Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI 2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI METEM REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI 2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI METEM REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI 2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI METEM REHBERLİK SERVİSİ

2 Destek E ğ itim Odası, e ğ itimleri sırasında desteklenmesi gereken ö ğ renciler için (Engelli ya da özel yetenekli ö ğ renciler) sunulan bir e ğ itim olana ğ ıdır. Okul ve kurumlarda, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden özel e ğ itime ihtiyacı olan ö ğ renciler ile üstün yetenekli ö ğ renciler için özel araç-gereçler ile e ğ itim materyalleri sa ğ lanarak verilen özel e ğ itim deste ğ ine Destek E ğ itim Odası Hizmeti denir. Destek E ğ itim Odası Nedir?

3 Destek Eğitim Odası açılması zorunludur. (31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için, Destek Eğitim Odası açılması zorunludur.) Destek E ğ itim Odası Açmak Zorunlu Mudur?

4 4 Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odaları, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi doğrultusunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul Müdürlüğü’nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Okulumuzda özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için Destek Eğitim Odası açmak istiyoruz. Gereğini arz ederim.” diye yazılmış resmi bir yazıyla başvurması yeterlidir.

5 Evet, Açılabilir. Destek E ğ itim Alacak Ö ğ renci Sayısına Göre Okulda Veya Kurumda Birden Fazla Destek E ğ itim Odası Açılabilir. Okulda Ya Da Kurumda Birden Fazla Destek E ğ itim Odası Açılabilir mi?

6 Okulumuzda Destek E ğ itim Odası Olarak Kullanılabilecek Ayrı Bir Dersli ğ imiz/Odamız Yok. Yine De Destek E ğ itim Odası Açmak Zorunda Mıyız? Evet. destek e ğ itim odası açmak için sadece bu amaçla kullanılacak bir oda/derslik olmasına gerek yoktur. Destek e ğ itim odası olarak kullanılabilecek ayrı bir oda/derslik olmasa da, destek e ğ itim odası açmak zorunludur. Önemli olan, (1) e ğ itim-ö ğ retime uygun fiziki koşullara sahip bir ortamın, (2) ihtiyaç sahibi olan ve bireyselleştirilmiş e ğ itim planı (bep) hazırlanmış bir ö ğ renci, (3) gönüllü bir ö ğ retmenin olmasıdır. Gerekti ğ inde Yönetici Odaları, Kütüphane, Ö ğ retmenler Odası, Okul Aile Birli ğ i Odası Gibi Mekânlar, Uygun Bir Planlama Do ğ rultusunda Destek E ğ itim Odası Olarak Kullanılabilir.

7 7 Destek Eğitim Odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. Öğrenci için hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının (BEP) uygulanması için hangi araç-gereçlerin kullanılmasına ihtiyaç duyuluyorsa, Destek Eğitim Odasında bu araç gereçler kullanılmalıdır. Ancak, Destek Eğitim Odasının açılması ve eğitimin başlaması, araç-gereç bulunması şartına bağlanmamalıdır. Destek E ğ itim Odası Açmak İ çin Gerekli Araç Gereçleri Temin Etmek Şart mıdır? Kritik olan nokta, (1)Özel e ğ itim deste ğ ine ihtiyacı olan ö ğ rencinin, (2) Özel e ğ itim deste ğ i verecek ö ğ retmenin, (3) Ö ğ renci için hazırlanmış olan BEP’in olmasıdır.

8 Destek E ğ itim Odaları İ çin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir? “Destek E ğ itim Odası”nda ö ğ rencilerin e ğ itim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve e ğ itim materyalleri bulunur. il/ilçe milli e ğ itim müdürlükleri, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla e ğ itim yapılan okul ve kurumlardaki özel e ğ itim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların sa ğ lanması için tedbir almakla yükümlüdür. Destek E ğ itim Odası için alınacak malzemeler okul/kurumun ba ğ lı bulundu ğ u genel müdürlü ğ ün bütçesinden karşılanır.

9 9 Destek E ğ itim Odasında, okul ve kurumlarda, yetersizli ğ i olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta e ğ itimlerine devam eden Özel E ğ itime İ htiyacı Olan Ö ğ renciler ile Üstün Yetenekli Ö ğ renciler E ğ itim Görebilir. NOT: İlgili öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir. Destek E ğ itim Odasında Kimler E ğ itim Görebilir?

10 10 Hayır. Destek E ğ itim Odasında yalnızca engelli ö ğ renciler yararlanmaz. Üstün yetenekli/üstün zekâlı (özel yetenekli) ö ğ renciler de Destek E ğ itim Odasından yararlanırlar. Destek E ğ itim Odalarından yalnızca engelli ö ğ renciler mi yararlanır?

11 11 Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Ders Alacağı Nasıl Belirlenir? Destek Eğitim Odasında eğitim alacak öğrencilerin, Öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir. Sonra, ilgili öğrenciler BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun “Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca” belirlenir. Bu belirlemede, öğrencilerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

12 12 Öğrencinin Destek Eğitim Odasında Hangi Derslerden Destek Alacağı Nasıl Belirlenir? Öğrencinin Destek Eğitim Odasında hangi derslerden destek alacağı, BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun “Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca“ belirlenir. Derslerin belirlenmesinde, öğrencinin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

13 13 Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir? Ö ğ rencinin Destek E ğ itim Odasında alaca ğ ı haftalık ders saati, Ö ğ rencinin haftalık toplam ders saatinin %40’ ını aşmayacak şekilde planlanır. İ lkokul ö ğ rencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir. ö ğ rencinin ihtiyacı do ğ rultusunda ve azami ölçüde bu e ğ itimden yararlanması sa ğ lanır.

14 14 Destek Eğitim Odasında Öğrenciler Grup Oluşturularak Eğitim Verilebilir mi? Destek E ğ itim Odasında Ö ğ rencilerin E ğ itim Performansları Dikkate Alınarak Birebir E ğ itim Yapılması Esastır. Ancak, gerekti ğ inde e ğ itim performansı bakımından aynı seviyede olan ö ğ rencilerle grup e ğ itimi de yapılabilir. Verilecek eğitim desteğinin niteliğinin etkilenmemesi için, Grup oluşturulması gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısının üçten fazla olmaması önerilmektedir.

15 15 Destek Eğitim Odası Uygulamasında Öğrenci Hangi Saatlerde Ders Alabilir? A. Ö ğ renci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemedi ğ i derslerin bazı saatlerinde destek e ğ itim odasına alınarak ilgili dersi BEP’i do ğ rultusunda alması sa ğ lanabilir. ancak, bir dersin tamamı (Örne ğ in Türkçe dersi haftada 5 saat ise, 5 saatin tamamı) sadece destek e ğ itim odasında verilmemelidir. Ö ğ renci, ilgili dersi akranlarıyla da alabilmelidir. Haftada 5 saat olan Türkçe dersinin 3-4 saati destek e ğ itim odasında, kalan 1-2 saati ise kendi sınıfında alınmalıdır. Ö ğ rencinin Türkçe dersinden daha fazla ders deste ğ i alması isteniyorsa, bu dersler okulun ders saatleri içinde olmak kaydıyla, velisinin de onayını alarak, ö ğ rencinin ders saatleri dışında verilebilir.

16 B. İ kili e ğ itim yapılan okullarda, velinin de onayını alarak, sabahçı ö ğ rencilere ö ğ leden sonra, ö ğ leci ö ğ rencilere sabah, Destek E ğ itim Odasında ders verilebilir. C. Tam gün e ğ itim yapılan okullarda, saat 14.30’dan sonra kurs, etüt, egzersiz gibi e ğ itim ö ğ retim çalışmaları devam etti ğ inden, velinin de onayını alarak, ö ğ renciye Destek E ğ itim Odasında ders verilebilir. Destek E ğ itim Odası Uygulamasında Ö ğ renci Hangi Saatlerde Ders Alabilir?

17 17 Destek Eğitim Odasında Hafta Sonu Eğitim Yapılabilir mi? Hayır. Destek E ğ itim Odasındaki dersler, okuldaki e ğ itim ö ğ retimin devam etti ğ i ders saatleri içinde yapılması gerekti ğ inden, hafta sonları yapılamaz.

18 18 Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir? Destek E ğ itim Odası açılan okullarda ö ğ rencilerin e ğ itim ihtiyaçlarına göre, Görme, İ şitme, Zihinsel Engelliler Sınıf Ö ğ retmenleri öncelikli olmak üzere, Gezerek Özel E ğ itim Görevi Yapan Ö ğ retmen, Sınıf Ö ğ retmeni Alan Ö ğ retmenleri görevlendirilir. Destek E ğ itim Odasına öncelikle okulun ö ğ retmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli ö ğ retmenler ya da di ğ er okul ve kurumlardaki ö ğ retmenler görevlendirilir.

19 İ lkokul, Ortaokul ve Liselerde görev yapan alan ö ğ retmenlerinden maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan ö ğ retmenlerin yanı sıra, Maaş karşılı ğ ı ders saatini dolduranlardan istekli olanlar, Destek E ğ itim Odasında ihtiyaçlar do ğ rultusunda görevlendirilebilinir. Destek E ğ itim Odasında Hangi Ö ğ retmenler Görev Alabilir?

20 20 Sınıf Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir Ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır? Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir. Destek Eğitim Odalarında verilen derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri, alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim odalarında görevlendirilebilirler.

21 21 Branş öğretmenleri Destek Eğitim Odasında kaç saate kadar görev alabilir ve ücretlendirme nasıl yapılır? Aylık karşılı ğ ı ders saatini dolduramayan branş ö ğ retmenlerine, dolduramadıkları saat kadar Destek E ğ itim Odasında görev verilebilir. Ö ğ retmenin, maaş karşılı ğ ı girdi ğ i derslerin dışındaki Destek E ğ itim Odasında girdi ğ i her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir.

22 22 Okul Yöneticileri Destek Eğitim Odasında Ders Görevi Alabilirler mi? Evet. Okul yöneticileri de Destek Eğitim Odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri maaş karşılığı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Okul yöneticilerinin Destek Eğitim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti, % 25 artırımlı ödenir.

23 23 Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Öğretmenlere Destek Eğitim Odalarında Görev Verilebilir mi? Hayır. Ek ders ücreti karşılığı çalışan (kadrolu öğretmen olmayan) öğretmenlere Destek Eğitim Odasında ders görevi verilememektedir.

24 Destek E ğ itim Odası uygulaması için hazırlanan plan okul yönetimi tarafından (hangi saatte hangi ö ğ rencilerin e ğ itim alaca ğ ını ve varsa okuldaki mevcut ö ğ retmenlerin hangi saatlerde görevlendirildi ğ ini içeren planlama) resmi yazı ile ilçe milli e ğ itim müdürlü ğ ü ’ne gönderilerek, Ö ğ retmen bulunamayan saatler için ö ğ retmen iste ğ inde bulunulur. Destek E ğ itim Odası’nda Görev Alacak Ö ğ retmen Okul İ çinden Temin Edilemezse, Ne Yapılabilir?

25 Ö ğ rencinin genel başarı de ğ erlendirmesinde, Sınıf içinde yapılan çalışmaların yanı sıra Destek E ğ itim Odasında yapılan de ğ erlendirme sonuçları da dikkate alınır. Destek E ğ itim Odasında E ğ itim Deste ğ i Alan Ö ğ rencinin Başarı De ğ erlendirmesi Nasıl Yapılır?

26 Destek E ğ itim Odasında Yürütülecek E ğ itim Hizmetlerinin Planlaması Kim Tarafından Yapılır? Destek E ğ itim Odasında e ğ itim alacak ö ğ renciler ile e ğ itim hizmeti sunacak ö ğ retmenlerin hangi gün ve saatlerde destek e ğ itim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Ö ğ rencilerin devam takip vb. durumları okul yönetimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır. Destek E ğ itim Odasında yürütülecek e ğ itim hizmetlerinin planlaması, okul yönetimince yapılır.

27 27 Ali PARMAKSIZ Rehberlik Öğretmeni


"2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI 2015-2016 DESTEK EĞİTİM ODASI METEM REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları