Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kadir YILDIRIM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı 2015-2016 GÜLBAHAR ÖKÇE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kadir YILDIRIM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı 2015-2016 GÜLBAHAR ÖKÇE."— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kadir YILDIRIM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı 2015-2016 GÜLBAHAR ÖKÇE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 REHBERL İ K ve PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MA H İ ZMETLER İ AMACI  kendilerini gerçekle ş tirmelerine,  e ğ itim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına  gizilgüçlerini en uygun ş ekilde kullanmalarına ve geli ş tirmelerine yöneliktir. Türk E ğ itim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde

3 RPDH AMACI E Ğİ TSEL REHBERL İ K MESLEK İ REHBERL İ K B İ REYSEL REHBERL İ K B İ REY İ TANIMA GRUP REHBERL İĞİ Ö Ğ RET İ M KADEMELER İ NE GÖRE RPDH VE YÖNLEND İ RME PS İ KOLOJ İ K ÖLÇME ARAÇLARI Ö Ğ RENC İ VE A İ LE KATILIMI

4 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yürütme Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yıllık Planının Hazırlanması ve RAM’a E-mail Olarak Gönderilmesi (aksarayram@gmail.com) Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 1. Toplantı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi EYLÜL- EK İ M Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 2. Toplantı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Yapılan Çalışmalarla İlgili Raporun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne Gönderilmesi KASIM- ARALIK OKUL REHBERLİK FAALİYETLERİ

5 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yürütme Komisyonu 2. Dönem Toplantısı OCAK- Ş UBAT MART-N İ SAN Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 3. Toplantı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalarla İlgili Raporun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne Gönderilmesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yürütme Komisyonu Yıl Sonu Toplantısı RPDH Yıl Sonu Çalışma Raporunun Mebbis RAM Modülüne Girilmesi MAYIS- HAZ İ RAN OKUL REHBERLİK FAALİYETLERİ

6 Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Okul Müdürü :Müdür Ba ş Yardımcısı :Müdür Yardımcısı :Rehberlik Ö ğ retmeni :1-5-9. Sınıf Ö ğ retmeni :2-6-10. Sınıf Ö ğ retmeni :3-7-11. Sınıf Ö ğ retmeni :4-8-12. Sınıf Ö ğ retmeni :Disiplin Kurulu Temsilcisi :Okul Aile Birli ğ i Temsilcisi :Okul Ö ğ renci Meclisi Ba ş kanı :

7 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetleri Komisyonu MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 45) Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin plânlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun s ü rekli ü yesidir. Diğer ü yeler her ders yılı başında ö ğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.

8 Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Okul Çalışma Ekibi Okul Müdürü :Müdür Yardımcısı :Rehberlik Ö ğ retmeni :Ö ğ retmen:Okul Aile Birli ğ i Ba ş kanı :Ö ğ renci Temsilcisi:

9 Okul Müdürlüğünün Görevleri (MEB Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı) OKUL İ L EYLEM PLANI R İ SK İ HT İ YAÇ OKUL İ Ç İ KOORD İ N ASYON KURUMLA RLA İŞ B İ RL İĞİ KONTROL

10 BEP Geli ş tirme Birimi BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ GÖREVİ / KONUMUADI SOYADI Birim Başkanı Özel Eğitim Gerektiren Birey Aile Öğretmenler Rehberlik Öğretmeni RAM Temsilcisi (Varsa) Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen (Varsa) [

11 AÇIKLAMALAR Öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler BEP Biriminin üyesidir. Öğrencinin performansı belirlendikten sonra hangi derslerden Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı yapılması gerektiği BEP toplantısında BEP Birimince karara bağlanmalıdır. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu derslerden BEP Planı hazırlanır. BEP Dosyasının saklanmasından BEP Geliştirme Birimi Başkanı ve Sınıf/Sınıf Rehber Öğretmeni sorumludur. Öğrencinin yer değiştirmelerinde BEP dosyası öğrencinin nakil gittiği okul/kuruma gönderilir ve kurumda dosyanın bir özeti bulundurulur.

12 Okul Rehberlik Panoları Müdür Yard ı mc ı s ı : ……………………………………………... Rehberlik Ö ğ retmeni: …………………………………………… Ö ğ renci Temsilcisi:...………………………...………………….. …………………………………………………………………

13 Rehberlik Panolarının Düzenlenmesi Eğitim-Öğretimin başladığı ay okullarımızda toplanan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu”nda Düzenleme Ekibi’nin oluşturulması ve okul rehberlik öğretmeninin (okul rehberlik öğretmeni olmayan okullarda rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı) ve okul öğrenci temsilcisinin mutlaka bulunması.

14 Rehberlik Panolarının İçeriği E ğ itsel Rehberlik Verimli ders çalışma yöntemleri. Etkili öğrenme ve çalışma yöntemleri. Öğrenmeyi öğrenme. Sınıf yönetimi. Boş zamanları değerlendirme. Çevre ve toplum bilincini geliştirme. İnsan hakları. Sınav kaygısı. Mesleki Rehberlik Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında bilgilendirme. Meslekleri tanıtma. Üst Öğrenim Kurumlarını tanıtma. Meslek seçimini etkileyen faktörler Ki ş isel Rehberlik Hayata yönelik güzel sözler ve hikayeler. Etkili iletişim becerileri. Öz disiplini geliştirme Gelişim dönemleri ve sorunları Güncel konular ( gazete, dergi, internet, v.b. haberler ve yazılar ) Rehberlik Panolarının Güncellenmesi Eğitim ve Ö ğretim yılının başladığı ay okullarımızda toplanan “ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Y ü r ü tme Komisyonu ” nca oluşturulan D ü zenleme Ekibi tarafından “ Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı ” yla uyumlu olarak her ayın ilk iş g ü n ü g ü ncellenmesi yapılmalıdır.

15 Veli Toplantıları MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul-Veli İşbirliği Genelgesi 2002/27 16. Veli toplantılarına tüm okul çalışanlarının katılımı sağlanmalıdır. Bu kapsamda; b) Psikolojik danışmanların (rehber öğretmenler); rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması, bu hizmetlerden velilerin nasıl yararlanacağının bildirilmesi, öğrencilerin gelişim dönemleri ile eğitimde velilere düşen görev ve sorumluluklar konusunda velileri bilgilendirmesi.

16 Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetlerine İ li ş kin Görevleri MEB Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetleri Yönetmeli ğ i (Madde 47) Hizmetin gerektirdi ğ i fiziksel ş artları ve uygun çalı ş ma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sa ğ lar. Yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona ba ş kanlık eder. Yıllık program ve yürütme plânının hazırlanmasını sa ğ lar ve uygulanmasını izler. Koordinatör görevlendirir.

17 Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetlerine İ li ş kin Görevleri MEB Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetleri Yönetmeli ğ i (Madde 47) Sınıf rehber ö ğ retmeni belirlerken i ş birli ğ i yapar. Rehberlik ve psikolojik danı ş ma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örne ğ ini ders yılının ba ş ladı ğ ı ilk ay içerisinde RAM’a gönderir Yıl sonu çalı ş ma raporunun Mebbis RAM modülüne girer.

18 TEŞEKKÜRLER…


"REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kadir YILDIRIM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı 2015-2016 GÜLBAHAR ÖKÇE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları