Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEMUR SUÇLARI 3628 Kanun Kapsamındaki Suçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEMUR SUÇLARI 3628 Kanun Kapsamındaki Suçlar"— Sunum transkripti:

1 MEMUR SUÇLARI 3628 Kanun Kapsamındaki Suçlar
3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçların Müsteşar, Vali ve Kaymakamlarca işlenmesi 1

2 Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında,
Görevi kötüye kullanma (m.257) Kamu görevlisinin; Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 1) Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız bir menfaat sağlaması durumlarından birine neden olması gerekir. 2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine ya da kişilere haksız bir menfaat sağlaması.

3 Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (m.121)
Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde suç oluşur

4 (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen
Göreve ilişkin sırrın açıklanması (m.258) Kamu görevlisinin; (1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya görevi gereği bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklaması, yayınlaması ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştırması bu suçu oluşturur.

5 Nitelikli dolandırıcılık (m.158)
Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak. Dolandırıcılık suçunun; d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi durumudur.

6 Mühür bozma (m.203) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını, veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührün kaldırılması veya konuluş amacına aykırı hareket edilmesi hallerinden birinin işlenmesiyle suç oluşur.

7 Resmi belgede sahtecilik (m.204)
Kamu görevlisinin; Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemesi, Gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmesi, Gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemesi sahte resmi belgeyi kullanması hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda suç oluşur.

8 Denetim görevinin ihmali (m.251)
Kamu görevlisinin; Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yumması, Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlaması ile suç oluşur.

9 Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi (m.262)
Bir kamu görevinin, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirilmeye teşebbüs edilmesi, Terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevin sürdürülmesi durumlarından birinin gerçekleşmesi ile suç oluşur.

10 Kamu görevinin terki veya yapılmaması (m. 260)
kamu görevlilerinin, Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, Görevlerini terk etmesi, Görevlerine gelmemesi, Görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmaması, veya yavaşlatması hallerinden biri gerçekleşirse suç oluşur. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz. (2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

11 Kamu görevlisinin ticareti (m. 259)
Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışması ile bu suç oluşur.

12 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (m.279)
Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal etmesi veya bu hususta gecikme göstermesi hallerinden birinin gerçekleşmesi ile suç oluşur.

13 Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (m.281)
Kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak; Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerinin yok edilmesi, Silinmesi, Gizlenmesi, Değiştirilmesi Bozulması hallerinden birinin gerçekleşmesi ile suç oluşur.

14 Gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık (m. 276)
Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin; Gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, suç oluşur. Yukarıda belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi ile de aynı suç oluşur.

15 Kişisel verilerin kaydedilmesi (m.135)
Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak kaydedilmesi ile suç oluşur.

16 Özel hayatın gizliliğini ihlal (m.134)
Kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi, Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi, İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması hallerinden birinin gerçekleşmesi ile suç oluşur. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

17 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (m.136)
Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, Kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, Yayılması, Ele geçirilmesi hallerinden biri ile suç oluşur.

18 Verileri yok etmeme (m.138)
Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların görevlerini yerine getirmemeleri halinde bu suç oluşur. Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

19 Nefret ve ayrımcılık (m.122)
Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

20 a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasının, devrinin veya kiraya verilmesinin, b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasının, c) Bir kişinin işe alınmasının, d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasının, engellenmesi hallerinde bu suç oluşur.

21 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (m.261)
Kamu görevlisinin ilgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunması sonucunda bu suç oluşur.

22 Kamu görevine ait araç gereçleri suçta kullanma (m.266)
Kamu görevlisinin; Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması durumunda bu suç oluşur.

23 237 Sayılı Taşıt Kanununda Yer Alan Suç
(Cezalar başlıklı değişik 16. madde) Bu Kanunun şümulüne giren taşıtları; her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde, veya şahsî hususlarda kullananlar, veya kullanılmasına müsaade edenler, veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler,

24 veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı hâlde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler, veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar, veya kullanılmaya elverişli olduğu hâlde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler,

25 veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan
veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler, hakkında … hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir.


"MEMUR SUÇLARI 3628 Kanun Kapsamındaki Suçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları