Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ."— Sunum transkripti:

1 ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ

2 OPTİK DİSK SÜRÜCÜLERİ Tanım: Verileri okuma ve yazma özel bir ı ş ık sistemiyle gerçekle ş tirdi ğ i optik depolama birimleridir. Bunları okuyan araçlara optik sürücüler denir. 3 Temel Disk Türü Vardır ;

3 OPTİK DİSK SÜRÜCÜLERİ CD(Compact/ Yo ğ un Disk) ; CD(Compact/ Yo ğ un Disk) ; DVD(Digital Versalite/Dijital Çok Yönlü Disk) ; DVD(Digital Versalite/Dijital Çok Yönlü Disk) ; BluRay(Mavi Lazer Teknolojili Disk) ; BluRay(Mavi Lazer Teknolojili Disk) ;

4 CD-ROM VE CD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Cd-rom cdnin takıldı ğ ı okuma i ş levini gören sürücüdür.Cd-writer ise CD-R CD-RW üzerine verilerin yazılmasını sa ğ layan sürücü çe ş ididir. Günümüzde en çok kullanılan CD 700 Mb kapasiteye sahip, kalınlıkları 1,2 mm ve boyutları 8-12 cm dir. Cd-rom cdnin takıldı ğ ı okuma i ş levini gören sürücüdür.Cd-writer ise CD-R CD-RW üzerine verilerin yazılmasını sa ğ layan sürücü çe ş ididir. Günümüzde en çok kullanılan CD 700 Mb kapasiteye sahip, kalınlıkları 1,2 mm ve boyutları 8-12 cm dir. CD-R = CD-R =CD-R ile disk doluncaya dek kayıt yapar ama eski kayıtların üzerine kayıt yapamaz. CD-RW =. CD-RW = CD-RW ile istedi ğ iniz dosyaları kayıt eder, de ğ i ş tirir, siler veya ekler.

5 CD-ROM VE CD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Cd-Writer’ların okuma/yazma hızları performanslarını gösterir ve ‘’x’’ ile ifade edilir. X = 150 KB/S ile gösterilir. Her Cd-Writer için 3 adet hız de ğ eri vardır; Bo ş Cd yazma hızı Tekrar yazma hızı Okuma hızıdır. *** Yazma hızı,her zaman okuma hızına e ş ittir veya ondan daha yava ş tır.

6 CD-ROM VE CD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ *** Optik sürücüleri bilgisayar’a ba ğ lamak için 3 seçenek vardır ; E ğ er harici ise USB Dahili ise IDE VEYA SATA seçeneklerin arasındadır. Çalı ş ma prensibi ise ; Verilerin yazılması ve okunması için zayıf bir lazer ı ş ını, bu çukur ve düzlükler üzerinde yansıması ya da (yansımaması) sayesinde gerçekle ş ir.

7 DVD-ROM VE DVD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Dvd diskler ikiye ayrılır ; Dvd-r sl (Single Layer = Tek Katman) Dvd-r dl (Dual Layer = Çift Katman) Tek yüzlü için ; Single Sided Çift yüzlü için ; Double Sided ifadeleri kullanılır. Tek katman ve tek yüzlü dvd disk 4,7 Gb Çift katman ve çift yüzlü dvd disk 17 Gb veri depolayabilir.

8 DVD-ROM VE DVD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Cd’ler le fiziksel büyüklükleri aynı fakat kapasite yönünden dvd’ler daha fazla kapasiteye sahiptir. Dvd diskler’ de 12x, 16x, 24x sayıları maksimum yazma hızını verir. X dvdler de ise = 1318 Kb de ğ erindedir. Dvd-Rw’ler ise tekrar tekrar yazılıp silinebilen dvd çe ş itleridir. Dvd’nin çalı ş ma mantı ğ ı ise, tabakaların bir cd’nin yarısı kalınlı ğ ında olmasının nedeni daha yüksek numerik aparatı olan bir lensle okuyabilmeyi, daha küçük ve dar çukurlarla bilgi yazabilmeyi sa ğ lamasıdır.

9 BLURAY VE BLURAY WRİTER SÜRÜCÜLERİ Blu-ray sürücüleri mavi lazer kullanarak diskler üzerinde daha hassas odaklama yapabilmektedir. Blu-ray’in de CD ve DVD’ye kar ş ılık gelen türleri vardır. BD-ROM, da ğ ıtımlar için sadece okunabilir biçimi, BD-R üzerine veri kaydedilebilir biçimi, BD-RE ise yeniden yazılabilir biçimi ifade eder. Blu-ray sürücüleri mavi lazer kullanarak diskler üzerinde daha hassas odaklama yapabilmektedir. Blu-ray’in de CD ve DVD’ye kar ş ılık gelen türleri vardır. BD-ROM, da ğ ıtımlar için sadece okunabilir biçimi, BD-R üzerine veri kaydedilebilir biçimi, BD-RE ise yeniden yazılabilir biçimi ifade eder. Blu-ray ileride kolayca geni ş letilebilsin diye ayrıca çoklu-katman deste ğ i de barındırıyor, her bir katmanda 25 GB veri ile ileride veri kapasitesi 100-200 GB seviyelerinde olabilmesi planlanmaktadır. Blu-ray ileride kolayca geni ş letilebilsin diye ayrıca çoklu-katman deste ğ i de barındırıyor, her bir katmanda 25 GB veri ile ileride veri kapasitesi 100-200 GB seviyelerinde olabilmesi planlanmaktadır.

10 USB BELLEKLER DE OKUMA YAZMA MANTIĞI Flash hafıza yapısı en küçük bilgi olan bitlerin içerisinde depolandı ğ ı en küçük hafıza hücreleri dizisinden olu ş ur. Bu dizinin satır ve sütunları vardır. Satır ve sütunların her bir kesi ş iminde transistörler vardır. İ nce bir oksit tabakası bu transistörleri birbirinden ayırır. Elektrik yükü prensibi ile çalı ş ır. Oksit tabakası yükün bo ş almasını engelledi ğ i için veriler yıllarca saklanabilir. Oksit tabakası yazma/silme i ş lemlerinde zamanla i ş levini yitirir.

11 USB BELLEKLER DE OKUMA YAZMA MANTIĞI Flash bellek diye adlandırılan hafıza çe ş itleri USB arabirimini destekleyen yapıya sahiptir. Bilgisayarların USB portlarına takılarak kullanılır. Markası ne olursa olsun yapıları ve kullanım biçimleri de ğ i ş mez. Windows i ş letim sistemi, bu bellekleri otomatik olarak 60 tanımaktadır. Günümüzde flash bellekler artık bootable (i ş letim sistemi yerle ş tirme) özelli ğ i ile de kullanılabilmektedir. Flash bellek diye adlandırılan hafıza çe ş itleri USB arabirimini destekleyen yapıya sahiptir. Bilgisayarların USB portlarına takılarak kullanılır. Markası ne olursa olsun yapıları ve kullanım biçimleri de ğ i ş mez. Windows i ş letim sistemi, bu bellekleri otomatik olarak 60 tanımaktadır. Günümüzde flash bellekler artık bootable (i ş letim sistemi yerle ş tirme) özelli ğ i ile de kullanılabilmektedir.

12 EEPROM ÇIPIYLE MEMORY KARTıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı Tanım : EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory), küçük boyuttaki verileri kalıcı olarak saklamak için bilgisayar ya da di ğ er cihazlarda kullanılan bir yongadır. Boyutu daha büyük olan sabit verileri saklamak için ise fla ş bellek gibi daha ekonomik yöntemler kullanılır. EEPROM, elektrikle yazılıp silinme özelli ğ ine sahiptir. Tanım : EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory), küçük boyuttaki verileri kalıcı olarak saklamak için bilgisayar ya da di ğ er cihazlarda kullanılan bir yongadır. Boyutu daha büyük olan sabit verileri saklamak için ise fla ş bellek gibi daha ekonomik yöntemler kullanılır. EEPROM, elektrikle yazılıp silinme özelli ğ ine sahiptir.

13 EEPROM ÇIPIYLE MEMORY KARTıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı EEPROM’un özel bir uygulaması Flash bellek’dir. Aralarındaki en önemli fark ise EEPROM’a bilgilerin byte byte yazılması flash belle ğ e ise bilgilerin sabit bloklar halinde yazılmasıdır. Bu sabit bloklar 512 bytedan 256 KB’a kadar olan bir aralıkta de ğ i ş ir. Bu sabit bloklar halinde yazılma özelli ğ i flash bellek’i EEPROM’a göre daha hızlı yapmı ş tır.

14 ANAKART ÜZERINDEKI OĞTİK SÜRCÜ BAĞLANTı TÜRLERI IDE (integrated drive elektronics) ba ğ lantısı: Harddisk, CD-ROM, CD- Writter, DVD-ROM, DVD-Writter gibi sürücülerinin anakarta ba ğ lanması için kullanılır. IDE (integrated drive elektronics) ba ğ lantısı: Harddisk, CD-ROM, CD- Writter, DVD-ROM, DVD-Writter gibi sürücülerinin anakarta ba ğ lanması için kullanılır. SATA ba ğ lantısı: Serial ATA (SATA) birimi ise günümüzde depolama birimleri için en çok kullanılan arayüzdür. SATA kabloları IDE kablolara göre çok daha incedir. SATA ba ğ lantısı: Serial ATA (SATA) birimi ise günümüzde depolama birimleri için en çok kullanılan arayüzdür. SATA kabloları IDE kablolara göre çok daha incedir. SCSI ba ğ lantısı: Genellikler sunucu sistemlerde kullanılan ba ğ lantı türüdür. SCSI ba ğ lantısı: Genellikler sunucu sistemlerde kullanılan ba ğ lantı türüdür.

15 MMC CARD MMC-Standardı 1997 yılında Siemens’in yan kurulu ş u olan Intgenix ve San Disk tarafından geli ş tirilmi ş tir. Multimedia kartların kayıt ortamı Flash Bellekler’dir. 24 mm × 32 mm × 1,4 mm ölçülerine sahip olan kartlar yedi pin’e sahiptirler. Hafıza kapasiteleri 2 MB ila 4 GB arasındadır. Veri aktarım hızı ise 2,5 MB/s’dir. MMC’ler’in yaygın kullanım alanları ;Dijital kameralar, MP3 oynatıcılar, cep telefonu ve PDAlardır. MMC-Standardı 1997 yılında Siemens’in yan kurulu ş u olan Intgenix ve San Disk tarafından geli ş tirilmi ş tir. Multimedia kartların kayıt ortamı Flash Bellekler’dir. 24 mm × 32 mm × 1,4 mm ölçülerine sahip olan kartlar yedi pin’e sahiptirler. Hafıza kapasiteleri 2 MB ila 4 GB arasındadır. Veri aktarım hızı ise 2,5 MB/s’dir. MMC’ler’in yaygın kullanım alanları ;Dijital kameralar, MP3 oynatıcılar, cep telefonu ve PDAlardır.

16 SD CARD SecureDigital kartları 2001 yılında SanDisk tarafından, daha eski bir standart olan MMC kartının geli ş tirilmesiyle ortaya çıkmı ş tır. SecureDigital kartları 2001 yılında SanDisk tarafından, daha eski bir standart olan MMC kartının geli ş tirilmesiyle ortaya çıkmı ş tır. Hafıza kartı dahili bir denetleyici içerir. 32 mm × 24 mm × 2,1 mm ebatlarındadır. SD 1.1 standardına göre kartların kapasitesi 8 MB ile ba ş layıp FAT16 dosya sisteminin sınırı olan 2 GB'a kadar katlanarak çıkmaktadır. SD 2.0 veya SDHC olarak bilinen standart ile beraber ise kapasite 32 GB'a ula ş mı ş tır. SD 3.0 veya SDXC olarak bilinen standart ile beraber ise en yüksek kapasite teorik olarak 2 TB'a eri ş mi ş tir. Ayrıca kartlar üzerinde bir adet yazım koruma tırna ğ ı mevcuttur. Hafıza kartı dahili bir denetleyici içerir. 32 mm × 24 mm × 2,1 mm ebatlarındadır. SD 1.1 standardına göre kartların kapasitesi 8 MB ile ba ş layıp FAT16 dosya sisteminin sınırı olan 2 GB'a kadar katlanarak çıkmaktadır. SD 2.0 veya SDHC olarak bilinen standart ile beraber ise kapasite 32 GB'a ula ş mı ş tır. SD 3.0 veya SDXC olarak bilinen standart ile beraber ise en yüksek kapasite teorik olarak 2 TB'a eri ş mi ş tir. Ayrıca kartlar üzerinde bir adet yazım koruma tırna ğ ı mevcuttur.

17 GÜNDEMDEKI SD KART Sony, XQD/SD Kart Okuyucusu Sony, profesyonel bellek kartı seçeneklerini yeni ve daha hızlı XQD ve SD ortamlar, XQD ve SD formatlarına yönelik kart okuyucular ve XQD USB adaptörüyle geni ş letiyor. Ürünlerin tamamı, Nikon D5 veya D500 gibi yüksek performanslı yeni DSLR foto ğ raf makinelerini destekleyecek ş ekilde tasarlandı. Sony'nin XQD-M serisi, kullanıcılara istikrarlı seri çekimler için 440 MB/sn (okuma) ve 150 MB/sn'ye (yazma) varan ultra yüksek veri aktarımı hızları ve Sony'nin yeni kart okuyucu teknolojisiyle kullanıldı ğ ında 64 GB veriyi yakla ş ık 3 dakikada yedekleme imkânı sa ğ lıyor. XQD formatının kart kalınlı ğ ı, pim koruması ve güçlendirilmi ş sa ğ lam dı ş kasa gibi ö ğ elerden olu ş an benzersiz ve güçlü yapısı, güvenilir kullanım için üretildi.

18 SONY XQD/SD

19 GÜNDEMDEKI FLASH BELLEK Sandisk Wireless Connect Stick Sandisk Wireless Connect Stick SanDisk Connect Wireless Stick, hem bilgisayarınız, hem de mobil cihazlarınızla çalı ş mak üzere yeniden yaratılmı ş bir flash sürücü. Wireless Stick cebinizde, çantanızda veya odanın öteki tarafındaysa, medya dosyalarınıza kablosuz olarak eri ş ebilir, büyük dosyalar transfer edebilir, HD video ve müzik akı ş ı gerçekle ş tirebilir 1 ve mobil aygıtınız ile bu cihazlar arasında foto ğ raf ve video aktarımı gerçekle ş tirebilir. 1

20 SANDISK WIRELESS CONNECT STICK

21 HAZıRLAYANLAR *ŞEYMA KÜÇÜKDURAK *CANER AKTAŞ *ÖZGÜR KAYA ALI ÜNER NECIP ÖMER ARPA AHMED ENES ERŞAHAN


"ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları