Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZI Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmenliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZI Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmenliği."— Sunum transkripti:

1 HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZI Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmenliği

2 Halkla İlişkiler … “Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar; resmi çevreler veya geniş anlamda halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.” Kaynakça: Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tüzüğünün 5. maddesi

3 Halkla İlişkilerin Amaçları  Gelecekteki eğilimleri çözümlemek ve sonuçları tahmin etmek,  Kamuoyunun tutum ve beklentileri hakkında araştırma yapmak ve eylemsel öneriler hazırlamak,  Eksiksiz ve doğru bilgilere dayanan çift yönlü iletişim akısını oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,  Anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları engellemek, karşılıklı saygı ve sorumluluğu pekiştirmek,  Kamu ve halk arasında uyum sağlamak,  Halk eğitim personeli,yöneticiler ve kamuoyu ile iyi niyeti pekiştirmek,  Planlanan halk eğitim projelerini tutundurmak,  Kamu yararına güçlü bir imaj oluşturmak

4 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Ortaya Çıkış Sebepleri 20. yüzyılda devletin sosyal devlet anlayışına yönelmesi, halkın bilinç düzeyinin yükselmesi, kamuoyunun öneminin giderek artması, halkın desteğini sağlayamayan bir yönetim ya da kararın başarılı olamayacağının anlaşılması gibi gerçekler halkla ilişkileri popüler olmaktan ziyade bir zorunluluk haline getirmiştir. Kamu kurumlarında halkla ilişkilerin ortaya çıkmasının sebepleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir: “ Bir eğitim örgütü ve bu örgütün iç ve dış toplulukları arasındaki planlı ve sistematik iki yöntemli iletişim sürecidir. Bu sürece dayanan bir eğitimsel halkla ilişkiler programı örgütün rolünü, hedeflerini ve başarı yolunu daha iyi anlamaya yöneltir.” Kaynakça : Hughes, 1994: 4

5 Üst Düzey Yönetimden Örnek ile ; Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun seçim gecesi sonucu bildirmek üzere twitter aracılığı ile halkı bilgilendirmesi, teşekkürlerini sunmak üzere Balkon Konuşması yapması ve sonrasında çalışmalarını haftalık olarak kamuoyu ile paylaşması.İstek ve Şikayetler için ise ;

6 Adliyelerde “Medya İ letişim Büroları …”

7 Halkla ilişkiler personelinin halk e ğ itimde işlevi … Bir kamu kuruluşu olan Halk Eğitim Merkezinde birey bilgi almak için kuruma gitmekte fakat ;kimle neyi,nasıl konuşacağı hakkında bilgi sahibi olmadığı için sorularına muhatap bulamamaktadır. Niteliği dışındaki kursları kulaktan dolma bilgilerle gitmekte sonrasında başarısız olmaktadır. Önlisans mezunu komşusu gitti diye, ilkokul mezunu kişinin asistanlık kursuna gitmek istemesi. Halkla ilişkiler personeli hem yörenin hem de kişilerin bireysel ihtilaçlarına göre araştırmalar yaparak hedef kitleye hem yardımcı olacak hem de hedef kitleyi halk eğitime çekecektir. Örnek: Plazaların yer aldığı büyükşehir merkezlerinde ofis personeli yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlenirken, Mardin yöresinde turizme ve el işçiliğine yönelik (telkâri-toprak işçiliği) kurslar vermek.

8 Halkla ilişkiler personelinin halk e ğ itimde işlevi… Örnek: Okur-yazar oranın yüksek olduğu illerde internet üzerinden tanıtım yapılabilirken, Kars ilinde yerel TV ve radyo kanalında tanıtım yapmak, Halk Eğitim Merkezleri’nin kurumsal kimliğine bağlı kalarak bölgesel ihtiyaca cevap verebilecek revizyonlar gerçekleştirmek. -Planlanan halk eğitim projelerinin tanıtımı ve duyurusunu yapmak, -Belediye ile ortak iş yapmak, -Kadınların toplandığı meclislerde (gün vs.)tanıtmak, -Okul aile birliği ile ortaklaşa çalışmak -İnternet sitesi oluşturup herkesin anlayacağı basit dille içeriği yazmak. -Cep telefonları ile halk eğitime katılım için diğer kurslar hakkında teşvik yazısı yazılıp iletişim bürosuna yönlendirmek …

9 HALK İ LET İ Ş İ M BÜROLARI… Toplumla yüz yüze olan kuruluşlarda Halkla İ lişkiler kamu yönetimi açısından önemlidir. Bu ön kuruluşlar kamu hizmetlerin vitrinleri durumundadır.  Hangi düzeyde kamu kuruluşu olursa olsun bu kuruluşlarda danışma hizmetleri kurulması kamu yönetimlerin açısından olumlu bir yaklaşımdır. Danışma bürolarında görev alacak olan Halkla ilişkiler görevlisi yönetime halkın düşünce özellik ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişilecek tanıtma kampanyaları fikri yaratan, kampanya yönetimi politikasına uygun olarak yöneten kişidir.  Halkla İ lişkiler görevlisi kuruma yapılan başvurularda do ğ ru yolu göstererek birtakım hataları önceden giderme yetkinli ğ ine sahip olmalıdır.  Yüksek düzeyde danışma ve tanıtma kampanyaların yürütülmesi konusunda uygulayıcı olmak durumundadır.

10  Kurumların, danışanlarla ilişkilerinde aracı rol üstlenerek danışanların ihtiyaçlarına cevap vermeli ve sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.  Kursiyerleri, programın gerektirdi ğ i ö ğ retim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları ve meslek elemanları ile iş birli ğ i yapılarak yönlendirmelidir. HALK İ LET İ Ş İ M BÜROLARI…

11 HALK İ LET İ Ş İ M BÜROLARI…  Danışma bürolarının, üst kademe ile sürekli iletişim halinde olması gerekir. Bütün alınacak kararlarda ve bunların aktarımında gelen talep ve şikâyetlerin iletiminde bir eşgüdümün olması şarttır. “Halkla İ lişkiler Görevlisi yüksek düzeyde danışma ve tanıtma kampanyaların yürütülmesi konusunda uygulayıcı olmak durumundadır. Halkla İ lişkiler yönetimden uzaklaştıkça zayıflar. Elde etti ğ i bilgileri de ğ erlendiremez. Elde etti ğ i çalışmaları de ğ erlendirmeleri ve bunları yönetime ileten danışma birimi konumunda olmalıdır.  Yaptı ğ ı iş gere ğ i vatandaş ile muhatap olan Halkla ilişkiler çalışanı yaptı ğ ı işi hizmet olarak de ğ erlendirmeli hem çözüm üreterek başvuranın istedi ğ ini elde etmesini sa ğ lamalı hem de temsil etti ğ i kurumun imajına olumlu katkılar sa ğ lamalıdır.

12 HALK İ LET İ Ş İ M BÜROLARI… Açılan x kursunun rağbet görmemesinin sebeplerini araştırmak;  Öğreticinin konu hakkında eksikliği  Öğreticinin kursiyerlere olumsuz tavrı  Projenin kursiyerin nitelikleriyle uyuşmuyor olması  Projenin kursiyerin beklentilerine cevap vermemesi  Yeterince tanıtımın olmaması gibi  Tüm bunların nedenlerini saptayarak gerekli tedbirleri almak kursiyerler ve hedef kitle ile iletişim içerisinde olmak için halk iletişim büroları diyoruz. …

13 Öncelik, ça ğ ımızın ihtiyaçlarına cevap veren yeni e ğ itim programları…

14 1)Okulöncesi Çocuk Eğitiminde Ebeveynler İçin Medya Okur Yazarlığı Çocuğun bebeklikten çıkıp kendi varlığını, anne ve babasını, dış dünyayı algılama sürecine girdiği, kendi duygularının farkına varmaya başladığı ve yetilerini geliştirdiği dönem okulöncesi dönem olarak adlandırılır. Okulöncesi, bireyin ilerideki yaşamını etkileyecek önemli bir dönemdir. Okulöncesi alınan doğru eğitim ve çocuğa kazandırılan olumlu nitelikler, onun yaşamı boyunca psikolojik ve zihinsel açısından mutlu, sağlıklı ve başarılı bir birey olmasını sağlayacaktır. Okulöncesi çocuğa bu olumlu nitelikleri kazandırabilmek onu tanımak, anlamak ve ona göre davranmaktan geçer. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına onun gelişim evrelerini dikkate alarak bilinçli ve olumlu yaklaşımlar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Onu olumsuz uyaranlardan korumak ve olumlu uyaranları pekiştirmek ebeveyne düşmektedir.

15

16 Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Ebeveynler İçin Medya Okur Yazarlığı Türkiye’de verilen medya okuryazarlığı eğitimi henüz tam anlamıyla yaygınlaşamamış ve etkin bir bilinçlenme oluşmamıştır. İlköğretim öğrencileri için eğitimler verilmeye başlanmışsa da ebeveyn eğitimleri yetersiz düzeydedir. Ebeveynlerin medya okuryazarı olmaları okul öncesi çocukları kitle iletişiminin özelliklede televizyonun olumsuz etkilerinden koruyacaktır. Anne ve babaların çocuklarına medya okuryazarlığı konusunda yön gösterebilmeleri için öncelikle kendilerinin de bu bilinç düzeyine erişmiş olmaları gerekmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde ebeveynler için Medya Okuryazarlığı dersi verilebilir.

17 Medya Okuryazarlığı Dersinin Çocukta Geliştirmeyi Amaçladığı Nitelikler 1. Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilince sahip, 2. TV, video, sinema, yazılı basın, internet ve benzeri ortamlardaki mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği gelişmiş, 3. Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmış, 4. Mesajların oluşturulması sürecinden, analiz edilmesine eleştirel düşünme yetisini kullanan, 5. Bilinçli bir medya okuryazarı sorumluluğu ile davranan, 6. Toplumsal yaşama yapıcı katkılarda bulunan, 7. Kamu ve özel yayıncılık alanının geliştirilmesi için çaba gösteren, sorumluluk sahibi bireyler olacaktır. Kaynakça: MEB,RTÜK İletişim Fakültesi Dergisi Özlem GÜNDÜZ KALAN

18 2) İ ş geliştirme kursu  Küçük işletme ya da dükkân sahibi insanlar işlerini daha da büyütüp daha fazla iş yelpazesine hâkim olmak ve de kar elde etmek için bu kursa gelme gereksinimi duyacaklardır. İ şletmelerindeki artıları ve eksileri fark etmelerine olanak sa ğ layacak avantajları do ğ rultusunda do ğ ru hamleyi yapacakları kuşkusuzdur.  Bu kursa hedef kitleyi küçük broşürleri esnafların kapılarına bırakarak çekebiliriz. Onların öncelikle dikkatini çekerek daha sonrasında da halk e ğ itimde bu ilginin devamını sa ğ layabiliriz.

19 3) Foto ğ rafçılık Günümüzde insanların hem hobi nedeniyle ö ğ renme iste ğ i hem de bireysel foto ğ rafçı olarak iş imkânı elde etmek için bu kursa olan talebin oldukça fazla olaca ğ ını düşünüyoruz. Bireysel anlamda da birçok kişi foto ğ rafçılık dersi alıp dü ğ ünlere ve özel günlere gidip hem gelir elde ediyor hem de hobisini gerçekleştirme imkânı buluyor. Toplumun her kesimden insanın ilgisini çekebilecek bir kurstur. Katılımı arttıracak afişleri hazırlamak ve küçük çaplı da olsa gezilerle foto ğ raflarını çekebilecekleri etkinlikler sonunda bu foto ğ rafları sergileyebilecekleri programlar hazırlayarak verimli ve e ğ lenceli bir kurs vermiş olaca ğ ız.

20 4)ÜRÜN VE H İ ZMET TANITIMI  Büyük sergi ve fuarlarda ürünü ve hizmeti do ğ ru bir şekilde müşterilere tanıtabilme yetkinli ğ ine sahip olacak kursiyerlerimize işe başvuru yaptıklarında di ğ er adaylardan bir adım daha önde olacakları bir sertifika kursu elde edecekler.

21 5)Müşteri ilişkileri… Hedef kitlenin öneminin giderek arttı ğ ı günümüz toplumunda kurumlar işe alımlarda müşteriyi daha iyi tanıyan ve onları daha iyi temsil eden personel almaya önem vermektedir. Günümüz Türkiye’sinde de en çok hizmet sektörü ekonomiyi canlandırmaktadır. Bu nedenle kursiyerlerimizin iş bulabilmekte önemli bir e ğ itim oldu ğ unu düşünecekleri için bu e ğ itim programına katılmaları mümkündür.

22 6) ETK İ L İ KONUŞMA (D İ KS İ YON) Bu kurs ile kursiyerler iş yerlerinde gerekse toplumda daha etkili ve güzel konuşabilecekler. Günümüzde hemen hemen her sektörde; pazarlamacı, bankacı, ö ğ retmen, asistan, psikolog vb. Meslek grupları insanlarla sürekli yüz yüze iletişim içinde olmaları nedeni ile etkili bir iletişim için bu kursa talebin oldukça fazla oldu ğ u bir dönemdeyiz.

23 7) ÖZEL ORGAN İ ZASYONLAR Günümüzde Türkiye’de en çok paranın harcandı ğ ı sektör olan e ğ lence sektörü 1. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla insanlar bu tür günlere maddi imkânlarını zorlayarak da olsa çok önem verip daha e ğ lenceli olması iste ğ iyle organizasyon hizmetleri ile anlaşarak özel günlerini daha da akılda kalıcı yaşamak istiyorlar. Bu kurs ile kursa katılanlara gerekli ortam sa ğ landı ğ ında açılış, dü ğ ün, nikâh, sünnet dü ğ ünü, do ğ um günü vs. organizasyonları sürecini planlama,yönetme ve uygulama yetkinliklerine sahip olmalarını sa ğ layarak, yeni bir meslek dolaysıyla yeni bir iş imkanı elde etmelerine yardımcı olmasını sa ğ layacak bir programdır.

24 Halk e ğ itimlerin en önemli sorunu hedef kitleyi kendine çekememek Bunun en önemli nedeni onlarla ilgilenen, ikna kabiliyeti ve yeterli bilgisi olmayan personelde yatıyor. İ nsanların ilgisini çekmek için; 1- İ letişim bürosu açarak halkla ilişkiler personelinin burada insanlarla ilgilenip onların istek ve merakları do ğ rultusunda kişileri aydınlatmak kurslara karşı olumlu olmalarını sa ğ lamak. 2- Tabi bunları medya mecrası yerel kanallardan ya da radyo programlarından insanlara halk e ğ itimdeki kurslar hakkında bilgi vererek hatta dinleyicilerin aktif katılımı ile onların ihtiyaçları do ğ rultusunda ikna etmek ve bilgi alışverişi sa ğ lamak 3- Kısa ve öz broşürlerle ilçede yörede halk e ğ itime ve kurslara yönelik ça ğ rıda bulunacak çarpıcı afişler hazırlamak. HALK EĞİTİME HEDEF KİTLEYİ NASIL ÇEKEBİLİRİZ?

25 HALKI, HALK E Ğİ T İ M İ LE BÜTÜNLEŞT İ REN HALK ETK İ NL İ KLER İ … 4- Belli aralıklarla halk etkinlikleri düzenlemek. Bunda en etkili yollardan biri belirli aralıklarla yörenin ve halkın taleplerine göre ufak çaplı ve masrafsız ve e ğ lenceli etkinlikler yapmak olacaktır. Hafta sonları belirli aralıklarla küçük masrafsız ve e ğ lenceli programlar düzenlenebilir. Bunlar afişlerle, belediyeden anonslarla ya da internet üzerinden veya yerel kanallardan duyurulabilir.

26 Halk Etkinliklerine Örnekler…  Küçük bir bisiklet yarışması …7 den 70 e herkesi davet edip kaynaştırılabilir.  Başka bir örnekle kitap okuma etkinli ğ i ile insanlar bir araya getirilebilir.  Sokakta resim yapma etkinli ğ i düzenlenebilir resim ö ğ retmeni etkinlikte insanlarla ilgilenebilir çok renkli ve e ğ lenceli bir çalışma ile olumlu bir halk e ğ itim imajı oluşacaktır.  Denize ya da göle kıyısı olan bölgede balık tutma etkinli ğ i yapılabilir.

27 Halk Etkinliklerine Örnekler… Ya da “bugün dünün çocu ğ uyuz” diye bir etkinlik altında bahar ayında çocukların sokak oyunlarını bir düzenek kurarak 7’den 70’ e ilçede bir piknik ortamında yada sokakta uygun bir yere herkes davet edilebilir. Çocukların eskiden oynadı ğ ı hane, misket vs. oyunlarla e ğ lenceli bir etkinlik içerisinde bilenler bilmeyenlere ö ğ reterek hayat boyu ö ğ renime, yani halk e ğ itim merkezlerine insanların farkındalı ğ ı sa ğ lanabilir.

28 HAYAT BOYU Ö Ğ RENME EYLEM PLANINDA YER ALAN ÖNCEL İ K ALANLARINA HALKLA İ L İ ŞK İ LER’ İ N KATKILARI

29 1.Öncelik: Toplumda Hayat Boyu Ö ğ renme Kültürü ve Farkındalı ğ ının Oluşturulması  Halk e ğ itim merkezlerindeki kurslar revize edilmeli, istihdam sa ğ layan, sonucunda gelir sa ğ layan kurslara öncelik verilmeli. Geri planda kazanç “kapısı-kurs” birlikteli ğ i oluşturulursa farkındalık yaratılmış olur. Bu ba ğ lamda Halkla İ lişkiler ve Organizayon ö ğ retmeninin açaca ğ ı kurslar ön plana çıkmaktadır. Örnek:

30 2.Öncelik: Hayat Boyu Ö ğ renme fırsatlarının ve sunumunun artırılması  Kurum ile halk arasındaki köprü sa ğ lamlaştırılması.  Bu köprü iletişim sayesinde kurulur. Kurumdan halkla sadece bir kanaldan de ğ il çeşitli kanallardan ulaşılmalıdır. Bunun için internet sitesi, sms, sosyal medya etkin kullanılmalıdır.

31 3.Öncelik: Hayat Boyu Ö ğ renme fırsatlarına erişimin artırılması  Halkla İ lişkiler kampanyalarında kullanılan iletişim mecraları her geçen gün yenilenmektedir. Bundan 20 sene evvel, televizyon bile yeni yeni iletişim mecrası sayılmaya başlarken, günümüzde bir cep telefonu ile tüm mecralara hakim oluyoruz. Tabi ki de ğ işen iletişim yöntemlerine en hakim alan Halkla İ lişkilerdir. Çünkü reklam ve Halkla İ lişkilerde kampanya için medya takibini en iyi şekilde yapmak gereklidir. İ şte tam da bu nokta Eylem Planında yer alan 3.Önceli ğ e işaret etmektedir. Bu öncelik için hedeflenen tedbir, “Yetişkinlerin yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve becerilerini artırmaları teşvik edilecektir.” Halkla İ lişkilerin konu alanına girmektedir.

32 4.Öncelik: Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi  Binlerce kişiden oluşan kursiyer portföyü hazırlanmalı.  İ letişimin tam ve etkin kullanılması için hem internet sitesi hem sosyal medya her zaman güncellenmeli.  Tüm duyuru ilanlar için en güzel köşe seçilip, her zaman güncellenmeli.

33 5.Öncelik: Önceki Ö ğ renmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi  Sistemde ne gibi eksiklikler sorunlar tanımlanmalı.  Her kursiyer ne yapaca ğ ını bilmiyor.Kurs ile ilgili yapılacak aşamaların yer alaca ğ ı anlaşılır dokumanlar oluşturulup kursiyere verilmeli  Devamlı kurslarda (açık lise, kur kur devam eden kurslar vb), geçiş süreçleri önemsenerek kursiyere bilgi aktarımı yapılmalı. Kursiyerin devamlılı ğ ı sa ğ lanmalıdır.  Halk e ğ itim merkezlerindeki iletişim problemleri çözülürse bu merkezler, halk nezdinde cazibe mekanı haline gelebilir.

34 6.Öncelik: Hayat Boyu Ö ğ renme İ zleme ve De ğ erlendirme Sisteminin Geliştirilmesi  İ nternet sitesi sadeleştirimeli, kullanılan sistemler basit anlaşılır olmalıdır.  İ nternet portalında üyelik sistemi oluşturulmalı.  Portalda mobil ve mail onayı alındıktan sonra belli aralıklarla tanıtım mailleri ve mesajları yollanmalı. Kursiyer, açılacak kurslarla ilgili bilgilendirilmeli.  İ nternet sitesinde iş takvimi öne çıkarılmalı. Çünkü kursiyerin, kursa devamlılı ğ ı için programını ayarlaması gerekir.

35 sonuç olarak…  Tüm bu e ğ lenceli etkinliklerin arka planında yer alan halk e ğ itim merkezleri, güçlü iletişim ba ğ ı sayesinde mükemmel bir bilgi trafi ğ i,  Kurumun sa ğ lam bir imaj yönetimi,  Kursa katılanların bu işin sonunda memnuniyeti,karşılıklı menfaatlerin uyumlu birleşimi..  Ça ğ ımızın ihtiyaçlarına cevap veren yeni e ğ itim programları  Halk etkinlikleri konusunda yaratıcı bir eleman olan halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri personeli halk e ğ itimlere hedef kitleyi büyük oranda kazandıracaktır.


"HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZI Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmenliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları