Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM

2

3 Organik Bitkisel Üretim Organik tarım fikri ilk önce bitkisel ürünlerle başlamış ve çalışılmış daha sonra diğer alanlarda uygulanmıştır. Gerek organik bitkisel üretimde gerekse konvansiyonel tarımda bir seri yetiştirme teknikleri uygulamak gereklidir.

4 Nerelerde Bitkisel üretim yapılamaz a- Karayolları genel müdürlü ğ ü a ğ ındaki ana yollara bir km uzaklıktaki alanlarda organik bitkisel üretim yapılamaz. b- A ğ ır sanayi tesisi reaktör, santral, maden i ş letmesi yakınlarında 3 km lik alanda organik bitkisel üretim yapılamaz.

5 c- Çevre kirlili ğ inden ş üphe duyulan alanlarda Organik bitkisel üretim yapılıp yapılmayaca ğ ına konu uzmanlarının raporları, laboratuvar analizleri ve kurumumuz karar verir. d- Arazinizin yarısında organik, tarım di ğ er yarısında istisnalar dı ş ında konvansiyonel bitkisel üretim yapılamaz.

6 Organik Yetiştirme Teknikleri 1. Toprak İş leme: Gerek konvansiyonel anlamda, gerekse organik anlamda bitkisel üretim, tarladaki toprakta, tarla topra ğ ında yapılmaktadır.

7 Toprak canlı ve ya ş ayan bir varlıktır. Çok de ğ i ş ik canlılar için gerekli olan özellikleri bir arada bulundurmaktadır. Toprak bozulmamı ş yapısı içinde hacimsel olarak incelendi ğ inde, %50 si gözenek yapısında ve %50 katı madde oldu ğ u, katı madde kapsamınında % 45’inin mineral madde ve % 5’ininde organik maddeden olu ş maktadır. Bu de ğ erler de ğ i ş ken olabilir.

8 Verimli bir toprakta beklenen de ğ erler;

9 Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri organik tarım sistemi yönetiminde oldukça önemlidir. Örneğin, toprak parçacıklarının dağılımı, toprak yapısı, toprak organik madde miktarı, pH tuzluluk, bor, kireç miktarı, temel besin elementleri miktarı, toprak çözeltisindeki anyon ve katyonların cinsi ve miktarı, pestisid kalıntıları, toprakta ağır metal birikimi bu değişkenler arasında sayılabilir.

10 Toprak Canlıları Bu toprak canlıları topraktaki organik atıkları ayrıştırarak humus oluşumunu sağlar, toprak parçacıkları arasına organik maddeyi yerleştirerek dayanıklı toprak kümelerinin oluşumuna yardımcı olurlar, bitki köklerini destekleyerek onları hastalık ve zararlılardan korurlar.

11 Organik tarımla uğraşan çiftçilerin toprağın yeterli verimlilikte olması için gerekli uygulamaları dikkate almalıdır. Toprağın bitkiye uygun ve yeterli besin sağlaması, su temin etmesi bitki köklerinin kolayca gelişmesine imkan sağlaması gerekmektedir. Yetersiz bitki besin maddesi, yetersiz su, sıkışmış toprak, yüzeyde su birikmesi, toprak asitliğinin fazla olması gibi olumsuzluklar bitki gelişimin yavaşlatır ve hatta durdurur.

12 Toprak verimlili ğ ini arttırarak daha sa ğ lıklı ve yeterli bitkisel ürün almak mümkündür. Bu amaçla;  Toprak yüzeyi bitki atıkları veya örtü bitkisi ile kaplı tutularak güne ş in yakıcı ı ş ınlarından korunabilir.  Dönü ş ümlü bitki yeti ş tiricili ğ i yani ekim nöbetide verimlili ğ i arttırır.

13  Topra ğ ın uygun bir yöntemle sürülmesi,  Bitkilerin ihtiyaç duydu ğ u besin maddeleri ve yeterli suyun sa ğ lanması verimlili ğ i arttırır.  Topra ğ a hayvan gübresi ve kompost vererek toprak canlıları için gerekli olan organik madde sa ğ lanmalıdır.  Toprak gev ş etildi ğ inde bitki köklerinin toprak içinde geli ş mesi ve ilerlemesi kolayla ş ır, toprak gözeneklerinden havanın yenilenmesi sa ğ lanır, böylece bol azot ve oksijen alnması temin edilir, toprak mikroorganizmaların geli ş mesi ve ço ğ almasına yardımcı olunur.

14 2.Tarla ve Tohum Yatağı Hazırlığı Toprak uygun bir şekilde işlendikten sonra, tarlaya tohum ekilmeden bir veya iki hafta önce mutlaka tava ve toprağın nemine dikkat ederek kazayağı veya benzer bir aletle toprak karıştırılması, havalandırılmadır.

15 Tarla ve tohum yata ğ ı hazırlı ğ ı ürünün hangi mevsimde ekilece ğ ine göre farklılık arz edebilmektedir. Sonbahar ve kı ş lık olarak yapılacak ekimler toprakta tav olursa çimlenme ve çıkı ş lar kı ş a girmeden olacak ve kı ş a kuvvetli giren ekimlerden daha yüksek verim alınacaktır. Kı ş lık ekimler yapıldıktan sonra toprak hafif bastırılırsa çıkı ş daha sa ğ lıklı olacaktır. Yazlık ekimler avantajlıdır, ilkbaharda ve kı ş tan çıkarken yapıldı ğ ı için toprakta genelde tav bulunur. Tava yapılan ekimlerin gelece ğ ide ço ğ u zaman garantilidir.

16 3. Ekim Nöbeti (Rotasyon) Organik tarımın esaslarından biri olan ekim nöbeti (münavebe ya da ürün rotasyonu), aynı bahçe veya tarlanın üzerinde belirli bitkilerin, belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesine denir. Farklı bitkilerin birbirini izleyerek yetiştirildiği bu sistem, hem toprak hem de bitki açısından birçok yararlar sağlamakta.

17 Ekim Nöbetinin (münavebe) yararları Her bitki topraktan e ş it ölçülerde besin elementi kaldırmaz. Bazıları belirli besin maddelerinden fazla kaldırır, bazıları da çok az harcarlar. Aynı bitkinin üst üste yeti ş tirilmesi o madde bakımından topra ğ ın fazla zayıflamasına yol açar Ekim nöbetinde farklı bitkilerin devreye girmesi ile zararlının zarar yapması önlenir.

18 Ekim Nöbetinin (münavebe) yararları Verim ve kalitenin dü ş mesine sebep olan toprak yorgunlu ğ u önlenebilir Yabancı otların ço ğ alması önlenebilir Bitki kök salgılarının zararlı etkisi önlenebilir. Her bitkinin kök bölgesinde salgıladı ğ ı maddeler farklı olur, bu salgılar devamlı aynı bitkinin aynı salgıları olursa, topraktaki mikroorganizmalar belli yönde etkilenir. Ekim nöbeti sisteminde bu problem de ortadan kalkacaktır.

19 Topraklarda organik maddenin yeterli olması başta toprağın su tutma kapasitesini artırır. Toprakta makro ve mikro besin elementlerinin dengesini sağlar, toprağın havalanmasına yardımcı olur, toprak mikroorganizmalarının daha aktif çalışmasını sağlayarak ayrışma ve parçalanmanın hızını artırır. Yetiştirilen bitkilerin gelişme dönemlerinde toprağı belli oranlarda örtmeleri, erozyon üzerine etkili olmaktadır.

20 Ekim nöbeti nasıl uygulanır?  Bitkiler sınıflandırılır  Bahçe e ş it parsellere bölünür Aynı aileden olan bitkilerin besin ihtiyaçları, hastalık ve zararlıları da aynıdır. Aynı botanik aileden olan bitkiler aynı parselin üzerinde yeti ş tirilebilir.

21

22 Botanik ailesine göre sınıflandırma

23 Hangi bitkiden önce ya da sonra, hangi bitkinin yetiştirilmemesi gerekir?

24

25 4. Gübreler ve Gübreleme Gübre : İ çerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini birarada bulunduran bile ş iklere denir. Gübreleme:Bitkiler için gerekli olan besin maddelerin topra ğ a verilmesine denir. Gübrelemenin Amacı: Birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmektir.

26 Gübre Çe ş itleri Organik Gübreler Ticari Gübreler

27 Organik Gübreler Organik gübreler içerisinde; ba ş ta ahır gübresi olmak üzere, ye ş il gübreler, kanatlı hayvan gübresi, yarasa gübresi, kan, deri, boynuz ve tırnak tozları vs. sayılabilir. En önemli organik gübre hayvan gübresidir.

28 Ticari Gübreler Azotlu Fosforlu Potasyumlu Kompoze gübreler olarak 4 ana gruba ayrılırlar.

29 Gübrelerin Uygulama Şekli Gübreler yaygın olarak dört ş ekilde uygulanırlar. Serpme Banda Verme Üstten veya Yandan Verme Püskürtme Banda Verme: Gübreler ekimden önce tohum veya fidenin 3-5 cm altına veya yanına, elle veya makinalarla uygulanır.

30 Organik tarımda kullanılacak önemli bir gübre kayna ğ ıda ye ş il gübredir. Önemli Bazı Ye ş il Gübre Bitkileri

31 Organik tarımdaki çok önemli bir diğer organik gübre kaynağıda organik artık ve atıkların değerlendirilerek kompost yapılması ve olgunlaşmış kompostun gübre olarak toprağa verilmesidir. Kompostlamada üç önemli gelişme dönemi vardır. Bunlar organik madde yığının ısınması, soğuması ve olgunlaşmasıdır.

32 5. Üretim Materyali: Bitkisel üretimde çoğaltma veya üretim materyali olarak tohum, fide, fidan, anaç, çelik, yumru ve soğan kullanılır. Organik tarımın gereği olarak üretimde kullanılan başlangıç materyallerinin de organik tarım kurallarına uygun yetiştirilmiş olması gerekir. Ancak bulunamaması durumunda söz konusu yönetmelik çerçevesinde ve yetkilendirilmiş kuruluşun bilgisi dahilinde konvansiyonel tarım koşullarında üretilen çoğaltım materyalleri de kullanılabilir. Genetik olarak değiştirilmiş çoğaltım materyalleri organik tarımda kullanılmaz.

33 Tohumlar; Genetik olarak yapısı de ğ i ş tirilmemi ş döllenmi ş hücre çekirde ğ i içindeki DNA dizilimine dı ş arıdan müdahale edilmemi ş sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele edilmemi ş biyolojik özellikte ve organik tarım yönetmenli ğ ine göre, organik üretim metoduyla üretilmesi ko ş ulu vardır.

34 Fideler Organik tohum veya ana fideden üretilmesi ko ş ulu vardır. Üretimi sırasında sentetik besleme ve büyüme maddeleri ile hormonların kullanılmadı ğ ı toprak ve iklim ko ş ullarına uygun olması lazımdır.

35 Fidan ve Anaç Organik materyallerden elde edilmesi organik tarım yönetmenli ğ ine uygun olarak üretilmesi üretimi sırasında sentetik kimyasal büyüme ve bitki besleme materyalleri ve hormonların kullanılmamı ş olması ayrıca toprak ve iklim ko ş ullarına uygun olması lazımdır.

36 6.Ekim Dikim İşlemleri Organik tarımda ekim dikim i ş lemleri, üretim ş ekli ve tipine göre sözle ş me yapılan kontrol ve /veya sertifikasyon firmanın verece ğ i talimata göre elle ve ekipmanla yapılır. Alet ekipmanların ayar, düzen ve temizliklerine dikkat edilmelidir.

37 7.Bakım İşlemleri Sadece tohumu topra ğ a atmak ve sadece ekim dikim i ş lerini yapmak yeterli de ğ ildir. Ekilen ürünün tarla çıkı ş ını kontrol etme, çapalama, seyreltme, yabancı ot mücadelesi yapma, hastalık ve ha ş erelerle sava ş mak ve sulama i ş lerini en iyi ş ekilde yapmak gerekir.

38 8. Organik Bitkisel Üretim Sulama a) Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik tarımda kullanılamaz, gerekli hallerde suyun uygunluğuna yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak kontrollerde karar verilir. b) Sulama suyu çevre kirliliğine yol açmamalıdır. c) Sulama, toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmamalıdır. Drenaj nedir? Bir araziyi değişik amaçlara yönelik kullanımı sağlama veya arazinin kullanımını iyileştirmek için arazide bulunan fazla suyun araziye açılan drenaj kanalları ile kontrollü ve hızlı bir şekilde arazi dışarısında bulunan su toplama yatağına atılma işlemine drenaj denir

39 9 Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Öncelikle kültürel yöntemler ön plandadır. Dayanıklı tür ve çeşit seçimi Ekim nöbeti Toprak işleme Tuzak kullanımı Biyolojik mücadele

40 10. Organik bitkisel üretim hasat a) Organik ürünlerin hasadında kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir. b) Elle toplama materyalleri ürünün organikliğini bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama materyalleri hijyenik olmalıdır.

41 c ) Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında aşağıdaki hususlara uyulur. 1.Toplama alanı, toplama işleminin 3 yıl öncesine kadar yönetmelikte yer alan ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır. 2) Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmiş olmamalıdır. 3) Toplama alanında anız yakılmamalıdır. 4) Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanmalıdır

42 11.Ambalaj Hasatta kullanılan araç ve gereçlerin ekolojiye zarar veren ve kirlilik olu ş turabilecek materyalden yapılmamı ş olması gerekir. Ürünün özelli ğ ine göre hasat elle yapılmalıdır.

43 12 Organik Ürünlerin Paketlenmesi ve Etiketlenmesi Paketleme materyali olarak doğal ve organik kökenli materyal kullanılmalıdır. Kesinlikle metal ve plastik malzeme kullanılmamalıdır.

44 Etiketlemede Sertifikakuruluşunun Adı ve logosu Resmi logolar Organik ürün logosu İşlenmiş ürünlerde Ürünün ne kadarının Organik olduğu Üretim yeri ve yılı Paketleme tarihi ve son kullanma tarihi

45 13:Organik Ürünlerin DepolanmasıDepolama Organik ürünler diğer tarım ürünlerinden Ayrı depolanmalıdır. Olanakların sınırlı olduğu durumlarda ürün Karışımını engelleyici tedbirler alınmalı Depo yapısı ve koşulları ile ilgili çizelgelerin Denetim kuruluşunun onayından geçmesi

46 14:Organik Ürünlerin Taşınması Taşıma yetkilendirilmiş kuruluş tarafından belirlenir Organik ürünler otoyol kenarında bekletilemez Ürünlerin yakıt atıklarından etkilenmemesi İçin çift korumalı kaplarla taşınmalı Organik ürün taşıyanların yurt içi dolaşım Sertifikası bulunmalı Yurt dışına gönderilen veya yurt dışından getirilecek ürün için ayrıca sertifika düzenlenmelidir

47 ORGANİK TARIMDA HASTALIK YÖNETİM METODLARI Hastalık Yönetim Metotları Metotları Kültürel Yöntemler Aktif Bitki Koruma Yöntemleri (Kimyasal Yöntemler)

48 Kültürel Yöntemler Dayanıklı çeşit kullanımı Ekim nöbeti Sulama yöntemi Karşı koruma (hastalığa karşı hastalık) Ekim dikim ve hasatTarihlerinindeğiştirilmesi Dengeli gübreleme Yer seçimi Toprak sağlığı Toprak solarizasyonu Ve malçlama Temiz üretim Materyali kullanımı Ekim dikim sıklığı

49 Kültürel Önlemler Sulama yöntemi Toprak solarizasyonu Ve malçlama Dengeli gübreleme MALÇLAMA NEDİR? Bitkilerin daha iyi gelişme gösterebilmeleri için toprağın fiziksel özelliklerini (sıcaklık,nem, vb) artırmak,kaliteli erkenci ve bol ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin ince bir tabakayla kaplanmasıdır. Malçlama materyali olarak çam pürü,bitki sapları,saman balyaları,çam kabuğu ve değişik kalınlıklardaki plastikler kullanılabilir

50 KimyasalYöntemler Bakırlı bileşikler Potasyumpermanganat Kükürt Lesitin Kalsiyum polisülfit- Lime kükürdü Bitkisel yağlar Mineral yağlar Balmumu

51 TE Ş EKKÜRLER…


"Ö ğ r. Gör. Tu ğ ba KAMAN ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları