Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE BDÖ YAZILIMI KULLANMA VE UYGULAMA SONUÇLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Okut. Halit KARALAR (Muğla Üniv.Enf.Bölümü) Dr. Yaşar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE BDÖ YAZILIMI KULLANMA VE UYGULAMA SONUÇLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Okut. Halit KARALAR (Muğla Üniv.Enf.Bölümü) Dr. Yaşar."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE BDÖ YAZILIMI KULLANMA VE UYGULAMA SONUÇLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Okut. Halit KARALAR (Muğla Üniv.Enf.Bölümü) Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.Enf.Bölümü)

2 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 2 TEKNOLOJİ  Bilgi Teknolojileri  Öğretim Teknolojileri  Eğitim Teknolojileri

3 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 3 Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) Öğretimde bilgisayarın kullanımını kapsamaktadır. Bu kullanım türleri,  Alıştırma-uygulama,  Özel ders,  Simülasyon faaliyetlerini kapsar.

4 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 4 Bu Çalışmada;  Öncelikle özel ders ve simülasyon yazılımlarının bir arada kullanımı ile bir bilgisayar destekli öğretim yazılımı geliştirilmiş, bu yazılım aracılığı ile elektronik tablolama programında formül yazımı ünitesinin uygulaması yapılmıştır.

5 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 5 Bu Çalışmada; akademik başarıyaöğrenme düzeylerinekalıcılığa  Sonrada bu yazılımdaki sunum ile geleneksel öğretim merkezli sunum birbiri ile karşılaştırılarak, bunların akademik başarıya, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.

6 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 6 YAZILIMIN KURULUMU Uygulamaya başlamadan önce, bilgisayar laboratuarında bulunan bilgisayarlara ses kartı ve kulaklık takılarak, laboratuar tamamen bir multimedya laboratuara dönüştürülmüş, Macromedia Flash MX-2004, Camtasia Studio 2 ve Macromedia Director MX-2004 programları ile hazırlanan öğretim programı CD’si ve videoları izlemek için Tscc.exe dosyası bilgisayarların sabit disklerine kaydedilmiştir.

7 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 7 YAZILIMIN ÖZELLİKLERİ Formül ile ilgili konular, 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar 1. Temel Kavramlar 2. Tablo Oluşturma 3. Formül Yazımı ana başlıklarıdır.

8 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 8 YAZILIMIN ÖZELLİKLERİ Geliştirilen ders yazılımı, modüller halinde hazırlanırken, Kalmey ve Niccolai (1981) tarafından geliştirilen model dikkate alınmıştır. Bu modele göre, öğrenci modüle giriş yaptığı zaman, ön teste tabi tutulur. Ön test sonuçları dikkate alınarak program tarafından bir ders içeriği oluşturulur, bu ders içeriğine göre ilk derse ait içerik sunulur, sunulan içerik alıştırma ve uygulama faaliyetleri ile desteklenir. Ders içeriği bitiminde son test yapılır, son test sonucuna göre istenilen başarı sağlanamamışsa, öğrenciye içerik tekrar sunulur, başarı sağlanmışsa, bir sonraki derse geçiş yapılır. Bu işlem tüm dersler bitirilinceye kadar tekrar edilir.

9 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 9 UYGULAMA – TEST GELİŞTİRME Bu araştırmada, veri toplama amacıyla, “Microsoft Excel’de Formül Yazımı” ünitesine ilişkin erişileri belirlemek için bir “Başarı Testi” geliştirilmiştir. Bu test, denel işlemden önce, grupların “Microsoft Excel’de Formül Yazımı” ünitesindeki ön öğrenmeler bakımından denkliklerini sağlamak için (ön test); daha sonraki aşamalarda ise grupların denel işlem sonrası başarı düzeylerini (son test) ve hatırlama düzeylerini (hatırlama testi) ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.

10 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 10 UYGULAMA – EVREN VE ÖRNEKLEM Araştırma deneysel bir çalışma olması nedeniyle, örneklemin, evreni temsiliyet ilkesi dikkate alınmamıştır, bu nedenle evren tayinine gidilmemiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencileri, Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu’nda, 1. sınıfa devam eden, 3 programın öğrencileri arasından eşit şans ilkesine dayanan tesadüfi örnekleme yöntemiyle 104 öğrencinin seçilmesiyle oluşturulmuştur.

11 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 11 VERİLERİN ANALİZİ Bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin erişi ve hatırlama puanlarının analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmış, puanlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı da “t” testi ile test edilmiştir.

12 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 12 VERİLERİN ANALİZİ Araştırma verileri analiz edilirken, öğrenme ölçüsü olarak ön test ve son test puanları arasındaki fark (erişi) değerleri dikkate alınmıştır. Hatırlama ölçüsü olarak da, ünite sonunda uygulanan son test puanları ile son testin uygulanmasından sonraki 14. gün uygulanan hatırlama testi puanları arasındaki fark değerleri incelenmiştir.

13 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 13 DEĞERLENDİRME-1 Deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçlarının karşılaştırılması sonucu deneklerin bilişsel giriş davranışları bakımından düzeylerinin aynı olduğunu görülmüştür.

14 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 14 DEĞERLENDİRME-2 Her iki gruptaki öğrencilerin son testten aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını bulmak amacıyla “t” testi uygulanmış, Buna göre ortalamalarda deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır.

15 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 15 DEĞERLENDİRME-3 Deney ve kontrol gruplarına uygulanan hatırlama testi başarı puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı “t” testi uygulanarak bulunmuştur. “t” testi sonucunda, deney grubu lehinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

16 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 16 SONUÇ  Microsoft Excel programında “Formül Yazımı” ünitesinin öğretiminde, bilgisayar destekli öğretim yönteminin, geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili bir öğretim yöntemi olduğu,  Bilgisayar Destekli Öğretim yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrenci erişilerinin ve kalıcılık düzeylerinin, geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrencilere oranla daha yüksek olduğu, bulunmuştur.

17 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 17 SON SÖZ Öğrencilerin bilgi düzeylerinin farklılık göstermesi nedeniyle TBTK dersi bu tür bir yazılım desteği ve içerikle sunulursa öğrencilerin daha başarılı olacağı söylenebilir.

18 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 18 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…. Dr. Yaşar SARI


"BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE BDÖ YAZILIMI KULLANMA VE UYGULAMA SONUÇLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Okut. Halit KARALAR (Muğla Üniv.Enf.Bölümü) Dr. Yaşar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları