Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE ÖRGÜTÜ Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Danışma Kurulu, İl/ilçe Temsilcilikleri, Mesleki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE ÖRGÜTÜ Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Danışma Kurulu, İl/ilçe Temsilcilikleri, Mesleki."— Sunum transkripti:

1 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE ÖRGÜTÜ Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Danışma Kurulu, İl/ilçe Temsilcilikleri, Mesleki Denetim Büroları, İşyeri Temsilcilikleri, Meslek dalı Komisyonları, Uzmanlık Komisyonları, Şube görevlileri

2 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE YÖNETİM KURULU Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi (7) gün içinde, eski sekreterin çağrısı ile ilk toplantısını yapar ve aralarında gizli oyla yürütme organı olan başkan, başkan vekili, sekreter ve saymanı seçerek göreve başlar.

3 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE YÖNETİM KURULU ŞUBE BAŞKANI Şube başkanı, sorumluluk alanında, Şubeyi, Yönetim Kurulu adına temsil eder. Tüm Şube örgütünün başıdır. ŞUBE BAŞKAN VEKİLİ Başkan vekili, başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

4 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE YÖNETİM KURULU ŞUBE SEKRETERİ Şube sekreteri, Şubeyi Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır, Şubenin olağan ödemelerini yürütür. Şube yazışma işlerinin imzalanması, Şube örgütündeki görevlilerin özlük işleri dahil olmak üzere iç yönetim ve hizmetlerin yürütülmesinde yetkili ve görevlidir. İl/ilçe Temsilciliği sekreterlerine, mesleki denetim sorumlularına ve tüm Şube görevlilerine görev verir ve denetler.

5 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE YÖNETİM KURULU ŞUBE SAYMANI Şube saymanı, Şube mali işlerinin yürütülmesinde, bütçenin uygulanmasında yetkili ve görevlidir. İl/ilçe Temsilciliği saymanlarına, mesleki denetim sorumlularına, mali işlerde görevli Şube görevlilerine görev verir ve denetler.

6 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ Oda Yönetim Kurulu‘nca Madde 21‘e göre yapılacak görev ayrımı ve iş bölümü esaslarına göre, Şube sorumluluk alanında, Oda hizmetlerine ilişkin görevler, bu örgüt birimlerince yerine getirilir. Bu görev dağıtımı ve iş bölümünde Oda Yönetim Kurulu, Şube örgütüne, en az aşağıdaki görevleri verir. Üye kayıt işlemlerini yapmak, üye ödentilerini toplamak, Sorumluluk alanındaki tescilli büroların çalışmaların denetlemek, Tesisat ve araç projelerinin asgari ücret, teknik kontrol ve mesleki denetim işlemlerini yapmak, Trafikle ilgili hizmetleri yapmak,

7 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ Bilirkişilik, ekspertizlik hizmetlerini yapmak, Teknik uygulama sorumluluğu (TUS) (fenni mesuliyet) çalışmalarını yürütmek, Kalite veya yeterlik belgesi verilecek kuruluşlarda gerekli incelemelerin Oda üyelerince yapılmasını sağlamak, Basınçlı kaplar, kaldırma makinaları ve benzeri araçların periyodik kontrollerini yapmak Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak, Sempozyum, konferans, seminer düzenlemek, Sergi ve fuar etkinliklerini yürütmek, Üyelere iş bulma çalışmalarını yürütmek, İşyeri temsilciliklerini oluşturmak ve çalışmalarını denetlemek.

8 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞU Şube, sorumluluk alanında bulunan il/ilçe merkezlerinde, hizmetin gerektirdiği durumlarda, Şube Yönetim Kurulunun önerisi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile, Şubeye bağlı İl/İlçe Temsilciliği kurulabilir. İl/ilçe Temsilciliği; üç (3) veya beş (5) üyeden oluşan Yürütme Kurulu, danışma kurulu, gerektiğinde oluşturulacak uzmanlık komisyonlarından ve görevlilerinden oluşur.

9 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU İl/ilçe Temsilciliği, Yürütme Kurulu üye sayısı, o il/ilçedeki Oda örgütlülüğü, gözönüne alınarak, Şube Yönetim Kurulu önerisi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu izleyen iki (2) ay içinde yer, tarih, saat ve atanacak İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üye sayısını belirterek, en az onbeş (15) gün önceden atamanın yapılacağı il/ilçedeki tüm üyelere yazılı çağrı yaparak, Oda Yönetim Kuruluna bilgi vererek, iİ/ilçe merkezinde üye toplantısı düzenler. Şube Yönetim Kurulu bu toplantıda İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunu üye eğilimini dikkate alarak aday olan üyeler arasından atar. İl/ilçe Temsilciliği Yürütme Kurulu bir çalışma dönemi için görevlendirilir. Görevlendirme yapılıncaya dek eski Yürütme Kurulları görevlerini sürdürür.

10 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU Atanmış Yürütme Kurulu, atama bildirim tarihini izleyen yedi (7) gün içinde toplanarak, kendi içinden gizli oyla başkan, sekreter ve saymanı seçerek göreve başlar. İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu, o il/ilçe sınırları içinde, Oda hizmetlerini yürütür, Oda Yönetim Kurulu‘nca verilecek yetkiler kapsamında, Oda‘yı temsil eder ve Şube Temsilciliği Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yapar.

11 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ BAŞKANI İl/İlçe Temsilciliği başkanı; temsilcilik bölgesinde, Temsilciliği Yürütme Kurulu adına temsil eder. Temsilcilik örgütünün başıdır. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ SEKRETERİ İl/İlçe Temsilciliği sekreteri; İl/İlçe Temsilciliğinin yazışma işleri ve bunların imzalanması, İl/İlçe Temsilciliği örgütü görevlilerinin iç yönetim ve hizmetlerinin yürütülmesinde ve Temsilciliğin olağan ödemelerinde yetkili ve görevlidir. Temsilcilik görevlilerine görev verir ve denetler. Temsilcilik çalışmalarını, Şubeye aylık raporlar halinde bildirir. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ SAYMANI İl/ilçe Temsilciliği saymanı; temsilcilik mali işlerinin bütçe olanakları içinde yürütülmesinde yetkili ve görevlidir. Temsilcilik gelir ve giderlerini her ay sonunda Şubeye rapor eder.

12 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ Şube Yönetim Kurulu‘nca Madde 33‘e göre yapılacak görev ayrımı ve iş bölümü esaslarına göre, İl/İlçe Temsilciliği etkinlik alanında Oda hizmetlerine ilişkin görevler, bu örgüt birimince yerine getirilir. Bu görev dağılımı ve iş bölümünde Şube Yönetim Kurulu, İl/İlçe Temsilciliği örgütüne en az aşağıdaki görevleri verir. Üye kayıt işlemlerini yapmak ve üye ödentilerini toplamak, Tesisat ve araç projelerinin teknik kontrol ve mesleki denetim işlemlerini yapmak, Teknik uygulama sorumluluğu (TUS) (fenni mesuliyet) çalışmalarını yürütmek,

13 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak, Temsilcilik bölgesi içinde işyeri temsilcilikleri atanmasını Şube Temsilciliği‘ne önermek, Üyelere iş bulma çalışmalarını yürütmek, Bilirkişilik, ekspertizlik hizmetlerini yapmak, Basınçlı kaplar, kaldırma makinaları vb. araçların periyodik kontrollerini yapmak, Seminer, kurs ve konferans düzenlemek.

14 MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖRGÜTÜ GÖREVLERİ Nedeni ne olursa olsun üç (3) ay süre ile Yürütme Kurulu toplantılarına katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir (1) yıl içinde olağan Yürütme Kurulu toplantılarının dörtte birine (1/4‘üne) katılmayan, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Herhangi bir nedenle boşalan Yürütme Kurulu üyeliği için, kalan üyelerin önereceği iki (2) katı aday arasından Şube Yönetim Kurulu atama yapar. Çoğunluğunu yitiren İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu düşmüş sayılır. Ayrıca Şube Yönetim Kurulunun üçte-iki (2/3) çoğunlukla alacağı karar ile il/ilçe Temsilciliği Yürütme Kurulu görevden alınabilir. Çoğunluğu yitirerek düşen veya görevden alınan İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu yerine yeniden atama yapılması veya dönem içinde kurulması kararlaştırılan İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulunun atanması Madde 35‘deki yöntemle yapılır.


"MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ŞUBE ÖRGÜTÜ Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Danışma Kurulu, İl/ilçe Temsilcilikleri, Mesleki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları