Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çağdaş Örgün Eğitim Öğretim Yönetim Öğrenci Kişilik Hizmetleri -Sağlık Hizmetleri -Sosyal Yardım Hizmetleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çağdaş Örgün Eğitim Öğretim Yönetim Öğrenci Kişilik Hizmetleri -Sağlık Hizmetleri -Sosyal Yardım Hizmetleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1

2

3 Çağdaş Örgün Eğitim Öğretim Yönetim Öğrenci Kişilik Hizmetleri -Sağlık Hizmetleri -Sosyal Yardım Hizmetleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Etkinlikler -Doğrudan PDR Hizmetleri -Özel Eğitim ve Özel Yerleştirme Hizmetleri -Dolaylı PDR Hizmetleri Bilgi Toplama ve Yayma Okul PDR Programı Hazırlama Konsültasyon Anne-Babaya Rehberlik Çevre İle İlişkiler Araştırma ve Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme Yöneltme ve Yerleştirme Sevk Bireyi Tanıma Oryantasyon (uyum) Psikolojik Danışma

4 Öğretim insan yaşamının belli dönemlerinde planlı,programlı, destekli genellikle bir belge ile sonuçlanan,bireyde istenen yönde davranışların gelişmesi için uygulanan süreçler toplamıdır. Çağdaş Örgün Eğitim Öğretim Yönetim Öğrenci Kişilik Hizmetleri

5 Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini her yönüyle tüm olarak geliştirmeleri için uygun ortam sağlama- ya yönelik hizmetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Çağdaş Örgün Eğitim Öğretim Yönetim Öğrenci Kişilik Hizmetleri

6  Boş zamanları değerlendirme gereksinimi(İnsanların boş zamanlarını kendilerini geliştirmek için kullanmaları gerekir. Bu alışkanlığın da en iyi verilebileceği kurum okullardır.)  Meslek seçiminin önemi  Öğrenci başarısızlıkları  ……………

7 MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 6.Maddesine göre:6.Maddesine Okul Kurumu öğrenciye bireysel farklılıklarını dikkate alarak, gizilgüçlerini ortaya çıkarıcı,kendi ilgi ve yeteneği doğrultusunda yönelme,bu özelliklerinden en üst düzeyde yararlanma ve bir bütün olarak gelişme ortamı oluşturmalıdır.

8 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin programlanmasında ve yürütülmesinde bu konuyla ilgili MEB Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği göz önünde bulundurulur.

9 1.Aşama:Okulların Özelliği,kademe ve türüne göre Çerçeve Programı hazırlanması 2.Aşama:PDR Hizmetlerini yürütmek üzere PDR servisi kurulur. 3.Aşama:PDR danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulması 4.Aşama:Okul PDR Hizmetleri programı sınıf düzeyi,okul türü,öğrenci özelliklerine göre hazırlanır. Çerçeve Programı PDR Sevisi Kurulması PDR Yürütme Komisyonu Okul PDR Programı Haz.

10 5.Aşama: PDR Yürütme Komisyonu programın uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar. 6.Aşama:Okul müdürü program ile yürütme planın birer örneğini ders yılı başında RAM’a gönderir. 7.Aşama:Okul Müdürü Sınıf Rehber Öğretmenini Belirler ve İş Bölümü yapar. PDR Yürütme Komisyonu Rehberlik programını inceler Okul Müdürü Programı RAM’a gönderir Okul Müdürü öğretmenlere görev bölümü yapması

11 8.Aşama:Sınıf rehber öğretmeni okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını planlar ve PDR servisine verir. 9.Aşama:Raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir. 10.Aşama:Okul Müdürü yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu RAM’a gönderir. Sınıf Rehber Öğretmeni Sınıfın Rehberlik Programını PDR Servisine Verir. Sınıf Rehber Öğretmeni İhtiyaç ve Önerilerini PDR Servisine Raporlar Okul Müdürü Yıl Sonu Raporunu RAM’a Gönderir.

12 Okullarda verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ulaşmaya çalıştığı nihai nokta; “ bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.” Bu aynı zamanda rehberliğin birinci işlevidir. Rehberliğin ikinci işlevi ise bireyin çevresindeki imkanları öğrenmesine yönelik hizmetler(bilgi verme) Rehberliğin üçüncü işlevi ise, Psikolojik danışmadır.

13 Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrenciye yönelik doğrudan hizmetler ile yine öğrencinin gelişimine katkı sağlayan dolaylı hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır. - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri -Doğrudan PDR Hizmetleri -Dolaylı PDR Hizmetleri

14 Doğrudan Öğrenciye Dönük Psikolojik Danışma Ve Rehberlik İçerik olarak öğrencinin birçok yönünü geliştirme,uyum sağlama ve kendisini tanımaya yönelik olduğu kadar yöneltme,yerleştirme ve izleme hizmetleriyle geniş zaman dilimini kapsamaktadır. -Doğrudan PDR Hizmetleri Bilgi Toplama ve Yayma İzleme ve Değerlendirme Yöneltme ve Yerleştirme Sevk Bireyi Tanıma Oryantasyon (uyum) Psikolojik Danışma

15  Rehberlik servislerinin doğrudan hizmet alanlarının merkezinde bulunan psikolojik danışma hizmeti bu konuda eğitim almış "psikolojik danışmanlar tarafından yürütülür.

16  MEB Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliğinde rehber öğretmen (psikolojik danışman): "E ğ itim-öğretim kurumlarında öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personel" olarak tanımlanmıştır

17  Gelişim süreci içinde kendini tanıma, kabul etme ve kendilerini gerçekleştirme isteği gösteren kişilere, bireysel olarak yada grupla, bu işi kendine meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan düzenli ve sürekli yardımlardır.

18  Psikolojik danışma hizmetinin amacı olarak bireyin kendini gerçekleştirmesini sürekli gelişmekte olan bir düzey ve erişilmek istenen genel bir sonuç olarak algılamak gerekir. Kuşkusuz, her psikolojik danışma süreci yada hizmetinin gerçekleştirmek istediği yakın amaçlar bulunabilir.

19  Psikolojik danışma yardımında kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli amaçlardan söz edilebilir Bu amaçlar genel olarak bireyin mesleki, eğitsel ve kişisel olan tüm problemleri hakkında daha çok bilinçlenerek kendine en uygun ve gerçekçi bir çözüm bulması yardım olarak özetlenebilir.

20  Bireysel psikolojik danışma, danışan ile danışmanın uygun bir ortamda yüzyüze yapmış Oldukları danışmaya denir  Grupta psikolojik danışma ise adından anlaşıldığı gibi birden fazla danışanla aynı anda yapılan danışmaya denilmektedir

21  Bireysel psikolojik danışma süresi ortalama 50 dakika iken grupla psikolojik danışmada bu süre 1-1,5 saattir.  Oturumları, genellikle, uygun aralıklarla haftada iki kez yapılması önerilmektedir. Ancak, ilke olarak, iki oturum arasında bir haftadan fazla bir süre bulunmamalıdır..

22  Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanlarının merkezinde bulunan psikolojik danışma hizmetine okul personeli, öğrenci ve velinin yükledi ği anlam ve beklenti çoğu zaman bu hizmetin amacından farklı olmaktadır

23 1. Psikolojik danışmada bilgi yenilebilir; ancak psikolojik danışma bilgi verme işi değildir. 2. Psikolojik danışma yol gösterme, tavsiye ve akıl verme, öneride bulunma değildir.

24 3. Hangi şekilde verilirse verilsin, psikolojik danışma ikna ederek, inandırarak, önderlik ederek tutum, inanç ve davranışları etkilemek değildir. 4. Psikolojik danışma ikaz ederek, korkutarak, tehdit ederek, fiziksel güç kullanarak davranışları etkileme değildir. Yani, psikolojik danışma disiplin işi değildir.

25 5. Psikolojik danışma bireyi türlü işlere, mesleklere ve etkinliklere seçme ve ayırma da değildir. 6. Mülakatla ilgili olsa bile, psikolojik danışma mülakat değildir. Yani, psikolojik danışma ile mülakat eş-anlamlı değildir.

26  "Rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi, verimli ve etkili olabilmesi ancak öğrenciyi tanıma hizmetlerine bağlıdır"  Öğrenciye sunulacak olan doğrudan hizmetler ile dolaylı hizmetlere temel oluşturmaktadır

27  Öğrencinin fiziksel ve kişisel özellikleri, yetenek ve ilgileri, güçlü ve zayıf yönleri, basarı durumu, amaç ve beklentileri, ailesel özellikleri v.b. yönleri hakkında edinilecek bilgiler ona verilecek psikolojik yardım hizmetinin niteliğini ve önceliğini belirleyecektir

28  Öğrenim yaşamı boyunca öğrencilere onları çeşitli yönleriyle tanımayı amaçlayan bir çok teknik ve testler uygulanmaktadır.  Bu test ve tekniklerden elde edilen sonuçlar öğrencinin kendisini birçok yönüyle tanımasına, problemlerini daha iyi anlamasına, böylece isabetli seçimler yaparak gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmaktır.

29  Bireyi tanıma çalışmalarının asıl amacı, bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır.  Kuşkusuz danışmanların ve öğretmenlerin de bireyi yakından tanımaları gereklidir ama, bu çalışmaların asıl amacı bireyin kendine ilişkin algı ve değerlendirmelerinin daha zengin ve gerçekçi bir hale gelmesine katkıda bulunmaktır

30  Öğrencilerin yararlanmaları ve yardım almaları amacı ile okul içinde ve okul dışında gereksinim duydukları kişi ve kurumlara yönlendirme hizmetidir.

31  Yöneltme ve yerleştirme hizmetinin ön koşulu; öğrenciyi tanıma, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetidir. Bu hizmetlerin bir sonucu niteliğindedir.  Yönlendirme kavramından kasıt öğrencinin adına karar vermek, onu seçeneklerden birini seçmeye ikna etmek değildir.

32  a) Okulun, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını, yöneltme etkinliklerini de kapsayacak şekilde hazırlar. b) Sınıf öğretmeni / şube rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak eğitsel, mesleki, bireysel rehberlik ile bireyi tanıma uygulamaları ve sonuçlarını pasif ve aktif yöneltme sürecinde kullanılmak üzere bütünleştirir, değerlendirir. c) Yöneltme sürecinde ; öğrencilere, okul yönetimine, öğretmenlere, velilere danışmanlık hizmeti verir. d) Veli bilgilendirme toplantısında hazır bulunur, görüşme talep eden ve velilere yöneltme çalışmaları hakkında bilgi verir.

33

34 İZLEME & DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ OKUL-İÇİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME Oryantasyon, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetleri sonrasında öğrencilerin okula uyumlarının izlenmesi 1.

35 DOLAYLI PDR HİZMETLER İ

36 DOLAYLI OLARAK ÖĞRENCİYE DÖNÜK HİZMETLER Öğrenciye direk olarak değil de, dolaylı olarak katkı sağlayan hizmetlerden söz edilecektir. PDR hizmetlerini etkili ve verimli kılan hem de öğrenciye dolaylı olarak yararlar sağlayan hizmetleri kapsar.

37 -Doğrudan PDR Hizmetleri Psikolojik Danışma Hizmetleri Oryantasyon (Uyum) Hizmetleri Bireyi Tanıma Hizmetleri Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri Yönetme ve Yerleştirme Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri -Dolaylı PDR Hizmetleri Okul PDR Programının Hazırlanması Konsültasyon Anne-Baba’ya Rehberlik Çevre İle İlişkiler Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

38 Okullardaki rehberlik hizmetleri konusunda şu dört nokta önemlidir; 1. Rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirlerini tamamlar. 2. Hizmetler birbirlerinin alanlarını kısmen kapsasa da kendine özgü etkinlikleri de içerir. 3. Tüm hizmetlerin merkezinde psikolojik danışma yardımı yer alır. 4. Hizmetler arasındaki ilişkiler aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok yönlü bir yapıya sahiptir.


"Çağdaş Örgün Eğitim Öğretim Yönetim Öğrenci Kişilik Hizmetleri -Sağlık Hizmetleri -Sosyal Yardım Hizmetleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları