Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Görevleri, Teşkilat Yapısı ve İç Kontrol Sistemi 13 Ocak 2016 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Görevleri, Teşkilat Yapısı ve İç Kontrol Sistemi 13 Ocak 2016 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Görevleri, Teşkilat Yapısı ve İç Kontrol Sistemi 13 Ocak 2016 1

2 İÇİNDEKİLER 1. Genel Müdürlük Teşkilat Yapısı ve Genel Bilgi 2. Genel Müdürlüğün Faaliyet Alanları 3. İç Kontrol Sistemi 2

3 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Kanuna göre çıkarılmış 28 Yönetmelik, 2 Tebliğ, Meslek Kuruluşlarının Ana Sözleşmeleri bulunmaktadır.  Esnaf ve Sanatkâr Sicil Yönetmeliği  Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği  Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Yönetmeliği  Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği 3 İLGİLİ MEVZUAT

4 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Sicil Hükümleri) 4 İLGİLİ MEVZUAT

5 ORGANİZASYON YAPISI 14.1.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6585 sayılı Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Kanununu ile Bakanlığımıza 2 Genel Müdür Yardımcılığı ve 10 Daire Başkanlığı kadrosu ihdas edilmiş olup, Bakanlık Makamı Oluru ile Genel Müdürlüğümüze 1 Genel Müdür Yardımcılığı ve 1 Daire Başkanlığı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu doğrultuda Genel Müdürlük 22.04.2015 tarihli Bakan Oluru ile yeniden düzenlenmiştir. 5

6 6 ORGANİZASYON ŞEMASI

7 MEVCUT PERSONEL 7 PERSONEL UNVANI Personel Sayısı GENEL MÜDÜR 1 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 2 DAİRE BAŞKANI 5 GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI 14 GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YRD. 23 MÜHENDİS 1 ŞUBE MÜDÜRÜ 6 ARAŞTIRMACI 3 UZMAN - V.H.K.İ. 11 TEKNİSYEN 1 MEMUR 2 TOPLAM: 69

8 8 Anayasamızın 173 ncü maddesi: «Devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır» 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu doğrultusunda: Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının (Oda, Birlik, Federasyon ve TESK) kuruluş, işleyiş, denetim, fesih ve siciline dair işlemleri yürütmek. GÖREV VE YETKİLER

9 9 640 sayılı KHK doğrultusunda 1.Esnaf ve sanatkârlara ilişkin stratejiler geliştirmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek. 2.Esnaf ve sanatkârlara ilişkin yatırım, üretim, pazarlama ve benzeri ekonomik faaliyetlerle ilgili çalışmalarda bulunmak, bu amaçlara yönelik olarak Bilgi Sistemi oluşturmak. 3.Esnaf ve sanatkârların sorunlarını tespit etmek, bununla ilgili çözüm önerileri geliştirmek, pazarlama, hammadde temini amaçlarıyla teşvik ve destekler vermek. 4.İç ve dış pazar imkanlarını araştırmak, kredi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak. 5.Esnaf ve sanatkârlar ile istihdam ettikleri personele yönelik eğitim faaliyetlerini desteklemek. 6.Perakende ticarete ilişkin mevzuat çerçevesinde esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ticari faaliyetine yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak 7.81 İlde Ahilik Haftası kutlamalarını koordine etmek. 8.Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’na ilişkin işlemleri yürütmek. GÖREV VE YETKİLER

10 HİZMET SUNDUĞUMUZ KESİM 1.592.937esnaf ve sanatkâr Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 13 Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu 82 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği – 81 Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğü 3.049 Esnaf ve Sanatkârlar Odası 10

11 MESLEK KURULUŞLARI TEŞKİLAT YAPISI 11 KONFEDERASYON (TESK) 82 BİRLİK 13 FEDERASYON İHTİSAS ODALARI KARMA ODALAR Toplam 3.049 Oda

12 12 5362 sayılı Kanunu Kapsamında Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının (Oda, Birlik, Federasyon ve TESK) Kuruluş Fesih İşleyiş Denetim Olağan ve olağan üstü genel kurulların gerçekleştirilmesine dair işlemlerini yürütmek. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI

13 13 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI Ahilik Haftası Kutlamaları Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğine göre her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında Kırşehir ili Merkez olmak üzere 81 ilde kutlamalar gerçekleştir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde 2 cilt ve 1380 maddeden oluşan Ahilik Ansiklopedisi hazırlanmıştır. Ayrıca yurtdışında da kutlamaların gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

14 Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Yönetmeliğine göre Esnaf ve Sanatkarlar Şurası 2 yılda bir Kasım ayında veya Bakanın belirleyeceği bir tarihte yapılır. 26-27 Kasım 2014 tarihinde Esnaf ve Sanatkaralar Şurası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 14 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI

15 Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi (ESBİS) 2005 yılında faaliyete geçirilen ve 2012 yılında güncellenen Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanı, esnaf ve sanatkârlarımızın sicil işlemleri ile meslek kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç duydukları her türlü iş ve işlemlerin, elektronik ortamda online olarak gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. 15

16 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP) ESDEP Yüksek Planlama Kurulu’nun 9 Nisan 2010 tarihli kararı ile kabul edilmesini müteakip 7 Öncelik ve 30 Tedbir ile yürürlüğe konulmuştur. Esnaf ve Sanatkarlara yönelik hazırlanan ilk eylem planıdır. 16

17 Sektör Analizleri Projesi: 5362 sayılı Kanunun 3üncü maddesinin a bendinde: “ Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve İşletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler ” olarak tanımlanmıştır. 17 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI

18 13.06.2007 sayılı Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu kararınca 491 esnaf ve sanatkar meslek kolu ve 9 sektör bulunmaktadır. Projenin Amaçları – Esnaf ve sanatkârların mevcut sorunların tespiti ve çözümü – Sektörün vizyonunun belirlenmesi – Yurt içi ve yurtdışı iyi uygulamaların tespit edilmesi – Sektördeki yeni yönelimlerin belirlenmesi – Sektör beklentilerinin tespit edilmesi Amaçlarıylanmaktadır. Bu kapsamda başlangıç olarak 4 sektörde üniversiteler işbirliği ile projemiz başlatılmıştır. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI 18

19 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI Esnaf ve Sanatkarlara Sunulan Hizmetlerin Etkinlik ve Verimliliğinin Arttırılması Projesi (ESHEP) Projenin Hedefi Esnaf ve sanatkârlara hizmet sunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması Esnaf ve sanatkârların beklentilerini karşılayacak hizmet çeşitleri ve bu hizmetlerin nasıl sunulacağının belirlenmesi Bu kuruluşlara üyelik ve sicil kayıt işlemlerinin nasıl olması gerektiğinin tespit edilmesi gibi hususlara ilişkin yol haritasının çizilmesi amaçlanmaktadır. 19

20 Esnaf ve Sanatkâr Bilgilendirme Toplantıları İllerde düzenlenecek olan “Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantıları” ile esnaf ve sanatkârlarımızla bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Esnaf ve Sanatkârları Bilgilendirme Toplantıları çerçevesinde; -Mevcut sorunların dinlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulması, -Esnaf ve sanatkârların vergi ve sosyal güvenlik konularında bilgilendirilmesi, -Kredi ve finansmana erişim ve bunlardan yararlanma imkânlarının tanıtılması, -Esnaf ve sanatkârların beklentilerinin tespit edilmesi, -Yenilikçilik ve girişimcilik konusunda fikir verilmesi amacıyla çeşitli illerde eğitim toplantıları yapılacaktır. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FALİYET ALANLARI 20

21 TEŞEKKÜRLER 21


"T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Görevleri, Teşkilat Yapısı ve İç Kontrol Sistemi 13 Ocak 2016 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları