Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ."— Sunum transkripti:

1 ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ

2 OPTİK DİSK SÜRÜCÜLERİ Tanım: Verileri okuma ve yazma özel bir ı ş ık sistemiyle gerçekle ş tirdi ğ i optik depolama birimleridir. Bunları okuyan araçlara optik sürücüler denir. 3 Temel Disk Türü Vardır ;

3 OPTİK DİSK SÜRÜCÜLERİ CD(Compact/ Yo ğ un Disk) ; CD(Compact/ Yo ğ un Disk) ; DVD(Digital Versalite/Dijital Çok Yönlü Disk) ; DVD(Digital Versalite/Dijital Çok Yönlü Disk) ; BluRay(Mavi Lazer Teknolojili Disk) ; BluRay(Mavi Lazer Teknolojili Disk) ;

4 CD-ROM VE CD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Cd-rom cdnin takıldı ğ ı okuma i ş levini gören sürücüdür.Cd-writer ise CD-R CD-RW üzerine verilerin yazılmasını sa ğ layan sürücü çe ş ididir. Günümüzde en çok kullanılan CD 700 Mb kapasiteye sahip, kalınlıkları 1,2 mm ve boyutları 8-12 cm dir. Cd-rom cdnin takıldı ğ ı okuma i ş levini gören sürücüdür.Cd-writer ise CD-R CD-RW üzerine verilerin yazılmasını sa ğ layan sürücü çe ş ididir. Günümüzde en çok kullanılan CD 700 Mb kapasiteye sahip, kalınlıkları 1,2 mm ve boyutları 8-12 cm dir. CD-R = CD-R =CD-R ile disk doluncaya dek kayıt yapar ama eski kayıtların üzerine kayıt yapamaz. CD-RW =. CD-RW = CD-RW ile istedi ğ iniz dosyaları kayıt eder, de ğ i ş tirir, siler veya ekler.

5 CD-ROM VE CD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Cd-Writer’ların okuma/yazma hızları performanslarını gösterir ve ‘’x’’ ile ifade edilir. X = 150 KB/S ile gösterilir. Her Cd-Writer için 3 adet hız de ğ eri vardır; Bo ş Cd yazma hızı Tekrar yazma hızı Okuma hızıdır. *** Yazma hızı,her zaman okuma hızına e ş ittir veya ondan daha yava ş tır.

6 CD-ROM VE CD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ *** Optik sürücüleri bilgisayar’a ba ğ lamak için 3 seçenek vardır ; E ğ er harici ise USB Dahili ise IDE VEYA SATA seçeneklerin arasındadır. Çalı ş ma prensibi ise ; Verilerin yazılması ve okunması için zayıf bir lazer ı ş ını, bu çukur ve düzlükler üzerinde yansıması ya da (yansımaması) sayesinde gerçekle ş ir.

7 DVD-ROM VE DVD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Dvd diskler ikiye ayrılır ; Dvd-r sl (Single Layer = Tek Katman) Dvd-r dl (Dual Layer = Çift Katman) Tek yüzlü için ; Single Sided Çift yüzlü için ; Double Sided ifadeleri kullanılır. Tek katman ve tek yüzlü dvd disk 4,7 Gb Çift katman ve çift yüzlü dvd disk 17 Gb veri depolayabilir.

8 DVD-ROM VE DVD-WRİTER SÜRÜCÜLERİ Cd’ler le fiziksel büyüklükleri aynı fakat kapasite yönünden dvd’ler daha fazla kapasiteye sahiptir. Dvd diskler’ de 12x, 16x, 24x sayıları maksimum yazma hızını verir. X dvdler de ise = 1318 Kb de ğ erindedir. Dvd-Rw’ler ise tekrar tekrar yazılıp silinebilen dvd çe ş itleridir. Dvd’nin çalı ş ma mantı ğ ı ise, tabakaların bir cd’nin yarısı kalınlı ğ ında olmasının nedeni daha yüksek numerik aparatı olan bir lensle okuyabilmeyi, daha küçük ve dar çukurlarla bilgi yazabilmeyi sa ğ lamasıdır.

9 BLURAY VE BLURAY WRİTER SÜRÜCÜLERİ Blu-ray sürücüleri mavi lazer kullanarak diskler üzerinde daha hassas odaklama yapabilmektedir. Blu-ray’in de CD ve DVD’ye kar ş ılık gelen türleri vardır. BD-ROM, da ğ ıtımlar için sadece okunabilir biçimi, BD-R üzerine veri kaydedilebilir biçimi, BD-RE ise yeniden yazılabilir biçimi ifade eder. Blu-ray sürücüleri mavi lazer kullanarak diskler üzerinde daha hassas odaklama yapabilmektedir. Blu-ray’in de CD ve DVD’ye kar ş ılık gelen türleri vardır. BD-ROM, da ğ ıtımlar için sadece okunabilir biçimi, BD-R üzerine veri kaydedilebilir biçimi, BD-RE ise yeniden yazılabilir biçimi ifade eder. Blu-ray ileride kolayca geni ş letilebilsin diye ayrıca çoklu-katman deste ğ i de barındırıyor, her bir katmanda 25 GB veri ile ileride veri kapasitesi GB seviyelerinde olabilmesi planlanmaktadır. Blu-ray ileride kolayca geni ş letilebilsin diye ayrıca çoklu-katman deste ğ i de barındırıyor, her bir katmanda 25 GB veri ile ileride veri kapasitesi GB seviyelerinde olabilmesi planlanmaktadır.

10 USB BELLEKLER DE OKUMA YAZMA MANTIĞI Flash hafıza yapısı en küçük bilgi olan bitlerin içerisinde depolandı ğ ı en küçük hafıza hücreleri dizisinden olu ş ur. Bu dizinin satır ve sütunları vardır. Satır ve sütunların her bir kesi ş iminde transistörler vardır. İ nce bir oksit tabakası bu transistörleri birbirinden ayırır. Elektrik yükü prensibi ile çalı ş ır. Oksit tabakası yükün bo ş almasını engelledi ğ i için veriler yıllarca saklanabilir. Oksit tabakası yazma/silme i ş lemlerinde zamanla i ş levini yitirir.

11 USB BELLEKLER DE OKUMA YAZMA MANTIĞI Flash bellek diye adlandırılan hafıza çe ş itleri USB arabirimini destekleyen yapıya sahiptir. Bilgisayarların USB portlarına takılarak kullanılır. Markası ne olursa olsun yapıları ve kullanım biçimleri de ğ i ş mez. Windows i ş letim sistemi, bu bellekleri otomatik olarak 60 tanımaktadır. Günümüzde flash bellekler artık bootable (i ş letim sistemi yerle ş tirme) özelli ğ i ile de kullanılabilmektedir. Flash bellek diye adlandırılan hafıza çe ş itleri USB arabirimini destekleyen yapıya sahiptir. Bilgisayarların USB portlarına takılarak kullanılır. Markası ne olursa olsun yapıları ve kullanım biçimleri de ğ i ş mez. Windows i ş letim sistemi, bu bellekleri otomatik olarak 60 tanımaktadır. Günümüzde flash bellekler artık bootable (i ş letim sistemi yerle ş tirme) özelli ğ i ile de kullanılabilmektedir.

12 EEPROM ÇIPIYLE MEMORY KARTıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı Tanım : EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory), küçük boyuttaki verileri kalıcı olarak saklamak için bilgisayar ya da di ğ er cihazlarda kullanılan bir yongadır. Boyutu daha büyük olan sabit verileri saklamak için ise fla ş bellek gibi daha ekonomik yöntemler kullanılır. EEPROM, elektrikle yazılıp silinme özelli ğ ine sahiptir. Tanım : EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory), küçük boyuttaki verileri kalıcı olarak saklamak için bilgisayar ya da di ğ er cihazlarda kullanılan bir yongadır. Boyutu daha büyük olan sabit verileri saklamak için ise fla ş bellek gibi daha ekonomik yöntemler kullanılır. EEPROM, elektrikle yazılıp silinme özelli ğ ine sahiptir.

13 EEPROM ÇIPIYLE MEMORY KARTıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı EEPROM’un özel bir uygulaması Flash bellek’dir. Aralarındaki en önemli fark ise EEPROM’a bilgilerin byte byte yazılması flash belle ğ e ise bilgilerin sabit bloklar halinde yazılmasıdır. Bu sabit bloklar 512 bytedan 256 KB’a kadar olan bir aralıkta de ğ i ş ir. Bu sabit bloklar halinde yazılma özelli ğ i flash bellek’i EEPROM’a göre daha hızlı yapmı ş tır.

14 ANAKART ÜZERINDEKI OĞTİK SÜRCÜ BAĞLANTı TÜRLERI IDE (integrated drive elektronics) ba ğ lantısı: Harddisk, CD-ROM, CD- Writter, DVD-ROM, DVD-Writter gibi sürücülerinin anakarta ba ğ lanması için kullanılır. IDE (integrated drive elektronics) ba ğ lantısı: Harddisk, CD-ROM, CD- Writter, DVD-ROM, DVD-Writter gibi sürücülerinin anakarta ba ğ lanması için kullanılır. SATA ba ğ lantısı: Serial ATA (SATA) birimi ise günümüzde depolama birimleri için en çok kullanılan arayüzdür. SATA kabloları IDE kablolara göre çok daha incedir. SATA ba ğ lantısı: Serial ATA (SATA) birimi ise günümüzde depolama birimleri için en çok kullanılan arayüzdür. SATA kabloları IDE kablolara göre çok daha incedir. SCSI ba ğ lantısı: Genellikler sunucu sistemlerde kullanılan ba ğ lantı türüdür. SCSI ba ğ lantısı: Genellikler sunucu sistemlerde kullanılan ba ğ lantı türüdür.

15 MMC CARD MMC-Standardı 1997 yılında Siemens’in yan kurulu ş u olan Intgenix ve San Disk tarafından geli ş tirilmi ş tir. Multimedia kartların kayıt ortamı Flash Bellekler’dir. 24 mm × 32 mm × 1,4 mm ölçülerine sahip olan kartlar yedi pin’e sahiptirler. Hafıza kapasiteleri 2 MB ila 4 GB arasındadır. Veri aktarım hızı ise 2,5 MB/s’dir. MMC’ler’in yaygın kullanım alanları ;Dijital kameralar, MP3 oynatıcılar, cep telefonu ve PDAlardır. MMC-Standardı 1997 yılında Siemens’in yan kurulu ş u olan Intgenix ve San Disk tarafından geli ş tirilmi ş tir. Multimedia kartların kayıt ortamı Flash Bellekler’dir. 24 mm × 32 mm × 1,4 mm ölçülerine sahip olan kartlar yedi pin’e sahiptirler. Hafıza kapasiteleri 2 MB ila 4 GB arasındadır. Veri aktarım hızı ise 2,5 MB/s’dir. MMC’ler’in yaygın kullanım alanları ;Dijital kameralar, MP3 oynatıcılar, cep telefonu ve PDAlardır.

16 SD CARD SecureDigital kartları 2001 yılında SanDisk tarafından, daha eski bir standart olan MMC kartının geli ş tirilmesiyle ortaya çıkmı ş tır. SecureDigital kartları 2001 yılında SanDisk tarafından, daha eski bir standart olan MMC kartının geli ş tirilmesiyle ortaya çıkmı ş tır. Hafıza kartı dahili bir denetleyici içerir. 32 mm × 24 mm × 2,1 mm ebatlarındadır. SD 1.1 standardına göre kartların kapasitesi 8 MB ile ba ş layıp FAT16 dosya sisteminin sınırı olan 2 GB'a kadar katlanarak çıkmaktadır. SD 2.0 veya SDHC olarak bilinen standart ile beraber ise kapasite 32 GB'a ula ş mı ş tır. SD 3.0 veya SDXC olarak bilinen standart ile beraber ise en yüksek kapasite teorik olarak 2 TB'a eri ş mi ş tir. Ayrıca kartlar üzerinde bir adet yazım koruma tırna ğ ı mevcuttur. Hafıza kartı dahili bir denetleyici içerir. 32 mm × 24 mm × 2,1 mm ebatlarındadır. SD 1.1 standardına göre kartların kapasitesi 8 MB ile ba ş layıp FAT16 dosya sisteminin sınırı olan 2 GB'a kadar katlanarak çıkmaktadır. SD 2.0 veya SDHC olarak bilinen standart ile beraber ise kapasite 32 GB'a ula ş mı ş tır. SD 3.0 veya SDXC olarak bilinen standart ile beraber ise en yüksek kapasite teorik olarak 2 TB'a eri ş mi ş tir. Ayrıca kartlar üzerinde bir adet yazım koruma tırna ğ ı mevcuttur.

17 GÜNDEMDEKI SD KART Sony, XQD/SD Kart Okuyucusu Sony, profesyonel bellek kartı seçeneklerini yeni ve daha hızlı XQD ve SD ortamlar, XQD ve SD formatlarına yönelik kart okuyucular ve XQD USB adaptörüyle geni ş letiyor. Ürünlerin tamamı, Nikon D5 veya D500 gibi yüksek performanslı yeni DSLR foto ğ raf makinelerini destekleyecek ş ekilde tasarlandı. Sony'nin XQD-M serisi, kullanıcılara istikrarlı seri çekimler için 440 MB/sn (okuma) ve 150 MB/sn'ye (yazma) varan ultra yüksek veri aktarımı hızları ve Sony'nin yeni kart okuyucu teknolojisiyle kullanıldı ğ ında 64 GB veriyi yakla ş ık 3 dakikada yedekleme imkânı sa ğ lıyor. XQD formatının kart kalınlı ğ ı, pim koruması ve güçlendirilmi ş sa ğ lam dı ş kasa gibi ö ğ elerden olu ş an benzersiz ve güçlü yapısı, güvenilir kullanım için üretildi.

18 SONY XQD/SD

19 GÜNDEMDEKI FLASH BELLEK Sandisk Wireless Connect Stick Sandisk Wireless Connect Stick SanDisk Connect Wireless Stick, hem bilgisayarınız, hem de mobil cihazlarınızla çalı ş mak üzere yeniden yaratılmı ş bir flash sürücü. Wireless Stick cebinizde, çantanızda veya odanın öteki tarafındaysa, medya dosyalarınıza kablosuz olarak eri ş ebilir, büyük dosyalar transfer edebilir, HD video ve müzik akı ş ı gerçekle ş tirebilir 1 ve mobil aygıtınız ile bu cihazlar arasında foto ğ raf ve video aktarımı gerçekle ş tirebilir. 1

20 SANDISK WIRELESS CONNECT STICK

21 HAZıRLAYANLAR *ŞEYMA KÜÇÜKDURAK *CANER AKTAŞ *ÖZGÜR KAYA ALI ÜNER NECIP ÖMER ARPA AHMED ENES ERŞAHAN


"ANADOLU ÜNIVERSITESI PMYO-BILGISAYAR PROG. OPTİK SÜRÜCÜLER OPTİK SÜRÜCÜLERVE HAFIZAÇEŞİTLERİ HAFIZAÇEŞİTLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları