Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayat boyu öğrenme merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayat boyu öğrenme merkezi"— Sunum transkripti:

1 Hayat boyu öğrenme merkezi
Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmenliği

2 Halkla İlişkiler … “Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar; resmi çevreler veya geniş anlamda halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.” Kaynakça: Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tüzüğünün 5. maddesi

3 Halkla İlişkilerin Amaçları
Gelecekteki eğilimleri çözümlemek ve sonuçları tahmin etmek, Kamuoyunun tutum ve beklentileri hakkında araştırma yapmak ve eylemsel öneriler hazırlamak, Eksiksiz ve doğru bilgilere dayanan çift yönlü iletişim akısını oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, Anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları engellemek, karşılıklı saygı ve sorumluluğu pekiştirmek, Kamu ve halk arasında uyum sağlamak, Halk eğitim personeli ,yöneticiler ve kamuoyu ile iyi niyeti pekiştirmek, Planlanan halk eğitim projelerini tutundurmak, Kamu yararına güçlü bir imaj oluşturmak

4 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Ortaya Çıkış Sebepleri
20. yüzyılda devletin sosyal devlet anlayışına yönelmesi, halkın bilinç düzeyinin yükselmesi, kamuoyunun öneminin giderek artması, halkın desteğini sağlayamayan bir yönetim ya da kararın başarılı olamayacağının anlaşılması gibi gerçekler halkla ilişkileri popüler olmaktan ziyade bir zorunluluk haline getirmiştir. Kamu kurumlarında halkla ilişkilerin ortaya çıkmasının sebepleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir: “ Bir eğitim örgütü ve bu örgütün iç ve dış toplulukları arasındaki planlı ve sistematik iki yöntemli iletişim sürecidir. Bu sürece dayanan bir eğitimsel halkla ilişkiler programı örgütün rolünü, hedeflerini ve başarı yolunu daha iyi anlamaya yöneltir.” Kaynakça : Hughes, 1994: 4

5 Üst Düzey Yönetimden Örnek ile ;
Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun seçim gecesi sonucu bildirmek üzere twitter aracılığı ile halkı bilgilendirmesi, teşekkürlerini sunmak üzere Balkon Konuşması yapması ve sonrasında çalışmalarını haftalık olarak kamuoyu ile paylaşması.İstek ve Şikayetler için ise ;

6 Adliyelerde “Medya İletişim Büroları …”

7 Halkla ilişkiler personelinin halk eğitimde işlevi …
Bir kamu kuruluşu olan Halk Eğitim Merkezinde birey bilgi almak için kuruma gitmekte fakat ;kimle neyi ,nasıl konuşacağı hakkında bilgi sahibi olmadığı için sorularına muhatap bulamamaktadır. Niteliği dışındaki kursları kulaktan dolma bilgilerle gitmekte sonrasında başarısız olmaktadır. Önlisans mezunu komşusu gitti diye, ilkokul mezunu kişinin asistanlık kursuna gitmek istemesi. Halkla ilişkiler personeli hem yörenin hem de kişilerin bireysel ihtilaçlarına göre araştırmalar yaparak hedef kitleye hem yardımcı olacak hem de hedef kitleyi halk eğitime çekecektir. Örnek: Plazaların yer aldığı büyükşehir merkezlerinde ofis personeli yetiştirmeye yönelik kurslar düzenlenirken, Mardin yöresinde turizme ve el işçiliğine yönelik (telkâri-toprak işçiliği) kurslar vermek.

8 Halkla ilişkiler personelinin halk eğitimde işlevi…
Örnek: Okur-yazar oranın yüksek olduğu illerde internet üzerinden tanıtım yapılabilirken, Kars ilinde yerel TV ve radyo kanalında tanıtım yapmak, Halk Eğitim Merkezleri’nin kurumsal kimliğine bağlı kalarak bölgesel ihtiyaca cevap verebilecek revizyonlar gerçekleştirmek. -Planlanan halk eğitim projelerinin tanıtımı ve duyurusunu yapmak, -Belediye ile ortak iş yapmak, -Kadınların toplandığı meclislerde (gün vs.)tanıtmak, -Okul aile birliği ile ortaklaşa çalışmak -İnternet sitesi oluşturup herkesin anlayacağı basit dille içeriği yazmak. -Cep telefonları ile halk eğitime katılım için diğer kurslar hakkında teşvik yazısı yazılıp iletişim bürosuna yönlendirmek …

9 HALK İLETİŞİM BÜROLARI…
Toplumla yüz yüze olan kuruluşlarda Halkla İlişkiler kamu yönetimi açısından önemlidir. Bu ön kuruluşlar kamu hizmetlerin vitrinleri durumundadır. Hangi düzeyde kamu kuruluşu olursa olsun bu kuruluşlarda danışma hizmetleri kurulması kamu yönetimlerin açısından olumlu bir yaklaşımdır. Danışma bürolarında görev alacak olan Halkla ilişkiler görevlisi yönetime halkın düşünce özellik ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişilecek tanıtma kampanyaları fikri yaratan, kampanya yönetimi politikasına uygun olarak yöneten kişidir. Halkla İlişkiler görevlisi kuruma yapılan başvurularda doğru yolu göstererek birtakım hataları önceden giderme yetkinliğine sahip olmalıdır. Yüksek düzeyde danışma ve tanıtma kampanyaların yürütülmesi konusunda uygulayıcı olmak durumundadır.

10 HALK İLETİŞİM BÜROLARI…
Kurumların, danışanlarla ilişkilerinde aracı rol üstlenerek danışanların ihtiyaçlarına cevap vermeli ve sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. Kursiyerleri, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirmelidir.

11 HALK İLETİŞİM BÜROLARI…
Danışma bürolarının, üst kademe ile sürekli iletişim halinde olması gerekir. Bütün alınacak kararlarda ve bunların aktarımında gelen talep ve şikâyetlerin iletiminde bir eşgüdümün olması şarttır. “Halkla İlişkiler Görevlisi yüksek düzeyde danışma ve tanıtma kampanyaların yürütülmesi konusunda uygulayıcı olmak durumundadır. Halkla İlişkiler yönetimden uzaklaştıkça zayıflar. Elde ettiği bilgileri değerlendiremez. Elde ettiği çalışmaları değerlendirmeleri ve bunları yönetime ileten danışma birimi konumunda olmalıdır. Yaptığı iş gereği vatandaş ile muhatap olan Halkla ilişkiler çalışanı yaptığı işi hizmet olarak değerlendirmeli hem çözüm üreterek başvuranın istediğini elde etmesini sağlamalı hem de temsil ettiği kurumun imajına olumlu katkılar sağlamalıdır.

12 HALK İLETİŞİM BÜROLARI…
Açılan x kursunun rağbet görmemesinin sebeplerini araştırmak; Öğreticinin konu hakkında eksikliği Öğreticinin kursiyerlere olumsuz tavrı Projenin kursiyerin nitelikleriyle uyuşmuyor olması Projenin kursiyerin beklentilerine cevap vermemesi Yeterince tanıtımın olmaması gibi Tüm bunların nedenlerini saptayarak gerekli tedbirleri almak kursiyerler ve hedef kitle ile iletişim içerisinde olmak için halk iletişim büroları diyoruz. …

13 Öncelik, çağımızın ihtiyaçlarına cevap veren yeni eğitim programları…

14 1)Okulöncesi Çocuk Eğitiminde Ebeveynler İçin Medya Okur Yazarlığı
Çocuğun bebeklikten çıkıp kendi varlığını, anne ve babasını, dış dünyayı algılama sürecine girdiği, kendi duygularının farkına varmaya başladığı ve yetilerini geliştirdiği dönem okulöncesi dönem olarak adlandırılır. Okulöncesi, bireyin ilerideki yaşamını etkileyecek önemli bir dönemdir. Okulöncesi alınan doğru eğitim ve çocuğa kazandırılan olumlu nitelikler, onun yaşamı boyunca psikolojik ve zihinsel açısından mutlu, sağlıklı ve başarılı bir birey olmasını sağlayacaktır. Okulöncesi çocuğa bu olumlu nitelikleri kazandırabilmek onu tanımak, anlamak ve ona göre davranmaktan geçer. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına onun gelişim evrelerini dikkate alarak bilinçli ve olumlu yaklaşımlar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Onu olumsuz uyaranlardan korumak ve olumlu uyaranları pekiştirmek ebeveyne düşmektedir.

15

16 Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Ebeveynler İçin Medya Okur Yazarlığı
Türkiye’de verilen medya okuryazarlığı eğitimi henüz tam anlamıyla yaygınlaşamamış ve etkin bir bilinçlenme oluşmamıştır. İlköğretim öğrencileri için eğitimler verilmeye başlanmışsa da ebeveyn eğitimleri yetersiz düzeydedir. Ebeveynlerin medya okuryazarı olmaları okul öncesi çocukları kitle iletişiminin özelliklede televizyonun olumsuz etkilerinden koruyacaktır. Anne ve babaların çocuklarına medya okuryazarlığı konusunda yön gösterebilmeleri için öncelikle kendilerinin de bu bilinç düzeyine erişmiş olmaları gerekmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde ebeveynler için Medya Okuryazarlığı dersi verilebilir.

17 Medya Okuryazarlığı Dersinin Çocukta Geliştirmeyi Amaçladığı Nitelikler
1. Medyayı farklı açılardan okuyarak yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin problemlerini bilen, medyada gördüklerini aklın süzgecinden geçirecek bilince sahip, 2. TV, video, sinema, yazılı basın, internet ve benzeri ortamlardaki mesajları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği gelişmiş, 3. Yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmış, 4. Mesajların oluşturulması sürecinden, analiz edilmesine eleştirel düşünme yetisini kullanan, 5. Bilinçli bir medya okuryazarı sorumluluğu ile davranan, 6. Toplumsal yaşama yapıcı katkılarda bulunan, 7. Kamu ve özel yayıncılık alanının geliştirilmesi için çaba gösteren, sorumluluk sahibi bireyler olacaktır. Kaynakça: MEB ,RTÜK İletişim Fakültesi Dergisi Özlem GÜNDÜZ KALAN

18 2) İş geliştirme kursu Küçük işletme ya da dükkân sahibi insanlar işlerini daha da büyütüp daha fazla iş yelpazesine hâkim olmak ve de kar elde etmek için bu kursa gelme gereksinimi duyacaklardır. İşletmelerindeki artıları ve eksileri fark etmelerine olanak sağlayacak avantajları doğrultusunda doğru hamleyi yapacakları kuşkusuzdur. Bu kursa hedef kitleyi küçük broşürleri esnafların kapılarına bırakarak çekebiliriz. Onların öncelikle dikkatini çekerek daha sonrasında da halk eğitimde bu ilginin devamını sağlayabiliriz.

19 3) Fotoğrafçılık Günümüzde insanların hem hobi nedeniyle öğrenme isteği hem de bireysel fotoğrafçı olarak iş imkânı elde etmek için bu kursa olan talebin oldukça fazla olacağını düşünüyoruz. Bireysel anlamda da birçok kişi fotoğrafçılık dersi alıp düğünlere ve özel günlere gidip hem gelir elde ediyor hem de hobisini gerçekleştirme imkânı buluyor. Toplumun her kesimden insanın ilgisini çekebilecek bir kurstur. Katılımı arttıracak afişleri hazırlamak ve küçük çaplı da olsa gezilerle fotoğraflarını çekebilecekleri etkinlikler sonunda bu fotoğrafları sergileyebilecekleri programlar hazırlayarak verimli ve eğlenceli bir kurs vermiş olacağız.

20 4)ÜRÜN VE HİZMET TANITIMI
Büyük sergi ve fuarlarda ürünü ve hizmeti doğru bir şekilde müşterilere tanıtabilme yetkinliğine sahip olacak kursiyerlerimize işe başvuru yaptıklarında diğer adaylardan bir adım daha önde olacakları bir sertifika kursu elde edecekler.

21 5)Müşteri ilişkileri… Hedef kitlenin öneminin giderek arttığı günümüz toplumunda kurumlar işe alımlarda müşteriyi daha iyi tanıyan ve onları daha iyi temsil eden personel almaya önem vermektedir. Günümüz Türkiye’sinde de en çok hizmet sektörü ekonomiyi canlandırmaktadır. Bu nedenle kursiyerlerimizin iş bulabilmekte önemli bir eğitim olduğunu düşünecekleri için bu eğitim programına katılmaları mümkündür.

22 6) ETKİLİ KONUŞMA (DİKSİYON)
Bu kurs ile kursiyerler iş yerlerinde gerekse toplumda daha etkili ve güzel konuşabilecekler. Günümüzde hemen hemen her sektörde; pazarlamacı, bankacı, öğretmen, asistan, psikolog vb. Meslek grupları insanlarla sürekli yüz yüze iletişim içinde olmaları nedeni ile etkili bir iletişim için bu kursa talebin oldukça fazla olduğu bir dönemdeyiz.

23 7) ÖZEL ORGANİZASYONLAR
Günümüzde Türkiye’de en çok paranın harcandığı sektör olan eğlence sektörü 1. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla insanlar bu tür günlere maddi imkânlarını zorlayarak da olsa çok önem verip daha eğlenceli olması isteğiyle organizasyon hizmetleri ile anlaşarak özel günlerini daha da akılda kalıcı yaşamak istiyorlar. Bu kurs ile kursa katılanlara gerekli ortam sağlandığında açılış, düğün, nikâh, sünnet düğünü, doğum günü vs. organizasyonları sürecini planlama ,yönetme ve uygulama yetkinliklerine sahip olmalarını sağlayarak, yeni bir meslek dolaysıyla yeni bir iş imkanı elde etmelerine yardımcı olmasını sağlayacak bir programdır.

24 HALK EĞİTİME HEDEF KİTLEYİ NASIL ÇEKEBİLİRİZ?
Halk eğitimlerin en önemli sorunu hedef kitleyi kendine çekememek Bunun en önemli nedeni onlarla ilgilenen, ikna kabiliyeti ve yeterli bilgisi olmayan personelde yatıyor. İnsanların ilgisini çekmek için; 1- İletişim bürosu açarak halkla ilişkiler personelinin burada insanlarla ilgilenip onların istek ve merakları doğrultusunda kişileri aydınlatmak kurslara karşı olumlu olmalarını sağlamak. 2- Tabi bunları medya mecrası yerel kanallardan ya da radyo programlarından insanlara halk eğitimdeki kurslar hakkında bilgi vererek hatta dinleyicilerin aktif katılımı ile onların ihtiyaçları doğrultusunda ikna etmek ve bilgi alışverişi sağlamak 3- Kısa ve öz broşürlerle ilçede yörede halk eğitime ve kurslara yönelik çağrıda bulunacak çarpıcı afişler hazırlamak.

25 HALKI, HALK EĞİTİM İLE BÜTÜNLEŞTİREN HALK ETKİNLİKLERİ…
4- Belli aralıklarla halk etkinlikleri düzenlemek. Bunda en etkili yollardan biri belirli aralıklarla yörenin ve halkın taleplerine göre ufak çaplı ve masrafsız ve eğlenceli etkinlikler yapmak olacaktır. Hafta sonları belirli aralıklarla küçük masrafsız ve eğlenceli programlar düzenlenebilir. Bunlar afişlerle, belediyeden anonslarla ya da internet üzerinden veya yerel kanallardan duyurulabilir.

26 Halk Etkinliklerine Örnekler…
Küçük bir bisiklet yarışması …7 den 70 e herkesi davet edip kaynaştırılabilir. Başka bir örnekle kitap okuma etkinliği ile insanlar bir araya getirilebilir. Sokakta resim yapma etkinliği düzenlenebilir resim öğretmeni etkinlikte insanlarla ilgilenebilir çok renkli ve eğlenceli bir çalışma ile olumlu bir halk eğitim imajı oluşacaktır. Denize ya da göle kıyısı olan bölgede balık tutma etkinliği yapılabilir.

27 Halk Etkinliklerine Örnekler…
Ya da “bugün dünün çocuğuyuz” diye bir etkinlik altında bahar ayında çocukların sokak oyunlarını bir düzenek kurarak 7’den 70’ e ilçede bir piknik ortamında yada sokakta uygun bir yere herkes davet edilebilir. Çocukların eskiden oynadığı hane, misket vs. oyunlarla eğlenceli bir etkinlik içerisinde bilenler bilmeyenlere öğreterek hayat boyu öğrenime, yani halk eğitim merkezlerine insanların farkındalığı sağlanabilir.

28 HAYAT BOYU ÖĞRENME EYLEM PLANINDA YER ALAN ÖNCELİK ALANLARINA HALKLA İLİŞKİLER’İN KATKILARI

29 1.Öncelik: Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması
Halk eğitim merkezlerindeki kurslar revize edilmeli, istihdam sağlayan, sonucunda gelir sağlayan kurslara öncelik verilmeli. Geri planda kazanç “kapısı-kurs” birlikteliği oluşturulursa farkındalık yaratılmış olur. Bu bağlamda Halkla İlişkiler ve Organizayon öğretmeninin açacağı kurslar ön plana çıkmaktadır. Örnek:

30 2.Öncelik: Hayat Boyu Öğrenme fırsatlarının ve sunumunun artırılması
Kurum ile halk arasındaki köprü sağlamlaştırılması. Bu köprü iletişim sayesinde kurulur. Kurumdan halkla sadece bir kanaldan değil çeşitli kanallardan ulaşılmalıdır. Bunun için internet sitesi, sms, sosyal medya etkin kullanılmalıdır.

31 3.Öncelik: Hayat Boyu Öğrenme fırsatlarına erişimin artırılması
Halkla İlişkiler kampanyalarında kullanılan iletişim mecraları her geçen gün yenilenmektedir. Bundan 20 sene evvel, televizyon bile yeni yeni iletişim mecrası sayılmaya başlarken, günümüzde bir cep telefonu ile tüm mecralara hakim oluyoruz. Tabi ki değişen iletişim yöntemlerine en hakim alan Halkla İlişkilerdir. Çünkü reklam ve Halkla İlişkilerde kampanya için medya takibini en iyi şekilde yapmak gereklidir. İşte tam da bu nokta Eylem Planında yer alan 3.Önceliğe işaret etmektedir. Bu öncelik için hedeflenen tedbir, “Yetişkinlerin yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve becerilerini artırmaları teşvik edilecektir.” Halkla İlişkilerin konu alanına girmektedir.

32 4.Öncelik: Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi
Binlerce kişiden oluşan kursiyer portföyü hazırlanmalı. İletişimin tam ve etkin kullanılması için hem internet sitesi hem sosyal medya her zaman güncellenmeli. Tüm duyuru ilanlar için en güzel köşe seçilip, her zaman güncellenmeli.

33 5.Öncelik: Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi
Sistemde ne gibi eksiklikler sorunlar tanımlanmalı. Her kursiyer ne yapacağını bilmiyor.Kurs ile ilgili yapılacak aşamaların yer alacağı anlaşılır dokumanlar oluşturulup kursiyere verilmeli Devamlı kurslarda (açık lise, kur kur devam eden kurslar vb), geçiş süreçleri önemsenerek kursiyere bilgi aktarımı yapılmalı. Kursiyerin devamlılığı sağlanmalıdır. Halk eğitim merkezlerindeki iletişim problemleri çözülürse bu merkezler, halk nezdinde cazibe mekanı haline gelebilir.

34 6.Öncelik: Hayat Boyu Öğrenme İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
İnternet sitesi sadeleştirimeli, kullanılan sistemler basit anlaşılır olmalıdır. İnternet portalında üyelik sistemi oluşturulmalı. Portalda mobil ve mail onayı alındıktan sonra belli aralıklarla tanıtım mailleri ve mesajları yollanmalı. Kursiyer, açılacak kurslarla ilgili bilgilendirilmeli. İnternet sitesinde iş takvimi öne çıkarılmalı. Çünkü kursiyerin, kursa devamlılığı için programını ayarlaması gerekir.

35 sonuç olarak… Tüm bu eğlenceli etkinliklerin arka planında yer alan halk eğitim merkezleri, güçlü iletişim bağı sayesinde mükemmel bir bilgi trafiği, Kurumun sağlam bir imaj yönetimi, Kursa katılanların bu işin sonunda memnuniyeti ,karşılıklı menfaatlerin uyumlu birleşimi.. Çağımızın ihtiyaçlarına cevap veren yeni eğitim programları Halk etkinlikleri konusunda yaratıcı bir eleman olan halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri personeli halk eğitimlere hedef kitleyi büyük oranda kazandıracaktır.


"Hayat boyu öğrenme merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları