Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMASYA VALİLİĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMASYA VALİLİĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 AMASYA VALİLİĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİM
2014 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

2 Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

3 Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak “4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması” şeklinde onay verilmiş ise, sadece “ön inceleme raporu” düzenlenecektir.

4 Giriş: Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak “araştırma ve gerekiyorsa 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması” şeklinde onay verilmiş ise, “araştırma raporu” ya da “ön inceleme raporu” düzenlenebilecektir.

5 Giriş: Yetkili merci tarafından iddia konusuna ilişkin olarak, “araştırılması ve disiplin soruşturması ile 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılması şeklinde onay verilmiş ise, “araştırma raporu” ya da “ön inceleme raporu” ile “disiplin raporu” düzenlenecektir.

6 Giriş: Ancak yetkili merci tarafından yukarıda örneği verilen her üç onaydan hangisi verilirse verilsin, iddia konusu eylemin özelliğine bağlı olarak gerekmesi halinde “tevdi raporu” ile “tazmin raporu” da düzenlenebilecektir. Şimdi bu raporlara kısaca değinelim;

7 Ön İnceleme Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre verilen ön inceleme onayına istinaden, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilenler tarafından, yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hakkında ön inceleme yapılanların da ifadeleri alınmak suretiyle, yetkili mercilerin soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek üzere düzenlenen rapordur. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

8 Ön İnceleme Raporu: Ön inceleme raporu, biri ekli, ikisi eksiz olmak üzere üç örnek olarak düzenlenir. Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler, raporun üç örneğini de soruşturma izni vermeye yetkili mercie sunarlar ve bu merciler raporun eksiz bir örneğini hakkında ön inceleme yapılanın kurumuna gönderirler.

9 Ön İnceleme Raporu: Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir. Ön inceleme sırasında zamanaşımı, af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle belirtilerek “Soruşturma İzni Verilmemesi” önerisinde bulunulur. Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrıca disiplin veya tazmin raporu düzenlenir.

10 Araştırma Raporu: 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti, Yürütülen ön inceleme sırasında iddia konusunun daha önce bir ön incelemeye tabi tutulduğu veya karara bağlandığının anlaşılması, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

11 Araştırma Raporu: iddia edilen suçun genel hükümlere göre soruşturulması gereken suçlardan olması ve hakkında ön inceleme emri verilen memur ya da diğer kamu görevlisinin Kanun kapsamına giren görevlilerden olmaması hallerinde düzenlenen rapordur.

12 Disiplin Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemede, iddia konusu eylemin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması halinde görevliler hakkında verilmesi gereken disiplin cezalarına esas olmak üzere düzenlenen rapordur.

13 Tevdi Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön inceleme sırasında, iddia konusunun genel hükümlere göre soruşturulacak suçlardan olduğunun anlaşılması ya da genel hükümlere göre soruşturulacak farklı bir suç tespiti yapılması halinde yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve 4483 sayılı Kanun kapsamına giren farklı bir suç işlendiğinin anlaşılması halinde yetkili mercilere gönderilmek üzere düzenlenen raporlardır.

14 Tevdi Raporu: Ön inceleme sırasında suç konusunun 4483 sayılı Kanun kapsamında olmadığının anlaşılması halinde, ön inceleme yapmakla görevlendirilenler bu konuda “Tevdi Raporu” düzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrıca ön inceleme raporu düzenlenmez. Ancak, ön inceleme onayı alan birim tarafından ön inceleme talebinde bulunan Cumhuriyet başsavcılığına veya ilgili kuruma bu tevdi raporunun bir örneği üst yazı ekinde gönderilir.

15 Tevdi Raporu: Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler düzenleyecekleri tevdi raporunu ekleri ile birlikte görevlendiren mercie sunarlar. Vali ve kaymakamlar bu tevdi raporlarını ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderirler.

16 Tazmin Raporu: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön inceleme sırasında, memur ve diğer kamu görevlilerinin haksız fiilleri sebebiyle idareye verdikleri zararlar ile haksız iktisaplarının tespiti halinde bunların tazmini için adli mercilerde gerekli dava açmak üzere kendisini görevlendiren yetkili mercilere sunulan raporlardır.

17 Ön İnceleme Raporu Bölüm ve Başlıkları
Ön inceleme raporları 4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesine eklenen (1) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir. (4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesinin 46.maddesi) Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır.

18 1-BAŞLANGIÇ: Bu bölüme, ön incelemeyi başlatan merci tarafından verilen onay ve görev emirlerinin tarih ve numaraları yazılmalıdır.

19 2-RAPOR KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KONULAR VE NEDENLERİ:
Bu bölüme yapılan ön incelemede kapsam dışında bırakılan konular ile nedenleri yazılacaktır.

20 3-MUHBİR VE MÜŞTEKİ: Bu bölüme, varsa muhbir ya da müştekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır. Ön inceleme raporlarında “muhbir-müşteki” başlığı altında olayı bildirenin “muhbir” mi “müşteki” mi olduğu hususu ayırt edilecek şekilde yazılmalıdır. Bölüm başlığı da olayı bildireninin vasfına göre yalnızca “muhbir“ veya “müşteki” olarak adlandırılacaktır. (Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)

21 4-İDDİA: Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikâyetçiden gelen ve ön inceleme konusu olan iddia/iddialar yazılmalıdır.

22 5-ÖĞRENME TARİHİ: Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafından öğrenildiği tarih yazılmalıdır. Öğrenme tarihi; ihbar, şikâyet veya soruşturma izin talebinin yetkili merci tarafından havale edilmesi veya ön inceleme onay ve görev emri verildiği tarihtir.

23 6-OLAY YERİ VE TARİHİ: Bu bölüme, ön inceleme konusu eylemin işlendiği yer ve tarihi yazılmalıdır.

24 7-HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR:
Bu bölüme, hakkında ön inceleme yapılanların açık kimlikleri ile olay tarihi itibarıyla görev unvanları yazılmalıdır. Ayrıca ön inceleme raporlarının kapaklarına konunun ve hakkında ön inceleme yapılanların yazılmasına özen gösterilmelidir.(Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)

25 8-ÖN İNCELEME KONUSU: Bu bölüme, iddialar esas alınmak suretiyle yetkili merciler tarafından ön inceleme yapılmak üzere verilen onaylara istinaden inceleme konuları yazılmalıdır. Ön inceleme raporlarında “ön inceleme konusu” başlığı altında “iddia” olduğu gibi yazılmayacak, ön inceleme konusu, iddianın özünü içerecek mahiyette olmak üzere kısaca yazılmalıdır.(Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 3094–18 sayılı yazısı)

26 9-HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLARIN İFADELERİ:
Bu bölüme, hakkında inceleme yapılanların ifadeleri ya da ifade özetleri yazılmalıdır.

27 10-DİĞER İFADELER Bu bölüme muhbir ya da şikâyetçilerle, tanıkların ifadeleri yazılmalıdır.

28 11-BİLİRKİŞİ RAPORU: Bu bölüme yaptırılmışsa bilirkişi raporu özetlenmelidir.

29 12-İNCELEME VE TAHLİL: Bu bölüme, ön inceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle tahlili yazılmalıdır.

30 13-SONUÇ: Bu bölüme, inceleme ve tahlil bölümüne dayanarak soruşturma izni vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil edecek nitelikte varılan kanaat yazılmalıdır.

31 13-SONUÇ: Ayrıca inceleme konularının birden fazla olması durumunda her bölüm ayrı ayrı numaralandırılarak “GENEL SONUÇ” başlığı altında bir arada görülecek şekilde yazılmalıdır.

32 13-SONUÇ: Raporlarda “Sonuç” bölümü diğer bölümlerle birleştirilmeyecek ve ayrı olarak yazılacaktır. Sonuç bölümü yeterli açıklıkla düzenlenecek, olayın somut bir biçimde özetlenmesi, fail ve fiil arasındaki bağlantının kurulması, olayın hukuki değerlendirilmesinin kısaca yapılması ve önerinin gerekçesinin belirlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca iddia ile incelenen konunun ve varılan sonucun aynı olması gerekmektedir.

33 13-SONUÇ: Hakkında ön inceleme yapılan görevlilerin tümü için mutlak surette “soruşturma izni verilmemesi-verilmemesi” yönünde öneri getirilecektir.

34 Notlar: Ön İncelemeci tarafından ön inceleme raporunun her sayfası mühürlenir ve imzalanır. Birden fazla ön incelemeci varsa, tamamı raporu imzalar. Aykırı görüş ve kanaate varılması halinde, iki ön incelemeci görevlendirilmiş ise yetkili, kıdemli ya da üst konumunda olan tarafından yazılan kanaat ve görüşe diğer ön incelemeci “sonuç” bölümünde aykırı görüşünü gerekçesi ile yazar. İkiden fazla ön incelemeci görevlendirilmiş ise, azınlıkta olanlar aykırı görüşlerini gerekçeli olarak “sonuç” bölümüne yazarlar. İkiden fazla iddia ile ilgili olarak ön inceleme raporu düzenlenecek ise başlıkların başına 1,2,3…..rakamları verilerek ön inceleme raporu düzenlenir.

35 Tevdi Raporunun Bölüm ve Başlıkları:
Cumhuriyet başsavcılığı veya yetkili mercilere iletilecek tevdi raporları, Yönergeye eklenen (2) no’lu örneğe uygun bölüm ve başlıklara göre düzenlenir. (4483 sayılı Kanunun Uygulama Yönergesinin 47.maddesi) Bu başlıklar aşağıya çıkarılmıştır.

36 BAŞLANGIÇ: Bu bölüme, soruşturma izni vermeye yetkili merci tarafından verilen onay ve görev emirleri yazılmalıdır.

37 MUHBİR VE MÜŞTEKİ: Bu bölüme, varsa muhbir ya da şikâyetçinin açık kimliği yoksa Kamu Hukuku yazılmalıdır.

38 İDDİA KONUSU: Bu bölüme, kamu hukuku veya muhbir ya da şikâyetçiden gelen iddia yazılmalıdır.

39 HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKENLER:
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi halinde.

40 HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILMASI GEREKENLER:
Cumhuriyet başsavcılığı dışında kalan mercilere gönderilmesi halinde. Bu bölüm başlıkları altında, hakkında suç tespiti yapılması nedeniyle hakkında soruşturma veya ön inceleme yapılması gereken memur ve diğer kamu görevlilerinin adı soyadı ile görev unvanları yazılmalıdır.

41 SUÇ TARİHİ VE YERİ: Bu bölüme, suçun işlendiği yer ile suç tarihi yazılmalıdır.

42 TAHLİL VE SONUÇ: Bu bölümde, elde edilen bilgi ve belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonuç özet olarak yazılmalıdır.

43 Dizi Pusulası: Ön inceleme ve diğer raporlara eklenmesi gereken dizi pusulası örneği aşağıya çıkarılmıştır.

44 EVRAK DİZİ PUSULASI SIRA NO PARÇA ADEDİ GÜNÜ SAYISI ÖZÜ 1 2 3 4 ……..

45 Dizi Pusulası: Bu dizi pusulası ( ) sırada ( ) parça evraktan ibarettir. …./…./2008 Ön İnceleme Görevlisi Adı Soyadı, İmzası

46 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

47 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ

48 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ


"AMASYA VALİLİĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları