Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Istanbul Tabip Odası / 9 Nisan 2011 TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı: “Sağlık Sisteminde Performans Uygulamalarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Istanbul Tabip Odası / 9 Nisan 2011 TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı: “Sağlık Sisteminde Performans Uygulamalarının."— Sunum transkripti:

1 Istanbul Tabip Odası / 9 Nisan 2011 TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı: “Sağlık Sisteminde Performans Uygulamalarının Mesleki Değerlere Etikler ve Etik”

2 GÜN VE ÇALIŞMA PLANI: TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 10.00-10.15: Açılı ş, Süreci ve Gün Planını Payla ş ma 10.15-11.00: Konferans: "Sa ğ lıkta Dönü ş ümün boyutu olarak Kamu Hastanelerinde ve Üniversitelerde Performans uygulamaları", Dr. Güray Kılıç 11.00-11.15: Ara 11.15-12.30: Sorunların ifadesi, Gruplandırma, Alt Ba ş lıklar 12.30-13.30: Ö ğ le Yeme ğ i 13.30-14.30: Grup Çalı ş maları 14.30-15.15: Grupların Sunumları 15.15-15.30: Ara 15.30-16.00: Sonuç Bildirgesi ve Kapanı ş

3 SÜREÇ TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 10 Aralık XVI. TUEK 2010-2012 çalı ş ma gündemi, Hekimlerin/klinisyenlerin/ uzmanların gereksinim duydukları, sa ğ lık sisteminde ya ş anan sorunlara kar ş ılık gelen konulardan seçildi. "Sa ğ lık Politikalari ve Etik” öncelik kazandı Sa ğ lıkta Dönü ş üm uzantısı ol. Performans uygulamaları Geri Ödeme sistemi SGK sınırlamaları, Mesleki zorunlu sigorta Hekim Sorumlulu ğ u ve Özlük Hakları Hekimlerin i ş bırakma eylemi ve hukuki, ahlaki sorumluluk Sa ğ lık çalı ş anlarına yönelik ş iddet Aile Hekimli ğ i,

4 XVI. TUEK UDEK Etik Çalışma Grubu Kararları TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 2010-2012 Çalı ş ma Dönemi Çalı ş ma Amaç ve Yöntemi Kurultaylar ve 4 ayda bir Çalı ş taylar düzenleyerek ilerlemek ve Kılavuzlar / Görü ş ler üretebilmek Mevcut Kılavuzları Geli ş tirmek Çalı ş ma Alt Grupları kurarak i ş bölümü yapmak E-posta payla ş ım grubu kurarak haberle ş me ve bilgi akı ş ını sa ğ lamak Gelecek Kurultay 9 Nisan 2011 İ stanbul Tabip Odası

5 Üyelerle haberleşme TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 Kurultay sonrası posta paylasim portali kuruldu: ttb-udek- etikcalismagrubu@yahoogroups.com)ttb-udek- etikcalismagrubu@yahoogroups.com Kolayla ş tırıcılar: Hem portalden Hem genis adres listesinden Hem de UDEK MK ileti ş im ve haberle ş meyi sa ğ ladı. 9 Nisan Çalı ş tayı alt ba ş lı ğ ı, yöntemi, ön hazırlıkları temsilcilerle birlikte adım adım planlandı. Teknik olanaklara ba ğ lı olarak EÇG büyük listesindeki herkes posta payla ş ım portaline üyeli ğ i gerçekle ş tiremedi.

6 Temel Amaç TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 Üretken ve etkili toplantı gerçekle ş tirebilmek Bilinenleri tekrarlamamak, derinlemesine çalı ş mak, Somut sonuçlar – öneriler ortaya koyabilmek Bir alt ba ş lık seçildi : Toplantının ana hedefi/ sorusu: "Sa ğ lık Sisteminde Performans Uygulamalarının mesleki de ğ erlere etkileri ve etik sorunlar"

7 Çalıştay Öncesinde: TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 Üyelerin ba ş lıkta seçilen konu ile ilgili somut sorunlarını dile getirmeleri Posta payla ş ım grubunda ve/veya bir ön anketle Seçilen konuda ula ş ılmak istenen hedeflerin saptanması

8 Anket TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 1- Çalı ş tı ğ ınız kurum: ( ) Kamu hastanesi ( ) Universite tıp fakültesi ( ) Diger (lütfen belirtiniz) ……. 2- Uzmanlık alanınız:.................................. 3- Uzmanlık alanınızda Performans uygulamalarına ba ğ lı olarak (klinik/laboratuar/e ğ itim/ara ş tırma.… ortamında) ya ş adı ğ ınız en önemli iki sorunu lütfen yazınız:.............................

9 Çalıştay öncesi Ankete Yanıt TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 Adli Tıp Pediatri, Pediatrik Nöroloji Pediatrik Onkoloji Gö ğ üs Hastalıkları KBB-BBC Tıbbi Biyokimya

10 Çalıştayın Akışı TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 Uzmanlarca Performans Uygulamasına ili ş kin sorunların saptanması Sorunların Gruplandırılması Önerilen gruplar: Tıbbi hizmet sunumu (fazla hasta bakma, mesleki doyum) Hekimlerin özlük hakları (adil ücretlendirme, mesleki doyum) Hasta hakları (AO, hizmet sunumunun niteli ğ i) Tıp e ğ itim sorumlulu ğ u (mezuniyet öncesi/sonrası) Bilimsel ara ş tırma sorumlulu ğ u Mesleki De ğ erler ve Etik İ lkeler ile ili ş kilendirme

11 Mesleki Değerler ve Etik İlkeler TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011  İ nsan onuruna, bedensel ve ruhsal bütünlü ğ üne saygı duymak  Insan ya ş amina, sa ğ lı ğ ına, esenligine özen göstermek  Zarar vermemek ve tedavi ederek yararlı olmak  Ki ş i özerkli ğ ine saygı göstermek, hastayı bilgilendirmek, aydınlatmak; Aydınlatılmı ş Onam almak  Sa ğ lik hizmeti sunumunda e ş it, adil, hakkaniyetli davranmak  Ayrım /Ayrımcılık yapmamak  Hasta haklarina saygi gostermek  Hekimlerin ozluk haklarinin farkinda, bilincinde olmak  Mesleki gizlilik, mesleki sir saklama ve ozel yasama saygi gostermek  Mesleki bagimsizligi korumak  Meslekda ş lar arasinda saygi ve mesleki dayanismayi korumak

12 Katılımcılar TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 Türkiye Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Derne ğ i (Dr. Ali Veysel Özden) Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derne ğ i(Dr. Ay ş e Çaylan) Rejyonel Anestezi Derne ğ i(Dr. Ay ş egül Bilen ) Türk Jinekolojik Obstetri Derne ğ i (Dr.Cem Ardıç ) Türk Kulak Burun Bo ğ az ve Ba ş Boyun Cerrahisi(Dr. Cem Uzun) Türkiye Nükleer Tıp Derne ğ i(Dr. Çetin Önsel) Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derne ğ i(Dr. Dil ş ad Sindel ) Türk Toraks Derne ğ i(Dr. Gül Öngen ) Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (Dr. Gülnur Tokuç )

13 Katılımcılar Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derne ğ i(Dr. Gülseren Akyüz ) Türk Klinik Biyokimya Derne ğ i (Dr. Gürbüz Polat ) Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne ğ i(Dr. Gürsu Kıyan) Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İ nfeksiyon Hastalıkları Derne ğ i (Dr. Haluk Eraksoy) Türk Biyokimya Derne ğ i İ stanbul Ş ubesi (Dr. Hikmet Koçak ) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derne ğ i(Dr. İ brahim Vargel ) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derne ğ i(Dr. Erdal Güzeldemir) Türk Radyasyon Onkolojisi Derne ğ i(Dr. Ömer Erol Uzel ) TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011

14 Katılımcılar Türk Dermatoloji Derne ğ i (Dr. Sezai Ş a ş maz ) Patoloji Dernekleri Federasyonu(Dr. Süha Göksel ) Türk Cerrahi Derne ğ i(Dr. Sümer Yamaner) Türk İ ç Hastalıkları Uzmanlık Derne ğ i (Dr. Tufan Tükek) Halk Sa ğ lı ğ ı Uzmanları Derne ğ i(Dr. Tu ğ rul Erbaydar) Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birli ğ Derne ğ i(Dr. Ünal Kuzgun) Türk Biyokimya Derne ğ i (Dr. Yıldız İ yido ğ an ) TTB-UDEK (Dr. Osman İ nci – Kolayla ş tırıcı ) İ TO – TTB Delegesi (Dr. Güray Kılıç ) Türkiye Biyoetik Derne ğ i (Ye ş im I ş ıl Ülman - Kolayla ş tırıcı) TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011

15 Teşekkür TTB-UDEK platformuna çalı ş ma ve üretme zemini sa ğ ladı ğ ı; Dernek temsilcilerine emek ve zaman ayırarak özveriyle katkılarını sundukları; İ stanbul Tabip Odası’na bu çalı ş mayı olanaklı kıldıkları için te ş ekkür ederiz. Kolayla ş tırıcılar. TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011


"Istanbul Tabip Odası / 9 Nisan 2011 TTB-UDEK EÇG ITO 9 Nisan 2011 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Çalıştayı: “Sağlık Sisteminde Performans Uygulamalarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları