Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESNAF OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESNAF OLMA ŞARTLARI NELERDİR?"— Sunum transkripti:

1 ESNAF OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
SUNUM ESNAF OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

2 1. Birlik Başkan Vekili Sayın Faik YILMAZ’ın toplantıyı açış konuşması
GÜNDEM 1. Birlik Başkan Vekili Sayın Faik YILMAZ’ın toplantıyı açış konuşması 2. Birlik Eğitim Müdürü Metin İÇTEM’in sunumu Esnaf olma şartları nelerdir? İşyeri açarken istenilen belgeler nelerdir? Vergi Dairesinden İlgili belediyeden İlgili meslek odasından Sicilden Bağ-Kur’dan 3. Üyelerin görüşleri 4. Sorular ve cevaplar 5. Kapanış

3 ESNAF VE SANATKÂR İster gezici, ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri ifade eder.

4 Esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.

5 Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.  Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir.   Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.  

6 Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir.

7 İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. Üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir.   Tescil, ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.  

8 Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.   Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar, esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.  

9 Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkârlar odalarına kaydedilemezler.   Esnaf ve sanatkârların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı  iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkâr, aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir.

10 Esnaf ve sanatkârlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkâr Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır.                Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların  ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

11  Üyelik Şartları Nelerdir?
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak. b)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. c)Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.   d)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

12 Üyenin Görevleri 1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek. Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı, üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. 2- Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

13 3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. 4-Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları kararlara uymak zorundadırlar. Üyeliğin son bulması Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.  

14 a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.    
b) Üyelik  şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.     c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.     d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.    

15 Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

16 VERGİ  DAİRESİNDEN  İSTENEN  BELGELER
-Bildirim  formu  doldurulur. -Kira  kontratı veya tapu fotokopisi -İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü. -İkametgah ilmuhaberi -İşe başlama formu -Nüfus cüzdanı örneği Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru, verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.

17 İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER
tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan ve aşağıda bir örneği bulunan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

18

19 İLGİLİ  MESLEK  ODASINDAN  İSTENEN  BELGELER
-Vergi  dairesine   kayıt  belgesi  -3 fotoğraf -Nüfus  cüzdanı  örneği -Sicile kayıt belgesi -Alanında ustalık belgesi

20 ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER
-Vergi levhası fotokopisi -Nüfus cüzdanı fotokopisi -İkametgah belgesi (resimli) sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği. -Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi -Sicil ilan bedeli dekont örneği -Sicil harç bedeli dekont örneği

21 BAĞ-KUR’DAN İSTENEN BELGELER
1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkâr siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar; Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

22 1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

23 BİRLİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİZ. BİRLİK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"ESNAF OLMA ŞARTLARI NELERDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları