Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2  1.Kongre Turizmine ilişkin Sınırlamalar 1.1.Kongre Turizminin Zaman Sınırları 1.2.Kongre Turizmin Sayısal Sınırları  2.Teknolojik Gelişmelerin Kongre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2  1.Kongre Turizmine ilişkin Sınırlamalar 1.1.Kongre Turizminin Zaman Sınırları 1.2.Kongre Turizmin Sayısal Sınırları  2.Teknolojik Gelişmelerin Kongre."— Sunum transkripti:

1

2 2  1.Kongre Turizmine ilişkin Sınırlamalar 1.1.Kongre Turizminin Zaman Sınırları 1.2.Kongre Turizmin Sayısal Sınırları  2.Teknolojik Gelişmelerin Kongre Turizmine etkileri  3.Kongre ve Toplantıların Sınıflandırılması 3.1.Katılanların Milliyetlerine Göre Kongreler ( Ulusal ve Uluslararası Kongreler) 3.2.Düzenlenme amaçlarına göre  3.2.1. Şirket ve konferans Toplantıları  3.2.1.1. Bilgilendirme Toplantıları  3.2.1.2.Yönetim Kurulu Toplantıları  3.2.1.3. Ulusal ve Bölgesel Toplantılar  3.2.1.4. Satış Toplantıları  3.2.2. Ulusal Dernek, Siyasi Parti ve Sendika Toplantıları  3.2.3. Uluslararası Birlik Toplantıları

3  Kongrenin türüne göre,katılan delegelere,amaca vb. özelliklere göre değişebilmektedir.  Genellikle 4-5 gündür.  Daha uzun kongreler sıkıcı olmakta delegeler kendilerini toplantılara verememektedir. 3 1.1.Kongre Turizminin Zaman Sınırları

4  Delege sayısından çok politik,ekonomik ve di ğ er açılardan i ş letmeye ve ülkeye sa ğ ladı ğ ı faydalar önemlidir.  Bazı literatürde (15-20-25)ki ş i alt sınır kabul edilmektedir. 4

5  Dünya da geli ş mesinde teknolojinin katkısının rolü büyüktür.  Olumlu ve Olumsuz etkileri açısından bakılabilir.  Üretim etkinli ğ i,  Verimlili ğ in artması  Otomasyon sonucu çalı ş anın bo ş zamanı vb. 5

6  Olumsuz etkileri,  Vasıfsız ve yarı vasıflı i ş gücünün i ş lerini kaybetmeleri,  Geli ş mekte olan ülkelerin geli ş mi ş teknolojilere ayak uyduramamaları sayılabilir 6

7  Teknolojik geli ş melerde kongre turizmini olumu ve olumsuz yönde etkilemektedir.  Olumlu olarak bu turizmin do ğ masına ve geli ş mesine katkıda bulunur.  Olumsuz olarak ta “telekonferans” sisteminin yaygınla ş masıyla gelecek 10- 15 yıl içinde kongre ve konferans a ğ ırlıklı seyahatlerde dü ş ü ş beklenmektedir. 7

8 Haberleşme Havayolları,Araba Kir,Elektonik satış,gör telefon,uydular vid.Konf Ulaşım Hızlı trenler,kısa mes.uçaklar,denizaltı tünelleri vs Emniyet ve Güvenlik Elekt.kilitleme,kredi kartları,dijital sistemler,alarm vs Yiyecek ve Beslenme Biyoteknoloji,genetik müh,yagsız ve sunni yiyecekler Bilgisayar ve Elektronik Otel odalarında bilgisayrlr,bilgi sistemleri,ürün yönetimi sist vs. Robotlar Havayollarıihastanlere ve vs robot kullanımı ve otomasyon vs Plan ve Dizayn Donanımı Yiyecek katları,özürlü insanlar için düzenlemeler,otel teknolojisi Paketleme Atmosferli paketlme,çevreye duyarlı ve fonksiynel paketleme vs 8

9  3.1.Katılanların Milliyetlerine Göre Kongreler : Ulusal Kongreler Büyük bir ço ğ unlu ğ u kongrenin yapıldı ğ ı ülkenin vatanda ş ıdır.Kısa sürelidir(1-3 gün).Delegelerin masrafları genelde sponsor kurulu ş lar tarafından kar ş ılanır.Geziler vs.ekstradır. 9

10 Uluslar arası Kongreler, En az üç ulusa ait millet katılır.Süresi daha uzundur(4-5 gün).Günü birlik geziler düzenlenir. Bu gezi ve organizasyonlar uluslar arası kongreleri daha komplike bir hale getirir.Ama ekonomik kazanç ancak böle maksimize edilebilir. 10

11  Simultane çeviriler yapılır.Ula ş ım kolaylıkları vs dü ş ünülmelidir.Konaklama ve yeme içme en iyi düzeyde olmalıdır 11

12  3.2.1. Ş irket ve konferans Toplantıları Ortaklarına, çalı ş anlarına, satı ş elemanlarına, bayilerine, tüketicilerine yönelik toplantılar tertip edilebilir. √ 3.2.1.1. Bilgilendirme toplantıları Firma veya sektör çalı ş anlarının kendi alanlarındaki yeni geli ş melerden haberdar edilmelerine yöneliktir. 12

13 √ 3.2.1.2.Yönetim Kurulu Toplantıları Ş irket bütçesi, yönetim ve personel organizasyonu faaliyetleri ile sonuçlarının i ş letmenin gelecek dönemi ile ilgili önemli kararlar üzerinde katılanların görü ş lerinin alındı ğ ı toplantılardır. Küçük organizasyonlardır. 13

14 √ 3.2.1.3. Ulusal ve Bölgesel Ürün Toplantıları Büyük çapta üretim yapan firmaların ürettikleri mamul ve hizmetlerin tanıtımını yapabilmek amacıyla düzenlenen toplantılardır. Otomobil ve Bilgisayar sanayi en fazla görülen sektörlerdir. 14

15 √ 3.2.1.4. Satı ş Toplantıları Ş irket çalı ş anlarına yönelik toplantılardır. Amaç çalı ş anları motive etmektir. 15

16  3.2.2. Ulusal Dernek,Siyasi Parti ve Sendika Top. Ülkenin herhangi bir ş ehrinde düzenlenebilir. Tatil yöreleri daha sık kullanılır. Amaç aynı meslek grubuna mensup çalı ş anları bir araya toplayarak alanlarındaki geli ş melerden haberdar etmektir. 16

17  3.2.3. Uluslar arası Birlik Kongreleri Birlik üyesi ülkelerde sırayla yapılır. Ekonomik, Politik, Kültürel, Dinsel vb amaçlarla kurulmu ş uluslar arası sivil kurulu ş lardır. 17

18 18 Dernek sendika vs. %19,5 %79,5 Şirket Top. %44 %31 %25 Dernek T. Kongreler Şirket T. Kongreler %1 Toplantı Türlerine göre Sayı itibariyle Dağılım Toplantı Türlerine göre Harcama İtibariyle Dağılım


"2  1.Kongre Turizmine ilişkin Sınırlamalar 1.1.Kongre Turizminin Zaman Sınırları 1.2.Kongre Turizmin Sayısal Sınırları  2.Teknolojik Gelişmelerin Kongre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları