Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Müteşebbis Müracaatını Kabulü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Müteşebbis Müracaatını Kabulü"— Sunum transkripti:

1 Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Müteşebbis Müracaatını Kabulü
Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu, başvuruda bulunan müteşebbisin organik tarım metodu ile üretim yapıp yapamayacağına karar verir. Uygun bulunan müteşebbis başvurduğu kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapar. Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu sözleşme yaptığı müteşebbisin ürünlerinin organik ürün olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları başlatır.

2 İşletme Analizi Organik üretimde işletmeler arazi ve iklim özellikleri, işgücü durumu, altyapı, hayvan varlığı gibi konularda kapsamlı olarak incelenir.

3 İşletme Analizi Kriterleri
A. Arazi analizi 1. Toprak tipi, derinliği 2. Besin maddeleri 3. pH 4. Toprak yapısı 5. Su tutma kapasitesi 6. Toprak işleme 7. Drenaj 8. Rotasyon 9. Toprak kökenli hastalık ve zararlılar 10. Yabancı otlar B. İşgücü durumu 1. Ailenin işgücü 2. Mevsimlik işgücü (miktar ve eğitimi) C. İklim özellikleri 1. Gün uzunluğu 2. Işık yoğunluğu 3. Donlar 4. Sıcaklık (toprak ve hava) 5. Yağış (miktar, zaman, dağılım) D. Altyapı 1. Binalar 2. Alet-Ekipman 3. Tohum temizleme 4. Ambalajlama tesisi E. Hayvan Varlığı 1. Barınak kapasitesi ve Koşulları 2. Cins ve ırklar 3. Mera alanı F. Gelişme koşulları 1. Uygulamalar 2. Tohum ekimi, çıkış 3. Yabancı ot (tür, yoğunluk) 4. Hastalık ve zararlılar 5. Nadas 6. Toprak azotu 7. Kuru madde üretimi 8. Verim 9. Su kullanım etkinliği G. Pazarlama 1. Pazara uzaklık 2. Pazara hazırlama 3. Dağıtım olanakları 4. Anlaşmalı üretim

4 İşletme Alanının Planlanması
Hayvan varlığı Yem bitkileri üretimi Pazar istekleri İşgücü olanakları Ekim nöbeti Ürünün pazara hazırlanması ve işlenmesi İşletme atıkları dikkate alınmalıdır

5 Geçiş süreci Geçiş süreci, organik üretimler ile üretimin başlamasından, elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünün organik sertifika almasına kadar geçen süredir. Tek yıllık bitkilerde 2 yıl. Ekim tarihi önemlidir Çok yıllık bitkilerde 3 yıl. Hasat tarihi önemlidir

6 Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu geçiş sürecini uzatabilir veya kısaltabilir.
Bu süre gerekli sürenin yarısından fazla olamaz. Organik hayvanın üretiminde geçiş süreci, üretime başlanmasından ürünün organik olarak kabul edilmesine kadar geçen süredir.

7 Organik ürünlerin işlenmesi
Organik ürün konvansiyonel ürünle aynı ortamda ve aynı anda işlenemez. Organik ürünün işlenmesinde sentetik ve kimyasal katkı maddeleri kullamılamaz. Ürün işlemede, ışınlama yöntemi kullanılamaz İşlenme sürecinde ürünün organik niteliğini koruyacak hijyenik tedbirler alınır. Organik ürünün işlenmesinde yönetmeliklerde belirlenen katkı maddeleri kullanılabilir.

8 Organik ürünün işlenmesinde Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uygulanır
Müteşebbis, Bakanlıktan yasal izin ve belgeleri aldıktan sonra ürünün organikliğinin tespit edilmesi için bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurur. Kuruluş müteşebbis faaliyetinin yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunu onaylarsa , müteşebbis girişimi komiteye bildirir. Organik ürün işlenirken genetik olarak değişikliğe uğramaz.

9 Organik ürünlerin işlenmesinde kullanılabilecek katkı maddeleri:
Gıda katkı maddeleri ve proses yardımcıları Aroma maddeleri Su ve tuz Mikroorganizma preparatları Organik olarak üretilmiş iz elementler dahil tüm amino asit, mineral ve vitaminler Yağ, su ve etanol, karbondioksit, mekanik ve fiziksel işlemler ile elde edilen uçucu yağlar

10 Organik ürünlerin ambalajlanması
Organik tarım metoduyla üretilen tarım ürünleri ile organik girdiler, hammadde yarı veya mamul madde halinde ambalajlanırken organik ürün niteliğinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlemesine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.

11 Organik ürünlerin etiketlenmesi
Organik ürün etiketi üzerinde; _ Ürünün adı ve organik ürün olduğu etikette açıkça belirtilmelidir. _ Ürünün yılı, kime ait olduğu ve yönetmelik ve eklerine uygun olarak üretilmiş veya satın alınmış olduğu belirtilmelidir. _ Organik ürün logosu bulunmalıdır. _ Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşunun adı, logosu ve sertifika numarası bulunmalıdır.

12 Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun komite tarafından verilmiş kod numarası bulunmalıdır.
Ürünün içeriği tam liste halinde yer almalıdır. Organik ürünün Türk Malı olduğu belirtilmelidir. Organik ürünün üretim yeri, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Ürün etiketinde “organik” kelimesinin kullanılması, ekolojik, biyolojik kelimelerinin kullanımıyla, işlenmiş ürünlerde de “ doğal” kelimesinin kullanımıyla eşdeğerdir.

13 Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürünün etiketinde, yönetmeliğe uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. Organik ürünün etiketlenmesi esnasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlemesine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur. Organik tarım ürünü etiketini kullanabilmek için, ürünün organikliğinin tespit edilmesi zorunludur.

14 Organik ürünlerde bulunacak logo

15 Organik ürünlerin depolanması
Organik ürünler, konvansiyonel ürünlerden ayrı olarak depolanır. Depolama sırasında kimyasal ilaç kullanılmaz. Deponun yönetmelikte belirtilmeyen temizlik maddeleri ile yıkanmasına izin verilmez. Deponun kapasitesi, özellikleri, havalandırma gibi tüm faktörlerin durumunu bildirir yıllık raporlar hazırlanır. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna onaylatılır.

16 Organik ürünlerin taşınma kuralları
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu üreticinin ürünü taşıma koşullarını belirler. Organik ürünler otoyol kenarlarında bekletilmez Yakıt kullanılan araçlar ile taşınacaklar için ise gerekli tedbirlerin alınması gerekir Organik ürünler toptancı ve perakendecilere yalnızca uygun paket ve taşıyıcılar ile kapalı biçimde, etiketlenmiş olarak içindekilerin karışmasını önleyecek tedbirler alınarak taşınır.

17 Organik ürün taşınması sırasında Bakanlığın ilgili kurumundan yurtiçi dolaşım sertifikası alınır. İthal ve ihraç edilmek üzere taşınan organik ürün için ise ayrıca ithalat veya ihracat sertifikası düzenlenir. Yönetmelikte özel olarak açıklanmamış konularda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlemesine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur.

18 Organik ürünlerin pazarlanması
Organik tarım ürünleri fiyatları geleneksel ürünlere göre daha yüksek olmasına rağmen çevre bilinci gelişmiş olan ve gıda kökenli hastalıklarla daha fazla karşılaşmış olan gelişmiş ülkelerde yüksek oranda talep görmektedir. Türkiye’de organik ürünler açısından iç pazar henüz gelişmemiştir. Ürünlere göre değişmekle beraber geleneksel ve organik ürünler arasında % ’lik bir fiyat farkı bulunmaktadır.

19 Organik ürünlerin satış ve pazarlamasında genel kurallar
Organik ürünler konvansiyonel ürünlerden ayrı olarak, organik ürün reyonu olduğu açıkça belirtilmiş reyonlarda satılır. Organik ürünler ana caddelerde ve günde 100’den fazla aracın geçtiği yollarda veya satış yerinin caddeye bakan kısmında açıkta ambalajsız olarak satılamazlar. Ambalajsız olarak satılan organik ürünlerin üzerinde tek tek ürün etiketi olmalıdır. Organik ürün ambalajı üzerinde yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun adının, kod numarasının, logo veya kaşesinin, kontrol ve sertifikasyon numarası ile organik ürün logosunun bulunduğu bir etiket olmalıdır. Yurtiçi dolaşım, ithalat ve ihracat izinleri ilgili kurumlardan alınır.

20 Organik ürünlerin pazarlama sorunları ve kanalları
Teknik bilgi eksikliği Arz, talep ve tüketici tercihleri gibi konularda bilgi eksikliği Sertifikasyon zorluğu Hangi ürünün yetiştirileceği, hangi pazarların ve dağıtım ağının kullanılacağına dair bilgi eksikliği Sermaye, organizasyon ve bilgi eksikliği nedeniyle küçük çiftçi sorunları

21 Türkiye’de organik ürünlerin pazarlama kanalları
Üretici İhracatçı ve işleyici firmalar Tüketici İç pazar İhracatçı Süpermarketler Organizasyon firmaları Doğrudan pazarlama Özel dükkanlar

22 Pazar olanakları oluşturabilmek açısından üreticiler aşağıda sıralanan tedbirleri alabilirler:
Sözleşmeli yetiştiriciliğin benimsenmesi Üretici birliklerinin belirli bölgeler için veya organik yetiştirilen tür oluşturulması Eko köylerin oluşturularak, satışların doğrudan köy kooperatifleri veya birliklerince yapılması

23 Üretilen ürünlerin mümkün olduğunca ve doğru koşullarda işlenerek pazarlanması
Şehirlerde organik ürünlerin satıldığı çiftçi birliklerine ait özelleşmiş dükkanların oluşturulması Büyük perakendecilerle onların kendi organik markaları adı altında sözleşmeli pazarlama yapmak

24 ORGANİK ÜRETİM SİSTEMLERİ

25 Organik bitkisel üretimde genel kurallar
Organik bitkisel üretim bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapılarak onun kontrol ve denetiminde yürütülür. Karayolları genel müdürlüğü ağındaki ana yollara 1 km mesafedeki tarım arazilerinde organik bitkisel üretim yapılamaz. Ağır sanayi tesislerine, reaktörlere, hidrolik ve termik enerji santrallerine, maden işletmelerine kentsel atıkların toplu olarak bırakıldıkları alanlara 3 km mesafedeki arazilerde organik tarım yapılamaz.

26 Çevre kirliliğinden şüphe duyulan alanlarda organik tarım yapılıp yapılmayacağına konu uzmanının raporu istenerek sertifikasyon kuruluşu tarafından karar verilir. Organik bitkisel ürün yetiştiriciliği yapacak üretici geçiş sürecine alınır. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu komitenin onayını alarak uzatabilir veya kısaltabilir. Arazinin parsellenmesine gidiliyor ise arazinin tamamı yönetmelik hükümlerine göre kontrol altına alınır. Organik üretim yapılmayacak parsellere nadas uygulanır.

27 Geçiş süreci tek yıllık bitkilerde 2 yıl, çok yıllık bitkilerde 3 yıldır. Tek yıllık kültürlerde ekim tarihi, çok yıllık kültürlerde hasat tarihi göz önüne alınır. Şüpheli durumlarda ekim ve dikimden önce kontrol ve sertifikasyon kuruluşu organik üretim yapılacak toprak, kullanılacak gübre ve ilacın analizinin yapılmasını üreticiden ister.

28 Organik bitkisel üretimde toprak koruma ve hazırlama
Toprak pH değeri 5.5 – 7.0 arasında, biyolojik ve minerolojik yapısı ve dokusu bozulmamış topraktır. Toprak yapısının bozulduğu durumlarda kullanımına izin verilmiş toprak iyileştiricileri kullanılır. Toprak işleme toprağın yapısını bozmayacak şekilde ve gerektiğinde yapılmalıdır.

29 Organik bitkisel üretime başlamadan önce arazide korunma tedbirleri alınacaksa bunlar;
Teraslama Kontur ve şeritvari ekim ve dikim Toprak nemini koruyucu materyal kullanılması ve malçlama Budanmış dallarla veya baklagil ekimi yapılarak gölgeleme Hendekleme ve silt kapanları yapma

30 Organik tarımda ekim-dikim
Tohum: Genetik yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale edilmemiş, sentetik pestisit, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik amaçlı üretim materyalidir.

31 Fide: Organik tohumlardan elde edilmiş, organik üretim yapılan alanlarda yetiştirilen, yetiştirme aşamalarında sentetik bitki besleme ve büyütme maddeleri ile hormonların kullanılmadığı, toprak ve iklim koşullarına uygun yalnızca izin verilen toprak iyileştiricilerinin ve girdilerinin kullanıldığı, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı üretim materyalidir.

32 Fidan, anaç vb.: Organik tohumlardan organik üretim yapılan alanlarda üretilen üretimi sırasında sentetik bitki besleme ve büyütme maddeleri ile hormonların kullanılmadığı, toprak ve iklim koşullarına uygun yalnızca izin verilen toprak iyileştiricilerinin ve girdilerle üretilmiş, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı bir yaşından büyük üretim materyalidir.

33 Misel: Organik metotlarla üretilen kültür ve
Misel: Organik metotlarla üretilen kültür ve diğer mantarlardan elde edilen üretim materyalidir. Çelik: Organik metotlarla yetiştirilen tek ve çok yıllık bitkilerden alınan yöresel ve toprak koşullarına uygun göz, kalem, dal gibi üretim materyalidir.

34 Organik tarımda gübreleme
Organik yetiştiricilikte toprakta bulunan organik madde korunmaya çalışılır Hayvancılığın organik tarım metoduyla yapıldığı işletmelerden sağlanan hayvan gübreleri, yönetmelik ekinde verilen gübre ve toprak iyileştiriciler ve yeşil gübreleme yoluyla gübreleme yapılır. Yeterli organik hayvan gübresi bulunamaması durumunda, organik tarım metoduyla hayvancılık yapmayan işletmelerden sentetik katkı maddesi içermeyen hayvan gübreleri sağlanabilir. Ancak bu gübrenin organik gübre içindeki oranı % 25’i geçmez.

35 Kimyasal gübre ve sentetik maddelerin kullanılması yasaktır.
Yeşil gübrelemede, yönetmelik ekinde belirtilen uygun mikrobiyal veya bitkisel kökenli maddeler kullanılır Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kullanılan gübrenin karışım olmasından kuşku duyarsa, müteşebbisten gübre analizi yaptırmasını ister Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunca organik gübrenin de yetersiz kaldığının saptandığı durumlarda, yönetmelik ekinde kullanımına izin verilen gübre ve toprak iyileştiriciler, sertifikasyon kuruluşunun onayı ile doğal formunda kullanılır

36 Bitkisel sistemler ve ekim nöbeti
Organik tarımda, hatalı uygulamalar sonucunda yapısı bozulan toprağın iyileştirilmesi, içindeki mikroorganizmaların korunup çoğalmasının sağlanması ve toprağın tek yönlü sömürülmesi önlenerek devam ettirilmesi ana ilkedir. Bunu sağlamanın etkili yöntemlerinden biri EKİM NÖBETİ dir

37 Çoklu ekim Aynı alanda, aynı zamanda, iki yada fazla bitkinin üretimi çoklu ekimdir. Çoklu sistemlerde temel unsur baklagil bitkileridir.

38 Çoklu bitki yetiştirme teknikleri
Mısır+soya, mısır, yer fıstığı Kasava+yer fıstığı, sığır bezelyesi Mısır+ yeşil fasülye Mısır ve soya, mısır sorgumla iç bitki Buğday ve soya Mısır + beyaz üçgül alt bitki canlı malç olarak Yetiştirme Şekli

39 Çoklu bitki yetiştirme teknikleri
Rotasyon Kışlık çavdar ve buğdayı takiben mısır, soya, sorgum Fiğ bitkisini takiben sürümsüz olarak mısır Yoncayı takiben korumalı veya sürümsüz metotla mısır Derin köklü kültür bitkilerini takiben daha az su tüketen bitkiler Su tüketimi fazla olan kültür bitkilerini takiben daha az su tüketen bitkiler Bitki kalıntısı fazla olan bitkileri takiben kalıntısı az olan bitkiler

40 Çoklu bitki yetiştirme teknikleri
Havuç+soğan+silaj bitkisi+pırasa+lahana, pancar, mısır Soğan+patates+havuç+lahana+baklagil, üçgül Ispanak+marul+ayçiçeği+hıyar+ıspanak

41 Birlikte Üretim İki veya daha fazla bitki türünün veya bir sebze ile sebze grubuna girmeyen bir başka bitki türünün aynı üretim parseli içerisinde aynı üretim periyodunda üretilmesidir.

42 Ekim Nöbeti (Münavebe)
Tarım topraklarının üretim gücünün ve sağlığının korunması, kimyasal ilaçlara bağımlılığının azaltılması ve üretilen bitkilerin sağlığı için ekim nöbeti uygulanmalıdır. Tek yıllık bitkilerde çok yıllık rotasyon programı uygulanır ve rotasyonda baklagil ve yem bitkilerine ağırlık verilir. Topraktaki organik madde korunmaya çalışılır. Tarım yapılan alanlarda aynı bitkinin üst üste aynı tarlaya ekilmesi toprağın fakirleşmesine ve o bitkinin hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.

43 Ekim Nöbeti Planlamasını Zorunlu Kılan Nedenler
Topraktaki azotu fikse eden bakterilerin ekim nöbetine girmesi Az su tüketen hububat gibi bitkilerin ekim nöbetine girmesi Yüzeysel köklü bitkilerin ekim nöbetine girmesi Toprağı temizleyen bezelye, soya ve fasülye bitkilerinin ekim nöbetine girmesi Toprağın verimlilik özelliklerinin dengelenmesi Monokültür bitkisel üretimden kaçınılması

44 Verimin sürekliliğinin sağlanması
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve arttırılması Yabancı ot yönetimi İşgücü ihtiyacının dengelenmesi Enerji düzenlenmesi Pazar isteklerinin dikkate alınması

45 Organik tarımda ekim nöbetinin amaçları ve planlanması
Herhangi bir alanda belli bir ürün 5 yıl süre ile yetiştirilemez Her 5 yılda bir yonca, yulaf, arpa, üçgül gibi toprak yapısını iyileştiren ve azotu fikse eden bitkilere gereksinim vardır.

46 Organik Tarımda ekim nöbetinin toprak verimliliği ve bitki besleme açısından amaçları
1. Toprak verimliliğinin korunmasıve yükseltilmesi 2. Toprağın organik madde miktarının korunması ve arttırılması 3. Topraktaki besin maddelerinin korunması ve arttırılması 4. Toprak erozyonunun azaltılması

47 Baklagil Bitkileri ile Oluşturulabilecek Bitkisel Sistemler
Baklagiller birçok yolla bitkisel sisteme azot katkısı yapmaktadır. Bir baklagilin N katkısını en yüksek düzeye çıkarmak için yeşil gübre olarak tüm bitki toprağa karıştırılmalıdır.

48 Bitkisel Malç Malç toprağı korur, direkt olarak toprak altı ve yüzeydeki ortamı değiştirir. Özellikle anız örtüsü toprağı rüzgar erozyonuna karşı korumaktadır. Anız ve harman artıkları su erozyonuna karşı etkin koruma sağlar.

49 Malçların etkileri: Özellikle sıcak ve yarı kurak bölgelerde sıcak ve kurak yaz günlerinde toprak yüzeyinden evoporasyonu azaltır. Bu durum su depolama kapasitesi düşük hafif topraklar için önemlidir. Toprak yüzeyinde ışığı engelleyerek ot tohumlarının çimlenmesini ve yüzeye çıkmasını önlemektedir. kalın malç ile çalışılması durumunda bu metot yabancı ot kontrolünde önemlidir. Kuru topraklar ve özellikle yağmur damlalarının toprak yüzeyine doğrudan çarpması ile agregatların parçalanmasının fazla olduğu durumda, malç örtüsü toprağı yağmur damlalarının çarpma etkisinden korur.

50 Malç örtüsü, taze ve kuru olarak kullanılan çilek, çalı fasülyesi, salata, baharat bitkilerive özellikle yaprakları kullanılan bitkilerin yağmurla şıçratılan çamurla kaplanmasını önler. Yüzey örtüsü özellikle kar tabakasının az olduğu kışlarda donma yüzeyinin derinliklere inmesini önler. Malç uygulaması toprağın gevşemesi ve yabancı ot kontrolü sağlayarak çapalamanın neden olduğu sorunları azaltır.

51 Organik tarımda hastalık yönetimi
Kullanılan pestisitler, uygulama sonrası belli bir süreç içinde güneş ışığı ile dekompozisyona uğramışsa ya da bakteri faaliyetleri ile kimyasal yapıları bozulmuşsa zamanla toprakta birikir. Toprakta biriken pestisitler toprak organizmalarının yok olmalarına ya da geçici süre inaktive olmalarına neden olurlar. Al, Cu, Sn gibi ağır metaller içeren pestisitlerin yarılanma ömürleri uzun olduğu için bitkiler tarafından alınabilmekte ve insanlarda sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

52 Sızan sularla toprağın alt katmanlarına oradan Yer altı sularına ulaşan pestisit kalıntıları içme suları yoluyla insanlara sağlığını tehdit eder. Pestisitler insanlarda akut ve kronik zehirlenmelere alerjik reaksiyonlara kansere, sinir sisteminin tahribatına, öğrenme güçlüğü ve hafıza kaybına, enzim dengelerinin bozulmasına, hücre içi DNA moleküllerinde bozulmalar ve mutasyona neden olurlar.

53 Hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolünde aşağıdaki etkenler dikkate alınmalıdır.
Hastalıklara dayanıklı tür ve çeşit seçimi yapılmalıdır. Uygun rotasyon programı hazırlanmalıdır. Uygun toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır. Kültürel, biyolojik ve biyoteknolojik mücadele metotları uygulanmalıdır. Yabancı otlar, elle veya çapalama yöntemi yok edilmelidir.

54 Organik Tarımda Kullanılan Bitki Koruma Yöntemleri
A Pasif Bitki Koruma Yöntemleri Dayanıklı çeşitler Yer seçimi Temiz üretim materyali kullanımı Bitki rotasyonu Cins ve tür düzeyinde karışık ekim Ekim diki sıklığı Ekim dikim ve hasat tarihlerinin değiştirilmesi Toprak sağlığı Toprak solarizasyonu Gübreleme Sulama yönetimi Nematisidal örtü bitkisi kulanımı Kültürel kontrol

55 B. Aktif Bitki Korumada Kullanılan Kontrol Yöntemleri
Kükürt Bakırlı bileşikler Kalsiyum polisülfit-Lime kükürdü Potasyum permanganat Mineral yağlar Lesitin Balmumu Bitkisel yağlar ve ekstraklar

56 Organik tarımda biyoteknolojik mücadele yöntemleri
Biyoteknik yöntemler: a. Fiziksel Etkileyiciler 1. Ses 2. Işık b. Kimyasal Etkileyiciler 1. Cezbediciler a Feromonlar b. Besin cezbediciler c. Yumurta bırakma cezbediciler 2. Uzaklaştırıcılar 3. Beslenmeyi engelleyiciler 4. Yumurtlamayı engelleyiciler

57 1. Cezbediciler a. Feromonlar - İz işaret feromonları -Afrodizyaklar -Bir yerde toplanma feromonları -Alarm feromonları -Sosyal böceklerde kraliçe yetiştirilmesi ile ilgili feromonlar -Cinsel olgunluğun kontrolü ile ilgili feromonlar -Koklama yoluyla etkili eşey feromonları

58 Organik tarımda yabancı ot yönetimi
Yabancı ot mücadelesinde sürdürülebilirlik için önemli ilkeler şunlardır: Ekolojik tarımın, toprağı canlı bir varlık kabul etesi ve üretimin her kademesinde toprağın korunması Sentetik kimyasallar ile doğaya yabancı maddelerin kullanılmaması Düşük enerji kullanılması Pestisit, herbisit, gübre ve hormon kullanımının bırakılması Yabancı otların elle veya çapalama ile yok edilmesi Toprak sağlığı, ekim nöbeti, dayanıklı çeşitler, uygun bitki sıklığı uygulanması Organik ürün standartlarının öngördüğü bitki koruma maddelerinin kulalnılması

59 Yabancı otların zararını istenilen seviyeye düşürebilmek için uygulanabilecek bazı yabancı ot mücadele yöntemleri: 1. Kültürel önlemler a. Temiz tohum kullanmak b. Tarım aletlerinin temizliği c. Yanmış çiftlik gübresi kullanımı d. Uygun sulama yönteminin seçimi e. Toprak şartlarının yabancı otların aleyhine değiştirilmesi f. Yabancı otlarla rekabet gücü yüksek kültür bitkilerinin seçilmesi g. Uygun ekim zamanı ve sürüm h. Ekim nöbeti i. Karışık ekim

60 2. Fiziksel mücadele Solarizasyon: Toprak sıcaklığı güneş enerjisiyle arttırılmakta ve topraktaki pek çok yabancı ot tohumunun canlılığı yitirmesi sağlanabilmektedir. Malçlama: Toprak yüzeyi canlı ya da cansız materyalle kapatılmakta toprağın nem kaybı ve özellikle toprağa ışık geçmesi önlendiğinden bir çok yabancı ot türü tohumlarının da çimlenmesi engellenmektedir. Örtücü bitki kullanımı: Örtücü bitki olarak kullanılan çavdar ve tüylü fiğ gibi bitkilerin örtücü etkisi ve topraktaki kalıntıları yabancı ot türlerini baskılar.

61 3. Mekanik mücadele Çapalama, tırmıklama ve fırçalama Su altında bırakma

62 4. Dayanıklı kültür Bitkisi Çeşitlerinin Kullanımı
5. Kimyasal mücadele: Yeşil bitkiler bir çok kimyasal madde üretirler. Bu bileşiklerin bazılarının interspesifik kimyasal reaksiyonlarda rol aldıkları ve böylece bazı türlerin diğer türlerin üreyip çoğalmasını engelleyici fitotoksik ya da herbisidal etkiye sahip bileşikler ürettikleri bilinmektedir. Bu bitkiler arasında kimyasal ilişkiye allelopati, bitkilerin salgıladıkları kimyasallara da allelokimyasallar denir. 6. Biyolojik mücadele


"Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Müteşebbis Müracaatını Kabulü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları