Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engel Koşuları. ENGEL KO Ş ULARI E ş it aralıklarla yerle ş tirilmi ş engelleri a ş arak, ko ş maya dayanan hafif atletizm sınıfından pist ve alan sporudur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engel Koşuları. ENGEL KO Ş ULARI E ş it aralıklarla yerle ş tirilmi ş engelleri a ş arak, ko ş maya dayanan hafif atletizm sınıfından pist ve alan sporudur."— Sunum transkripti:

1 Engel Koşuları

2 ENGEL KO Ş ULARI E ş it aralıklarla yerle ş tirilmi ş engelleri a ş arak, ko ş maya dayanan hafif atletizm sınıfından pist ve alan sporudur. Engelli ko ş u 19. yy’da İ ngiltere’de ortaya çıkmı ş tır. Engelli ko ş ularda ba ş arı tekni ğ e dayanır. Engel tekni ğ ini ö ğ renebilmek uzun bir çalı ş ma, sabır ve dikkat ister. Bu da engelli ko ş ularda az atlet yeti ş mesine neden olmaktadır.

3 1935'te a ğ ır ve ters çevrilmi ş T biçimindeki engel yerine, L biçimindeki engellerin kullanılmaya ba ş laması, engelli ko ş uların en önemli geli ş mesi sayılır. Engelli ko ş ularda ba ş arı tekni ğ e dayanır. Engel tekni ğ ini ö ğ renebilmek uzun bir çalı ş ma, sabır ve dikkat ister. Bu da engelli ko ş ularda az atlet yeti ş mesine neden olmaktadır.

4 Engellerin kavisli ve L biçiminde olup, L'nin alt kenarı ko ş ucuya do ğ ru bakar. Bu tür engeller devrildikten sonra atletin aya ğ ına takılmaz. Engeller üst kenarından merkezine 3.5-4 kg.lık bir güç uygulandı ğ ında devrilecek biçimde yapılmı ş tır.

5

6 Engel Tekni ğ i Günümüzde engelli ko ş u atletleri, iki engel arasında hız ko ş usu tekni ğ inden yararlanırlar. Atlet, engellerin tam üzerinden geçmelidirler. Engeli a ş arken çift kolla ileri do ğ ru hamle yaparken iyice öne do ğ ru e ğ ilir, ardından da bacaklarını, hızını kesmeden yarı ş maya devam etmesini sa ğ layacak bir biçimde öne uzatır.

7

8

9 Engel ko ş usu sırasında atlet, aya ğ ını veya baca ğ ını engelin yanından geçirirse, kendi kulvarından olmayan bir engeli atlarsa, el veya aya ğ ıyla kasıtlı olarak bir engeli devirirse diskalifiye olur. Ancak kasıtlı olmamak kaydıyla engel devirmenin cezası yoktur.

10 TEKN İ K AÇIDAN KISA MESAFE ENGELL İ KO Ş ULARDA BA Ş ARI: 1.Alçak çıkı ş ın uygulanı ş ş ekline 2.1.engele kadar olan mesafe içindeki süratlenmeye 3.Tekrarlanan engel geçi ş lerinin kalitesine (her engel geçmede-engel adımı kaybedilen çok az bir zaman kaybı ile,engeller arası ko ş uya en yüksek süratle geçi ş 4.Engeller arası ko ş unun ş ekline 5.Bitiri ş ko ş usunun ş ekline ba ğ lıdır.

11 ENGEL PER İ YODLAMASI Sürat, 100-110m. engel ko ş ularında ba ş arı için gerekli olan bir numaralı niteliktir. Esneklik ve kuvvet de hız kadar önemlidir, Ancak uluslar arası engel yarı ş larında derecelerin günümüzdeki yerinde olmasının nedeni de hızdır. İ kinci sırada ise “Engel ritmi” gelir. Engel ritmi çalı ş maları çe ş itli formlarda yapılabilir.

12 Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF)'nun kararına göre engelli yarış mesafeleri dörde ayrılır. Buna göre: 1-100m.EngelliBayanlar 2-110m.EngelliErkekler 3-400m. Engelli Erkekler-Bayanlar 4-3000m. Engelli Erkekler-Bayanlar

13 100 m Engelli Bayanlar 1966 yılında IAAF tarafından kabul edilen, her biri 84 cm yüksekli ğ inde on engelin yer aldı ğ ı tamamen teknik bir ko ş udur. İ lk engele kadar olan mesafe 13 m, engeller arası 8.5 m.dir.Son engel ile biti ş çizgisi arası 10.5 m.dir.

14 Her yarı ş macının ayrı bir kulvarda ko ş tu ğ u bu yarı ş, 1972 Olimpiyat Oyunları'nda 80 m yarı ş ının yerini almı ş tır. Her yarı ş macının ayrı bir kulvarda ko ş tu ğ u bu yarı ş, 1972 Olimpiyat Oyunları'nda 80 m yarı ş ının yerini almı ş tır. Bayanların engel a ğ ırlı ğ ı 8kg.dır. Bayanların engel a ğ ırlı ğ ı 8kg.dır. 100M Engelli Türkiye rekoru 12.76lık derecesi ile 1986 do ğ umlu olan Nevin YANIT’a aittir. Dünya rekorunu ise12.21lik derecesi ile Yordanka Donkova kırmı ş tır. Dünya rekorunu ise12.21lik derecesi ile Yordanka Donkova kırmı ş tır.

15

16

17 110 m Engelli Erkekler Olimpiyat yarı ş malarına dahil olan erkekler arası bir ko ş u olup, engellerin üzerinden düzgün bir hızla ve ahenkle geçmeyi gerektirir. 110 m engellide günümüzün en büyük ismi Birle ş ik Amerikalı Greg Foster'dır. 1983-1987'den sonra 1991'deki Tokyo Dünya Ş ampiyonası'nda elde etti ğ i 13.06'lık rekorla en büyük oldu ğ unu kanıtladı. Olimpiyat yarı ş malarına dahil olan erkekler arası bir ko ş u olup, engellerin üzerinden düzgün bir hızla ve ahenkle geçmeyi gerektirir. 110 m engellide günümüzün en büyük ismi Birle ş ik Amerikalı Greg Foster'dır. 1983-1987'den sonra 1991'deki Tokyo Dünya Ş ampiyonası'nda elde etti ğ i 13.06'lık rekorla en büyük oldu ğ unu kanıtladı. 110 m engelli Türkiye Rekoru 14.03’lük derecesiye Ça ğ lar Kahramano ğ lu 21 Mayıs 2011 İ zmir

18

19 Bu yarı ş malarda her biri 106.7 cm yüksekli ğ inde on engel vardır. İ lk engele kadar olan mesafe 13.72 m'dir. Engeller arası mesafe 9.14 m'dir. Son engelle biti ş arası 14.2 m'dir. İ lk engele 7-8 adımla gelinir. Engel aralarının ini ş - çıkı ş hariç, üç adımda geçilmesi yarı ş macı için avantajlı bir durumdur.

20 ENGEL ÖLÇÜLER İ 100 METRE ENGELL İ BAYANLAR 110 METRE ENGELL İ ERKEKLER ENGEL YÜKSEKL İĞİ 84.0cm.106.7cm. İ LK ENGELE KADAR OLAN MESAFE 13.0 cm.13.72cm. ENGELLER ARASI MESAFE 8.50cm9.14cm. SON ENGEL VE B İ T İŞ MESAFES İ 10.50cm.14.2cm.

21 400 m engelli 10 adet engel vardır. İ lk engele kadar 45m. vardır. Engeller arası 35 metredir. Son engelden sonra 40 metre ko ş ulur. 400m Bayanlarda Yükseklik:74.2, Erkeklerde Yükseklik:91.4 Dünya çapındaki atletlerden bazıları iki engel arası 12 adımda kat edebilirler.

22

23

24 3000 METRE ENGELL İ 7 adet sulu 28 adet kuru engel vardır. İ lk engele kadar 220 metre, engeller arası mesafe 78 metre son engelden sonra 70 metre bulunur.

25 Her turda 5 engel bulunur. Bunlardan dördü kuru, biri suludur. Su hende ğ inin geni ş li ğ i ve uzunlu ğ u 3.66 m., engele en yakın su derinli ğ i ise 70/75 cm.'dir. Yarı ş macılar su engelini a ş arken engelin üstüne basabilir. Su hende ğ inin önündeki engel, kımıldamayacak biçimde hende ğ e yerle ş tirilmelidir. Bir hendek ko ş ucusu; engelin yanından geçerse, su engelinin üzerinden veya içinden geçmezse, aya ğ ını veya baca ğ ını engelin yanından geçirirse diskalifiye olur.

26 Olimpik hendekli ko ş usu 3000 metre ko ş ulan bir yarı ş madır. Hendek yarı ş ının parkurunda 28'i kuru, 7'si sulu 35 engel bulunur. Yarı ş macılar engellerin üzerine basıp geçebilirler ya da atlayabilirler. Engellerin arası ortalama 78 m. olup, yüksekli ğ i 91.1-91.7 cm.,geni ş li ğ i 3.66 m., a ğ ırlıkları ise 80-100 kg.'dır. Çarpıldıklarında yıkılmayacak biçimde olup, en içteki üç kulvara yerle ş tirilmi ş lerdir. Her iki uçlarında 120-140 cm. arası tabanlar vardır. Ba ş langıç noktasından itibaren 270m.'ye kadar hendek yoktur.

27

28

29 3000M Engelli Erkekler 7:53:63 Saif Saaeed Shaheen (KATAR) BRÜKSEL BELÇ İ KA 3 Eylül 20043 Eylül 2004 3000M Engelli Bayanlar 8:58.81 Gulnara Samitova- Galkina (RUSYA) KATAR 3 Eylül 20043 Eylül 2004

30 3000m Engelli 8:17.85 Tarık Langat AKDA Ğ 1988Londra 3000m Engel 9:13.53 Gülcan MINGIR 1989Sofya

31 KAYNAKÇA www.atletizmdunyasi.com www.turkiyeatletizmvakfi.com www.ntv.com.tr


"Engel Koşuları. ENGEL KO Ş ULARI E ş it aralıklarla yerle ş tirilmi ş engelleri a ş arak, ko ş maya dayanan hafif atletizm sınıfından pist ve alan sporudur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları