Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA TASLAK YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı 16 Kasım 2011, İMMİB, İstanbul

2 SUNUMUN İÇERİĞİ Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler CLP Tüzüğü ile Farklar Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler ve SAE Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Sanayicilerin Yükümlülükleri Uygulamaya İlişkin Planlanan Süreç

3 1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: HAZIRLIK SÜRECİ
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında 1272/2008/EC Sayılı Tüzüğün Türkiye’de Uyumlaştırılması Projesi – Ocak-Mayıs 2011 taslak Yönetmelik, teknik eğitim, rehber doküman, CLP Ulusal Yardım Masası Proje bitiminden bugüne kadar Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda taslak Yönetmelik hazırlanmıştır.

4 serbest dolaşımlarını temin etmek
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: AMAÇ piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların (Madde 6(1)-g) sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek (Madde 1(1)) insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlanmak serbest dolaşımlarını temin etmek

5 1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM
Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını; İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri; Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri; İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, bu yönetmeliğin Ek-8 inde belirtilen koşulları sağlayan piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin hükümleri; Ek-6 Bölüm III’ de, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulmasını; Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri, Zararlı maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını;

6 1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM DIŞI
son kullanıcıya nihai ürün olarak ulaşan aşağıdaki maddeleri ve karışımları: “Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği” kapsamındaki tıbbi ürünler, “Veteriner Müstahzarların sınıflandırılması ve Ruhsatlandırılması Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler, “Kozmetik Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler, “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler, “Yem Yönetmeliği” kapsamındaki ürünler,

7 1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: KAPSAM DIŞI
aşağıdaki hususları: “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” kapsamındaki maddeler ve karışımları; Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracat amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tâbi olan maddeler ve karışımları; İzole edilmemiş ara maddeleri; Kontrollü koşullar altında ve Türkiye’deki işyeri ve çevre mevzuatına uygun şekilde kullanılmaları kaydıyla, piyasaya sürülmemiş, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı maddeler ve karışımları; “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan atıkları; Bu Yönetmeliğin 35 inci Maddesinin uygulanabileceği durumlar haricinde, tehlikeli malların havayolu, deniz yolu, karayolu ve demiryolu ve içsu yoluyla taşınmasını.

8 Yönetmelik 8 Bölüm ve 11 Ek’ten oluşmaktadır.
1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: İÇERİK Yönetmelik 8 Bölüm ve 11 Ek’ten oluşmaktadır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Zararlı Maddeler ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Genel Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zararlılık Sınıflandırması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Etiket Uygulamaları Ve Zararlılık İletişimi BEŞİNCİ BÖLÜM Ambalajlama ALTINCI BÖLÜM Maddelerin Sınıflandırılmasının ve Etiketlenmesinin Uyumlaştırılması ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterinin Oluşturulması YEDİNCİ BÖLÜM İşbirliği, Yardım Masası, Ulusal Zehir Merkezi SEKİZİNCİ BÖLÜM Genel ve Son Hükümler

9 1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: İÇERİK
Ek-1 Zararlı Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesine İlişkin Koşullar Ek-2 Bazı Maddelerin Ve Karışımların Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasına İlişkin Özel Kurallar Ek-3 Zararlılık İfadeleri Listesi, İlave Zararlılık İfadeleri Ve İlave Etiket Unsurları Ek-4 Önlem İfadelerinin Listesi Ek-5 Zararlılık İşaretleri Ek-6 Bazı Zararlı Maddeler İçin Uyumlaştırılmış Sınıflandırma Ve Etiketleme Ek-7 Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğine Göre Yapılan Sınıflandırmanın Bu Yönetmeliğe Uyarlanmasına İlişkin Çevrim Tablosu Ek-8 Piyasaya Arz Edilmeyen Maddelerin Sınıflandırılma Koşulları Ek-9 Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar Ek-10 Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler Ek-11 Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı

10 1. Yönetmelik Hakkında Genel Bilgiler: YÜRÜTÜCÜ KURULUŞLAR
Yürütücü Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık (Madde 57) Yetkili Merci: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Madde 4) İlgili Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

11 Yönetmelikte , CLP Tüzüğü’nde olmayan 4 yeni Ek oluşturulmuştur.
2. YÖNETMELİK İLE CLP TÜZÜĞÜ ARASINDAKİ FARKLAR Yönetmelikte , CLP Tüzüğü’nde olmayan 4 yeni Ek oluşturulmuştur. Gerekçe: REACH Tüzüğü’nün ülkemizde henüz uyumlaştırılmamış olması, CLP Tüzüğü’nde REACH Tüzüğüne yapılan bazı atıfların, CLP Tüzüğü’nün uygulanmasında gerekli olması. Ek-8: Piyasaya Arz Edilmeyen Maddelerin Sınıflandırılma Koşulları Ek-9: Standart Test Rejimlerinin Uyarlanmasına İlişkin Genel Kurallar Ek-10: Halkın Erişimine Sunulacak Bilgiler Ek-11: Zararlılık Değerlendirmeleri Ve Uyumlaştırılmış Sınıflandırma İçin Başvuru Formatı Avrupa Kimyasallar Ajansı : Yetkili Merci (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Gerekçe: Ülkemizin AB üyesi ülke olmaması

12 3. YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
SAE Yönetmeliği Müstahzar (Preparation) Tehlikeli (Dangerous) Tehlike Sınıfı (Danger Category) Tehlike Sembolü (Danger Symbol) Tehlike İşareti(Danger Indication) Risk İbaresi (R) Güvenlik İbaresi (S) - Ek-2 15 Tehlike Sınıfı SEA Yönetmeliği Karışım (Mixture) Zararlı (Hazardous) Zararlılık Sınıfı (Hazard Class) Zararlılık İşareti (Pictogram) - Zararlılık İfadesi (H) Önlem İfadesi (P) Uyarı Kelimesi (Tehlike/Dikkat) Tedarikçi Ek-6 27 Zararlılık Sınıfı

13 3. SAE YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
SAE Yönetmeliği’nin Ek-2’si 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. (Madde 54) SAE Yönetmeliğinin maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlamasına ilişkin bazı hükümlerde değişiklik yapılmıştır. (Madde 54) SAE Yönetmeliği 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. (Madde 55)

14 4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ROLLER TANIMLAR İmalatçı Maddeyi imal eden Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi İthalatçı İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi Alt Kullanıcı İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi Dağıtıcı Toptancı da dahil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya süren Türkiye’de yerleşik özel veya tüzel kişiyi Eşya üreticisi Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik özel ya da tüzel kişiyi Tedarikçi Kendi halinde veya bir karışım içinde bir maddeyi veya bir karışımı piyasaya arz eden imalatçı, ithalatçı, alt kullanıcı veya dağıtıcıyı

15 4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı ve eşya üreticisi: sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama (Madde 6) İmalatçı/ithalatçı: “Sınıflandırma ve Etiketleme Envanterine” bildirim yapma (Madde 42) İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: sınıflandırmayı etkileyebilecek yeni bilimsel ve teknik gelişmelerden haberdar olmaları (Madde 17)

16 4. SANAYİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Tedarikçi: Etiketi güncelleme (Madde 32) Tedarikçi: sınıflandırma bilgilerinin korunması (Madde 51) İthalatçı,alt kullanıcı: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezine (UZEM) bilgi verme (Madde 47) İmalatçı,ithalatçı,alt kullanıcı: uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlemesi teklifi sunma (Madde 39)

17 5. UYGULAMAYA İLİŞKİN PLANLANAN SÜREÇ
1 Ocak 2013 1 Haziran 2015 Maddeler ve Karışımlar Maddeler ve Karışımlar Maddeler Sınıflandırma ve Etiketleme SEA (zorunlu) (a) GBF SAE ve SEA Sınıflandırma SAE (zorunlu) SEA (isteğe bağlı)* *Bu durumda: Etiket: SEA GBF: SAE ve SEA Sınıflandırma ve Etiketleme SEA (zorunlu) (b) Karışımlar Sınıflandırma SAE (zorunlu) SEA (isteğe bağlı)* *Bu durumda: Etiket: SEA GBF: SAE ve SEA (a) 1 Ocak 2013’ten önce piyasaya arz edilen maddeler için 1 Ocak 2015 (b) 1 Haziran 2015’ten önce piyasaya arz edilen karışımlar için 1 Haziran 2017

18 5. UYGULAMAYA İLİŞKİN PLANLANAN SÜREÇ
Test Metotları Yönetmeliği’nin yayımlanması CLP Tüzüğünde atıf yapılan “Test Metotları Tüzüğü” uyumlaştırılarak, SEA Yönetmeliği ile eş zamanlı yürürlüğe girecektir. Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Yönetmeliğinin revizyonu SEA Yönetmeliği yayımlandıktan sonra, GBF Yönetmeliği SEA Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenecektir.

19 SONUÇ OLARAK; Kimyasallar hakkında daha güçlü bir zararlılık iletişimi Güvenli kullanım

20 SONUÇ OLARAK; Kimyasallardan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi
Kimyasalların zararlı özelliklerinden kaynaklanan sağlık sorunlarının ve çevre kirliliğinin giderilmesi için gereken maliyetlerin azalması Kimyasallardan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi Ticarette karşılaşılan teknik engellerin de önüne geçilmesi

21 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları