonder retroperitoneal organlar

25 BAZI ORGANLARIN PERİTON DURUMU

26 intraperitoneal MİDE (GASTER-VENTRICULUS)

27 DUODENUM intraperitoneal Bulbus duodeni sekonder retroperitoneal

28 sekonder retroperitoneal PANCREAS

29 HEPAR Area nuda Area nuda intraperitoneal

30 intraperitoneal JEJUNUM, ILEUM

31 COLON intraperitoneal mesocolon transversum sekonder retroperitoneal

32 COLON sekonder retroperitoneal

33 COLON sekonder retroperitoneal

34 intraperitoneal APPENDIX VERMIFORMIS mesoappendix

35 REN, GLANDULA SUPRARENALIS, URETER
AORTA, V. CAVA INFERIOR retroperitoneal

36 Mesogastrium Mesoappendix Mesocolon Mesenterium Mesovarium Mesosalpinx

37 mesoappendix

38 mesosalpinx mesovarium

39 MEZENTERIUM karın arka duvarındaki parietal peritonun bir organa atlarken oluşturduğu iki yapraklı bir periton yaprağıdır. Jejenum ve ileum’u bir bütün olarak karın arka duvarına asan yelpaze şeklindeki peritoneal yapıya mezenterium proprium denir. Mezenterium’un karın arka duvarına yapışan parçasına radix mesenterii denir.

40 Radix mesenteri 2. lumbal vertabra ile sağ sakroiliak eklem arasındadır. Soldan sağa; duodenum’un 3. parçası, aorta, v. cava inferior, sağ üreter, ve sağ psoas major kasını çaprazlar.

41

42 Tutunduğu kısım ile barsağın bağlandığı serbest kenar arasındaki uzaklık cm. dir. Bu mesafe yaşla artar. Mesenter’in iki yaprağı arasında a. mesenterica superior ve dalları, aynı isimli venler, lenfatikler, lenf nodu, otonomik sinir plexus’ları, bağ dokusu, yağ dokusu bulunur.

43 Mesocolon transversum
Colon transversum’u karın arka duvarına bağlayan geniş periton yaprağı mesocolon transversum

44 Sağ böbreğin ön yüzünü, duodenum’un 2
Sağ böbreğin ön yüzünü, duodenum’un 2. parçasını çaprazlar, pancreas başını ve cauda’sının altında flexura duodeuojejunalis’e ulaşarak sol böbreğin ön yüzünde sonlanır.

45

46 İki yaprak arasında, a. colica media, sağ ve sol kolik arter dalları , satellit venler, lenf düğümleri, sinir pleksus’ları vardır

47 Mesocolon sigmoideum:
Sol fossa iliaca’nın aşağısında 3. sacral vertebra hizasında Ters “V” harfi şeklinde tutunmuştur. 1. sacral vertebra hizasında 25 cm. ye kadar çıkar. Sol arteria ve vena testicularis, sol a. iliaca communis, sol üreter ve a. rectalis superior’lar çaprazlar.

48

49 İki yaprak arasında; A. sigmoidea, a. ve v. rectalis superior ve lenfatikleri, otonom sinir plexus’ları, bağ dokusu ve yağ dokusu bulunur.

50 Karın duvarı ile organ veya iki organ arasındaki peritoneal uzantılar mesenterium veya omentum gibi uzun olmayabilir. Bu durumda peritoneal ligament olarak adlandırılırlar.

51 Peritoneal ligamentler
Omentum minus ile ilgili: Lig. hepatogastricum Lig. hepatoduodenale Omentum majus ile ilgili : Lig. gastrophrenicum Lig gastrosplenicum Lig. gastrocolicum Lig. phrenicocolicum Lig. splenorenale Kadınlarda Lig. latum uteri Lig. suspensorium ovarii

52

53 Omentum minus Karaciğerin visseral yüzünde porta hepatis’ten gelen visseral peritonun midenin curvatura minor ve duodenum’un birinci parçasına tutunması ile oluşur. Lig.hepatoduodenale ve Lig. hepatogastricum olmak üzere iki parçası vardır. Lig.hepatoduodenale’nin iki yaprağı arasında v.porta hepatis, a.hepatica propria, ductus choledochus bulunur. Lig. hepatogastricum’un iki yaprağı arasında a.v.gastrica dextra ve sinistra bulunur.

54 Lig. hepatogastricum Lig. hepatoduodenale

55 A. hepatica propria V. portae hepatis Ductus choledochus Lig. hepatoduodenale içinde bulunur Lig. hepatoduodenale

56

57 Pars tensa Pars flaccida

58 Membrana tympani Pars flaccida (gevşek bölüm) Pars tensa (gergin bölüm)

59 Omentum majus Midenin ön ve arka yüzünü örten periton yaprakları büyük kurvatur’dan symphysis pubis’e kadar uzanır. Daha sonra kıvrılarak transvers kolona gider.

60

61

62

63 Rutherford Morrison

64 BURSA OMENTALIS

65 Bursa omentalis Önde; yukarıdan aşağıya Lobus caudatus, omentum minus, midenin arka yüzü , duodenum başlangıç kısmı, arka yüzü örten periton, ve omentum majus ön iki yaprağı, Arkada; aşağıdan yukarıya doğru omentum majus arka iki yaprağı, colon transversum ön yüzü, mesocolon transversum ön yaprağı, pankreas ön yüzü, sol suprarenal bez, sol böbreğin üst ucu , hiatus oesophagus’un sağ kenarı. Horizontal olarak foramen epiploicum’dan dalağın hilus’una kadar uzanır. Gastrolienal ve lienorenal (splenorenale ) ligamentlerle sınırlandırılmıştır.

66

67 BURSA OMENTALIS’İN BÖLÜMLERİ
Vestibulum Recessus superior Recessus inferior Recessus lienalis

68

69 Foramen epiploicum (Winslow)
Ön sınırı: Omentum minus’un serbest kenarı (lig. hepatoduodenale) Arka sınırı: V. cava inferior Üst sınır: Processus caudatus Alt sınırı: Bulbus duodeni Jean Jacques Bénigne Winslow ( )

70

71 Erkek ve kadında pelvis içerisindeki organların kalınlıkları peritonun seyrini etkiler.
Kadınlarda pelvis yan duvarlarında uterusa atlayan peritoneal bağ= lig. Latum uteri Her iki cinste pelvis ön duvarındaki parietal periton mesane üzerine pelvis arka tarafındaki periton ise rectum üzerine atlar. Böylece pelvik bölgede erkeklerde mesane ve rektum arasında excavatio rectovesicalis kadında mesane ve uterus arasında excavatio vesicouterina, uterus ile rectum arasında excavatio rectouterina oluşur.

72 Lig. latum uteri

73 Lig. falciforme

74

75 Lig. teres hepatis

76 PERITON ÇIKMAZLARI

77 duodenum ile jejunum’un birleşme yeri caecum bölgesinde,
PERİTON ÇIKMAZLARI En önemlileri: duodenum ile jejunum’un birleşme yeri caecum bölgesinde, - iliocaecal birleşme bölgesinde bulunur. iç herni oluşumu yönünden önemlidirler

78 Periton çıkmazlarının klinik önemi nedir ?

79 Diagrammatic illustration shows various types of internal hernias:
A = paraduodenal, B = foramen of Winslow, C = intersigmoid, D = pericecal, E = transmesenteric, F = retroanastomotic.

80

81 Recessus duodenalis superior
Recessus duodenalis inferior Recessus duodenojejunalis Recessus paraduodenalis Recessus retroduodenalis

82 Recessus duodenalis superior
Recessus duodenalis inferior

83 Recessus duodenalis superior
Recessus paraduodenalis Recessus duodenalis inferior Recessus duodenojejunalis

84 Recessus iliocaecalis superior
Recessus iliocaecalis inferior

85 Recessus retrocaecalis

86 Excavatio rectouterina (Douglas) Excavatio vesicouterina

87 Excavatio rectovesicalis

88

89 KARIN ÖN DUVARININ ARKA YÜZÜ

90 Karın ön duvarının arka yüzünde görülen plikalar
a) Lig. falciformis hepatis b) Plica umbilicalis mediana (urachus) c) Plica umbilicalis medialis’ler (a. umblicalis) d) Plica umbilicalis lateralis’ler (A., V. epigastrica inferior)

91 - Fossa supravesicalis
- Fossa inguinalis medialis - Fossa inguinalis lateralis

92 PERITOEUM’UN ÖZEL BÖLGELERİ

93 4-Parakolik oluklar (Sulci paracolici)
1-Suprakolik bölge Subfrenik aralık (recessus subphrenicus) Subhepatik aralık (recessus subhepaticus) Sağ subhepatik (hepatorenal) aralık (Morrison cebi) Sol subhepatik aralık (Bursa omentalis’e uyar) 2-Infrakolik bölge Sağ infrakolik bölge (radix mesenterii’nin sağ tarafı) Sol infrakolik bölge (radix mesenterii’nin sol tarafı) 3-Pelvis boşluğu 4-Parakolik oluklar (Sulci paracolici) 5-Ekstraperitoneal subfrenik aralık (Area nuda’ya uyar)

94 1-Suprakolik bölge Subfrenik aralık (recessus subphrenicus)
Sağ subfrenik aralık Sol subfrenik aralık ön subfrenik aralık arka subfrenik aralık Subhepatik aralık (recessus subhepaticus) Sağ subhepatik (hepatorenal) aralık (Morrison cebi) Sol subhepatik aralık (Bursa omentalis’e uyar)

95

96 2-Infrakolik bölge Sağ infrakolik bölge (radix mesenterii’nin sağ tarafı) Sol infrakolik bölge (radix mesenterii’nin sol tarafı) radix mesenterii sağ infrakolik bölge sol infrakolik bölge

97 3-Pelvis boşluğu

98 Parakolik oluklar (Sulci paracolici)

99 5-Ekstraperitoneal subfrenik aralık (Area nuda’ya uyar)

100 İnnervasyon : Periton’un parietal parçası Son altı intercostal sinirler ve L1 spinal sinirin ön dalı tarafından innerve edilir. Diaphragmanın alt bölümünü döşeyen kısmı n.phrenicus tarafından innerve olur. Pelvis duvarındaki kısmı n.pudendus ve n.obturatorius tarafından inerve olur Visseral periton otonom sinir sistemi tarafından innerve olur. Gerilme duyusu sympatik afferent sinir lifleri ile taşınır.

101

102 Peritoneal diyaliz

103 ASİT

104 PERITONIT

105

106

107 Süre: dak.


"KARIN ÖN DUVARI TOPOGRAFİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları