Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Tabipleri Birliği Nedir? Ne Yapar?. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Tabipleri Birliği Nedir? Ne Yapar?. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa."— Sunum transkripti:

1 Türk Tabipleri Birliği Nedir? Ne Yapar?

2 Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %80’inin (70.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz.

3 Türk Tabipleri Birliği; Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak, Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.

4  Türk Tabipleri Birliği meslek disiplinini sağlamak, hasta yakınmalarını araştırmak, hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmaktadır.  1953 yılında İstanbul’da kurulan TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya taşınmıştır.

5 Örgütlenme Hekim sayısının 200’ü aştığı 54 il’de yerel örgütlenmesi vardır. Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak bu odalardan birine başvurmak ile mümkündür. Bu odaların yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçilmekte, üye sayısı ile orantılı olarak 5-7 kişilik yönetim kurulları belirlenmektedir. Yönetim Kurulu yanısıra disiplin konuları ile ilgili Onur Kurulları, özellikle mali denetimi yapan Denetim Kurulları ve merkez organları seçen "delegeler" yerel örgütlenmenin parçalarıdır.

6 Üyelik Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyelerinin yarısı, kamuda çalışan, üyeliği zorunlu olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongrece teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır.

7 Türk Tabipleri Birliği; ulusal düzeyde Sağlık Meslek Birlikleri Grubu’nun, (Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile birlikte) kurucu üyesidir. Ayrıca, sendikalar ile de iletişim ve işbirliği gerçekleştirilmektedir.

8  Uluslararası düzeyde; Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Tıp Eğitim Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Tabip Birliklerinin oluşturduğu Forum’un üyesi olup, toplantılarına aktif üye olarak katılmaktadır.

9 Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?  TTB hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki önemini gözönüne alarak yıllardan beri her platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmekte, daha iyiye gitmesi için kamuoyu yaratmaya çalışmaktadır.

10 Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?  TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunmakta ve ayrıca Sağlık Bakanlığı "Tababet Uzmanlık Kurulu"na 9 üyeden biri olarak katılmakta, uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirmektedir.

11 Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?  Bu etkinliklerin yanısıra TTB temel sorumluluğunun hekimin sürekli eğitimi alanında olduğunu düşünmektedir. Bu amaçla odalarda hekimlerin eğitimi için mesleki yayınlar yapılmakta, kurslar düzenlenmektedir. Bunun yanısıra örgütün birimlerince hazırlanan ve ülkedeki mezuniyet sonrası eğitim ortamının standardizasyonunu ve sürekli eğitimin mesleki doyum yanısıra özlük hakkına da dönüşebilmesini sağlayacak "Sürekli Eğitim Etkinlikleri Değerlendirme Yönergesi"ni uygulamaya koymuş ve 3 yıldan beri başarıyla yürütmektedir.

12 Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?  Türk Tabipleri Birliği çeşitli konularda sürekli eğitim kursları düzenlemektedir. Spor Hekimliği Kursu ile bugüne dek 500 hekim; Turizm ve Sağlık Kursu ile 300 hekim sertifika almıştır. Bu kurslar arasında "İşyeri Hekimliği Kursu"nun özel bir yeri vardır. Bugün yalnız İşyeri Hekimliği Ser- tifika Kursunu bitiren hekimler "işyeri hekimi" olarak çalışma yetkisine sahip olabilmektedirler. Şimdiye kadar 20.000’in üzerinde hekim sertifika almıştır.

13 Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?  Ayrıca 1995-96 yıllarından beri çeşitli illerde 10’a yakın "Adli Hekimlik" ve "Olağandışı Koşullarda Hekimlik" kursları düzenlenmiştir.

14 Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?  Türk Tabipleri Birliği bu kurslar dışında gerek çıkarılan yayınlar, gerek konferans, grup çalışması gibi etkinliklerle hekim eğitimine katkıda bulunmaktadır.

15 Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?  1995 yılından beri Türkiye’deki uzmanlık eğitiminin niteliğini artırılmasına dönük faaliyetini, 40’ın üzerindeki uzmanlık derneğini de yanına alarak sürdürmektedir.  Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün değişmesi aşamasına hekimlerin demokratik katılımını kısmen sağlayabilmiştir.

16 Politika  Türk Tabipleri Birliği Yüksek Sağlık Şurası, Tababet Uzmanlık Kurulu Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleği ile ilgili tutumunu dile getirmektedir.

17 Politika  Ayrıca meslek ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı ve sağlık politikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapılmaktadır.

18 Politika  Türk Tabipleri Birliği tüm bu kurumlarla işbirliğini toplantılar, raporlarla görüş bildirme biçiminde yürütmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yoğun çalışmaların bazısı somut kazanımlara dönüşmüştür. Bunlara örnek olarak nöbet ücretlerindeki kısmi iyileştirmeyi gösterebiliriz.

19 Politika  Karşılıklı görüşmelerin sonucuna ulaşmakta yetersiz olduğu durumlarda TTB "Beyaz Yürüyüş" gibi eylemleri de gerçekleştirmektedir.

20 Ekonomi Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlar yanısıra TTB, özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları "fiyat tarifesini" belirlemektedir. Bu TTB’ye yasalarla verilmiş bir sorumluluktur ve Fiyat Tarifesi TBMM dahil pek çok kurum tarafından kullanılmaktadır. Fiyat Tarifesi dışında ayrıca TTB, İşyeri Hekimliği, Spor Hekimliği asgari ücret tarifelerini de belirlemektedir

21 Üyelik Hizmetleri TTB üyelerine yayınlar, eğitim etkinlikleri yanısıra kimlik kartı, protokol defteri vs. vermektedir. Bunların dışında TTB üyeliği, hekimlere meslektaşları ile tek ses olup, örgütlülüğünün heyecanını birlikte yaşama fırsatını vermektedir.

22 Yayınlar  Yerel örgütlerin tümüne yakını üyelerine kendi haber bültenlerini iletmektedirler. Merkezi düzeyde ise aşağıdaki yayınlar çıkarılmaktadır.  "Tıp Dünyası":Yılda 6 sayı yayınlanmakta 10.000 hekime kurumları aracılığıyla ücretsiz ulaştırılmaktadır. Haber ağırlıklıdır.  "Toplum ve Hekim":Yılda 6 sayı yayınlanmakta, abonelere ulaştırılmaktadır. Teorik, sağlık politikaları işlenen, ülkede alanındaki tek dergidir.  "Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi":Yılda 12 sayı yayınlanmaktadır. İlk basamak hekiminin sürekli eğitimine yöneliktir, abonelere gönderilmektedir(8.000 adet, ücretsiz).  Kitaplar.

23 Etik Meslek uygulamaları ve tutumlar ile ilgili Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün izlenmesini yerel örgütler sağlar.

24 TTB Halk İçin Ne Yapar?  TTB halkı bilgilendirirken, kitle iletişim araçlarından yararlanır. Basın ile ilişkiler istenen düzeyde olmamakla birlikte, çoğunlukla halkla tek iletişim aracı medya olmaktadır.

25 TTB Halk İçin Ne Yapar?  Türk Tabipleri Birliği halk sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda tutum belirlemekte, raporlar hazırlamakta, halkı bilinçlendirmektedir. Çernobil/radyasyon konuları, sağlık reform taslakları eleştirileri, sigara bu çalışmaların örnekleridir.

26 İnsan Hakları TTB insan haklarının çeşitli alanlarında (yaşama hakkı, işkence, sağlık hizmetinden yararlana- bilme hakkı gibi) yoğun çalışmalar yapmaktadır.

27 TTB Kaynakları * Üye Aidatları → % 20.4 * Eğitim Etkinlikleri → % 68.0 * Yayınlar → % 10.0 * Projeler → % 1.6


"Türk Tabipleri Birliği Nedir? Ne Yapar?. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları