Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nehir Havzaları Su Kaynakları Modelleme Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nehir Havzaları Su Kaynakları Modelleme Çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 Nehir Havzaları Su Kaynakları Modelleme Çalışmaları
| Su Yönetimi Genel Müdürlüğü [Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü]

2 Giriş Nehir havzaları üzerindeki kontrolsüz tarım uygulamaları , sanayileşme ve yerleşimler su kalite ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Su mevcudiyetinin kirlilik yükünün ve beslenimin zamansal ve mekansal dağılımını anlamak, su kaynaklarının korunması ve yönetimi için zorunluluktur. Tüm önemli hidrolojik süreçleri uygun ölçekte temsil eden matematiksel simülasyon modellerin geliştirilmesi ve uygulanması, başarılı bir nehir havzası yönetim planı için sucul sistem üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri tahmin etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Modeller, su kaynakları yöneticileri tarafından nehir havzalarını etkileyen insan faaliyetlerinin anlaşılması ve güvenilir tahminin yapılması için sıklıkla kullanılan araçtır.

3 Giriş

4 Giriş

5 Giriş

6 Giriş

7 Giriş

8 Giriş

9 Giriş

10 Su kalitesi ve miktarı

11 Taşkın

12 Kuraklık

13 Yayılı Kirlilik

14 Giriş

15 Giriş

16 Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi
Taşkın Yönetimi Şubesi Müdürlüğü Amaç: Taşkın risklerine karşı yönetim planlamaları yapılmaktadır. Model: "Hidrolojik ve Hidrodinamik Modeller" Model Çıktısı: Taşkın risk haritaları Kullanılan software programlar: "HEC-RAS, Sobek ve WFlow"dır.

17 Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi
Kuraklık Yönetimi Şubesi Müdürlüğü “Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” Amaç: İklim değişikliğinin havzadaki yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına etkisi belirlenecektir. Kullanılan Model: Hidroloji ve iklim modeli Model Çıktısı, Havzadaki yüzey akışı, su derinliği, yeraltı suyu seviyeleri, su miktarları vb. veriler belirlenecektir. Model çıktılarıyla havzada sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları elde edilecektir.

18 Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi
İklim Değişikliğine Uyum Şube Müdürlüğü Amaç: «İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi» Model: İklim ve Hidroloji Modelleri Küresel ve bölgesel iklim modeli Model Çıktısı: Tüm havzalar ölçeğinde sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları Kullanılan software programlar: MPI-ESM, HadGEM, GFDL isimli küresel modeller ile RegCM isimli bölgesel model kullanılacaktır.

19 Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanlığı
“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” Amaç: Yerüstü, yeraltı ve kıyı sularının kalitesi ve çevresel kalite hedeflerinin belirlenmesi, Hassas su alanları Su kalitesi ile alakalı standart ve kriterleri geliştirmek ve belirlemek, Alıcı ortam özelliklerinin ve kirletici özümleme kapasitesinin belirlenmesini sağlamak, Kalite sınıfına karar vermek, Su kalitesinin iyileştirilmesi için senaryolar oluşturmak yapmak amacıyla yürütülen projelerde Model: Havza ve Kıyı/Geçiş Suları Hidroloji ve Kalite modellerini kullanmaktadır. Kullanılan software programlar: İç sular için SWAT ve kıyı/geçiş sularında HYDROTAM modelleri kullanılmaktadır. “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi  kapsamında yapay sinir ağları, monte karlo simülasyonu ve DELFT 3D modellerinin kullanılması planlanmaktadır.

20 Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Amaç: Havza ve yüzey suyu modelleri kullanarak havzalarda su kalite ve miktarını korumaya yönelik koruma alanları ve esasları oluşturmak. Model: Havza ve Kalite (Yüzey suyu) modelleri kullanılmaktadır. Model Çıktıları: Havzadaki arazi kullanımına bağlı kirlilik yüklerinin belirlenerek mevcut arazi kullanımını değiştirmeye yönelik senaryolar oluşturulması, korunacak alanların belirlenmesi, deşarj standartlarının belirlenmesi Kullanılan software programlar: SWAT, QUAL2, WASP vb.

21 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı Şube Müdürlükleri Bakanlık Makamı’nın tarih ve 79 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yeniden yapılandırılmış olup, Envanter ve Araştırma Daire Başkanlığı altında Modelleme Şube Müdürlüğü tesis edilmiştir.

22 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Görevleri: Türkiye’de su yönetimi konusunda araç olarak kullanılan modellerin amaca uygun şekilde seçilmesini sağlamak. Model çalışmalarında kullanmak için gerekli havza ve alt havza ölçekli standart veriyi temin etmek. Su kütleleri için uygun kalite ve hidrolojik modellerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak. Her su kütlesi için uygun hidrolojik ve kalite modellerinin birlikte geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanan modellerin tutarlılığını, doğruluğunu ve hassasiyetlerini değerlendirmek. Kullanılan modellerin düzgün çalışması ve çıktıların uygulanabilirliğinin temin edilmesi maksadıyla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak. EĞİTİM

23 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Havza Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Su Kalitesi Yönetimi Dairesi Başkanlığı İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı 23/30

24 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Faaliyetleri: “Su Kaynakları Modelleme Bilimsel Çalışma Grubu” Su Yönetimi Modelleme Platformu (SYMP) modelinin Büyük Menderes Havzası’na uygulanması projesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

25 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Faaliyetleri: Eğitim

26 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Faaliyetleri: 1.Eğitim: “Modellemeye Giriş ve “Modelleme ile İlgili Genel Kavramlar” (2-3 Mart 2015), Doç.Dr. Ali ERTÜRK

27 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Faaliyetleri: 2. Eğitim Mart 2015 Doç.Dr.Emre ALP SWAT Modeli Teorisi: Çalışma Prensipleri Havza Modellemesi Konusunda Uygulamalı Örnek: Mogan Gölü Yayılı Kirlilik (Kentsel ve Tarım) ve Yüzey suyu Kalite Modellemesi Modelleme Çalışmalarının Raporlanması Model örnekleri (Göl, Akarsu ve Havza)

28 Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü
Genel Müdürlük içerisinde her birim kendi içinde bu çalışmaları Modelleme Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütecektir. Genel Müdürlük içerisinde yapılandırılacak Modelleme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Model Kullanımı Model kültürünün oluşturulması Modelleri tanıma Proje bazlı model kullanım çalışmaları Yoğun model kullanım eğitimleri Modelleme Kullanılan modellerin Ulusal Su Bilgi Sistemine entegre edilmesi Ulusal Su Bilgi Sistemi’nden veriler kullanılarak modelleme çalışmaları Model Geliştirme Ülkemize özgü modellerin geliştirilmesi

29 Jeoloji Yüksek Mühendisi
Arz Ederim | Su Yönetimi Genel Müdürlüğü [Envanter ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Modelleme Şube Müdürlüğü] Ayfer ÖZDEMİR Jeoloji Yüksek Mühendisi


"Nehir Havzaları Su Kaynakları Modelleme Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları