Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI KİTAP MİKTARI İLE KİTAP TÜRÜNÜN AKADEMİK BAŞARI ÜSTÜNE ETKİSİ NUTELLA ESRA SİVAS HABİBE NUR AMARATLICAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI KİTAP MİKTARI İLE KİTAP TÜRÜNÜN AKADEMİK BAŞARI ÜSTÜNE ETKİSİ NUTELLA ESRA SİVAS HABİBE NUR AMARATLICAN."— Sunum transkripti:

1 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI KİTAP MİKTARI İLE KİTAP TÜRÜNÜN AKADEMİK BAŞARI ÜSTÜNE ETKİSİ NUTELLA ESRA SİVAS HABİBE NUR AMARATLICAN

2 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI KİTAP MİKTARI İLE KİTAP TÜRÜNÜN AKADEMİK BAŞARI ÜSTÜNE ETKİSİ NEDİR? LİTeRaTÜR İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (ElifGÜNGÖR)DİYARBAKIR\SİLVAN ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININAKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (SuatÇETİN )MUŞ OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ (Özlem GÖKTAŞ)MALATYA

3 YÖNTEM Araştırma modeli: Evren örneklem:
Bu araştırmada Melikşah Üniversitesi öğrencilerinde kitap okuma miktarı ile kitap türünün akademik başarı üstüne etkisi’nin belirlenmesi amaçlandığından, araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Evren örneklem: Araştırmanın evreni, eğitim-öğretim yılında Kayseri ilinde bulunan Melikşah Üniversitesindeki tüm öğrencilerdir. Bunu araştırmak çok zor olacağından örneklem alma yolu benimsenmiştir. Evreni daha iyi temsil edeceğinden hareketle 13 farklı bölümde eğitim görmekte olan 60 öğrenci örneklem olarak alınmıştır . Sistematik tesadüfü örnekleme yoluyla 60 öğrenci belirlenmiştir.

4 ALT HİPOTEZLER: Kitap okumaya verilen değerin akademik başarı üstüne etkisi var mıdır? Kitap okumaya ayrılan günlük süre ile alttan ders kalması arasında ilişki var mıdır? Okunan kitap türlerinin akademik başarı üstünde etkisi var mıdır? Bu güne kadar okunan toplam kitap miktarının akademik başarı üstüne etkisi var mıdır?

5 Veri toplama süreci: Veriler daha objektif sonuçlar vermesi için mümkün olduğunca farklı bölümlerde okuyan öğrencilere uygulanmış, kız erkek oranın birbirine yakın olmasına dikkat edilmiştir. Ölçeği dolduracak kişiye kısa bir bilgi verilip ölçek doldururken başında beklenmeyip rahatça doğru cevaplar vermesi beklenmiştir.

6 Veri toplama aracı: Araştırmada veriler anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Anketin başında anketin neden uygulandığı açıklanmıştır. Çalışmada geliştirilen anketler bazı kişisel bilgilerin sorulduğu kişisel bilgi formu, okuma alışkanlığı ve akademik başarı ölçmek için çoktan seçmeli Form1 ve Kitap okumaya verilen değeri ölçmek üzere likert tipi Form2 olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

7

8

9

10

11

12

13 Veri toplama aracı evreleri:
Öğrencilerinin okudukları kitap miktarı ile kitap türünün akademik başarıya etkisini ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Öncelikle daha önce yapılan bu konudaki tezler incelenip, bu konuda yardım alabileceğimiz hocamızın da katkısıyla araştırmamızı en iyi sonuçlara ulaştıracak 58 belirleyici maddeye sahip bir test geliştirdik. Daha sonra hocamızın da katkısıyla bu testi ,11 maddesi çoktan seçmeli, diğer 17 madde ise tutumu daha iyi ölçeceğinden likert tipi olmak üzere toplamda 28 maddeye indirilmiştir. öğrencilerin okudukları kitap miktarı ile kitap türünün akademik başarıya etkisini ölçmeye yönelik ölçek geliştirilmiştir.Daha sonra bu geliştirilen ölçek pilot çalışma yapılarak 20 kişiye uygulanıp sonuçları SPSS’de değerlendirilmiştir.

14 Pilot çalışma ve sonuçlarının aracınızın son haline etkisi:
20 kişiye pilot çalışma uyguladık. SPSS de verileri girip soruların güvenilirliğini ölçmek için analize->scale-> Reliability Statistics yaparak ölçeğimizin güvenilirliğinin %70 üstü olduğunu görünce ölçeğimizi uygulamaya devam ettik. Ön uygulama sonucunda testin güvenirlik katsayısı 0,853 olarak bulunmuştur. Çıkan güvenilirlik sonucu yeterli olduğundan ölçeğimizdeki sorularda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,853 31

15 Geçerlilik güvenilirlik sonuçları:
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,835 31 Spps 17.0 da scalede yaptığımız güvenilirlik sonuçlarına göre ,835 olduğundan ölçeğimiz güvenilirdir.

16 Veri analizi: Birebir uygulanan anketler excel programına girildi. Daha sonra veriler SPSS de açılarak values’den tanımlamalar yapıldı. Verilen cevaplar bilgisayarda değerlendirilmek üzere tek tek kodlanarak sayısal verilere dönüştürülmüştür. İlk önce Analize->Scale->Reliability Statistics yaparak ölçeğimizin güvenilirliğinin ,835 olduğunu gördük. Cronbach's Alph N of Items ,835 31

17 VERİ ANALİZİ: Daha sonra likert tipi maddeleri toplamak için Transform->Compute Variable ‘dan 17 maddeyi toplayarak, oluşturulan yeni bölümde toplam puanları gösterdik. Bu bölüm“kitap okumaya verilen değer”‘i ölçüyor. Kitap okumaya verilen değerin akademik başarı üstüne etkisi olup olmadığına bakmak için, bu yeni değer ile Ganoyu Analyze->Compare means->One Way Anova yaparak kitap okumaya verilen değer ile Gano arasındaki ilişkiyi inceledik.

18 VERİ ANALİZİ: 0,05den büyük olduğundan dolayı kitap okumaya verilen değer ile gano arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.Çünkü kitap okumaya verilen değer kitap okunmasını mecburi tutmamaktadır.

19 Veri analizi: Sonra Kitap okumaya ayrılan günlük süre ile alttan ders kalması arasında ilişki olup olmadığına bakmak için kitap okumaya ayrılan günlük süre ile alttan ders sayısını Analyze->Compare means-> One-Way Anova yaparak arasındaki ilişkiyi inceledik.0,05den büyük olduğundan dolayı kitap okumaya ayrılan günlük süre ile alttan ders kalması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

20 Veri analizi: Okunan kitap türlerinin akademik başarı üstünde anlamlı bir etkisi olup olmadığına bakmak için okunan kitap türleri ile Ganoyu Analyze- >Compare means->One Way Anova yaparak okunan kitap türleri ile Gano arasındaki ilişkiyi inceledik.0,05den büyük olduğundan dolayı kitap türü ile gano arasında anlamlı bir farklılık olmadığı araştırma sonuçlarımızda çıkmıştır.

21 Veri analizi:

22 Veri analizi: Bu güne kadar okunan toplam kitap miktarının akademik başarı üstüne etkisi olup olmadığına bakmak için okunan toplam kitap miktarı ile Ganoyu Analyze->Compare means->One Way Anova yaparak, okunan toplam kitap miktarı ile Gano arasındaki ilişkiyi inceledik.0,05den büyük olduğundan dolayı kitap türü ile gano arasında anlamlı bir farklılık olmadığı araştırma sonuçlarımızda çıkmıştır.

23 Sonuçlar/Bulgular ve Değerlendirme:
Kitap okumaya verilen değeri ile akademik başarı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Kitap okumaya ayrılan günlük süre ile alttan ders kalması arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Okunan kitap türleri ile akademik başarı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu güne kadar okunan toplam kitap miktarının akademik başarı üstüne anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre kitap okumanın akademik başarı üstüne anlamlı bir etkisi bulunmamıştır.

24 Sonuçlar/Bulgular ve Değerlendirme:
Örneklem grubunda ki 60 kişinin 35’i roman –hikaye okurken , 7 kişi bilim kitaplarını tercih ediyormuş, 6 kişi deneme-makale güncel kitaplar okurken, 5 kişi şiir kitabı okuyormuş, 4 kişi biyografi-anı okurken, sadece 3 kişi tarih kitabı okuyormuş. Bu sonuçlara göre en çok tercih edilen tür de roman-hikaye iken en az da tarih kitapları tercih edilmiştir.

25 Sonuçlar/Bulgular ve Değerlendirme:
Örneklem grubundaki 60 kişinin bu güne kadar okudugu kitap miktarı şöyledir: 10 kişi 1ile10 adet arasında kitap okumuş, 13 kişi 11ile 50 adet arasında kitap okumuş, 18 kişi 51 ile 100adet arasında kitap okumuş, 11 kişi 100ile250 adet arasında kitap okumuş, 8 kişi den fazla kitap okumuştur.

26 Öneriler: Örneklemimiz dar olduğu için kesin sonuçlara ulaşamamış olabiliriz. Çünkü biz okunan kitap sayısının ,okuduğunu anlamayı etkileyeceğinden akademik başarıyı da arttıracağı yönde pozitif bir hipoteze sahipken sonuçlar bizim beklentilerimizden ters yönde çıkmıştır. Bununda çalışma örneklemimizin darlığından kaynaklanabileceğini düşünüyoruz. Sizler buna benzer bir çalışma yaparsanız daha geniş örneklem kullanmalısınız.

27 Öneriler: Biz kitap okumayla genel ortalamaya baktık, sizler bunu dönemlik gano ile bakabilirsiz. Bizim ölçeğimizde gano olduğundan en az 1 dönem bölümde eğitim almış öğrenciler tarafından yanıtlanmak zorundadır. Öğrencilere kaçıncı sınıf olduğunu sormadan uyguladığımız anketler eksik kaldığından bu anketler kullanılmayıp, yeniden en azından karşılaştırma yapabilecek kadar 1 dönemlik bile olsa ganoya sahip kişilere tekrar uygulanmıştır. Böyle bir çalışma yapacaklar anketi uygulamadan önce uygulanacak kişiye kaçıncı sınıf olduğunu sormalı uygun şartları taşıyorsa anketini uygulamalıdır.


"MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI KİTAP MİKTARI İLE KİTAP TÜRÜNÜN AKADEMİK BAŞARI ÜSTÜNE ETKİSİ NUTELLA ESRA SİVAS HABİBE NUR AMARATLICAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları