Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU; 1.GENEL OLARAK İLETİŞİM 2.İLETİŞİMİN UNSURLARI VE SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU; 1.GENEL OLARAK İLETİŞİM 2.İLETİŞİMİN UNSURLARI VE SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 KONU; 1.GENEL OLARAK İLETİŞİM 2.İLETİŞİMİN UNSURLARI VE SÜRECİ
3.)İLTİŞİMİN İŞLEYİŞİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 4.İLETİŞİM TÜRLERİ 5.İLETİŞİMİN YAPICI VE BOZUCU ENGELLERİ 6.İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA VE ETKİN İLETİŞİM 7.İLETİŞİM ŞEKİLLERİ HAZ: CEMAL EROĞLU

2 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK İLETİŞİM 1.)İLETİŞİM KAVRAMI VE ANLAMI
A.)İLETİŞİMİN TANIMI VE KAPSAMI B.)İLETİŞİMİN AMACI VE ÖNEMİ C.)İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ D.)İLETİŞİMİN UNSURLARI E.)İLETİŞİMİN FONKSİYONLARI

3 1.)İLETİŞİMİN KAVRAMI VE ANLAMI
İletişim İngilizce communication sözcüğünün Latince kökeni(comminical) paylaşmak anlamına gelir. İletişim iş ve sosyal ilişkilerde başarıya kaynaklık eder.Fikir ve deneyimlerimizi paylaşmak,ilgilendiğimiz alanları geliştirmek ve insanlara isteklerimizi açıklamak için iletişim beceri ve stratejilerini gereksinim duyarız.Duygu ve iç güdülerimizi açıklamak için dil ve vücut diline dayalı iletişim yöntemleri geliştirmemiz gerekir.Etkin bir iletişim kurulabilirse bireyler hayatlarını olduğu gibi yaşamak yerine,kendi dünyalarını şekillendirebilirler. İletişim,insanın kendinin sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için zorunludur.

4 İletişim,bilgi üretme,iletme ve algılama sürecidir
İletişim,bilgi üretme,iletme ve algılama sürecidir.İletişim kurmakta asıl amaç,anlaşabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktır. Bilgi paylaşma faaliyeti olan iletişim,kişilerin kendini ifade edebilme ve kendilerini dinletme gereksinimleri sonucunda ortaya çıkar. Bu tanımlar doğrultusunda iletişim hakkında şunları söyleyebiliriz; -İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistem, -Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç ve bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, -Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim, -Sosyal uyum için gerekli bir sanattır.

5 İnsan ilişkilerinin vazgeçilmez bir unsuru olan iletişim,örgütsel ve toplumsal faaliyetlerin sürdürülmesi için de zorunludur.Örgütsel iletişim,örgütsel yapının karmaşıklığı nedeniyle,kişiler arası iletişimden daha karmaşıktır.Yöneticiler aldıkları geribildirim ve bilgi ışığında örgütsel faaliyetler için gerekli kararları alırlar. Örgütsel unsurlar arsındaki yüksek dayanışma ve koordinasyon,personel arasındaki uyum ve iyi ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi,iletişime bağlıdır. İletişim sayesinde kurulacak örgütsel uyum,etkinlik ve etkileşim,hem örgütsel etkinliği artırır hem de üretim veya hizmet unsurları arasında güçlü bir bağ oluşturur. İletişim, insanların kendilerini ifade edebilme kendilerini dinletme ve kabul ettirme ihtiyaçlarından kaynaklanır.

6 A.)İLETİŞİMİN TANIMI VE KAPSAMI
Bireyler arası ilişkiler bağlamında iletişim kısaca’’bilgi üretme,aktarma ve anlamlandırma sürecidir.’’ Genel anlamda iletişim;’’iki sistem arasındaki bilgi alışverişidir.’’Bununla birlikte sosyal bilimlerde diğer tüm kavramların tanımında olduğu gibi,iletişim kavramının da herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak neredeyse imkansızdır. Yine de bazı tanımları verecek olursak; -İletişim;bilgi,fikir,duygu ve düşünceleri kapsayan anlamların,semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreçtir. -İletişim,kaynakla hedef arasındaki mesaj alışverişidir. -İnsanların duygu,düşünce,inanç,tutum ve davranışlarını sözlü,yazılı ve sözsüz olarak hedefe iletilmesidir.

7 İLETİŞİMİN AŞAMALARI Mesajın hazırlık aşaması Mesajın koordinasyonu
Mesajın formülasyonu (Kodlanması) Mesajın aktarılması Mesajı kabul etme ve kodunu çözme Geri bildirimde bulunma

8 İletişim, insanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için zorunludur. İletişim anlam üretme,iletme ve algılama sürecidir.İletişimin asıl amacı,anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktır. İnsan kendisiyle iletişim kurduğu zaman duygu ve düşüncelerini değerlendirir,etkileşim içine girer;kendisine mesaj gönderir,onları yorumlar,geribildirimde bulunur;inanç,tutum ve davranışlarda değişikliğe gider.

9 B.)İLETİŞİMİN AMACI VE ÖNEMİ
Bireysel,örgütsel ve toplumsal yaşam biçimlerinde iletişim bir ihtiyaçtır.Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbir iş yoktur;çünkü iletişim,insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür.Köprünün bir ayağında kaynak,diğer ayağında alıcı(hedef) bulunur.İletişim bu iki ayak arasındaki mesaj alışverişidir. İLETİŞİM KAYNAK ALICI

10 İletişim kaynaktan,alıcı veya alıcılara mesajın iletilmesi olarak düşünmek doğru değildir;çünkü mesajı gönderen kişinin genellikle bir amacı vardır.Kaynak gönderilen mesaj doğrultusunda hedefin bir davranışta bulunmasını bekler.Hedefin göstereceği davranış ise,mesajın alma biçimine ve mesajın alınma derecesine bağlıdır.Mesajı gönderenin(kaynak)istediği davranışın,alıcı tarafından gösterilmesi halinde etkin iletişim gerçekleşir. Örgütsel ve grup iletişimden,birlikte çalışan insanların davranışlarını kontrol etmek ve belli amaç doğrultusunda yönlendirmenin vazgeçilmez aracı,iletişimdir.Bu yönüyle iletişim sadece bir ileti alışverişi değil insanın toplumsallaşma sürecinde ortak bir etkinlik aracıdır.

11 İletişim her şeyden önce,insanın kendini bir insan olarak gerçekleştirmesi ve sosyal süreçlere girmesi bakımından önemlidir.İletişim sayesinde insanlar düşüncelerini açığa vurma,onları paylaşma ve değerlendirme olanağı bulur.Başkalarını etkileme ve onlardan etkilenme,yararlanma,yararlı olma ve bir başarı gösterme iletişim sayesinde olur.İnsanlar arasında var olan ilişkilerin sürmesi ve yeni ilişkilerin kurulması iletişime bağlıdır.

12 Öğrenmek,öğretmek,anlamak,anlatmak,etkile, etkilenmek,paylaşmak ve sahip olmak için iletişim kurarız.Bunların dışında yeme,içme,barınma gibi temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarımızı da iletişim kurarak karşılarız.Kısaca insan ilişkilerinin temelinde iletişim vardır. Günümüzde iletişimin öneminin artmasının nedeni,iletişimin bugün bir güç kaynağı olan bilgi iletiminin temel aracı olmasıdır. Yaygın bir tanımlamayla içinde bulunduğumuz çağ, ‘’enformasyon çağı’’ olarak nitelendirilmektedir. Çağımıza adını veren bilginin bir değer olarak ortaya çıkması ve iletilmesi,iletişim sayesinde mümkün olabilmektedir.

13 C.) İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İletişim üzerine yapılan çalışmalar,iletişimin üç temel özelliğinin olduğunu göstermektedir. Bunlardan ilki,iletişim etkinliğini insanları gerektirmesidir. İletişim ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir.İkinci olarak iletişim, paylaşmayı gerekli kılar;yani iletişimde gönderici ve alıcı,mesajın ortak bir anlamı üzerinde anlaşmalıdırlar.Son olarak,iletişim semboliktir.Semboller;jestler,mimikler,sesler, harfler,rakamlar ve sözcüklerdir.Alıcı ve gönderici mesaja aynı anlamı verdikleri zaman,tam olarak iletişim ortaya çıkar. Sosyal etkileşim aracı olan iletişim,aynı zamanda insan ihtiyaçlarının doğurduğu,hatta insanın temel faaliyetlerinden biridir.İletişim olgusunun bazı temel özellikleri vardır.Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

14 a.)İletişim İnsan Davranışlarının Bir Ürünüdür;İletişim coğrafi,sosyal ve benzer çevresel değişkenlerin insan üzerinde bir etkisi olmadığı gibi,basit bir etkileşim aracı değildir.Tüm insan toplulukları varlıklarını iletişimle sürdürmüşler,birbirleriyle ilişkilerini iletişimle kurmuşlardır. b.)İletişim Dinamik Bir Olgudur;İletişimin ikinci özelliği dinamik bir süreç olmasıdır .Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişim değişir.Yeni gelişmeler,yeni deyimlerin,yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlar.Zamanla bazı kavramlar,yerini yenilerine bırakır.Bilgi işlem sitemindeki gelişmeler,yeni bir dili doğurur. İnsan -makine ilişkisi, iletişimde yeni kavramların gelişmesine yol açar. c.)İletişim Belirli Kalıplara Bağlıdır;İletişim kalıpları,genel kültürel yapıya bağlı olarak gruplarca oluşturulur ve kişilerin benimsemeleri ölçüsünde süreklilik kazanır.İletişimde kullanılan sözler, özel işaretler, bir bölgenin haritasına benzer.

15 D.)İLETİŞİMİN UNSURLARI
İletişim,kaynak ile hedef arasında kurulur.Kaynak ve hedef arasındaki iletişim,’’iletişim kanalı’’ile sağlanır.Mesaj kanaldan geçerek hedefe ulaşır;bunun için kanal ileti için uygun olmalıdır.Mesajı hedefe iletene gönderici,kaynak veya iletici denir. İLETİŞİM SÜRECİ KAYNAK VEYA GÖNDERİCİ MESAJ ALICI

16 Kaynak,herhangi bir insan,bir yayın spikeri,dergi için röportaj yapan biri veya hastasını tedavi eden bir doktor olabilir. Mesajın alıcısı (hedef) ise,bir dinleyici,bir izleyici veya bir oyuncudur.Mesaj,gönderici ve alıcı olmak üzere her iki taraf açısından anlam içeren işaret ve sembollerdir. İletişim bir süreç olması bir yönüyle gönderilen mesajın geri bildirim halinde kaynağa iletilmesi ve bunun bu şekilde devam etmesidir. KAYNAK MESAJ ALICI

17 KAYNAK VEYA GÖNDERİCİ: Bir insan,grup,örgüt veya bir topluluk,radyo,tv, vb olabilir.
KANAL: Havadaki ses dalgası,telefon,telgraf telleri ve bunların üzerindeki titreşimler,iletişimin kanallarıdır. ALICI VEYA HEDEF: Hedef,insan,örgüt veya toplum olabileceği gibi,insanın kendiside olabilir. İletişimin yukarıda sayılan temel unsurlarının yanında kodlama,kanal,yansıma ve gürültü gibi ikincil öğeleri de vardır. Bunlardan kodlama;mesajın gönderilmeden önce gönderici tarafından biçimlendirilmesidir.Kodlar;resim,jest,sempatik bir davranış,rapor veya mektup şeklinde olabilir.

18 Mesajın kaynaktan hedefe gönderilmesinde yararlanılan araç kanaldır
Mesajın kaynaktan hedefe gönderilmesinde yararlanılan araç kanaldır.Kanal,mesajı kaynaktan hedefe taşıyan araçtır.İletişim sürecinin tamamlanması için,kaynağın hedeften tepki alması gerekir.İletişimde bu tepki biçimine geribildirim denir.Bazı durumlarda mesajın kaynaktan hedefe iletilmesine veya hedeften kaynağa geri dönmesine engel olan çeşitli faktörler bulunur.Bunlara gürültü denir.Gürültü;mesajın kaynaktan gönderildiği algılanmasına engel olan psikolojik,fizyolojik ve nörofizyolojik engellerdir.

19 E.)İLETİŞİMİN FONKSİYONLARI
İletişim,kaynak ile hedef arasında mesaj aktarımıdır.Buna göre iletişim kurmanın dört temel fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar ; *Bilgi *Motivasyon *Kontrol *Heyecanlandırma Mintzberg’in yaptığı tanıma göre yöneticinin iletişimden yararlanarak yerine getirdiği üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar; *Kişiler arası rolü *Karar verme rolü *Bilgi sağlama rolü

20 İletişim insan yaşamının temelidir ve iletişim olmadan insan gündelik yaşamını sürdüremez. İletişim hem bireysel,hem de toplumsal bir ihtiyaçtır.İletişim insanlara bilgi ve duygu aktarımını sağlar. İletişim bilgilendirme,duygu ve düşünceleri iletme,eğitme ve öğretme,sorunları çözme ve kaygıları azaltma,bireysel ve toplumsal etkileşim kurma,eğlendirme,toplumsal statü kazandırma,bireyin kendine güvenmesini sağlama gibi işlevleri vardır. İletişim sayesinde bireysel ve toplumsal etkileşim sağlanır. İletişim sayesinde iki yönlü bir gelişme sağlanır.Kaynak bilgisini,duygu ve düşüncelerinin simgeleştirir,kodlar ve kendini ifade etme yeteneği kazanır.Alıcı ise kodlanmış mesajı çözümleyerek dinleme,anlama,okuma,izleme ve kendini geliştirme olanağı sağlar.

21 İLETİŞİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ
KAYNAK AÇISINDAN İLETİŞİM BİLGİLENDİRME ÖĞRETME EĞLENDİRME İKNA ETME GÜDÜLEMEK KÜLTÜR AKTARMA BECERİ KAZANDIRMA HEDEF AÇISINDAN İLETİŞİM ANLAMAK ÖĞRENMEK EĞLENMEK KARAR VERMEK İSTEKLENMEK KÜLTÜRLENME BECERİ KAZANMA

22 İletişimin herhangi bir sosyal sistem içindeki temel fonksiyonları aşağıdaki gibidir;
Enformasyon; Kişisel,çevresel,yerel,ulusal ve uluslararası koşulları anlamak,bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçları göstermek için gerekli olan haber,veri,bilgi,mesaj, fikir ve yorumların toplanması,depolanması,işlenmesi ve yayımlanması. Sosyalizasyon;Kişilerin içinde yaşadıkları toplumun etkin üyeleri olarak,faaliyet göstermelerini sağlayarak;toplumsal bağlılığı ve bilinci besleyecek genel bilgi birikimini oluşturmak ve böylelikle,toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına izin vermek. Motivasyon;Kişilerin,grupların veya toplumun yakın ve uzak hedeflerini oluşturmak,kişisel tercihlerin teşviki,kişisel ve toplumsal etkinlikleri geliştirmek,herkesçe kabul gören hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak.

23 Tartışma;Karşılıklı fikir birliği ve alış-verişini kolaylaştırmak ve kamuoyunu ilgilendiren konularda farklı görüşleri netleştirmek için gerekli ortamı oluşturmak,genel kabul gören tüm yerel,ulusal ve uluslararası konularda daha geniş bir kamuoyu ilgisi ve katılımı sağlamak iletişimle olabilir. Eğitim;Yaşamın tüm aşamalarında entelektüel gelişme,kişilik oluşumu,kişisel yetenek ve kapasitenin gelişimi için bilgi aktarmak gerekir. Kültürel gelişme; Geçmişin mirasını korumak amacıyla,kültürel ve sanatsal ürünlerin yayınlanması,bireyin ufkunun genişletilmesi,hayal gücünün,estetik gereksinimlerinin ve yaratıcılığının canlandırılması yoluyla,kültürel gelişim iletişimle mümkün olabilir. Eğlence;Kişisel veya toplu olarak eğlenmek amacıyla işaret,sembol,ses,görüntü aracılığıyla tiyatro dans,sanat,edebiyat,müzik,spor vb aktivitelerin yaygınlaştırılması ancak iletişimle olabilir.

24 Entegrasyon;Tüm insanların,grupların ve ulusların birbirlerini tanıma ve anlamalarını sağlamak,kendileri dışındakilerin yaşam koşullarını,görüşlerini ve isteklerini anlamak. Bilgi sağlama;Bilgi alışverişi,iletişimin en temel işlevidir.Bilgi,bireyin toplumsallaşması veya çevresi ile uyumlu ilişki kurması için gereklidir.Diğer yandan,örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için çalışanlar neyi,nasıl ve neden yapacakları hususunda bilgiye ihtiyaç duyarlar. İkna etme ve etkileme; İkna etme,bireyin karşısındaki kişi ve kişilerin davranış,düşünce ve tutumlarını istenen biçimde etkileme ve değiştirme sürecidir.Etkileme ise,kişilerin tutum ve davranışlarını onların istek ve amaçlarına ters düşmeyecek şekilde,daha uzun sürede değiştirme. Emredici ve öğretici iletişim; Örgütlerde yöneticiler,astlarıyla yalnızca bilgi vermek için değil neyi,nasıl yapacaklarını söylemek ve onlara yön vermek,davranışlarını yönlendirmek amacıyla da iletişim kurarlar.

25 Scott ve Mittchel,iletişimin sayılan fonksiyonları yanında,örgütlerdeki dört ana fonksiyonunun bulunduğunu belirtmektedir.Bunlar;kontrol,güdüleme,duyguların ifade edilmesi ve bilgi iletme. Kontrol;İletişim görev,yetki ve sorumlulukları açıklayarak,kontrole olanak verir. Güdüleme;İletişim,örgütsel amaçlara bağlılığı ve dolayısıyla güdülemeyi arttırır. Duyguların ifade edilmesi; İletişim duyguların ifade edilmesini ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Bilgi iletme; İletişim,karar vermede kullanılacak bilgiyi iletmede kullanılır.Etkili kararların alınabilmesi için alternatiflere ve gelecekteki kararların olası sonuçlarına ilişkin bilgiye ihtiyaç vardır.

26 İLETİŞİMİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL FONKSİYONLARI
BİREYSEL FONKSİYONLARI Enformasyon toplar ve dağıtır Duygu ve düşünceler paylaşılır Karar destek sistemi sağlar Toplumsal statü kazandırılır Birey kendini gerçekleştirilir Temsil yeteneği kazandırır Sosyalleşme sürecine katkı sağlar TOPLUMSAL FONKSİYONLARI Toplumu bilgilendirir Öğrenme sürecini destekler Kültürel yakınlaşma sağlar Kültürel aktarma sağlar Toplumsal yakınlaşma sağlar Toplumu motive eder Toplumu yönlendirir

27 Toplumsallaşmada ve toplumun etkin üyeleri olabilmek için ortak bilgi sağlamak; güdülemede, her toplumun amaçlarına ulaşabilmesi, bireysel veya toplu etkinlikleri desteklemek,tartışmada ortak bilgi alanlarını bulmak,eğitimde bilgi aktarıp,aydın bir kişilik oluşturmak,beceri kazanmak,kültürde geçmişin mirasını saklamak ve ufukları genişleterek yaratıcılığa yönlendirmede iletişim temel bir fonksiyon görür.

28 İKİNCİ BÖLÜM İLETİŞİM UNSURLARI VE SÜRECİ I.İLETİŞİM SÜRECİ
A.KAYNAK(GÖNDERİCİ) B.MESAJ C.KODLAMA D.KANAL E.ALICI F.ALGILAMA VE DEĞERLENDİRME G.GERİ BİLDİRİM

29 İLETİŞİM UNSURLARI VE SÜRECİ I
İLETİŞİM UNSURLARI VE SÜRECİ I.İLETİŞİM SÜRECİ İletişim süreci,bir mesajı herhangi bir kanalla gönderen gönderici veya kaynak,gönderilen mesaj veya ileti ve mesajı alan hedef veya alıcı olmak üzere üç temel unsurdan oluşur. İletişim süreci,kaynağın mesajı kodlayarak,alıcıya göndermesiyle başlar.İletişim sürecinde kaynak iletmek istediği mesajı,önce hedef tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir işaretle dönüştürür;yani kodlar.Kodladığı mesajı bir araç veya kanal aracılığıyla gönderir.

30 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ GÜRÜLTÜ GÜRÜLTÜ HEDEF KAYNAK MESAJI KODLAMA
KANAL KOD ÇÖZME FİLTRE GERİ BİLDİRİM GÜRÜLTÜ GÜRÜLTÜ

31 A. KAYNAK Kaynak(gönderici) mesajın kaynağı,iletişimin başlatıcısıdır
A.KAYNAK Kaynak(gönderici) mesajın kaynağı,iletişimin başlatıcısıdır.gönderici olmadan iletişim kurulamaz.İletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir;çünkü iletişim sürecini başlatan ve mesajı kodlayarak gönderen odur. Kaynak,sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre,bir mesaj oluşturur;yani mesajı iletmeden önce onu’’kod’’lar.

32 1. )KAYNAĞIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ. Kaynak bilgili olmalıdır
1.)KAYNAĞIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ *Kaynak bilgili olmalıdır. *Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. *Kaynak düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır. *Kaynak tanınmalıdır. Kaynağın ilettiği mesajın etkili olabilmesi için,mesajları ileten telefon.radyo,televizyon,film,yazılı basın gibi mekanik kanalların etkin kullanımı gerekir.

33 Sözlü iletişimde kaynağın şunlara dikkat etmesi gerekir;
*Sesinin tonu,yüksekliği ve vurgusunu iyi ayarlamalıdır. *Katılımcılarla kişisel ilişki kurması gerekir. *Belli sözcük ve ifadeleri tekrar tekrar kullanmaktan kaçınmalıdır. *Bir konudan diğerine geçilirken mantıklı ve tutarlı geçişler yapılmalıdır. *Kullanılan sözcüklerin mesleki tabirlerle dolu olmamasına,argo içermemesine özen gösterilmelidir. *Sözsüz iletişimde giyim,göz teması,ortamda dolaşma gibi noktaların olumlu bir iletişim iklimi oluşturması gerekir.

34 B.)MESAJ Mesaj kısaca kodlanan bilginin aldığı Fiziksel şekil olarak tanımlanabilir. Mesaj alıcı için bir uyaran olarak işlev gören sinyal yada sinyallerdir.Mesaj özel anlamı olan kodlanmış sembollerdir.Mesajı gönderen kişi,gönderdiği mesaja özel bir anlam verir. İnsanlar arasında konuşma ve yazma ile ilgili çeşitli işaretler,mesaj olarak kullanılır.Bu işaretler,sözlü veya sözsüz olabilir.Jestlerle,göz kırpmakla,kaş çatmakla insanlar sözsüz olarak mesajlarını iletirler.

35 MESAJIN HEDEF İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ
MESAJIN HEDEF İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ *Hedefin,bilgi,düşünce ve deneyimlerine uygunluk *Hedefin inanç ve değerlerine uygunluk *Hedefin ihtiyaç,istek ve amaçlarına uygunluk *Hedefin ilgi alanlarına uygunluk *Hedefin toplum içindeki rollerine ve konumuna uygunluk göstermelidir.

36 MESAJIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Genel özellikleri;
MESAJIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Genel özellikleri; *Mesaj anlaşılır olmalıdır. *Mesaj açık olmalıdır. *Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. *Mesaj uygun kanalı izlemelidir. *Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.

37 SÖZEL OLAN MESAJLARIN GEREKEN ÖZELLİKLERİ
Kelimelere dayalı olmalı Teknik terimlere yer verilmemeli Grafiklerle şekillendirilmelidir SÖZEL OLAN MESAJLARIN GEREKEN ÖZELLİKLERİ Mesajın anlamı anlaşılır olmalıdır. Tanımının tam yapılmış olması gerekir. Jest ve mimiklerin kaynak ve alıcılarla tanımlanmış olması gerekir. SÖZEL OLMAYAN MESAJIN ÖZELLİKLERİ

38 C.KODLAMA-KOD AÇMA Bilginin,düşüncenin mesaj haline getirilmesine kodlama denir.Kaynağın aklından geçirdiği,düşünceler alıcının anlayabileceği simgelerle kodlanarak,mesaja dönüştürülür. Gerçek iletişim etkinliği hedefte istenen davranışın sağlanmasıyla gerçekleşir.Bu ancak mesajın kodunun,kaynağın kodladığı gibi hedef tarafından açılmasıyla mümkün olabilir. Mesajın yorumlanarak anlamlı bir şekilde algılanmasına kod açma denir.Kodlama,kaynak;kod açma ise alıcı tarafından yapılır.

39 İzafet alanı Alıcının tecrübe alanı
Göndericinin tecrübe alanı Alıcının tecrübe alanı Her insanın kendine özgü deneyim,bilgi ve düşüncelerine dayalı bir izafet(tecrübe) alanı vardır.Dil gibi simgeler kişinin tecrübe alanıyla ilgili olduğu sürece anlam taşır. Ortak tecrübe alanı

40 D. KANAL Mesajın gönderildiği ve alındığı ortama kanal denir
D.KANAL Mesajın gönderildiği ve alındığı ortama kanal denir.Mesaj,kanallar aracılığıyla duyu organlarına ulaşır.Göz görsel ortamı,kulak işitsel ortamı algılar.Yüz yüze iletişimde görsel ve işitsel kanallar kullanılır.Mesaj iletiminde kanal sayısı ne kadar fazla olursa,iletişim etkinliği o ölçüde artar. Örgütlerde iletişim kanalları resmi ve gayri resmi olabilir.Etkin bir iletişim için kullanılan kanal,mesaja uygun olmalıdır.Mesaj için uygun kanal,iletişim açısından bulunması gereken önemli bir unsurdur.Kaynak ve alıcı arasındaki bağdır.

41 E. ALICI İletişimin gerçekleşmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır
E.ALICI İletişimin gerçekleşmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır.Bunlardan biri kaynak diğeri alıcı’ dır.Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişidir.İletişimin tamlığı,mesajın alınmasına bağlı iken,etkinliği mesajın alınması ve istenen davranışın alıcı tarafından gösterilmesine bağlıdır.Mesaj alıcıya göre hazırlanmalıdır.Etkin iletişim kaynağın gönderdiği şekliyle anlaşılırsa etkin iletişim gerçekleşmiş olur.Mesajın alıcısı çoğaldıkça mesajın aslından uzaklaşma riski artar ve iletişimde başlangıçta arzu edilen amaç gerçekleşmez.

42 1.ALICININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Aktif bir dinleyici olması için; *Etkin sessizlik içinde olması *Dinlerken kendini her türlü ön yargıdan genellemelerden uzak tutması *Göndericiye karşı empati yapması *Sabırlı olması ve konuşmacının sözünü kesmemesi Özellikleri; *Mesajı algılayabilmeli *Bilgili olmalı *Seçici olmalı *Bulunduğu düzleme uyabilmeli *Kaynak olma özelliği taşımalı

43 F.ALGILAMA VE DEĞERLENDİRME Algı,insanın çevresindeki uyaranlar ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir. Algılama,bilgiyi yorumlamada alıcı tarafından kullanılan zihinsel ve duyumsal bir süreçtir.Kişinin içinde bulunduğu durum,beklentileri,geçmiş yaşamı,toplumsal ve kültürel unsurlar algılama sürecini etkilemektedir.Bütün bu unsurlar kişilerin aynı mesajı farklı yorumlamasına neden olmaktadır.

44 ALGILAMADA FAKTÖRLER DIŞSAL FAKTÖRLER; İÇSEL FAKTÖRLER;
Farklılık,Yoğunluk Sıklık,hareketlilik Tekrarlama,yenilik benzerlik İÇSEL FAKTÖRLER; Kişilik,ihtiyaçlar Amaçlar,motivasyon İnançlar,değerler Umutlar,beklentiler Arzu ve istekler

45 G.GERİ BİLDİRİM Geri bildirim alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır.Geri bildirimin olmadığı bir iletişim’’tek yönlü iletişim’’ iken geri bildirimin olduğu iletişim ise’’çift yönlü iletişim’’ dir. Geri bildirim hedefin mesajı nasıl yorumladığını gösterir.Mesajın içeriğine göre olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.Geri bildirim iki yönlü iletişimin ortaya çıkmasının zorunlu bir unsurudur.

46 MESAJ KOD ÇÖZÜCÜ YORUMLAYICI KODLAYICI GERİ BİLDİRİM SÜRECİ

47 ETKİN GERİ BİLDİRİM ETKİN OLMAYAN GERİ BİLDİRİM
-Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar. -Mesajın tam karşılığıdır. -Zamanlaması tamdır. -Açık ve seçiktir. -Davranış üzerinde durur. ETKİN OLMAYAN GERİ BİLDİRİM -Mesajın anlamını özel olarak içermez. -Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur. -Zamanlama itibariyle hatalıdır. -Kişiyi ve kişiliği vurgular. -Karmaşıktır.

48 ETKİN GERİ BİLDİRİM İÇİN DİAA FORMÜLÜ; DİKKATLERİ KAZANIN İLGİ ÇEKİN ARZU YARATIN ANLAŞMA SAĞLAYIN

49 İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR I
İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR I.İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ A.Tek yönlü iletişim B.Çift yönlü iletişim II.İLETİŞİMLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR A.İletişim Ve Enformasyon B.İletişim ve Telekomünikasyon C.İletişim ve Etik ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

50 1.İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ İletişimin kurulabilmesi için bazı temel unsurların bulunması gerekir. Bunlar iletişim süreci için zorunlu olan unsurlardır. Bu unsurlar; kaynak veya göndericidir, kodlama, mesaj, medya, kod çözme, hedef, geri bildirim(fed back)ve gürültüdür. Bir düşünceyi iletmek için kaynak onu anlamalı bir forma dönüştürür, iletişim diliyle onu kodlar. Kodlama sözlü, yazılı veya sözsüz olabilir. İletişim süreci alıcının mesajın kodunu çözdüğü zaman tamamlanır.

51 İnsanlar arasındaki iletişimin, iki türü vardır; -Yüz yüze iletişim;
İnsanlar arasındaki iletişimin, iki türü vardır; -Yüz yüze iletişim; *Hedefin, kaynağın gönderdiği mesaja anında tepki verme olanağı vardır. *Geri bildirim aynı anda yapılır. *Yüz yüze iletişim sürecinin olumlu biçimde tamamlanma ihtimali yüksektir. *İnandırıcılığı artırır ve anında cevap verme olanağı sağlar.

52 -Yüz yüze olmayan iletişim; Kitle iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişimdir Yüz yüze olmayan iletişim üç şekilde gerçekleşir; Fotoğraflı iletişimdir; Resim, grafik ve afişlerle kurulan iletişim, bu tür bir iletişimdir. Hem yazılı hem de fotoğraflı iletişim; gazeteler, dergiler, broşürler vb. araçlar yardımıyla kurulur. Sözlü iletişim ile, sesli ve görüntülü iletişim; Radyo,televizyon, sinema vb.

53 İKİ KİŞİ ARASINDA GERİ BİLDİRİM SÜRECİ
ALGILAMA YORUMLAMA SEÇME KOD ÇÖZME KODLAMA KİŞİ A KİŞİ B MESAJIN İLETİLDİĞİ KANAL GERİ BİLDİRİM İKİ KİŞİ ARASINDA GERİ BİLDİRİM SÜRECİ

54 A.TEK YÖNLÜ İLETİŞİM -Tek yönlü iletişim, bir mesajın kaynaktan alıcıya, alıcının aktif geri bildirim olmaksızın yapılan iletişim biçimidir. -Tek yönlü iletişim bir kaynakla, bir veya birden fazla hedef arasında kurulur. -Tek yönlü iletişimin diğer bir yönü, tek yönlü iletişimde kaynak mesajı gönderdiği zaman, hedeften geri bildirimde bulunması beklenmez. Burada asıl amaç, mesajı hedefe ulaştırmaktır. -Tek yönlü iletişim daha çok örgütlerde, yukarıdan aşağıya doğru mesajların iletildiği iletişim biçimidir. Örgütlerde genel eğilim, dikey iletişim yönündedir.

55 BİR ALICININ BULUNDUĞU GERİ BİLDİRİM OLMAYAN TEK YÖNLÜ İLETİŞİM
KAYNAK MESAJ HEDEF BİR ALICININ BULUNDUĞU GERİ BİLDİRİM OLMAYAN TEK YÖNLÜ İLETİŞİM

56 A. TEK YÖNLÜ İLETİŞİMİ GEREKTİREN DURUMLAR 1
A.TEK YÖNLÜ İLETİŞİMİ GEREKTİREN DURUMLAR 1.Tek yönlü iletişim uygulamaya hız kazandırır ve verimli zaman kullanımı açısından yarar sağlar. 2.Önyargıların bulunmadığı, iletinin açık ve anlaşılır olduğu durumlarda iletişimin çift yönlü işlemesine gerek yoktur. 3.Bilimsel verilerin iletilmesi sırasında, alıcının bilgi ve kavrayış düzeyinin yeterli olması durumunda, tek yönlü iletişim kurulur. Brifinglerde kurulan iletişim, tek yönlü bir iletişim örneğidir.

57 . ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM Çift yönlü iletişim, göndericinin alıcıdan geri bildirim aldığında ortaya çıkan iletişimdir. Astlara bir öneride bulunmak, soru veya zıt düşünceler almak. İki yönlü iletişim örneğidir. İki yönlü iletişim özellikle örgütlerde daha çok istenir; çünkü iki yönlü iletişim reflektif dinlemeyi gerektirir. Reflektif iletişim; Kişiler gelen mesajları sezgisel olarak anlamaya çalışır. Çift yönlü iletişimde problem çözme ve karar verme, iki yönlü etkin dinlemenin sonucunda ortaya çıkar. Çift yönlü iletişim, ‘’yazılı’’ veya ‘’sözlü’’ olarak, iki kişi arasında kurulur. Çift yönlü iletişim, temel bir iletişim sürecidir ve tüm örgütlerde yaygın olarak kullanılır.

58 TEK YÖNLÜ İLETİŞİM İLE ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM ARASINDAKİ FARKLAR 1
TEK YÖNLÜ İLETİŞİM İLE ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM ARASINDAKİ FARKLAR 1.Tek yönlü iletişim çift yönlü iletişimden çabuk işler. 2.Çift yönlü iletişimde tek yönlü iletişimden daha doğru iletişim kurulur. 3.Çift yönlü iletişimde alıcı kendinden emindir ve güven duygusu içindedir. 4.Çift yönlü iletişim, göreli olarak gürültü ve diğer dış faktörlerin etkisi altındadır. 5.Çift yönlü iletişim, interaktif bir iletişim biçimidir.

59 TEK YÖNLÜ İLETİŞİM(KAYNAK TEK)
ALICI KAYNAK TEK YÖNLÜ İLETİŞİM(KAYNAK TEK)

60 KAYNAK ALICI TEK YÖNLÜ İLETİŞİM (HEDEF TEK)

61 ETKİN BİR ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM ŞU VARSYIMLARDAN DOLAYI GEREKLİDİR 1
ETKİN BİR ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM ŞU VARSYIMLARDAN DOLAYI GEREKLİDİR 1.Bir organizasyonda hem çalışanların, hem de yönetimin ihtiyaç ve gayesi aynıdır. Yönetimin ve çalışanların düşünce ve amaçları tek bir kavramsal çerçeve bakımından birbirine tümüyle uygundur. 2.Yönetim ve yönetilenler arasında herhangi bir düşünce farklılığı, iyi olmayan iletişim nedeniyle çeşitli anlaşmazlıklara neden olur. 3.Örgütsel çatışmayı gidermek, örgütsel iletişimi geliştirmekle mümkün olabilir.

62 İLETİ ALICI YANSIMA KAYNAK İKİ YÖNLÜ İLETİŞİM

63 2. İLETİŞİMLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR Burada iletişimle ilgili kavramlardan enformasyon, telekomünikasyon ve etik kavramları üzerinde kısaca durulacaktır. Bilindiği gibi enformasyon her türlü bilgi, haber ve bunların iletilmesini, depolanmasını ve pazarlanmasını sağlayan araçların oluşturduğu bütüne verilen addır. Telekomünikasyon, belirli bir zamanda, bir ya da birden fazla uçtan, bir veya daha çok uçla yapılan haberleşmedir. İletişimin ilgili olduğu bir başka kavram ‘’etik’’ tir. Her mesleğin ve faaliyetin yerine getirilmesinde dikkat edilecek kurallar ve kabul edilecek davranış düzlemleri vardır.

64 A.İLETİŞİM VE ENFORMASYON Enformasyon kelimesi, her türlü bilgi ve haber ile bu bilgi ve haberlerin iletilmesini, depolanmasını ve pazarlanmasını sağlayan araçların oluşturduğu bütün anlamına gelir. Tek yönlü bilgi iletimine ‘’enformasyon’’ karşılıklı bilgi alışverişine ise ‘’iletişim’’ (communication) denilmektedir. Enformasyon; haber, bilgi, iletişim araçları, çıktıları ve tüm kültürel faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.

65 B.İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON
Tele (uzak) ve komünikasyon (iletişim ve haberleşme) sözcüklerinden oluşan telekomünikasyon terimi, uzak iletişim olarak da adlandırılır. Ses, yazı, görüntü veya veri sinyallerinin uzak mesafelere iletilmesi amacıyla kullanılan yöntem ve teknikleri kapsar. Veri ve bilginin, bir araçtan başka coğrafi bir alandaki diğer bir araç veya araçlara iletilmesini sağlayan iletişim teknolojisi, tele-iletişim olarak ifade edilmektedir.

66 C. İLETİŞİM VE ETİK Etik, iyi ve kötü söz veya davranışı belirleyen ölçüler manzumesidir. Etik sözcüğü ‘’belirli bir toplumda, belirli bir dönemde, o toplum üyeleri tarafından benimsenmiş olan, birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kuralları, yasalar, ilkeler ve davranış düzlemi ‘’anlamına gelir. Aristo’da ‘’ethos’’ kavramı; bir konuşmacının sahip olması gereken ahlaklılığı, iyi niyeti, tüm temiz duyguları ifade eder. İki tür etik vardır. Bunlardan biri ’’doğal etik’, diğeri ‘’sonradan kazanılan etik’’ tir. Doğal etik, yaratılıştan bireyde bulunan içsel hal ve özelliklerin tümüdür.

67 Alman düşünürlerden Hengel, etik düzenini toplumsal ilişkilerin örgütlenmesiyle ifade etmektedir.
Sokrat etiği ise, ‘’tek taraflı bir olgudur, kişinin sadece kendi vicdan ve bilinciyle ilişklidir.’’ Kant ettiğine göre, sana yapılmasını istemediğini, sende başkasına yapma düşüncesini temel almıştır. Genel olarak etik; Genel etik Meslek etiği Görev etiği olarak 3’e ayrılır

68 4.BÖLÜM İLETİŞİM TÜRLERİ I.İLETİŞİM TÜRLERİ A.SÖZLÜ İLETİŞİM
B.SÖZSÜZ İLETİŞİM C.YAZILI İLETİŞİM

69 I.İLETİŞİM TÜRLERİ Sözlü,sözsüz ve yazılı olmak üzere üç gruba ayrılır.Bir başka sınıflandırma biçimine göre iletişim;kişinin kendisi ile iletişimi,kişiler arası iletişim ,grup iletişimi ve kitle iletişimidir. Bir başka sınıflandırma ise;toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişim,grup ilişkileri yapısına göre iletişim(informel,formel,yatay ve dikey) olarak gruplandırılabilir.

70 A. SÖZLÜ İLETİŞİM -Konuşma dili olarak adlandırılır
A.SÖZLÜ İLETİŞİM -Konuşma dili olarak adlandırılır. -Yüz yüze görüşmeler,toplantılardaki konuşmalar,sözlü brifingler,halka hitaplar,sözlü sunumlar,telefonda yapılan görüşmeler,eğitim kursları gibi çeşitli biçimlerde sözlü iletişim kurulur. -Primer(birincil) iletişim biçimidir. -Dil ve dil ötesi olmak üzere iki kısma ayrılır. -Sözlü iletişimde sesin büyük bir önemi vardır.

71 Sözlü anlatımın başlıca öğeleri vardır.Bunlar; *Ses hacmi *Ses perdesi *Hız *Kalite *Tonlama ve telaffuz *Stil *Dinleme *Geri bildirim *Beden dili *Öz anlayış *Kendini açığa vurma

72 B. SÖZSÜZ İLETİŞİM -İletişim simgeler aracılığıyla kurulur
B.SÖZSÜZ İLETİŞİM -İletişim simgeler aracılığıyla kurulur. -Sözcükler iletişimin birincil araçlarıdır. -Jestler,hareketler,materyal kullanımı,zaman ve mekanın kullanımı sözsüz iletişimin en önemli unsurlarıdır. -Konuşma dili,dilin kullanış şekli,ses tonu kişinin dile getirmek istediklerine ilişkin bir anahtar oluşturur. -Elbiseler,mekan kullanımı,kelimelerin vurgulanış biçimi,jest ve mimikler,göz hareketleri ve göz teması yine mesajın iletilmesine yardımcı olan diğer unsurlardır.

73 DUNCAN’a göre sözsüz iletişim kendi içinde aşağıdaki gibi sınıflandırılır; *Vücut hareketleri *Dil ötesi *Mesafe *Koku *Dokunma *Elbise ve aksesuarlar

74 SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ -Etkilidir. -Duyguları belirtir
SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ -Etkilidir. -Duyguları belirtir. -Çift anlamlıdır. -Belirsizdir. -İletişimsizliği ortadan kaldırır. -Duyguları coşkun biçimde dile getirir.

75 BEDEN DİLİ KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN MESAFELER VARDIR BUNLAR; 1.İçli-dışlı mesafe; Vücut temasına ve aşırı yakınlık duyulan kişiler için kabul edilen uzaklıktır.(35 cm) 2.)Samimi mesafe; Yakın arkadaşlar,akrabalar genellikle bu mesafe içinde bulunurlar.(40-80 cm) 3.)Toplumsal mesafe; Resmi ilişkilerin gerçekleştiği mesafelerdir.80 cm-2 m.) 4.)Yabancılar için mesafe; Toplumsal mesafenin dışında kalan mesafedir.

76 RENKLERİN DİLİ Renklerin iletişimde toplumsal,kültürel,sosyal ve siyasal anlamları farklıdır.Renkler,şiddetlerine ve insanlar üzerindeki psikolojik etkisine göre ikiye ayrılırlar.Bunlar sıcak ve soğuk renklerdir.Renkleri tek tek algıladığımızda kendilerine özgü ayırıcı değerleri,özellikleri vardır.Renklerin kullanımı dönemden döneme,inançtan inanca,kültürden kültüre ve mekandan mekana göre değişiklik gösterir. *Sıcak renkler;kırmızı,turuncu,sarı.. *Soğuk renkler;yeşil,mavi,mor..

77 RENKLER VE ANLAMLARI RENKLER KIRMIZI MAVİ TURUNCU SİYAH,KAHVERENGİ
MAVİ,YEŞİL MOR SARI PSİKOLOJİK ETKİSİ Heyecanlandırıcı,uyarıcı,meydan okuyan Güvenlik ve rahatlık şefkat hissi verir Keder,üzüntü,rahatsızlık,yıkılmışlık,düşmanlık Kasvet,hüzün,keder,mutsuzluk,melankoli Sakinlik,esenlik ve huzurluluk Vakar,olgunluk,azamet,heybet Hoşgörü,neşe,şenlik,sevinç

78 Yazılı iletişim;mektuplar,memorandumlar,raporlar, özetler,makaleler,tutanaklar,basılı notlar gibi bir elektronik ortamla gönderilen çeşitli yazılı mesajları içerir.Sözlü iletişime göre alıcının onu okuması yorumlaması ve cevaplandırması nedeniyle gecikmeli olarak kurulur.Sözlü iletişimde var olan bir çok problem yazılı iletişimde görülemez. YAZILI İLETİŞİM

79 5.BÖLÜM İLETİŞİMİN YAPICI VE BOZUCU ENGELLERİ
I.İLETİŞİMİN BOZUCU ENGELLERİ II.İLETİŞİMİN YAPICI ENGELLERİ

80 I.İLETİŞİMİN BOZUCU ENGELLERİ Bir mesajın verilmesini ve alınmasını olumsuz yönde etkileyen engellerdir. İletişimin bozucu engelleri aşağıdaki faktörlerden kaynaklanır; -İnsanların,iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları, -İnsanların iletişimin önemini yeterince kavrayamamaları, -İnsanların etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri.

81 Kişiler arasında iletişim sürecini etkileyen engeller vardır. Bunlar;
Kişiler arasında iletişim sürecini etkileyen engeller vardır.Bunlar; *Sözcüklere boğulma *Anlatılanların karıştırılması *Mesajı algılayamama *İlgi duymama *Fiziksel çevrenin verdiği rahatsızlık

82 A.İLETİŞİMİN BOZUCU ENGELLERİ -İnsanlar genel olarak duymak istediklerini duyarlar görmek istediklerini görürler iletişim konusunda seçmeci davranırlar. -Statü farklılıkları gözeterek,üstlerin mesajına,astların mesajından daha fazla önem verirler. -Güven eksikliği,karşı tarafa inanmama. -Anlaşmazlığa ve karışıklığa neden olan ifade güçlükleri

83 B.İLETİŞİMİN KİŞİSEL ENGELLERİ İletişim sürecinin etkinliğini azaltan en önemli engel gönderici ve alıcının farklı kişilik yapılarına sahip olmalarıdır. İletişimin kişisel engellerinden biri algılama farklılıklarıdır.Algılama farklılıkları 2 faktörden kaynaklanır; Dışsal faktörler;Düzlem farklılığı,yoğunluk,hareketlilik, tekrarlama ,yenilik,benzerlik İçsel faktörler; kişilik,ihtiyaçlar,amaçlar,motivasyon, değer ve tutumlar,geçmiş tecrübeler.

84 İletişimin kişisel ve çevresel engelleri şunlardır;
KİŞİSEL ENGELLER CİNSİYET DURUMU FİZİKSEL GÖRÜNÜM İNANÇ,TUTUMLAR ÇEVRESEL ENGELELER ALGI DUYGU İHTİYAÇLAR İLETİŞİM BECERİSİ

85 1.DİL VE ANLATIM GÜÇLÜKLERİ İletişimde basit,yalın ve açıklayıcı bir dil kullanılmalıdır.Konuşmacı mümkün olduğu kadar dinleyicinin diliyle konuşmalıdır.Bir mesajın iletilmesinde göndericinin seçtiği kelimeler ve genel anlamda kullandığı dil,iletişimin kalitesini belirler. Dil ve anlatım güçlüklerinin ortadan kaldırılması için; -Mecaz istiare ve teşbih sanatlarına fazla yer verilmemelidir. -Cümlenin anlamına katkısı olmayan kelime cümle içinde bulunmamalıdır. -Cümleler hedefe göre kurulmalı jargondan uzak durulmalıdır. -Olumlu anlamları olan sözcükler seçilmelidir.

86 2.DİNLEME VE ALGILAMA YETERSİZLİĞİ Etkin bir dinleme aktif dinleme olarak ifade edilir.Aktif dinlemede hedef kelimelerin pasif bir alıcısı değildir;o aynı zamanda duyduklarını hissetmeye ve gerçekleri algılamaya özel bir önem verir.Dinlemeden kaynaklanan engeller;atlama,savsama,çarpıtma ve aşırı anlam yükleme olarak sıralanabilir.

87 3.BİLGİ EKSİKLİĞİ Yetersiz bilgi,iletişim sürecinde,kaynak ile hedef arasında engel oluşturur.Gönderilen mesajı anlamayan biri,duruma göre ya anlamadığı yerleri kendine göre doldurur veya ilgisi dağılır başka şeyler düşünmeye başlar. 4.STATÜ FARKLILIKLARI Kişiler arası statü farklılıkları,kişiler arası iletişimin yönünü ve sıklığını belirleyen önemli faktörlerden biridir.İnsanlar ya eşit statüde veya daha üst statüde olanlarla iletişim kurmayı ister.

88 5.CİNSİYET FARKLILIKLARI Kadınlarla erkekler arasında ortak bazı beden dili özellikleri vardır.Bunun yanında cinsiyete göre kültürden kültüre değişen farklı iletişim yöntemleri de bulunmaktadır.Mesajın anlamında çeşitli bozulmalar,kadın ve erkek arasında anlaşmazlıklar ve anlam sapmalarına neden olur.

89 II.İLETİŞİMİN YAPICI ENGELLERİ Bireysel,toplumsal veya örgütsel iletişimde çeşitli yanlışlıkların yapılmasını engelleyen engeller vardır.Toplumsal kurallar ve resmi protokol kuralları,yapıcı engellerdir.Ayrıca yazılı iletişimdeki yazışma kurallarını da yazılı iletişimin yapıcı engelleri olarak görmek mümkündür.

90 İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA VE ETKİN İLETİŞİM I
İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA VE ETKİN İLETİŞİM I.İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI A.İletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşma B.Empatik iletişim C.Güdüleyici iletişim D.Çatışmacı iletişim E.Etkin iletişim F.İkna edici iletişim 6.BÖLÜM

91 1.İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI İletişim engelleri, iletişim etkinliğini engelleyen faktörlerdir.İletişim engellerini ortadan kaldırmanın en etkin yolu, öncelikle engelin farkına varmak ve sonra da onu ortadan kaldırmaktır. İletişim engelleri şu faktörlerden kaynaklanır; *Algılama farklılıkları, *Dildeki farklılıklar, *Gürültü, *Duygusal reaksiyonlar, *Sözlü ve sözsüz iletişim uyuşmazlığı, *Güvensizlik, *Ağdalı ifadeler gibi faktörlerdir.

92 İletişimin engellerini ortadan kaldırmak için bazı yöntemlerin kullanılması gerekir bunlar; -Kaynak, sözlü mesajları alıcının anlayacağı ve algılaya bileceği biçimde kullanılmalıdır. -Kaynağın gönderdiği mesajlar yalnız sözlü olmamalıdır. -Kaynağın gönderdiği mesajlar, alıcının ilgisini çekecek örneklerle desteklenmelidir. -Mesaj, alıcıyı etkileyecek türde bir kanalla gönderilmelidir. Kaynak ve alıcının çevresel iletişime elverişli duruma getirilmelidir. -Kaynak ve alıcının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları giderilmelidir. - Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı, geri bildirimle kontrol edilmelidir.

93 A.)İLETİŞİMİN KİŞİSEL VE ÇEVRESEL ENGELLERİNİ AŞMA
İletişimin kişisel ve çevresel engelleri; teknik faktörlerden, çevresel faktörlerden ve bireysel faktörlerden kaynaklana bilir. İletişimin kişisel faktörleri *Algılama farklılıkları *Dil farklılıklarını ortadan kaldırmak *Gürültü engelini ortadan kaldırmak *Sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki uyuşmazlık *Güvensizlik *Ağdalı ifadelerden kaçmak *Geri bildirim kullanmak *Pekiştirme kullanmak *Basit bir dil kullanmak

94 B.) EMPATİK İLETİŞİM Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyara, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ‘’empati’’ adı verilir.

95 Empatik İletişim süreci -Empati kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine koyabilmeli, olaylara onun bakış açısıyla bakabilmelidir. Empati kurmak isteyen kişinin, karşısındaki kişinin algı alanına girmesi gerekir. -Empati kurulmuş sayılmak için, karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak gerekir. -Empati tanımındaki son öge ise empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesidir.

96 ÜÇ TÜR İLETİŞİM VARDIR ÇATIŞMALI İLETİŞİM EMPATİK ÇATIŞMASIZ İLETİŞİM
Bilgi aktarımı yok Yalnızlık var ÇATIŞMASIZ İLETİŞİM Bilgi aktarımı var EMPATİK Bilgi Aktarımı Yok

97 Empatik iletişim için dinleme becerisi -Etkin bir dinleme için öğrenilebilir beceri öğeleri vardır bunlar; -Konuşmayı kesin; hiç kimse konuşarak dinleyemez. -Konuşmacıya kolaylık sağlayın -konuşmacıya dinleme isteğinde olduğunuzu gösterin -Dikkatleri dağıtan şeyleri ortadan kaldırın -Konuşmacıyı empatik dinleyin -Sabırlı olun -Kendinizi rahat ve hafif tutun -Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyiniz.

98 Etkin Dinleme Çeşitleri Ayırıcı Dinleme; Sözcükler bağlamlarından koparılmadan söylenenle, söylenmek istenen görülmeye çalışılır. Kapsayıcı Dinleme; asıl amaç; mesajın anlamını ortaya çıkartmaktır. Empatik Dinleme; Dinleyici mesajı konuşmacının bakış açısından algılamaya çalışır. Eleştirel Dinleme; Bu tür dinlemede insan, mesajı yargılayarak ikna olmaya çalışır.

99 DİNLEME ÇEŞİTLERİ Ayırıcı dinleme Kapsayıcı dinleme Empatik dinleme
Temel dinleme biçimleri Ayırıcı dinleme Kapsayıcı dinleme Alternatif dinleme biçimleri Empatik dinleme Eleştirel dinleme

100 C.) GÜDÜLEYİCİ İLETİŞİM Güdü, insanı belli bir amaç için, harekete geçiren güçtür. Örgütlerde güdüleyici iletişimin olabilmesi için, mesajın aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya ve çapraz bir şekilde engelsiz dolaşması gerekir. Güdülenmiş bir iş gören kendinden neyin beklendiğini, üstleri uyarmadan, örgüt lehine inisiyatifini kullanır ve gerekenleri yerine getirmeye çalışır.

101 D.)ÇATIŞMACI İLETİŞİM İletişim çalışmaları özellikle örgütlerde savunucu iletişimle başlar. Savunucu iletişimde kişi benlik saygısını korumaya ve yargılayıcı bir tutuma karşı kendini haklı çıkarmaya karşı çaba gösterir.

102 Çatışmacı iletişimin kaynağı ve hedefine göre değişen farklı iletişim çatışması biçimleri vardır bunlar; *Kişi-içi çatışma *Kişiler arası çatışma *Guruplar arası çatışma *Gizli ve açık çatışma *Algılanan ve hissedilen çatışma *Aktif çatışma *Hissedilen çatışma *Pasif çatışma *Ön yargılı çatışma

103 E.)ETKİN İLETİŞİM Etkin iletişim; amaçlanan anlamı, mümkün olduğu kadar, göndericinin gönderdiği anlama yakın bir biçimde hedefe tam iletmekle mümkün olur. Etkin iletişim kurabilmek için; *Etkin bir iletişim kurmadan önce iletilecek mesaj, iyice araştırılmalıdır. *Her iletişimin doğru bir amacı olmalıdır. *Mesajın içeriği kadar, tonlanmasına da özel bir önem verilmelidir.

104 İletişim etkinliğinin sağlanması için şu faktörlerin bulunması gerekir; 1.Mesajın alıcının algılayabileceği biçimde kodlanması ve açık olması. 2.Mesaj konusunda alıcı ve hedefin bilgileri tam olmalıdır. 3.Mesajın alıcının bir ihtiyacını karşılayacak nitelikte olması gerekir. 4.Mesajın alıcının temel değerlerine aykırı düşmemesi gerekir.

105 İletişim etkinliğinin 5 temel amacı vardır; 1
İletişim etkinliğinin 5 temel amacı vardır; 1.Mesajın kodlanması ve iletilmesi, 2.Mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi, 3.Mesajın algılanması ve değerlendirilmesi, 4.Mesajın kabul edilmesi, 5.Mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi.

106 İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİ ARTIRMA YÖNETEMLERİ
Dinleme yeteneği olmak algılama konusunda duyarlılık GGeri bildirim alma konusunda duyarlı olmak ALICI GÖNDERİCİ Düzenli bilgi akışını sağlamak örgütlerde YBS’yi kurmak

107 F.) İKNA EDİCİ İLETİŞİM İkna, insanlar çeşitli mesajlar kullanarak alıcıların; kanaat, inanç, tutum ve davranışlarında değişiklik yapacak şekilde onları razı etme ve inandırma sürecidir. İletişimde ikna sürecinin üç temel amacı vardır; 1.Alıcıda yeni bir tutum oluşturmak. 2.Alıcının tutumunun şiddetini artırmak. 3.Alıcının tutumunu değiştirmek.

108 1.İkna Yöntemleri Ve İkna Yaklaşımları İkna süreci, iletişimde olduğu gibi kaynak, ileti, kanal ve alıcı temel öğelerinden oluşur. İkna olabilmesi için bu dört temel unsur etkin olarak kullanılmalıdır. Alıcının özellikleri ikna olup olmamayı etkiler bu özellikler; 1.Kaynağın ikna edici iletişimin doğrudan kendine yönelmediğine, hatta onu tesadüfen aldığına inanması, ikna’nın etkisini azaltır, 2.Alıcının kendi inanç ve tutumuna ne derece bağlı olduğu, onu ne kadar önemsediği iletiyi kabul veya reddetmesine göre belirlenir, 3.Alıcının ileri sürülen görüşle aynı görüşte olup olmaması, konu hakkındaki bilgi düzeyi, eğitim, zekâ düzeyi ve kişilik özellikleri ikna’nın etkisini belirler.

109 İkna edici iletişim yaklaşımları; -Bilgi Süreci Yaklaşımı -Uyum Kuramı Yaklaşımı -Algılama Yaklaşımı -Davranış Değişimi Yaklaşımı

110 I. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ A. KİŞİNİN KENDİSİ İLE İLETİŞİMİ B
I.İLETİŞİM ŞEKİLLERİ A.KİŞİNİN KENDİSİ İLE İLETİŞİMİ B.KİŞİLER ARASI İLETİŞİM C.GRUP İLETİŞİMİ D.ÖRGÜTSEL İLETİŞİM E.KİTLE İLETİŞİM 7.BÖLÜM

111 KOD ÇÖZÜCÜ YORUMCU A.)Kişinin Kendisi İle İletişimi
Kişinin kendisi ile iletişim, insanın kendi içinde, kendisiyle kurduğu iletişimdir. İnsanın kendisiyle iletişimi için, ‘’içsel iletişim’’ ya da ‘’öz-iletişim’’ terimleri de kullanılmaktadır. KODLAYICI YORUMCU KOD ÇÖZÜCÜ

112 Bir insanı, onun kişiliği tanımlar
Bir insanı, onun kişiliği tanımlar. İnsanın kişiliği, üç yapıdan oluşan düzenli bir sistemdir. ’’Düşünsel yapısı’’ bu yapı; kişinin sahip olduğu bilgilerini ve bu bilgilerin nasıl bütünleştirdiğini ifade eder. ‘’Duygusal yapısı’’ bir kişinin duyguları, eğilimleri, tutum ve davranışları, görüş, düşünce ve güdüleri de, onun duygusal yapısını oluşturur. ‘’Amaç yapısı’’ Kişiliğin bu yapısı da, kişinin esas güdülerini sağlayan değer dizisinden oluşur.

113 B.)Kişiler Arası İletişim Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime, ‘’kişiler arası iletişim’’ denir Bir iletişimin kişiler arası iletişim sayıla bilmesi için; 1.Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz yüze ilişki halinde olmalıdırlar. 2. Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alış-verişi, dolayısıyla çift yönlü iletişim olmalıdır. 3. Söz konusu mesajlar, sözlü veya sözsüz nitelikte olmalıdır.

114 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
1.)Değiştirme ve geri bildirim kolaylığı 2.)Zaman ve kullanım kolaylığı 1.)Yanlışlık yapılma olasılığı göreli olarak fazla 2.)Kalıcılığı yoktur. S ÖZ L Ü YAZI L I 1.)iletişimin doğru olmasına katkı sağlar. 2.)iletişimin kayıtlı olmasını ve kalıcılığı sağlar. 1.)Değişim ve geri bildirim yavaştır. 2.)Zaman tüketimi ve zorluğu daha fazladır.

115 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM SÜRECİ
KAYNAK KODLAMA MESAJ KOD ÇÖZME KİŞİLER ARASI İLETİŞİM SÜRECİ

116 C.) GURUP İLETİŞİMİ Grup, ortak amacı ve hedefi olan insanların, hedeflerine ulaşmak için etkileşimli, birbirlerinin farkında olan ve kendilerini bir grup olarak gören insan topluluğudur. İki veya daha fazla kişinin interaktif olarak birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri bir yapı olarak tarif edilen grup iletişimi, örgüt içinde olduğu gibi, örgüt dışında oluşan informel, gruplar arasında da olabilir.

117 Gruplarda iletişim merkezi ve merkezi olmayan iletişim şeklinde ortaya çıkar. Merkezi iletişim; Tek kişi ağın neresinde olursa olsun, mesajı gönderme ve almada anahtar bir rol oynar. Merkezi olmayan (adem-i merkezi); Ağın herhangi bir yerinde olan birinin, iletişimi kontrol etmesi veya merkezi bir rol oynaması söz konusu değildir.

118 Gurup İletişimde Olması Gerekenler; -Gurup üyesi, iletişimde sözleri ağzında gevelerse, söylenen şey önemli olsa bile, söyleyiş biçiminden dolayı etkisiz kalır. -Açıklamaları ifade ediş biçimi, tüm grubu içine alacak biçimde olmalıdır. -Grup üyeleri düşünceleri organize ederken, bunu grubun diğer üyeleriyle birlikte etkileşimli olarak yapmalıdır. -Belli bir zamanda söylenenler, sadece belli bir konuyla ilgili olmalıdır. -Grup üyesinin düşünce ve görüşleriyle ilgili olarak söyledikleri, bir ihtiyaçla bağlantılı olmalıdır.

119 D.) ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Örgütsel iletişim, örgütte, gündelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek amacıyla, örgütün unsurları arasında ve örgütle dış çevresi arasında, bilgi ve düşünce alışverişidir. William G. Scott’a göre örgütsel iletişim; örgüt sisteminin unsurlarını birbirine bağlayan ve bunların kendi aralarında uyumunu sağlayan süreçlerdir. Örgütsel iletişimde, örgüt hiyerarşisi içinde yukarıdan aşağıya, emirlerin kararların, hedeflerin, planların talimatların, aşağıdan yukarıya doğru ise bilgilerin, gönderildiği ‘’dikey iletişim’’ kurulur.

120 E.) KİTLE İLETİŞİMİ Kitle iletişimi, toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, suçlamak, savunmak amacıyla kurulabilir. Klasik zamanlarda, ağızdan ağza, bir kuşaktan diğerine iletilen bilgi, yazının keşfedilmesiyle kitaplar aracılığıyla aktarılmasıyla başlamıştır. Kitle iletişim araçlarını yoğun biçimde kullanan ülkeler, sadece kendi toplumlarını değil tüm dünya toplumlarını etkilemektedir.

121 1.KİTLE İLETİŞİMİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİ Kitle iletişiminin başarısı hedef kitlenin özelliklerine ve beklentilerine cevap vermesine bağlıdır. Hedef kitlenin özelliklerini belirlemek için; *Katılımcılar kimdir, demografik özellikleri nelerdir? *İletişim konusundaki inanç ve tutumları nelerdir? *Konu hakkında ne düzeyde bilgi sahibidirler. *Konuya karşı ilgileri nelerdir. *Onları dinlemeye getiren temel neden nedir?

122 KİTLE İLETİŞİM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER -Dinleyiciler yetişkin insanlardır ve kaybedecek zamanları yoktur. -Uzmanlık ve öğrenme amaçları farklıdır. -İhtiyaçlarının hızla karşılanması gerekmektedir. -Otoriter ifadeleri severler ancak buyurgan ifadelerden nefret ederler. -Güven verici davranışlar beklerler. -Beklenti düzeyleri yüksektir. -Arkadaşça ilişkiyi tercih ederler.

123 KAYNAKLAR; GENEL İLETİŞİM KİTABİ KAVRAMLAR VE MODELLER YAZARLAR;
DOÇ.DR.HASAN TUTAR M.KEMAL YAVUZ


"KONU; 1.GENEL OLARAK İLETİŞİM 2.İLETİŞİMİN UNSURLARI VE SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları