Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sindirim Sistemi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sindirim Sistemi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD."— Sunum transkripti:

1 Sindirim Sistemi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD

2 2 SİNDİRİM SİSTEMİ 1.SİNDİRİM KANALI – Ağız – Yutak (pharynx) – Yemek borusu (oesophagus) – Mide – İnce barsaklar – Kalın barsaklar – Anüs 2.EKLENTİ ORGANLAR – Tükrük bezleri – Karaciğer – Pankreas

3 3 Regioepigastrica Regioumbilicalis Regiosuprapubica Regiohypocondriaca Regiohypocondriaca Regiocolica Regiocolica RegioinguinalisRegioinguinalis Planum transpyloricum Planum intertuberculare Planum midclaviculare Planum midinguinale

4 4 Sağ üst kadran Sol üst kadran Sağ alt kadran Sol alt kadran

5 5 AĞIZ BOŞLUĞU Cavitas Oris Vestibulum oris Cavitas oris propria

6 6 Vestibulum Oris Dudaklar, yanaklar, diş ve dişetleri (gingivae) ile sınırlanmış dar bir alandır. Rima oris ile dış ortama açılır.

7 7 Cavitas Oris Propria Asıl Ağız Boşluğu Diş kemerleri, dişler ve dişetleri, ağız tabanı, damaklar ve yutak geçidi (isthmus faucium) ile sınırlanmış alandır. Dil, dişler ve dişetleri bulunur.

8 8 DİL -Lingua- Mukoza ile kaplıdır, Çizgili kaslardan yapılmıştır, Çok hareketlidir. Corpus lingua Radix lingua Apex lingua

9 9 DİL -Lingua- Sulcus terminalis – ÖN-ARKA ÖN – Tad tomurcukları ARKA – Tonsilla lingualis

10 10 DİL -Lingua- DİLİN İNTRİNSİK KASLARI – M.transversus linguae – M.longitudinalis superior – M.longitudinalis inferior – M.verticalis linguae

11 11 DİL -Lingua- DİLİN EXTRİNSİK KASLARI – M.genioglossus GÜVENLİK KASI – M.hyoglossus – M.styloglossus – M.palatoglossus N.hypoglossus (CN 12) (m.palatoglossus hariç)

12 12

13 13

14 14

15 15 DİŞLER dentes Maxilla ve mandibula’daki proc.alveolaris’lerdeki alveoli dentalis’lere yerleşiktirler.

16 16 DİŞLER dentes Corona dentis – Mina tabakası ile kaplı dış-görünen kısmı Collum dentis – Radix ve corona arasındaki dar bölüm Radix dentis – Cementum ile kaplı, diş çukuruna gömülü kısmı

17 17 DİŞLER dentes Cavitas dentis (pulparis) – Pulpa dentis bulunur. (damar, sinir ve gevşek bağ dokusu içerir)

18 18

19 19 DİŞLER dentes Kesici dişler – Dentes incisivi Köpek dişi – Dens caninus Küçük azı dişleri – Dentes premolares Büyük azı dişleri – Dentes molares

20 20 Dentes Decidui Süt Dişleri 6-8 aylar ile 2 yaş arasında çıkarlar. 6-12 yaşları arasında dökülerek kalıcı dişlere yerlerini bırakırlar. 2-1-2 – 2: incisiv – 1: canin – 2: molar Toplam 20

21 21 Dentes Permanentes Kalıcı Dişler 6 yaştan itibaren süt dişlerinin yerini almaya başlarlar. 2-1-2-3 – 2: incisiv – 1: canin – 2: premolar – 3: molar Toplam 32

22 22 DAMAK palatum Ağız tavanını oluşturur. Sert Damak (Palatum Durum) Yumuşak Damak (Palatum Molle)

23 23 DAMAK palatum Yumuşak Damak (velum palatinum) – Uvula (küçük dil) – Arcus palatoglossus – Arcus palatopharyngeus – Tonsilla palatina Isthmus faucium

24 24 Yutak Pharynx C6 seviyesinde sonlanır. Cavitas pharyngis – Choanae burun boşluğu ile – Isthmus faucium ağız boşluğu ile – Aditus laryngis larynx ile irtibatlanır.

25 25 Yutak Pharynx Pars nasalis pharyngis – Nasopharynx Pars oralis pharyngis – Oropharynx (C3’de sonlanır) Pars laryngealis pharyngis – Laryngopharynx (C3-C6)

26 26 Yutak Pharynx Tonsilla pharyngealis Tuba auditiva Tonsilla tubaria (Gerlach bademciği) Recessus piriformis

27 27 Yemek Borusu Oesophagus Pharynx ile mide arasında uzanır (C6-T11 arasında) ~25-30 cm uzunluk ~2 cm çap T10 seviyesinde hiatus oesophageus’dan geçer.

28 28 Yemek Borusu Oesophagus Pars cervicalis Pars thoracica Pars abdominalis 3 fonksiyonel darlığı vardır. – Pharyngoosesophageal – Bronchoaortici – Diaphragmatica

29 29 Yemek Borusu Oesophagus

30 30 MİDE Sindirim kanalının en geniş bölümüdür. Depolama (1-1.5 lt) Sindirme (kimus) Kimus geçişini kontrol etme..

31 31 MİDE J şeklinde, 2 eğrilik, İki duvar, İki delik, 4 bölüm... Paries anterior Paries posterior Curvatura ventriculi major Curvatura ventriculi minor

32 32 MİDE Ostium cardiale Ostium pyloricum – Sfinkterler mevcut Pars cardialis Fundus gastricus Corpus gastricus Pars pylorica – Antrum pyloricum – Canalis pyloricus Pylorus fundus corpus Pars pylorica cardia pylorus

33 33 MİDE Mukoza – Areae gastricae – Plicae gastricae – Gastrik bezler HCl vb.. Submukoza – Meissner pleksusu Kas tabakası – Longitudinal – Circuler Sphincter pylorici*** – Oblik Serosa – Peritonun viseral yaprağı – Omentum majus

34 34

35 35

36 36 İnce Barsaklar En uzun bölüm 5-7 m Sindirim-emilim DUODENUM JEJUNUM ILEUM

37 37 DUODENUM

38 38 Duodenum İnce barsakların – En kısa (25 cm) – En fikse – En kalın duvarlı – En geniş bölümüdür.

39 39 Duodenum Pars superior duodeni Pars descendens duodeni Pars horizontalis duodeni Pars ascendens duodeni

40 40 ductus choledochus ductus pancreaticus Ampulla Vateri papilla duodeni major papilla duodeni minor plica longitudinalis duodeni plica circularis

41 41 Jejunum ve Ileum En uzun (5-6 m) En hareketli, En kıvrımlı bölümüdür. 2/5 Jejunum 3/5 Ileum Tamamen intraperitonealdir Mesenterium – radix mesenterii

42 42 Mesenterium ve Radix Mesenterii

43 43 Periton Omentum majus Omentum minus

44 44

45 45

46 46 Kalın Barsaklar Caecum’dan anus’e kadar Caecum’dan anus’e kadar ~1.5-2 m ~1.5-2 m Ters U Ters U Na ve su emilimi Na ve su emilimi İleti, depolama.. İleti, depolama.. Barsak florası (K vit. sentezi) Barsak florası (K vit. sentezi) Caecum-colon-rectum Caecum-colon-rectum

47 47 Kalın Barsaklar Teniae coli (long.kas) Teniae coli (long.kas) – Teniae libera – Serbest uç – Teniae mesocolica – Mesocolon transversum – Teniae omentalis – Omentum majus Appendices epiploicae Appendices epiploicae Haustra coli Haustra coli

48 48 CAECUM En geniş bölümü En geniş bölümü Ostium ileale Ostium ileale – Valva ileocaecalis Appendix vermiformis Appendix vermiformis

49 49 KOLONLAR Çıkan Kolon (colon ascendens) Çıkan Kolon (colon ascendens) – Flexura coli dextra – Retroperitonealdir Enine Kolon (colon transversum) Enine Kolon (colon transversum) – Intraperitonealdir – Mesocolon transversum – Flexura coli sinistra İnen Kolon (colon descendens) İnen Kolon (colon descendens) – Retroperitonealdir Sigmoid Kolon (colon sigmoideum) Sigmoid Kolon (colon sigmoideum) – S şeklinde – Pelvisde rectum ile devam eder – Intraperitonealdir – Mesocolon sigmoideum

50 50

51 51 Kalın Barsaklar

52 52 RECTUM Pelvis döşemesini deler, Pelvis döşemesini deler, Canalis analis olarak devam eder. Canalis analis olarak devam eder. Ampulla recti Ampulla recti Mesenter,haustra,teniae yoktur. Mesenter,haustra,teniae yoktur. Plica transversalis recti Plica transversalis recti

53 53

54 54

55 55 Canalis Analis Anüsle sonlanır Anüsle sonlanır Sadece defekasyon sırasında açılır Sadece defekasyon sırasında açılır M.sphincter ani internus (istemsiz) M.sphincter ani internus (istemsiz) M.sphincter ani externus (istemli) M.sphincter ani externus (istemli)

56 56

57 57 TÜKRÜK BEZLERİ Büyük Tükrük Bezleri – Gl.parotidea Stenon kanalı – Gl.submandibularis Wharton kanalı – Gll.sublinguales Küçük Tükrük Bezleri – Gll.labiales – Gll.buccales....

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64 KARACİĞER En büyük glandüler organ En büyük glandüler organ Facies diaphragmatica Facies diaphragmatica Facies visceralis Facies visceralis

65 65

66 66 KARACİĞER H harfi H harfi Portae hepatis (KAPI) Portae hepatis (KAPI) – Fissura sagittalis sinistra Lig.venosum Lig.venosum Lig.teres hepatis Lig.teres hepatis – Sulcus sagittalis dextra Sulcus v.cava inferior Fossa vesica biliaris

67 67

68 68 KARACİĞER Lobus hepatis dexter Lobus hepatis dexter Lobus hepatis sinister Lobus hepatis sinister Lobus caudatus Lobus caudatus Lobus quadratus Lobus quadratus 8 segment 8 segment – Lig.falciforme hepatis – Lig.coronarium – Lig.teres hepatis

69 69 Karaciğerin Fonksiyonları Safra üretimi ve duodenuma aktarılması Metabolik etkiler – Protein – Yağ – Karbohidrat – Vitamin ve mineraller (Fe) depolanması Detoksifikasyon Kanın filtrasyonu.........

70 70 SAFRA KESESİ ve YOLLARI Ductus interlobaris Ductus segmentalis Ductus hepaticus Sağ ve sol birleşir Ductus hepaticus communis

71 71 SAFRA KESESİ ve YOLLARI Ductus cysticus Ductus hepaticus communis Ductus choledochus Duodenum II.bölümüne açılır – Vater ampullası Oddi sfinkteri

72 72

73 73 PANKREAS Retroperitoneal Ekzokrin fonksiyon – Lipaz, amilaz, tripsinojen... Endokrin fonksiyon – İnsülin, glukagon vb.

74 74 PANKREAS Caput pancreatis Collum pancreatis Corpus pancreatis Cauda pancreatis

75 75 PANKREAS Ductus pancreaticus (Wirsung) – Papilla major duodeni Ductus pancreaticus accessorius (Santorini) – Papilla minor duodeni


"Sindirim Sistemi Prof.Dr. Yalçın KIRICI Anatomi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları