Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ DENGE SENA KARAKÖSE M.MERVE KAPLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ DENGE SENA KARAKÖSE M.MERVE KAPLAN."— Sunum transkripti:

1 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
DENGE SENA KARAKÖSE M.MERVE KAPLAN

2 PROBLEM CÜMLESİ: Melikşah üniversitesi kız ve erkek öğrencilerinin kaygı düzeylerinin akademik başarılarına etkisi var mıdır? Araştırmamızın amacı; Melikşah üniversitesindeki öğrencilerin kaygı düzeylerinin akademik başarılarını etkileyip-etkilemediğini, eğer etkiliyorsa ne derece etkilediğini öğrenmek.Bu araştırma, öğrencilerin kaygı düzeylerinin akademik hayatlarını ne derece etkilediğini görmek için yapılmıştır. Özellikle yüksek düzeyde araştırma kaygısı duyanların belirlenmesi ve onlarla özel olarak ilgilenilerek araştırmaya yönelik kaygılarını düşürücü önlemlerin geliştirilmesi önemli görülmektedir.

3 İlgili araştırmalar; Y.E. ÖMÜR Ş.S. NARTGÜN Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bölümlerine isteyerek gelen lisans öğrencilerinin mesleğe yönelik kaygılarının düşük, akademik güdülenme düzeylerinin ise yüksek olduğu görülmüştür. Cengiz, H. F.(1988)’e göre ÖSYM l.basamak sınavı kız ve erkek öğrencilerin kaygı düzeylerinin manidar olarak yükselmesine neden olmaktadır. Aynı araştırmada, başarısız öğrencilerin başarılı öğrencilere kıyasla hem durumluk hem de sürekli kaygı düzeyleri manidar olarak daha yüksek bulunmuştur. Albayrak-Kaymak, D.(1987), sınav kaygısının öğrenci başarısını manidar düzeyde yordadığına ilişkin bulgular elde etmıştır. Öner (1990), öğrencilerin genel not ortalaması ve matematik notları ile sınav kaygısı puanları arasında negatif yönde manidar ilişkiler bulunduğunu belirtmektedir.

4 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Araştırma Modeli Araştırmanın temelini literatür taraması, söyleşi, istatistikler ve araştırma sahasında elde edilen anket sonuçları oluşturmuştur. Evren ve Örneklem: Araştırma, Melikşah Üniversitesinde öğrenim gören 50 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.Anket uygulanan kişiler rastgele örneklem yöntemine göre belirlenmiştir

5 ALT HİPOTEZLER Mecbur kalmadıkça araştırma yapmak istememenin kaygı düzeyi üzerinde bir etkisi var mı? Araştırma yaparken kısa sürede bırakmayla kaygı düzeyi arasında ilişki var mı? Baba eğitim durumuyla kaygı düzeyi arasında bir ilişki var mı? Araştırma yapmak konusunda kendime güvenin kaygı düzeyi üstüne etkisi var mı?

6 VERİ TOPLAMA SÜRECİ Veriler daha objektif sonuçlar vermesi için mümkün olduğunca farklı bölümlerde okuyan öğrencilere uygulanmış, kız ve erkek oranının birbirine yakın olmasına dikkat edilmiştir.

7 VERİ TOPLAMA ARACI Araştırmada veriler anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır.Anket, Araştırmaya yönelik kaygı ölçeği kullanılarak yapılmıştır.Bu anket, bazı kişisel bilgilerin sorulduğu kişisel bilgi formu ve kaygı düzeyi ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

8 VERİ TOPLAMA SÜRECİ Üniversite öğrencilerinin araştırma ile ilgili kaygılarını ölçmede kullanılacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracını geliştirmek amacıyla ilk aşamada 30 maddeden oluşan bir taslak form oluşturulmuştur. Bu taslak formun hazırlanmasında Spielberger ve arkadaşları (1970) tarafından geliştirilen ve Öner ve Le Comte (1983) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Pretorius (1992)'nin geliştirdiği istatistik kaygı ölçeği ve Köklü (1996)'nün geliştirdiği istatistik kaygı ölçeğinde yer alan ve kaygı durumunu yansıtan ifadelerden yararlanılmıştır, ikinci aşamada bu taslak formun kaygı maddelerinin- ifadelerinin araştırma kaygı düzeyini ölçmede ne denli yeterli oldukları, anlaşılırlıkları ve temsil edicilikleri bakımlarından eleştiriye açılmıştır. Lisans öğrencileriyle bir grup uzmandan alınan eleştiriler doğrultusunda bazı maddeler üzerinde düzeltmeler yapılmış, 18 madde ise taslak formdan çıkartılmıştır. Böylece araç, 12 maddeye indirilmiş ve istatistiksel anlamda geçerlik-güvenilirlik çalışmaları için uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

9 Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği (AYKÖ)'nün içerik geçerliğine sahip olup olmadığı incelenmiştir, içerik geçerliği, ölçeğin ölçmek istediğini ölçüyor olabilmesi ile ilgili olup, uzman görüşüne dayalı olarak açıklanabilmektedir (Balcı,1995). Bu amaçla oluşturulan taslak formda yer alan kaygı ifadelerinin öğrencilerin araştırma kaygılarını ölçmede ve buna yönelik ifadeleri örneklemede, kapsamada, ne denli yeterli olduğunu değerlendirmek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Alman eleştirilere göre (AYKÖ)'nün araştırmada kaygılarını ölçmeye uygun bir bilgi toplama aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.AYKÖ'de,"katılıyorum","kararsızım","katılmıyorum" seçeneklerinden oluşan likert tipi üçlü dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Araçta yer alan maddelere verilen yanıtlar, doğrudan kaygı durumunu yansıtan ifadelerde " katılıyorum" dan " katılmıyorum" a doğru 3'den l'e sayısal değerler verilerek puanlanmıştır. Doğrudan kaygı durumunu yansıtmayan, tersine dönmüş ifadelerde ise bu işlemin tersi uygulanmıştır. Böylece ölçekten alınan yüksek puan yüksek kaygıyı, düşük puan düşük kaygıyı göstermektedir.

10 Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 1 Mecbur kalmadıkça, araştırma yapmak istemem. 2 Araştırma yaparken kendimi genellikle rahat hissederim. 3 Araştırma yapmaktan büyük zevk duyarım. 4 Araştırma yapmak bende rahatsızlığa yol açmaz. 5 Araştırma yapmam gerektiğinde içimin sıkıldığını hissederim. 6 Araştırma sözcüğü bile, beni heyecanlandırır. 7 Araştırma yapmak düşüncesi bile beni tedirgin eder. 8 Araştırma yapmak, benim için eğlendirici bir uğraştır. 9 Araştırma yaparken kendimi genellikle huzursuz hissederim. 10 Araştırma yaparken kısa zamanda bıkarım. 11 Araştırma yaparken ortaya çıkabilecek problemler bende önemli bir endişe yaratmaz. 12 Araştırma yapmak konusunda kendime güvenim yoktur .

11 PİLOT ÇALIŞMA VE SONUÇLARININ ARACIMIZIN SON HALİNE ETKİSİ
20 kişiye pilot çalışma uyguladık. SPSS 17.0 da verileri girip soruların güvenilirliğini ölçmek için analyze>scale>reability statistics yaparak ölçeğimizi uygulamaya devam ettik.Ön uygulama sonucunda testin güvenirlik katsayısı 0,448 olarak bulunmuştur.

12 GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK SONUÇLARI
Geçerlik ve güvenirlik katsayısı 0,413 olduğundan ölçeğimizde şüpheye düştük.

13 VERİ ANALİZİ Mecbur kalmadıkça araştırma yapmak istememekle kaygı düzeyi arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak için araştırma yapmak istememekle kaygı düzeyini analyze>compare means> one way anova yaparak mecbur kalmadıkça araştırma yapmak istememe ile kaygı düzeyi arasında ki ilişkiyi inceledik.0.05den küçük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.Yani; öğrencilerin araştırma yapmak istememe düzeyi arttıkça kaygı düzeyi arttığı görülmüştür.

14

15 VERİ ANALİZİ Baba eğitim durumu ile kaygı düzeyi düzeyi arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak için baba eğitim durumu ile kaygı düzeyini analyze>compare means> one way anova yaparak baba eğitim durumu ile kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledik. inceledik.0.05den büyük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark yoktur.Yani; baba eğitim durumu ile kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

16

17 VERİ ANALİZİ Araştırma yaparken kısa sürede bırakmayla kaygı düzeyi arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak için araştırma yaparken kısa sürede bırakmayla kaygı düzeyini analyze>compare means> one way anova yaparak araştırma yaparken kısa sürede bırakmayla kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledik. 0.05den küçük olduğundan dolayı aralarında anlamlı bir fark vardır.Yani; öğrencilerin araştırma yaparken kısa sürede bırakma miktarı arttıkça kaygı düzeyi artmıştır.

18

19 SONUÇLAR BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Mecbur kalmadıkça araştırma yapmak istememekle kaygı düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Araştırma yaparken kısa sürede bırakmayla kaygı düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkarılmıştır. Baba eğitim durumu ile kaygı düzeyi düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırma yapmak konusunda kendime güvenim yoktur ile kaygı düzeyi arasında anlamlı bir fark vardır.Öğrencilerin kendine güveni arttıkça kaygı düzeyi azalmıştır.

20 ÖNERİLER Araştırma sadece Melikşah Üniversitesi öğrencileri ile yapıldığı için bütün herkese genellenemeyebilir.Örneklem dar olduğundan dolayı kesin sonuçlara ulaşamamış olabiriz.Benzer araştırma yapacak olan bireylere araştırmayı daha geniş örneklemde yapmalarını öneririz. Bu anketi uygulayacak kişiler 3’lü likert tipi değil de , 5’li likert tipi ölçeği kulanırlarsa daha güvenilir bir ölçek oluşturmuş olurlar.

21 KAYNAKÇA Albayrak-Kaymak, D.(1987)
Balcı, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma : Yöntem, Kavram ve İlkeler , (İkinci bası). Ankara:TDFO Bilgisayar-Yayıncılık. Cengiz, H. F.(1988) "Lise III. Sınıf Öğrencilerinin ÖSYM I. Basamak Sınavı Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeylerinin Bazı Faktörler Yönünden Karşılaştırılması", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Öner (1990) Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı, Y.Ö. Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetirme Vakfı Yay. Yay.No:1 Istanbul. Öner, N. ve A. Le Compte. (1983). Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi Yayını Pretorius, T.B., and A.M. , Norman. (1992). Psychometric data on the statistics anxiety scale for a sample of south african students. Educational and Psychological Measurement, 52, Spielberger, C.D., R.C. Gorsuch, and R.E. Luschene. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Invenntory. California : ConsultingPsychologists Press. Y.E. ÖMÜR Ş.S. NARTGÜN


"MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ DENGE SENA KARAKÖSE M.MERVE KAPLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları