Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇ

2

3 NÜFUS ARTIŞ HIZI Türkiye’de nü-fus artış hızı gi-derek azalmasına karşın nüfus da buna bağlı olarak artmaktadır.

4

5 TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ
1.DOĞUM ORANIN FAZLALIĞI: Türkiye’de doğum oranlarının oldukça yük- sek olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde savaş-ları takip eden ve savaşın etkisinin azaldığı dönemlerde doğurganlık daha yüksektir. Do-ğurganlık olayında çeşitli etkenler rol oynar. İnsanların psikolojik durumu, evliliklerin az veya çok olması,insanların ekonomik durumu, eğitim seviyesi ve doğal afetler gibi.

6 Doğurganlığın yüksek olmasının nedenlerin-den biri de aile planlamasının yeterince uygu-lanmamasıdır. Buna bağlı olarak özellikle kır-sal kesimler ile şehirler arasındaki farklar var-dır. Başka bir deyişle kırsal kesimlerde veya eğitim seviyesi düşük olan yörelerde doğur-ganlık oranı fazladır. Eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu bölgelerde doğum oranı dü-şüktür.

7 Doğurganlık oranı insanların gelenek, göre-nek ve kültürel anlayışlarıyla da ilgilidir. Çün-kü bazı yörelerimizde günümüzde bile fazla çocuk sahibi olmak kişinin adeta güçlü olma-sının bir göstergesi gibi düşünülmektedir. Ya da bazı bölgelerimizde erkek çocuk sahibi ol-mak daha çok istenmektedir. Bu nedenle er-kek çocuk sahibi olabilmek amacıyla çok fazla doğum gerçekleşebilmektedir.

8

9 2.ÖLÜM ORANLARININ AZALMASI:
İnsanların beslenme koşullarındaki iyileşme-ler ölüm oranlarının azalmasına neden olmak-tadır. Çünkü zamanla bebeklerin ve çocukların beslenmelerine özen gösterilmiş ve ölümlerin-de azalma olmuştur. Diğer yandan her geçen gün çocuk ölümlerinin azalmasında sayıları artan ana çocuk sağlığı ve sağlık ocaklarının önemli payı olmuştur. Bu merkezlerde düzenli olarak yapılan aşılamalar ile çocuk ölümleri, gelişmiş ülkeler kadar olmasada oldukça azal-mıştır.

10 Ölümlerin azalmasıda savaşların, afet ve sal-gın hastalıkların etkilerinin giderek azalması-nın da etkileri olmuştur. Son yıllarda bu yollar-la insan kaybı giderek azaldığı için, nüfus da-ha hızlı artış göstermeye başlamıştır.

11 3.SAĞLIK ve BESLENME DURUMLARININI İYİLEŞMESİ:
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de beslenme koşullarının yanında sağlık koşulla-rında da iyileşmeler olmaktadır. Hastane, dis-panser, sağlık ocağı gibi kuruluşlar her geçen gün artarken birim sayıdaki insan başına dü-şen doktor sayısı da hızla artmaktadır. Bu du-rum her geçen gün yaşama koşullarının iyileş-mesine ve ortalama insan ömrünün uzaması-na neden olur.

12 Böylece her doğan kişide ortalama yaşama şansının artması veya ortalama ömrün uzama-sı nüfus artışına neden olmaktadır. Ülkemizde, tıp ve sağlık sektöründeki geliş-melere bağlı olarak ölüm oranlarının giderek azalması ve insan ömrünün uzaması, nüfus artışına neden olan faktörlerdendir.

13 ÜLKE ERKEK KADIN ORTALAMA TÜRKİYE 69 74 71 SURİYE 68 70 YUNANİSTAN 81 79 BULGARİSTAN 75 İTALYA 76 83 ALMANYA 78 ABD 80 77 JAPONYA 84 ÇİN 73 FRANSA ANGOLA 37 40 39

14

15 4.DIŞ ÜLKELERDEN ÜLKEMİZE YAPILAN GÖÇLER:
Türkiye, coğrafi konumu itibariyle oldukça önemli bir yere sahiptir. Diğer taraftan sahip olduğu tarihi geçmişi dolayısıyla birçok bölge ve ülke ile tarihi bağları vardır. Bu nedenlerle çeşitli tarihlerde Balkan ülkeleri başta olmak üzere, Kafkaslar ve diğer ülkelerden ülkemize göçler olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’ye toplam kişi göç etmiş ve arası 43 milyonluk artışın %5’i dış göçle gelen nüfustan oluşmuştur.

16 5.GENÇ NÜFUS MİKTARININ FAZLA OLMASI:
Türkiye’deki nüfus artışında, nüfusun dina-mik yapısının yani genç nüfusun fazla olması-nın da etkileri olmaktadır. Çünkü nüfus içinde genç nüfusun fazla olması evliliklerin ve dola-yısıyla doğumların fazla olmasını etkilemekte-dir.

17

18 NÜFUS ARTIŞ HIZINI DÜŞÜREN ETKENLER
AİLE PLANLAMASI EĞİTİM SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ İNSANLARIN GİDEREK DAHA BİLİNÇLENMESİ ŞEHİRLEŞME AİLE İÇİNDEKİ BİREYLERİN ROLLERİ

19 TÜRKİYE’DE HIZLI NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR:
Kırsal kesimden şehire doğru göç artar. Kişi başına düşen milli gelir azalır ve refah seviyesi düşer. Kişi başına düşen tarım arazisi miktarı azalır. Ekonomik kalkınma yavaşlar. İşsizliğin artmasına neden olur. Bağımlı nüfus oranı artar. Genç nüfus miktarı artar.

20 Sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri aksar.
Konut sıkıntısı ortaya çıkar, düzensiz şehirleşme görülür. Doğal kaynaklar aşırı ölçüde kullanılır ve çabuk tüketilir. Çevre sorunları ortaya çıkar.

21 GÖÇÜN NEDENLERİ 1.EKONOMİK NEDENLERLE YAPILAN GÖÇLER: Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik faktörler göçlere neden olan en önemli etkenlerdendir. Bulunduğu yerde geçi-mini zor sağlayan kişiler, daha rahat yaşamak düşüncesi ile çeşitli yerlere göç etme duru-mundadırlar. Özellikle ülkemizin kırsal bölge-lerinde nüfusun aşırı artması işsizlik ve geçim sıkıntısı sorunlarına yol açar. Bu durum insan-ların sürekli veya geçici olarak başka bir yere göç etmesine neden olur.

22 2.NÜFUS ARTIŞININ NEDEN OLDUĞU GÖÇLER:
Nüfus artışı çeşitli nedenlerle dayandığı için ve bu nedenlerin birçok sorunu beraberinde getirmesi göç olayına önemli bir etkendir. Ör-neğin arazilerin miras yoluyla bölünmesi ve artan nüfusun besleyemez duruma gelmesi in-sanların göç etmelerinde en etkili faktörler-dendir.

23 3.EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAĞLI GÖÇLER:
Ülkemizin her yöresi aynı düzeyde eğitim ve sağlık imkanlarına sahip değildir. Özellikle kır-sal kesimlerde şehirlerdeki kadar eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmemiştir. Bu yüzden in-sanlar daha iyi imkanlar bulabilmek için göç ederler.

24 4.DOĞAL AFET ve KAMULAŞTIRMANIN YOL AÇTIĞI GÖÇLER:
İklim koşullarında meydana gelen ve insan-ların yaşamını olumsuz yönde etkileyen olay-lar da insanların kısa veya uzun dönemli göç etmesine neden olabilmektedir. Örneğin ülke-mizde yerleşim birimleri yerlerine yapılan ba-rajlardan dolayı insanlar göç etmek durumun-da kalmıştır.

25 5.SAVAŞ,SİYASAL VE GÜVENLİK OLAYLARINA BAĞLI GÖÇLER:
İnsanların rahat yaşayabilmesi için güvenlik endişesinin olmaması gerekir. Örneğin terör olayları ve kan davaları insanların göç etmele-rinde büyük etkendir. Savaşlar, iç karışıklıklar, ihtilal gibi nedenler diğer göçlere göre daha büyük ölçülü ve ülke-ler arası yer değiştirmelere neden olmaktadır. Bu göçlerin temel nedeni insanların güvenlik endişelerinden dolayıdır.

26

27 TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN SINIFLANDIRILMASI
SÜRE BAKIMINDAN GÖÇLER MESAFE BAKIMINDAN VEYA GİDİLEN YER BAKIMINDAN GÖÇLER a) İÇ GÖÇLER b) DIŞ GÖÇLER ZORUNLU VE GÖNÜLLÜ GÖÇLER MÜBADELE GÖÇLER

28 MGK’NIN GÖÇ RAPORU: Milli Güvenlik Kurulu, kapkaç, hırsızlık ve son dönemde bayrak eylemleriyle ortaya çı-kan toplumsal şiddeti ele aldığı toplantısında, bir rapor yayımlayarak 'göç' sorununa yeni-den dikkat çekti Toplantıda, Türkiye'nin asayişinin %98'inden sorumlu olan Jandarma Genel Komutanı Or-general Fevzi Türkeri, göç rakamlarını ortaya koyarak, artan suç olaylarının nedenlerini ir-deledi.

29 Kurula sunulan göç raporu çarpıcı rakamları içeriyor
Kurula sunulan göç raporu çarpıcı rakamları içeriyor. Rapora göre son beş yıl içinde göç e-dilen şehirler şöyle: İstanbul 920 bin Ankara 377 bin İzmir 306 bin Bursa 180 bin Antalya 171 bin İçel 117 bin Adana 92 bin

30 Rapora göre son beş yıl içerisinde göç eden toplam nüfus ise 4 milyon 800 bin. Kurula su-nulan raporda, göç hareketlerinin büyük oran-da iş bulmak amacıyla yapıldığı da belirtiliyor En çok Marmara göç alıyor . Rapora göre, göç hareketleri genel olarak İs-tanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara ve Akdeniz bölgesinde yoğunlaştı. Buna karşılık Karadeniz ile Kuzey, Orta ve Güneydoğu Anadolu göç verdi. Batı Karadeniz den 450 bin, Güneydoğu Anadolu'dan ise 422 bin kişi göç etti.

31 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti-tüsü’nün yaptığı, 'Türkiye'de Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması' konulu araştırmaya göre de, Türkiye’de son 20 yıl içerisinde özel-likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terör ve terör ile mücadeleden kaynaklanan nedenlerle çok sayıda köy ve mezra boşaldı.

32 Raporda bunlara ek olarak, ekonomik ne-denlerle, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesindeki geniş ölçekli kalkınma projele-ri, depremler, doğal afet veya iskan politikaları nedenleriyle de yerleşim yerlerinin bu bölgede yerleşim yerlerinin boşalmasının da söz konu-su olduğu belirtiliyor.

33 KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ Türkiye Hükümeti tarafından başlatılan “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” (KDRP) hala 14 ili kapsamakta olup KDRP çer-çevesinde gönüllü olarak geri dönmek iste-yenlerin kendi köyleri civarında veya arazisi müsait başka yerlerde iskan edilmeleri, gerekli sosyal ve ekonomik altyapının tesisi, bu yerleşmelerde sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması, kesintiye uğramış olan kırsal yaşamın yeniden kurulması ve

34 canlı tutulması, kırsal alanda daha dengeli bir yerleşme düzeni oluşturmak, kamu yatırımla-rının ve hizmetlerinin daha rasyonel dağılımı-nın gerçekleştirilmesi ve merkezi nitelikteki köylerin gelişmesine destek olunması amaç-lanmaktadır. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi ülke içinden ve dışından yapılan çeşitli eleştirilere konu olmuştur. KDRP'nin uygulanma sürecini yönlendiren ilkeler, işlemlerinin yapılma biçi-mi, bunlara ilişkin tavırlar ve alanda karşılaşı-lan sorunlar konusunda ise çok sayıda huku-ki, toplumsal, teknik ve güvenlik konusu gün-deme getirilmektedir.

35 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
SORULARINIZ?


"TÜRKİYE’DE NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları