Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TTB-UDEK Çalışma Grupları Dr. Raşit Tükel TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 30 Kasım 2007 / İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TTB-UDEK Çalışma Grupları Dr. Raşit Tükel TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 30 Kasım 2007 / İstanbul."— Sunum transkripti:

1 TTB-UDEK Çalışma Grupları Dr. Raşit Tükel TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 30 Kasım 2007 / İstanbul

2 TTB-UDEK Amaçlar Topluma sunulan uzman hekimlik hizmetinin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması ve sürdürülmesi için çalışmalar yapma Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslararası alanda savunma

3 TTB-UDEK Amaçlar Uzmanlık derneklerinin; eğitim araştırma hasta bakımı halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve eşgüdümünün yapılması

4 TTB-UDEK Amaçlar Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitimini çağdaş bir düzeye eriştirme Özgün Türkiye modelinin işlerliğe kavuşturulması Standartların oluşturulması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulların saptanması

5 TTB-UDEK Amaçlar ATUB’a üyelikten doğan görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla TUE ve uzman hekimlik alanında işbirliği yapma ve ilişkiler kurma Yeterlik Kurullarının çalışmalarının eşgüdümünü sağlama

6 Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler 30.10.2005 / TTB-UDEK Genel Kurulu Amacın tanımlanması Etkinlik alanları Etkinlik biçimleri ve nitelikleri Seçilme ve çalışma şekilleri Üyelerin nitelikleri

7 Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler Amaç Derneklerin amaçlarını net bir şekilde tanımlaması Üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi İlgili uzmanlık alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin hedeflenmesi

8 Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler Etkinlik Alanları Eğitim Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yeterlik Kurulları STE / SMG Programları Sağlık Hizmeti Koruyucu, tanı ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin standartlarının saptanması ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

9 Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler Etkinlik Alanları (devam) Toplum Sağlığı Toplumun eğitimi Uzmanlık alanındaki sağlık sorunlarıyla ilgili ulusal politikaların belirlenmesi İnsan gücü planlanması Hastalıkların toplumsal maliyetleriyle ilgili çalışmalar yapılması Araştırma

10 Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler Etkinlik Biçimleri ve Nitelikleri Bilimsel etkinlikler düzenlenmesi Ulusal ve uluslararası kongreler, vb. Düzenli periyodik dergiler çıkarılması Bilimsel etkinliklerin TTB-STE kredilendirme sistemi içerisinde olması Elektronik ortamın eğitim amaçlı etkin biçimde kullanılması web, e-gruplar, vb.

11 Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler Seçilme ve Çalışma Şekilleri Kurulların oluşturulmasında ve çalışma düzeninde demokratik ve katılımcı mekanizmalara önem verilmesi Üyelerin genel kurullara en az %50 oranında katılımlarının sağlanması Asistanların dernek yönetim ve karar alma süreçlerine katılmalarının sağlanması Dernek yönetimlerinin belirli sürelerde değişmesi

12 Uzmanlık Derneklerinden Beklentiler Seçilme ve Çalışma Şekilleri (devam) Etik komisyonlarının kurulması Etik ilkelerin geliştirilmesi STE etkinliklerinde etik ilkelere uyulması Hekim- endüstrisi ilişkileri Hekim-hekim, hekim-hasta ilişkileri Yayın etiği Derneklerin bütçelerinde eğitim ve araştırma etkinliklerine yer verme Her yıl bütçelerinin en az %25’i

13 TTB-UDEK 60 uzmanlık dalı / 67 uzmanlık derneği Yürütme Kurulu Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi STE/SMG Toplum Sağlığını Geliştirme Bilimsel Araştırma Yeniden Yapılanma: TTB-UDEK Çalışma Grupları Etik İnsangücü Planlaması

14 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 01.06.2006, Ankara Dernekleri temsilen 108 üye Sorunların belirlenmesi Deneyimlerin aktarımı Çözüm önerilerinin geliştirilmesi Uzmanlık dernekleri ne yapmalı? TTB-UDEK’in katkıları ne olmalı? Başkan ve sekreter seçimi Çalışma grupları raporlarının hazırlanması

15 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yöneticileri Toplantısı 21.08.2006 - 12.10.2006, Ankara Derneklere çalışma grupları raporları ve anketlerinin gönderilmesi Çalışma gruplarına sürekli kurul niteliğini kazandırma çalışmaları Derneklerden her bir çalışma grubuna 2 yıl için üye bildirmelerinin istenmesi

16 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 01.12.2006, XII. TUEK, İzmir Dernekleri temsilen 150 üye Anket sonuçlarının değerlendirmesi Çalışma grupları raporları ve eylem planları üzerinde çalışma Yürütme Kurullarının seçimi

17 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulları Toplantısı 14.02.2007, Ankara Çalışma grupları raporlarının hazırlanması Tanım İşlev Görev / sorumluluk Eylem planı: Kısa vade / orta vade / uzun vade

18 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulları Toplantısı 04.05.2007, Ankara Eylem planlarının hazırlanması Amaçlar Hedefler Stratejiler Etkinlikler Sorumlu Kişi ya da Kurumlar Zaman Çizelgesi İzleme Kriterleri

19 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 30.06.2007, Ankara 09.30 - 10.00 Açılış 10.00 - 12.00 Çalışma Grupları Toplantıları 13.00 - 16:00 Çalışma Grupları Raporları ve Eylem Planlarının Sunumu 13.00 - 13.30 Uzman İnsangücü Planlaması 13.30 - 14.00 Toplum Sağlığını Geliştirme 14.00 - 14.30 Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi 14.30 - 15.00 Etik 15.00 - 15.30 STE-SMG 15.30 - 16.00 Bilimsel Araştırma 16.30 - 17.00 Genel Tartışma

20 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 30.11.2007, XIII. TUEK, İstanbul 09.30 - 10.00 Açılış 10.00 - 10.45Çalışma Grupları Etkinliklerine Genel Bir Bakış ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Üzerine Bilgilendirme 10.45 - 11.00 Ara 11.00 - 13.00Çalışma Grupları Toplantıları 13.00 - 14.00Yemek 14.00 - 16.00Çalışma Grupları Toplantıları 16.00 - 17.00Çalışma Grupları Raporlarının Sunumu ve Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Tartışması

21 TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Bir Değerlendirme Çalışma Grupları Genel Kurul toplantıları Çalışma Grupları Yürütme Kurulları İşlevsel olamadı Kendi aralarında toplanamadı Toplantı çağrılarına katılım oldukça düşüktü Dernek temsilcilerinin özellikleri ve sürekliliği Eylem planları için zaman çizelgesi Uyulamadı

22 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yeniden Yapılanma TTB-UDEK Yürütme Kurulu’ndan bir üyeye Çalışma Gruplarından sorumlu olma görevi Dernek temsilcilerinin özellikleri En az birinin Yönetim Kurulu üyesi olması Çalışma Grupları Yönergesinin oluşturulması Yönetim ve işleyişle ilgili düzenlemeler Eylem planları için belirlenen süreleri gözden geçirme

23 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Yönetim ve İşleyiş Madde 9 – TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu; TTB-UDEK’e üye dernekler tarafından her çalışma grubu için bildirilen, dernek yönetim kurulu üyesi ya da derneğin o alandaki çalışma grubu üyesi konumundaki 1 asıl, 1 yedek üyeden oluşur TTB-UDEK Başkanının çağrısı üzerine yılda en az 1 kez toplanır Toplantı tarihi ve gündemi TTB-UDEK Genel Sekreteri tarafından tüm üyelere en az iki hafta öncesinden bildirilir

24 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Yönetim ve İşleyiş Madde 10 – TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulu; Her çalışma grubundan ikişer temsilciden, TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun başkanı, sekreteri ve çalışma gruplarının çalışmalarından sorumlu üyesinden oluşur TTB-UDEK Başkanı, Çalışma Grupları Yürütme Kurulu’na başkanlık eder TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun çalışma gruplarının çalışmalarından sorumlu üyesi, sekreterlik görevini üstlenir

25 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Yönetim ve İşleyiş Madde 10 (devam) – TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulu; Yılda en az 4 kez toplanır Toplantı tarih ve gündemi, TTB-UDEK Yürütme Kurulunun çalışma gruplarından sorumlu üyesi tarafından tüm üyelere toplantıdan en az iki hafta önce bildirilir Görüşülen konularla ilgili kişiler veya kurum temsilcileri toplantılara davet edilebilirler

26 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Yönetim ve İşleyiş Madde 10 (devam) – TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulu; Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulu’nun görev süresi, TTB-UDEK Yürütmek Kurulu’nun görev süresi ile eşzamanlı olarak iki yıldır

27 TTB-UDEK Çalışma Grupları Yönerge Taslağı Yönetim ve İşleyiş Madde 11 – Çalışma Grubu temsilcileri; Derneklerin çalışma grupları için önerdiği kişiler arasından, her çalışma grubu için ikişer kişi olmak üzere, TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından seçilirler Çalışma Grubunun amaçlarına ulaşmak için yaptıkları etkinliklerde, Çalışma Grubu üyeleri arasında iletişimi sağlarlar TTB-UDEK Çalışma Grupları Yürütme Kurulu’nda Çalışma Gruplarını temsil ederler


"TTB-UDEK Çalışma Grupları Dr. Raşit Tükel TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 30 Kasım 2007 / İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları