Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acilde AKS tedavisinde oral antitrombosit tedavi Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acilde AKS tedavisinde oral antitrombosit tedavi Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Acilde AKS tedavisinde oral antitrombosit tedavi Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Başkanı

2  AKS’nin tedavisinde trombosit agregasyonu inhibisyonu mutlaka etkin bir şekilde yapılmalıdır !!  Aspirin ve P2Y12 inhibitörü ile ikili antitrombosit tedavi AKS tedavisinin köşe taşıdır. Anahtar noktalar

3  Türkiye’de ruhsatlı 3 antitrombosit ilaç  1. COX-1 inhibitörü  Aspirin  2. ADP reseptörü P2Y12 inhibitörü  Klopidogrel, prasugrel, tikagrelor  Tiklopidin,  3. GPIIb/IIIa inhibitörü  Tirofiban Türkiye’ de etki yerlerine göre 3 sınıf antitrombosit ilaç

4 Faktör Xa 4 Fibrinojen Trombosit agregasyonu GPIIb/IIIa’nın uyumlu aktivasyonu Aktive Trombosit AT III ADP Fibrin Trombus Tromboksan A 2 Tiklopidin Klopidogrel Prasugrel Tikagrelor Tiklopidin Klopidogrel Prasugrel Tikagrelor GPIIb/IIIa İnhibitörleri: Absiksimab Tirofiban Eptifibatid GPIIb/IIIa İnhibitörleri: Absiksimab Tirofiban Eptifibatid Bivalirudin Dabigatran Bivalirudin Dabigatran Fondaparinuks DMAH Heparin Fondaparinuks DMAH Heparin Doğrudan Xa inhibitörleri: Rivaroksaban Apiksaban Doğrudan Xa inhibitörleri: Rivaroksaban Apiksaban Doku faktörü Koagülasyon kaskadı Protrombin Trombin ASA TRA TrombositKoagulasyon Antitrombotik Hedefler 504003011-EKİM-2014-BRILINTA

5

6 ADP reseptörü P2Y12 inhibitörleri -Klopidogrel-

7 NSTEMI’ de antitrombositer tedavi Klopidogrel -2014 revaskülarizasyon ESC kılavuzu -

8  Etkinin yavaş başlaması, değişken biyoyararlılık dezavantaj  CURRENT-OASIS 7  Hem konservatif hemde invaziv AKS hastalarında  Çift doz 600 mg yükleme ve 150 mg idame 2-7 gün, standart doz göre daha yararlı..  30 günlük Kardiyovasküler ölüm, MI veya inme oranları yüksek doz rejimle geleneksel dozla fark yok  (4.2% vs. 4.4%; HR 0.94; 95% CI 0.83–1.06; P ¼ 0.30),  Fakat TIMI majör kanama (1.7% vs. 1.3%; HR 1.26; 95% CI 1.03–1.54; P = 0.03) ve transfüzyon ihtiyacı (2.2% vs. 1.7%; HR 1.28, 1.07–1.54; P ¼ 0.01) çok daha fazla NSTEMI – Antitrombosit ESC-2014 Revaskülarizasyon kılavuzu Klopidogrel

9  PCI’ ya giden alt grup incelemede (17,263 hasta) çift doz rejiminde %25 KV olaylar daha az (3.9% vs. 4.5%; HR 0.85; 95% CI 0.74–0.99; P = 0.039) ve stent trombozu %32 daha az (1.6% vs. 2.3%; HR 0.68; 95% CI 0.55–0.85; P=0.001)  Majör kanama daha fazla  (1.6% vs. 1.1%; HR 1.41; 95% CI, 1.09–1.83; P = 0.009).  Yüksek doz veya düşük doz ASA bu tabloyu değiştirmiyor  (4.1% vs. 4.2%, respectively; HR 0.98; 95% CI 0.84–1.13; P = 0.76) NSTEMI – Antitrombosit ESC-2014 Revaskülarizasyon kılavuzu Klopidogrel – çift doz rejimi

10 Bu bulgular ışığında yüksek doz klopidogrel rejimi (600 mg yükleme 150 mg ilk hafta devamı) prasugrel ve tikagrelor tedavisine ulaşılamıyor veya kontrendikeyse düşünülmelidir. NSTEMI – Antitrombosit ESC-2014 Revaskülarizasyon kılavuzu Klopidogrel – SONUÇ

11 Bahsettiğimiz nedenlerden dolayı (etki geç, stent trombozu yüksek, klopidogrel direnci %30) Antitrombotik etkinliği daha yüksek yeni ADP reseptör antagonistlerine ihtiyaç doğmuştur !! Yeni ADP reseptörleri neden !!

12  Majör kanama 30 gün içindeki ölümü 4 kat, myokard infarktüsünde 5 kat ve inmeyi 3 kat artırmaktadır.  Bu yüzden antitrombotik tedavide tromboz ve kanama dengesi çok önemli görülmektedir.  Trombozu önleyerek iskemik olayları azaltma kanama riski artışını beraberinde getirmektedir. Kaş yaparken göz çıkarma !! Tromboz – kanama dengesine dikkat

13 AKS’yi tedavi ederken ve/veya AKS ile ilintili son noktaları (fatal ME, non-fatal ME, inme) azaltırken kanama komplikasyonlarını (non-KABG kanamalar, intrakraniyal kanama, majör ve minör kanamalar vb) artırmamalı ve en önemlisi mortaliteyi azaltabilmelidir. İdeal antitrombositer ilaç nedir ??

14 ADP reseptörü P2Y12 inhibitörleri -Prasugrel-

15  Klopidogrel gibi tiyenopridin grubundan, P2Y12 reseptörüne irreversible bağlanan bir ön ilaçtır.  Karaciğerde tek basamaklı enzimatik yolla aktif metabolitine dönüşür. Fakat polimorfizmden etkilenmez ve etki başlama süresi (½ saat kadar) kısadır.  Kısa sürede (2 saat) maksimal etkiye ulaşarak %80 trombosit agregasyonunu inhibe eder. ADP reseptörü P2Y12 inhibitörleri PRASUGREL-EFFİENT

16 KlopidogrelPrasugrelTikagrelor SınıfTiyenopiridin Triazolprimidin Reversibiliteİrreversibl Reversibl Aktivasyon Önilaç, metabolizasyonla sınırlı Önilaç, Metabolizması hızlı Aktif ilaç Etki başlangıcı2-4 saat30 dakika Uygulama sıklığı (idame tedavisi) 1 tab/gün 2 tab/gün Etki süresi3-10 gün5-10 gün3-4 gün Majör cerrahi öncesi etkisini kaybetme süresi 5 gün7 gün5 gün

17 Prasugrel ve tikagrelor EMA (Avrupa) ve FDA’dan (Amerika) ilaç ruhsatlarına onay almış ve ESC ve AHA kılavuzlarına AKS tedavisinde sınıf I endikasyonla girmiştir. Yeni ADP reseptörleri kanıt düzeyi

18 TIRITON-TIMI 38 (Trial to Assess Improvementin Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition with Prasugrel-Thrombolysis In Myocardial Infarction) prasugrelin AKS tedavisindeki yerini ve kullanım özelliklerini belirleyen temel çalışmasıdır. TIRITON-TIMI 38 Prasugrel-EFFİENT

19 TRITON-TIMI 38 Faz III Çalışma Tasarımı AKS (UA/NSTEMI veya STEMI) ve planlanmış PKG N=13,608 Randomize Çift kör Prasugrel 60-mg LD/10-mg MD + ASA Klopidogrel 300-mg LD/75-mg MD + ASA Ortalama takip süresi= 14.5 ay Primer etkinlik sonlanım noktası: – KV ölüm, ölümcül olmayan MI veya inme Güvenlilik sonlanım noktaları: – TIMI major veya minor kanama Wiviott et al. N Engl J Med. 2007;357:2001-2015.

20 TRITON-TIMI 38: Hasta alım şeması UA/NSTEMI semptom başlangıcı sonrası ≤72 saat ve TRS ≥3 UA/NSTEMI semptom başlangıcı sonrası ≤72 saat ve TRS ≥3 STEMI semptom başlangıcından 12 saat - 14 gün sonra (Post- STEMI) STEMI semptom başlangıcı sonrası ≤12saat (Primer PKG) STEMI semptom başlangıcı sonrası ≤12saat (Primer PKG) Diyagnostik Kateterizasyon Randomizasyon Çalışma İlacı Yükleme Dozu Günlük İdame Tedavisi & Uzun Dönem Takip * Eşlik eden tedavi ve cihaz seçimi hekim insiyatifinde Medikal tedavi veya CABG planı PKG planı PKG* YAPILAN VE YAPILMAYAN Wiviott SD et al. Am Heart J 2006;152:627-635 Çalışma dışı 3534 STEMI 2438 STEMI 1094 Post STEMI

21 Çalışma dışı kalan hastalar Kardiyovaskuler-Kanama riski  1. Kardiyojenik şok  2. Refrakter ventriküler aritmi  3. NYHA Evre 4 KKY  4. <24 saat fibrin spesifik fibrinolitik tedavi  5. <48 saat fibrin spesifik olmayan fibrinolitik tedavi  6. Aktif internal kanama – kanama diyatezi öyküsü  7. Kanama açısından riskli hasta  8. Aşağıdakilerden herhangi biri  Hemorajik inme öyküsü  İntrakraniyal anevrizma, malformasyon veya kitle  3 ay içerisinde iskemik inme  9. INR >1,5  10. Trombosit <100,000  11. Hg<10 g/dL  12. PCI öncesi <5 gün tiopiridine dozu almış olmak ACİLDE İLACI BAŞLARKEN BUNLAR OLMASIN DİKKAT !!

22

23  NSTEMI/UAP prasugrel lehine anlamlı derecede azaldı (risk oranı, 0.82; %95 güven aralığı [GA], 0.73 ila 0.93; P=0.002);  STEMI kohortu tek başına ele alındığında, prasugrelin anlamlı derecede yararlı olduğu görüldü (risk oranı, 0.79; %95 GA, 0.65 ila 0.97; P=0.02) Bulgular

24 Primer etkinlik sonlanım- Güvenlilik sonlanım Prasugrel NNT 37 Bypass a bağlı olmayan TIMI Majör Kanama KV ölüm / ölümcül olmayan MI / ölümcül olmayan inme ARR 3,2

25 Prasugrel - etkinlik zamanı

26

27 NSTEMI’ de antitrombositer tedavi Prasugrel -2014 revaskülarizasyon ESC kılavuzu -

28  İkili antitrombosit tedavi:  ASA oral yükleme 150-300 mg (veya 80-150 mg), idamesi 75-100 mg günlük + P2Y12 reseptör antagonistleri başla.. NSTEMI – Antitrombosit ESC-2014 revaskülarizasyon kılavuzu

29  Prasugrel:  60 mg yükleme ve günlük 10 mg idame 300 mg yükleme klopidogrele göre (TRITON-TIMI-38) kateterizasyon sonrasında iskemik olayları azaltır.  Tekrarlayıcı kardiyovasküler olaylar prasugrelde klopidogrele göre ciddi olarak azdır  (11.2–9.3%; RRR, 0.82; 95% CI 0.73–0.93; P = 0.002)  Tekrarlayıcı MI prasugrelde klopidogrele göre ciddi olarak azdır  (9.2–7.1%; RRR 23.9%; 95% CI 12.7–33.7; P = 0.001) NSTEMI – Antitrombosit ESC-2014 Revaskülarizasyon kılavuzu Prasugrel

30  AKS ile başvuran özellikle diyabetik hastalarda prasugrel klopidogrele göre kanamayı arttırmadan çok daha büyük oranda yarar sağlamaktadır.  Stent trombozu gelişen hastalarda klopidogrel yerine prasugrel tercih edilmelidir. NSTEMI – Antitrombosit ESC-2014 Revaskülarizasyon kılavuzu Prasugrel – SONUÇ

31 STEMI’ de antitrombositer tedavi -Prasugrel- -2014 revaskülarizasyon ESC kılavuzu

32  İkili antitrombosit tedavi:  ASA oral yükleme 150-300 mg (veya 80-150 mg), idamesi 75-100 mg günlük + P2Y12 reseptör antagonistleri başla..  P2Y12 reseptör antagonistleri olarak  60 mg prasugrel yükleme, 10 mg idame veya  180 mg tikagrelor yükleme, 90 mg 2X1 idame tercih et STEMI – Antitrombosit ESC-2014 revaskülarizasyon kılavuzu

33  TRITON–TIMI 38  15 ay sürecince  Primer son noktalarda  (klopidogrel 10.0% vs. prasugrel 12.4%; HR 0.79; 95% CI 0.65–0.97; P = 0.02)  NON-CABG ilişkili kanamayı arttırmadan  (2.4% vs. 2.1%; HR 1.11; 95% CI 0.70–1.77; P ¼ 0.65) iyileşme sağlar  Stent tromboz oranı düşüktür  (1.6% vs. 2.8%; HR 0.58; 95% CI 0.36– 0.93; P ¼ 0.02),  Kardiyovasküler mortalite oranları düşüktür  (1.4% vs.2.4%; HR 0.61; 95% CI 0.37–1.00; P = 0.047)  Prasugrelin 30 gün ve 15 aylık izleminde de benzer etki devam eder (2.4% vs. 3.4%; HR 0.74; 95% CI 0.50–1.09; P ¼ 0.129).  <60 kg olanlarda 60 mg yükleme idame dozu 5 mg olarak önerilir bu dozda kanama oranları klopidogrel kadardır.. STEMI – Antitrombosit ESC-2014 Revaskülarizasyon kılavuzu -Prasugrel-

34 ADP reseptörü P2Y12 inhibitörleri -Tikagrelor-

35  P2Y12 reseptörüne reversible bağlanan,  Karaciğerde enzimatik yolu kullanmayan doğrudan etkili bir ilaçtır.  Ana çalışma PLATO çalışması.. ADP reseptörü P2Y12 inhibitörleri Tikagrelor

36 PLATO

37 PLATO Çalışma akış şeması STEMİPrimer PKG Fibrinolitik ilaç önerisi UA/NSTEMİ Başlangıçta İnvazif Tedavi PKG Revaskülarizasyo n yok KABG Başlangıçta Non-invazif Tedavi PKGKABG Revaskülarizasyon yok 1. James S, et al. Am Heart J 2009;157:599-605. Primer PKG için sadece STEMİ hastaları düşünülmüştür. AKS HASTASI

38 PLATO Çalışması Tasarımı Primer etkililik sonlanımı: Kardiyovasküler ölüm, Mİ ve inme bileşimi Primer güvenlilik sonlanımı: Toplam PLATO majör kanama N=18,624 AKS’li hastalar (UA, NSTEMİ ya da STEMİ) 1. James S, et al. Am Heart J 2009;157:599-605. 2. Wallentin L, et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57. Tikagrelor (n=9,333) 180-mg yükleme dozu 90 mg 2x1 + ASA idame dozu Klopidogrel (n=9,291) 300-mg yükleme dozu 75 mg 1x1 + ASA idame dozu <24 saat1. Ay3. Ay6. Ay9. Ay12. AyTarama Vizit 2Vizit 3Vizit 4Vizit 5Vizit 6 Randomizasyon Daha önce klopidogrel ile tedavi edilmemiş olan hastalarda 300 mg yükleme dozunda klopidogrel verilmesine göz yumuldu, buna ek olarak araştırmacının kararına göre ek 300 mg daha verilmesine izin verildi.

39  18,624 AKS’li hasta, Semptomların başlamasından sonraki 24 saat içinde ve genellikle anjiyografi yapılmadan önce - randomize edildi. 1,2  PLATO Çalışması klinik uygulamayı yansıtacak biçimde tasarlandı. 1-3  Daha önce klopidogrel kullanılmış olan hastalar da çalışmaya alındı.  Çalışmaya hem invazif tedavi (%72) hem de medikal tedavi (%28) grupları dahil edildi.  PKG öncesi 600 mg’a dek yükleme dozu uygulanabildi.  AKS’li geniş bir hasta grubu alındı (UA, NSTEMİ ya da STEMİ). 1,2 PLATO – TRITON TIMI 38 METODOLOJİ FARKLAR 1.James S, et al. Am Heart J 2009;157:599-605. 2.Wallentin L, et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57. 3. 3. Cannon CP, et al. Lancet 2010;375:283-93.

40

41 Her iki grupta da ASA kullanıldı. ARR: Mutlak risk azalması, RRR: Rölatif risk azalması Tikagrelor, 1. aydaki KV ölüm, Mİ ve inme BİLEŞİK SONLANIMI %5.4 %4.8 1. Wallentin L, et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57. Tikagrelor (n=9333) Klopidogrel (n=9291) HR%95 GAP değeri 0.880.77-1.000.045

42 Ticagrelor - Primer BİLEŞİK sonlanım 12. ay HR%95 GAP değeri 0.840.77-0.92<0.001 %11,7 % 9,8

43 Her iki grupta da ASA kullanıldı. ARR: Mutlak risk azalması, RRR: Rölatif risk azalması; NNT: Tedavi edilmesi gereken hasta sayısı Tikagrelor, 1. yıldaki Mİ ve KV ölüm riski %5.1 %4.0 Tikagrelor (n=9333) Klopidogrel (n=9291) HR%95 GAP değeri 0.840.75-0.950.005 NNT=91 024681012 6 5 4 3 2 1 0 7 024681012 6 5 4 3 2 1 0 7 %6.9 %5.8 %1.1 ARR %16 RRR Tikagrelor (n=9333) Klopidogrel (n=9291) HR%95 GAP değeri 0.790.69-0.910.001 NNT=91 %1.1 ARR %21 RRR 1. Wallentin L, et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57. 2. Wallentin L, et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57. Supplement. 1. Yılda MI 1. Yılda KVS ölüm

44 Tikagrelor, AKS’li hastalarda tüm nedenlere bağlı ölümü klopidogrele göre %22 azaltmıştır. 1 12. Ayda Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm Oranı Tikagrelor (n=9333) Klopidogrel (n=9291) HR%95 GAP değeri 0.780.69-0.89<0.001 %22 RRR Her iki grupta da ASA kullanıldı. RRR: Rölatif risk azalması 1. Wallentin L, et al. N Engl J Med 2009;361:1045-57. 515901011-EKİM-2014-BRILINTA

45 1. Yılda kanama oranları %11.2 %11.6

46 NSTEMI’ de Antitrombositer tedavi - Ticagrelor-

47  Ticagrelor: (PLATO)  180 mg yükleme, 90 mg günde 2 doz & Klopidogrel  Klopidogrel yükleme ve yüklemesiz & PCI veya PCI’sız;  Tüm iskemik olaylar ve ölüm ticagrelorda daha az  (11.7% & 9.8%, HR 0.84; 95% CI 0.77– 0.92; P, 0.001)  Ölüm (5.1–4.0%, HR 0.79; 95% CI 0.69–0.91; P ¼ 0.001)  Orta-yüksek risk NSTEMI – PCI hastalarında 300 mg veya 600 mg yükleme klopidogrele göre;  NSTEMI’ de Klopidogrele göre ciddi primer endpointte azalma (11.4% vs. 13.9%, HR 0.83, CI 0.73–0.94)  UAP’ ta ise bu söz konusu değil  (8.6% vs. 9.1%, respectively; HR 0.96, CI 0.75–1.22). NSTEMI – Antitrombosit ESC-2014 Revaskülarizasyon kılavuzu Ticagrelor

48 NSTE-AKS (2014) Erken invaziv tedavi mi ? Yoksa İskemi odaklı tedavi mi?

49 NSTE-AKS'de Ana Öneriler 1. Yusuf S et al. N Engl J Med 2001;345:494–502 2. Mehta SR et al. N Engl J Med 2010;363:930–942 3. Wallentin L et al. N Engl J Med 2009;361:1045–1057 4. James SK et al. BMJ 2011;342:d3527 Öneri SınıfDüzeyReferanslar Başlangıçta erken invazif veya iskemi odaklı strateji ile tedavi edilen hastalarda ASA'ya ek olarak 12 aya kadar P2Y 12 inhibitörü (klopidogrel veya tikagrelor ile) IB CURE 1, CURRENT-OASIS 7 2, PLATO 3, PLATO non- invazif alt grup çalışması 4 Erken invazif veya iskemi odaklı strateji ile tedavi edilen hastalarda tikagrelorun klopidogrele tercih edilmesi mantıklıdır. IIaB PLATO 3, PLATO non- invazif alt grup çalışması 4 Koroner anatomi BİLİNMEDEN erken tedavi stratejisi (Başlangıçtaki iskemi odaklı veya erken invazif strateji) YENİ ACİLDE EN ÖNEMLİ KULLANIM ALANI TİKAGRELOR TERCİH EDİNİZ !!!

50 KILAVUZLAR(ESC-AHA)ÖZET

51 -ESC kılavuzu- STEMI – Antitrombositer ÖZET 1.İLK MEDİKAL TEMASTA P2Y12 İNHİBİTÖRLERİNİ BAŞLA 2.KLOPİDOGREL ANCAK PRASUGREL veya TİKAGRELOR YOKSA veya KE İSE !!

52 AHA kılavuzu -2013- STEMI – Antitrombositer ÖZET ESC’ den fark: 1.ESC Prasugrel ve tikagrelor yoksa veya kontrendikeyse Klopidogrel başla derken AHA FARK GÖZETMEMİŞ hepsi Sınıf I – LOE B diyor

53 -ESC KILAVUZU- NSTEMI – antitrombositer ÖZET

54 -2014 AHA kılavuzu- NSTEMI – Antitrombositer ÖZET Erken invaziv yapılacaksa burada prasugrel önerilmiyor ve tikagrelor ile ASA dozu 80 mg öneriliyor ESC’ den farklar: 1.ESC Prasugrel ve tikagrelor yoksa veya kontrendikeyse Klopidogrel başla derken AHA FARK GÖZETMEMİŞ hepsi Sınıf I – LOE B diyor 2.Erken invaziv yapılacak hastalara PCI öncesi prasugrel vermeyin vurgusu !! Ve tikagrelor verecekseniz ASA 80 mg olarak verin … 3.Erken invaziv ve iskemi temelli tedavide tikagreloru klopidogrele tercih edin !!

55 48,599 STEMI hastanın toplanmış analizinde %84 PCI uygulanmış yeni kuşak P2Y12 inhibitörleri –prasugrel ve tikagrelor- Majör kanamayı arttırmadan mortalite üzerine yaralı bulunmuştur.. Toplanmış analiz – ESC 2014 SONUÇ

56 Hastanın geçirilmiş hemorajik inme veya orta-ciddi karaciğer hastalığı varsa veya bu ajanlara ulaşılamıyorsa klopidogrel 600 mg yükleme dozu verilmelidir (CURRENT-OASIS 7) Toplanmış analiz – ESC 2014 SONUÇ

57 İlaç adı Primer sonlan. STEMI+NSTEMIPrim.sonlanSTEMI Akut 1. ayda etki Ve Stent trom.(ST) Kanama Diğer kompli. Prasugrel ARR %3,2 RRR %26 NNT 37 1. ay RRR %32 14.ay RRR %21 P=0,02 ARR % 1,1 RRR %23 P<0,001 & Stent %52 60 kg, TIA-CVO olmayan grupta fark yok FATAL KANAMA (p=0,002) Kanamaya ek olarak Tanımlı yok Tikagrelor ARR %1,9 RRR %16 NNT 53 FARK YOK P=0,07 ARR % 0,6 RRR % 12 P=0, 045 ANLAMLI DEĞİL & Stent %33 FATAL İNTRAKRA. KANAMA p=0, 02 Dispne Ventriküler pause Ürik asit artışı Kreatin artışı

58  1. Tüm hastalara aspirin çiğnetin (sınıf 1 A)  Oral yükleme dozu 150-300 mg, İdame doz 75-100 mg/gün (81-325)  Aspirin alerjisinde veya gastrointestinal sistem (GİS) intöleransında klopidogrel veya diğer P2Y12 reseptör inhibitörleri kullanılabilir… Sonuç 1

59 STEMI Klopidogrel 600 mg yükleme İdame 75 mg/gün Prasugrel 60 mg yükleme İdame 10 mg/gün Tikagrelor 180mg yükleme İdame 2x90 mg PRİMER PCI Sonuç 2 Primer sonlanımda klopidogrelle arasında fark yok P=0,07 Prasugrel STEMI - PCI 60 kg, TIA- CVO geçirmemiş Özellikle DM grubunda TERCİH ET P=0,02

60 STEMI FİBRİNOLİTİK <75 Y KLOPİDOGREL 300 mg yükleme, 75 mg idame >75 Y KLOPİDOGREL Yükleme dozu yok İdame ve başlangıç 75 mg PCI KLOPİDOGREL YÜKLEME DOZU ALDIYSA idame doz ver KLOPİDOGREL YÜKLEME ALMADIYSA <24 saat 300 mg yükleme >24 saat 600 mg yükleme Sonuç 3 Prasugrel Tikagrelor YASAK Fibrinolitik sonrası

61 NSTEMI PCI (Erken veya geç inv.) KLOPİDOGREL veya TİKAGRELOR KLOPİDOGREL veya PRASUGREL veya TİKAGRELOR MEDİKAL İZLEM ( İskemi odaklı strj.) KLOPİDOGREL 600 mg yükleme veya TİKAGRELOR 180 mg ve idameleri Yükleme dozlarını kontrol et yükleme dozları verilmiş ve idame dozda ise ek doza gerek yok Sonuç 4 İşlemden önce başlanacaksa TİKAGRELOR TERCİH !! İşlem sırasında başlanacaksa ACİL SERVİSLERDE EN ÖNEMLİ KULLANIM ALANI - 1 ACİL SERVİSLERDE EN ÖNEMLİ KULLANIM ALANI - 2 TİKAGRELOR TERCİH !!

62  Erken invazif veya iskemi odaklı (non-invazif tedavi edilen) strateji ile tedavi edilen NSTE-AKS hastalarında TİKAGRELOR (SONUÇ 4)  Anjiyografiden de önce kullanılabilir (prasugrel KAG sonrası)  ACİLDEKİ EN ÖNEMLİ KULLANIM ALANIDIR !!!  Non-invazif olarak tedavi edilen NSTE-AKS hastalarında tikagrelor klopidogrele tercih edilebilir; tedavi 12 ay boyunca sürdürülmelidir.  Stent yerleştirilen hastalarda tikagrelor ve prasugrel klopidogrele tercih edilebilir; tedavi en az 12 ay sürdürülmelidir. SON: NSTE-AKS hastalarında Tikagrelor tercih edelim !!* 2014 NSTE-AKS kılavuzu 1. Amsterdam EA et al. J Am Coll Cardiol Sept 23, 2014 Epub ahead of print; DOI: 10.1016/j.jacc.2014.09.017DOI: 10.1016/j.jacc.2014.09.017 2. Amsterdam EA et al. Circulation Sept 23, 2014 Epub ahead of print; DOI: 10.1161/CIR.0000000000000134DOI: 10.1161/CIR.0000000000000134

63 Teşekkürler Soru ?? Yorum ?? Katkı ?? www.aciltipokulu.org Bitti


"Acilde AKS tedavisinde oral antitrombosit tedavi Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları