Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMAG Kamu Araştırmaları Destek Grubu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMAG Kamu Araştırmaları Destek Grubu"— Sunum transkripti:

1 KAMAG Kamu Araştırmaları Destek Grubu
KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

2 PROGRAM HAKKINDA Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla başlatılmıştır. Program ile; Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı yerine Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir.

3 PROGRAMIN AMACI Programın öncelikli hedefi, müşteri kurum olarak ifade edilen kamu kurumlarımızın Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını gidermektir. Bunun yanında, desteklenen projeler sayesinde kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte; üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, sanayinin üretimi bilgi ve yüksek teknoloji temeline oturtulmaya çalışılmakta; ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır. Müşteri kurum (MK), 1007 Programı kapsamında desteklenen projelerin çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) TÜBİTAK’a sunmaktadır. TÜBİTAK proje sonuçlarının MK tarafından uygulamaya aktarılmasını bu plana göre takip etmektedir. Teknoloji birikim projelerinde PSUP yerine Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH) düzenlenmekte ve bu yol haritası doğrultusunda teknoloji geliştirme süreci izlenmektedir.

4 Program kapsamında sunulacak proje çeşitleri
Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan,  MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder. Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder. Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

5 1007 SÜRECİ (BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İZLEME VE SONUÇLANDIRMA SÜRECİ)

6 NASIL BAŞVURULUR? Proje 1. aşama başvuru dokümanlarının belirtilen son tarihe kadar eksiksiz ve ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir. Proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluş başvuru yazısı 1 nüsha 1. Aşama Proje Öneri Formu 1 nüsha Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Formu (gerekli olduğu taktirde) Tüm ekli dosyaların yer aldığı bir adet CD olarak istenen tüm bilgi ve belgeler tek dosya içerisinde; ARDEB’e elden, kargo veya posta yolu ile iletilir. Kargo ve posta yoluyla başvurularda posta tarihinin son başvuru tarihi olması durumunda başvurular kabul edilir, başvuru tarihinden sonra hiç bir şekilde proje kabul edilmez. Belirtilen başvuru son tarihine kadar sunulmayan projeler, değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

7 NASIL BAŞVURULUR? TÜBİTAK, 1. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütlerine uymayan başvuruları, bilimsel değerlendirmeye almaksızın iade eder. Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi esnasında, gerek duyulması durumunda, TÜBİTAK gerekli durumlarda bilgilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini ve ek bilgiler verilmesini talep edebilir. Proje önerileri değerlendirilirken proje öneri formu ile birlikte iletilen CD/taşınabilir belleklerde yer alan bilgiler kullanılmaktadır. Bundan dolayı CD/taşınabilir bellek içeriğinin, basılı proje önerisi ve bütün ekleri ile aynı olması gerekmektedir. CD/taşınabilir bellekte proje önerisi Word ve PDF hali olarak ayrı bir klasörde, ekler ise ayrı bir klasörde kaydedilmelidir.

8 Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri
1007 Programı 1. Aşama proje önerilerinin değerlendirmesi; (1) Çağrıya uygunluk, (2) Ar-Ge Niteliği ve (3) Yapılabilirlik olmak üzere üç ölçüt üzerinden yapılır. Her ölçüt 5 üzerinden puanlanır. Puanların karşılıklarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. Yetersiz. Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır.  Proje önerisinde ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur. (1 puan) İyi Değil. Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır. (2 puan) Orta. Proje önerisi, ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirmelere gerek bulunmaktadır. (3 puan) İyi. Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla birlikte, önerinin halen iyileştirilme potansiyeli olan bazı noktaları bulunmaktadır. (4 puan) Çok İyi. Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik hiç yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir. (5 puan)

9 Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri

10 Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri

11 Proje Önerisi Değerlendirme Ölçütleri

12 KİMLER MÜŞTERİ KURUM OLABİLİR?
Program kapsamında Bakanlıklar veya bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları müşteri kurum olabilir. TÜBİTAK bu kurumlarla odak grup çalışmaları yaparak ihtiyaç başlıklarını belirler ve çağrı dokümanlarını hazırlar.

13 KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ OLABİLİR?
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir. Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler. Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.

14 KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ OLABİLİR?
PYK’nin proje kapsamında önerdiği personel sayısının (bursiyer hariç) en az % 30’u kendi tam zamanlı personeli olmalıdır. Sunulan projelerin süresi (proje sonuçları uygulama süreci hariç) en fazla 48 ay olmalıdır. Model/Yöntem/Süreç projeleri için, proje süresi en fazla 30 ay olabilir. Bu tür projelerin aynı zamanda Prototip/sistem/pilot tesis niteliğinde olması durumunda süre üst sınırı 48 aydır. Prototip/sistem/pilot tesisi niteliğini taşıyan projelerde elde edilmesi hedeflenen çıktıya yönelik olarak ilgili PYK’lerden ticarileştirme ve/veya yatırım/üretim planı sunulması istenir. Özel kuruluşun PYK olarak yer aldığı projelerde bu planın, bu kuruluş tarafından sunulması esastır.


"KAMAG Kamu Araştırmaları Destek Grubu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları