Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EŞİTLİK VE DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ. Günlük Hayatta Eşitlik Örnekleri Çocukların parklarda oyun oynadıkları tahteravalli e ş itlik sa ğ lamaya örnektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EŞİTLİK VE DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ. Günlük Hayatta Eşitlik Örnekleri Çocukların parklarda oyun oynadıkları tahteravalli e ş itlik sa ğ lamaya örnektir."— Sunum transkripti:

1 EŞİTLİK VE DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

2 Günlük Hayatta Eşitlik Örnekleri Çocukların parklarda oyun oynadıkları tahteravalli e ş itlik sa ğ lamaya örnektir.

3 İ p üzerindeki cambaz elindeki çubukla dengesini sa ğ lar.

4 Ve e ş itli ğ in en güzel örne ğ i matematik problemlerinde de sıkça kullandı ğ ımız terazi.

5 DENKLEM NEDİR? Bir e ş itlikte de ğ i ş ken varsa bu e ş itli ğ e denklem denir. Bir denklemdeki de ğ i ş kene bilinmeyen adı verilir. Denklemi do ğ ru yapan de ğ i ş kenin de ğ erine o denklemin çözümü denir. Bu do ğ ru de ğ eri bulma i ş lemine de denklemi çözme denir.

6 E ş itlik i ş areti”=“ ile gösterilir.

7 Terazideki denge durumu, e ş itli ğ in bir modelidir.

8 Örnek-1 Yandaki terazide “?” ile gösterilen yere hangi sayı gelmelidir? CEVAP:

9 Denklemleri çözerken aynı sayının zıt i ş aretlisi yan yana gelirse birbirini götürür,yani sıfır olur. (-3+3=0) Örnek: x+4=7 denkleminin çözümünü bulunuz. x+4=7 e ş itli ğ in her iki tarafından 4 çıkartırız. x+4-4=7-4 i ş lemleri yaparsak x=3 olur.

10 Örnek-2 Ş ekildeki terazi dengededir. : a birim kütle, :1 birim kütle kabul ederek terazinin denge durumunu gösteren matematiksel ifadeyi yazalım. ÇÖZÜM

11 Örnek-3 İ çinde 15 bilye olan kavanoza bir miktar bilye daha koyuyoruz. Daha sonra tüm bilyeleri saydı ğ ınızda 35 tane oldu ğ unu görüyorsunuz. Bu durumu gösteren denklemi yazalım. CEVAP

12 Örnek-4 Bir sayının 5 katının 2 eksi ğ i 43 ise bu ifadeyi gösteren denklemi yazalım. CEVAP

13 Örnek-5 A ğ rı Da ğ ı’nın yüksekli ğ i Küçük A ğ rı Da ğ ı’nın yüksekli ğ i 5137 m oldu ğ una göre bu durumu ifade eden denklemi kuralım ve küçük A ğ rı Da ğ ı’nın yüksekli ğ ini bulalım. ÇÖZÜM

14 Örnek-6 Ya ş çay yapra ğ ı i ş lendikten sonra 1/6’i kadar çay elde edilir. Buna göre 125 ton çay elde etmek için kaç ton ya ş çay yapra ğ ının i ş lenmesi gerekti ğ ini bulalım. ÇÖZÜM

15 Örnek-7 Aliye, boyu 250 cm olan dikdörtgen ş eklinde bir kilim dokudu. Aliye’nin dokudu ğ u kilimin boyunun uzunlu ğ u, eninin uzunlu ğ unun 2 katından 10 cm kısadır. Bu kilimin eninin uzunlu ğ unun kaç cm oldu ğ unu bulalım. ÇÖZÜM İ LER İ

16 Örnek-1 cevap 2+6=8 oldu ğ undan terazinin dengede kalması için “?” ile gösterilen yere 8 gelmelidir. GER İ

17 Örnek-2 anlatımı Terazi dengede oldu ğ undan bu durumu gösteren matematiksel ifade; 1+1+1+a=1+1+1+1+1 4+a=6 GER İ

18 Örnek-3 cevap Kavanoza ekledi ğ iniz bilye sayısı “a” tane olsun. Buna göre denklemi; 15+a=35 biçiminde yazılır. GER İ

19 Örnek-4 cevap Sayıyı k olarak ele alalım. Sayının 5 katı: 5k Sayının 5 katının 2 eksi ğ i: 5k-2 Sayının 5 katının 2 eksi ğ i 43’e e ş it: 5k-2=43 ş eklinde yazarız. GER İ

20 Örnek-5 cevap Küçük A ğ rı Da ğ ı’nın yüksekli ğ ine “a” diyelim. A ğ rı Da ğ ı’nın yüksekli ğ i “a+1239” olur. A ğ rı Da ğ ı’nın yüksekli ğ i 5137 m oldu ğ undan; a+1239=5137 denklemi yazılır. a+1239=5137 a+1239-1239=5137-1239 a=3898 Küçük A ğ rı Da ğ ı’nın yüksekli ğ i 3898 m olarak bulunur. GER İ

21 Örnek-6 cevap Ya ş çay yapra ğ ı miktarına “y” diyelim. Ya ş çay yapra ğ ı i ş lenerek “y/6” ton çay elde edilir. Çay miktarı 125 ton oldu ğ undan y/6=125 denklemi yazılır. (y/6)x6=125x6 (e ş itli ğ in her iki tarafı 6 ile çarpılır.) y=750 Ya ş çay yapra ğ ı miktarı 750 ton olarak bulunur. GER İ

22 Örnek-7 cevap Kilimin eninin uzunlu ğ una “e” diyelim.Kilimin boyunun uzunlu ğ u eninin uzunlu ğ unun 2 katından 10 cm kısa ise kilimin boyunun uzunlu ğ u “2e-10” olur. Kilimin boyunun uzunlu ğ u 250 cm oldu ğ undan 2e-10=250 denklemini yazılır. 2e-10=250 2e-10+10=250+10 2e=260 e=130 GER İ

23 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ Z

24 KAZANIMLAR 1) E ş itli ğ in korunumunu modelle gösterir ve açıklar. 2) Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar. 3) Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

25 KAYNAKÇA İ LKÖ Ğ RET İ M 6.SINIF MATEMAT İ K DERS K İ TABI www.birgaripmatematikci.com www.videoanlatim.net

26 HAZIRLAYAN 110403028 İ lkö ğ retim Matematik Ö ğ retmenli ğ i 2-B(gündüz) Merve GÜLTEK İ N


"EŞİTLİK VE DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ. Günlük Hayatta Eşitlik Örnekleri Çocukların parklarda oyun oynadıkları tahteravalli e ş itlik sa ğ lamaya örnektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları