Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M İ SYON-MISION V İ ZYON -VISION  DERG İ AMACI & DA Ğ ITIMI  UNSER Z İ EL & VERBREITUNG  REKLAM BEDELLER İ & ANZEıGEPREıSE DEUTSCH TÜRKISCHE FREUNDSCHAFT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M İ SYON-MISION V İ ZYON -VISION  DERG İ AMACI & DA Ğ ITIMI  UNSER Z İ EL & VERBREITUNG  REKLAM BEDELLER İ & ANZEıGEPREıSE DEUTSCH TÜRKISCHE FREUNDSCHAFT."— Sunum transkripti:

1

2 M İ SYON-MISION V İ ZYON -VISION  DERG İ AMACI & DA Ğ ITIMI  UNSER Z İ EL & VERBREITUNG  REKLAM BEDELLER İ & ANZEıGEPREıSE DEUTSCH TÜRKISCHE FREUNDSCHAFT & KULTUR MAGAZIN TÜRK ALMAN DOSTLUK & KÜLTÜR DERG İ S İ

3 M İ S İ ON-V İ S İ ON  “Kültürlerarası Diyalog, kültürel çe ş itlilik ve farklılıklara saygı ilkesinden hareketle, uluslararası toplumların birlikte hareket etmesinin teorik bilgilerle de ğ il, insani temaslar yoluyla birbirlerini daha iyi tanımaları gerekti ğ i artık bir gerçektir….  “Kültürlerarası Diyalog için Harmoni-e”, ortak gelece ğ imizin ve de ğ erlerimizin, kültürlerarası yakla ş ımın, kültürel çe ş itlili ğ in, bireysel insan onuruna dayalı, ortak insanlı ğ ımızı ve ortak kaderimizi kucaklayan bir anlayı ş önermektedir.  Misyonumuz, kültürlerarası diyalog olgusunun, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlü ğ ü gibi evrensel de ğ erlerle birlikte hızla de ğ i ş en Avrupa’ya ve e ş it derecede hızla de ğ i ş en dünyaya uyarlanmı ş yeni bir sosyal ve kültürel modele giden yolda, yeni bir adımın parçası olmaktır.  Gemeinsame Handlungen der internationalen Gemeinschaften 'Mit den Prinzipien des interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfältigkeit und der Respektierung der Verschiedenheiten ist nicht mit theoretischem Wissen, sondern mit menschlichen Kontakten und näherem kennenlernen möglich.  'Harmonie für einen,Interkulturellen Dialog' offeriert ein Verständnis, das unsere gemeinsame Zukunft, Werte, kulturelle Vielfaeltigkeit, interkulturelle Annaeherung, auf Würde der Individuen beruhende Menschheit und unser gemeinsames Schicksal zusammenführt.  In diesem Rahmen liegt unsere Mission darin, Teil eines neuen Schrittes zu sein, mit dem ein neuer sozialer und kultureller Weg für Europa und die ganze Welt eingeschlagen wird, in der durch universelle Werte wie kultureller Dialog, Demokratie, Menschenrechte sowie die Überlegenheit der Justiz rasante Veränderungen zustande kommen.

4 2015 DEUTSCH TÜRK İ SCHE FREUNDSCHAFT & KULTUR MAGAZ İ N / TÜRK ALMAN DOSTLUK & KÜLTÜR DERG İ S İ EK İ M - OKTOBER KASIM – NOVEMBER ARALIK- DEZEMBER

5 DERG İ AMACI & DA Ğ ITIMI UNSER ZIEL & VERBREITUNG  Das Ziel des Harmoni-e Magazins ist es, einen Beitrag zu leisten, um Freundschaften, die auf eine lange Geschichte als basierende Gesellschaft zurück zu führen ist, einen Dialog auf höchster Ebene zu entwickeln.  Die Promotion und Verbreitung des Harmoni-e Magazins findet insbesondere in München, darunter in den Regionen Berlin, Frankfurt, Köln und Partnerstädten statt und dient der Entwicklung von gegenseitiger Kultur, Kunst, Sport, Tourismus und sektoraler Zusammenarbeit, zu informieren, vorstellen, Vorurteile zu begrenzen, den gegenseitigen Freundschafts-Dialog zu stärken und dienen. Die Promotion und Verbreitung erfolgt in den Regionen Antalya (Zentrum), İ stanbul, Bodrum. Demnächst soll Harmoni-e in der ganzen Türkei vertrieben werden.  Für die Unterstützung auf unserem Weg, mit dem Glauben an die Notwendigkeit des interkulturellen Dialogs und dem Wert der gemeinsamen Gesellschaft, die ehrenamtliche Beiträge leisten, die an unser Produkt Harmoni-e glauben und uns vertrauen, welche uns materiell und moralisch ermutigt haben, möchten wir uns bedanken.  Harmoni-e Dergisi, dostlukları uzun bir geçmi ş e dayalı toplumların diyaloglarını en üst seviyede yürüterek geli ş tirilmesini hedeflemektedir.  Ba ş ta Münih olmak üzere Berlin, Frankfurt, Köln bölgelerinde ve Karde ş Ş ehirlerde tanıtım ve da ğ ıtımı gerçekle ş tirilen Harmoni-e dergisi, kar ş ılıklı olarak Kültür, Sanat, Spor, Turizm ve Sektörel i ş birlikleri geli ş tirmek, bilgilendirmek, tanıtmak, ön yargıları törpülemek, kar ş ılıklı dostluk diyaloglarını güçlendirmek amacına hizmet etmektedir. Aynı do ğ rultuda ba ş ta Antalya(Merkez) Bölgesi olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde tanıtım ve da ğ ıtımı gerçekle ş tirilen Harmoni-e Dergisi önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye genelinde yayılacaktır.  Kültürler arası diyalog ve ortak Toplumsal de ğ erlerin olu ş turulması gereklili ğ ine olan inancımız ile çıktı ğ ımız bu yolda bizi yüreklendiren, cesaretlendiren, gönüllü olarak katkıda bulunan, inanan ve güvenen, maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkese te ş ekkür ediyoruz.

6  DA Ğ ITIM – VERBREITUNG Türkiye – Türkei - Akdeniz Bölgesi - Mittelmeer Antalya(Zentrum-Merkez) Region Alanya – Alanya ve Çevresi -Marmara Bölgesi- Marmara Gebiet Region Istanbul – İ stanbul ve Çevresi -Ege Bölgesi - Ägäis Gebiet Region Bodrum – Bodrum ve Çevresi Almanya - Deutschland -München(Zentrum) -Berlin -Köln -Frankfurt -Hamburg

7 REKLAM BEDELLERI ANZEIGEPREISE  Arka Kapak 5.000,00 TL  Arka Kapak İ çi4.750,00 TL  Ön Kapak İ çi5.000,00 TL  İ ç Sayfa 4.500,00 TL (Tam Sayfa + Tanıtım Metni)  İ ç Sayfa (Tam Sayfa) 3.000,00 TL  İ ç Sayfa (Yarım Sayfa) 1.500,00 TL  Yıllık Abonelik 250,00 TL Fiyatlara + kdv dahil edilecektir 6 sayı pe ş in ödemede %5 indirim 12 sayı pe ş in ödemede %10 indirim

8 TEKNIK BILGI TECHNISCHE DATEN  Dijital ortamda gönderilecek ilanlar PDF formatında CD si ve prova baskısı ile teslim edilmelidir.  Resimlerin CMYK ve en az 300 DPI çözünürlükte oldu ğ u kontrol edilmelidir.  Her Sayı için ayrı film ve dergi ka ğ ıdına basılmı ş prova baskı gönderilmelidir.  Prova gönderilmeyen reklamlardan sorumluluk kabul edilmez.  Baskıda aksaklık ya ş anmaması için reklam rezervasyon ve iptallerinin yazılı olarak ve en geç son teslim tarihinden 5 gün önce yapılması gerekmektedir.  Reklam rezervasyon en geç ayın 8. Gününe kadar, ödeme en geç ayın 14. Gününe kadar gerçekle ş melidir, 15. Günü itibariyle yapılan ödemler bir sonraki ayda yayınlanmak üzere onaylanacaktır.

9 KÜNYE / IMPRESSUM Zentrum / Merkez Antalya İ mtiyaz Sahibi Herausgeber  Ay ş e Çetkin Genel Yayın Yönetmen Chefredakteur  Hasan Bayır Yazı İş leri Müdürü Resortleitung  Ay ş e Çetkin Redaktion Yayın Kurulu  Ay ş e Çetkin  Hasan Bayır  Kenan Çirik  Hakkı Akduman  Kiraz Sevim  Bahar Ş ahin  Jacqueline Jane Bartels  Ayse Nilgün Öztekin  Berkan Kroeblin Ulu ş al  Nihan Tezer  Lale Talayman  Gabriele Berndt  Evren Aydemir Yurtdı ş ı Sorumlusu Zuständig für Ausland  Kenan Çirik cirik@kayra.vision Yurtiçi ve Yurtdı ş ı Haber Koordinatörlü ğ ü Koordinator der Nachrichtendienste In&Ausland  Hakkı Akduman Reklam ve Pazarlama Werbung und Marketing  Kiraz Sevim k.sevim@harmoni-e.com

10 KÜNYE / IMPRESSUM Temsilcilikler Vertretungen Marmara Temsilcili ğ i Marmara Gebiet  Ay ş e Nilgün Özkan a.n.oeztekin@harmoni-e.com a.n.oeztekin@harmoni-e.com Ege Bölgesi Ägäisgebiet  Jacqueline Jane Bartels j.j.bartels@harmoni-e.com j.j.bartels@harmoni-e.com Akdeniz - Alanya Bölgesi Mittelmeer - Region Alanya  Berkan Kroeblin Uluçal b.kroeblin@harmoni-e.com b.kroeblin@harmoni-e.com Almanya Temsilcilikleri Deutschland Vertretungen  Münih – München Ali Mercimek 0049 179 5136190  Frankfurt İ sa Deveçeken 0049 171 3126277  Köln Asım Gürsoy 0049 171 4165744  Berlin Sefa Do ğ anay 0049 172 3003327 Tasarım Design  Harmoni-e Tasarım Design Bahar Ş ahin  Tasarım – Design Baygenç Ajans

11 KÜNYE / IMPRESSUM Çeviri Übersetzung  Evren Aydemir Hukuk Danı ş manı Juristische Beraterin  Av. Gülay Çeviker Yönetim Yeri-Geschäftsleitung  Ye ş ilbahçe Mah. Metin Kasapo ğ lu Cad. Hacı Hatice Apt. 7/3 Antalya Tel: 0 242 3219222-24 info@harmoni-e.com Matbaa – Druck  Nar Baskı Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Ş ti Gebze Güzeller O.S.B. İ nönü Mah. Atatürk Bulvarı No:2/B Gebze / KOCAEL İ T : 0 262 751 43 37 l 0850 303 04 80 F : 0262 751 32 75 E : info@narbaskimerkezi.com W : www.narbaskimerkezi.com


"M İ SYON-MISION V İ ZYON -VISION  DERG İ AMACI & DA Ğ ITIMI  UNSER Z İ EL & VERBREITUNG  REKLAM BEDELLER İ & ANZEıGEPREıSE DEUTSCH TÜRKISCHE FREUNDSCHAFT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları