Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. Mahmut Dönemi (1808 – 1839) Babası : Sultan I. Abdülhamid Annesi : Nakşidil Sultan Do ğ du ğ u Tarih : 20 Temmuz 1785 Padişah Oldu ğ u Tarih : 28 Temmuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. Mahmut Dönemi (1808 – 1839) Babası : Sultan I. Abdülhamid Annesi : Nakşidil Sultan Do ğ du ğ u Tarih : 20 Temmuz 1785 Padişah Oldu ğ u Tarih : 28 Temmuz."— Sunum transkripti:

1 II. Mahmut Dönemi (1808 – 1839) Babası : Sultan I. Abdülhamid Annesi : Nakşidil Sultan Do ğ du ğ u Tarih : 20 Temmuz 1785 Padişah Oldu ğ u Tarih : 28 Temmuz 1808 Öldü ğ ü Tarih : 1 Temmuz 1839 Sultan II. Mahmud, otuzuncu padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeli ğ i, sarayda iyi bir e ğ itim alarak, amcası Padişah III. Selim’in devlet idaresini yakından izleyerek geçti. En büyük amacı ; devleti Batı tarzını örnek alarak yeni bir düzene oturtmaktı.

2 II. Mahmut Yenilikleri E ğ itimin yaygınlaşması için ortaokullar açılmış. İ lk buharlı gemi işlemeye başlamış. Yeniçerileri ortadan kaldırmıştır. Tekkeleri kapatarak irtica ile de mücadele etmiştir. İ lk nüfus sayımı yapılmış. Posta teşkilâtı kurulmuştur. İ lk resmi gazete “Takvim-i Vekayi” de yayımlanmaya başlamıştır. Sadrazama bu dönemde ‘Başbakan’ denilmiş. Devlet bünyesinde giyim kuşam ile ilgili yeni kararlar alınmış ‘fes’ giyilmeye başlanmıştır.

3 Sırp İ syanı (1804) Sebepleri : 1) Fransız İ htilalinin Milliyetçilik, ba ğ ımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin Sırplar üzerinde etkili olması 2) Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan'ın sık sık el de ğ iştirmesi 3) Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları 4) Rusya’nın kışkırtması İ syan : Bu sebeplerden dolayı 1804’te Kara Yorgi liderli ğ inde Sırplar ayaklandı.

4 Sırplarla İ lgili Antlaşmalar 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan BÜKREŞ ANTLAŞMASI’nda Sırplara bazı haklar verildi. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Ruslarla imzalanan ED İ RNE ANTLAŞMASI’nda Sırplara özerklik verildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERL İ N ANTLAŞMASI’nda Sırbistan ba ğ ımsızlı ğ ına kavuştu.

5 1806 – 1812 Osmanlı Rus Savaşı Sebepler: Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kışkırtması. Rusya'nın Eflak-Bo ğ dan'ı işgal etmesi. Sonuç : Ruslarla BÜKREŞ ANTLAŞMASI imzalandı. (1812)

6 Bükreş Antlaşması (1812) İ ki devlet arasında Tuna Nehri sınır olacak. Ruslar Beserabya hariç işgal etti ğ i yerleri geri verecek. Sırplara bazı haklar verilecekti.

7 Yunan İ syanı Sebepleri : Fransız ihtilalinin milliyetçilik, ba ğ ımsızlık gibi fikirlerinin etkisi. Rusya'nın ve Avrupa Devletleri'nin kışkırtması. 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti'nin çalışmaları.

8 NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının yaşadı ğ ı 4 felaketten biridir. 1571 İ nebahtı. 1770 Çeşme. 1827 Navarin. 1853 Sinop’tur.

9 1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI Sebepleri: Rusların sıcak denizlere inmek istemesi. Osmanlının Rusya'dan Navarin'de yakılan donanmanın zararını talep etmesi. Osmanlı'nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa Devletlerinin ve Rusya'nın isteklerini reddetmesi.

10 Savaş: Bu sebeplerden Rusya’nın saldırısıyla savaş başladı. Ancak Osmanlı Devleti böyle bir savaşa hazır de ğ ildi. Çünkü: Donanması Navarin'de yakılmıştı. 1826'da Yeniçeri Oca ğ ı kaldırılmış, ASAK İ R- İ MANSURE- İ MUHAMMED İ YE ordusu yeni kurulmuştu. Yunan ayaklanmasından dolayı bütün Avrupa Osmanlının karşısındaydı. Sonuç : Rusların ilerleyerek do ğ uda Erzurum'a, batıda Edirne'ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı devleti barış istedi. Rusya’yla ED İ RNE ANTLAŞMASI imzalandı.(1829)

11 ED İ RNE ANTLAŞMASI (1829) Maddeleri: Eflak-Bo ğ dan ve Sırbistan’a özerklik verildi. Yunanistan ba ğ ımsız olacaktı. Rus ticaret gemileri bo ğ azlardan geçebilecekti. Prut nehri sınır olacaktı. Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecekti. NOT: Osmanlı Devleti’nde ba ğ ımsızlı ğ ını elde eden ilk azınlık YUNAN İ STAN’dır. NOT: Osmanlı’nın Yunan isyanı ve Rus savaşıyla u ğ raşmasını fırsat bilen Fransa 1830' da CEZAY İ R’i işgal etti.

12 MISIR VAL İ S İ MEHMET AL İ PAŞA'NIN İ SYANI Sebepleri: Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen yerlerin verilmemesi. Mehmet Ali Paşa'nın Navarin olayından sonra padişahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri çekmesi. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yardım istenildi ğ i halde Mehmet Ali Paşa'nın yardım göndermemesi.

13 Kütahya Antlaşması (14 Mayıs 1833) Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valili ğ i de verilecek. O ğ lu İ brahim Paşa'ya da Cidde valili ğ ine ek olarak Adana Muhassıllı ğ ı (O bölgenin vergilerini toplama hakkı) verilecek. NOT : Bu antlaşma Mısır sorununu geçici olarak çözmüş fakat iki tarafta bu anlaşmadan memnun olmamıştır. NOT: Kütahya Antlaşması’na ra ğ men kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusya’yla HÜNKAR İ SKELES İ antlaşmasını imzalamıştır. (1833)

14 HÜNKAR İ SKELES İ ANTLAŞMASI (8 Temmuz 1833) Osmanlı bir saldırıya u ğ rarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı ödeyecek. Rusya bir saldırıya u ğ rarsa Osmanlı bo ğ azları kapatacak. ( İ ngiltere ve Fransa'ya karşı) Bu antlaşma 8 yıl sürecek. Önemi Rusya bu antlaşmayla bo ğ azlar üzerinde büyük avantaj sa ğ layıp, Karadeniz’deki güvenli ğ ini artırmış oldu. Bu antlaşmayla BO Ğ AZLAR MESELES İ ortaya çıkmıştır. Bu antlaşma Osmanlının bo ğ azlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BAŞINA kullandı ğ ı son antlaşmadır.

15 NOT: Osmanlı Devleti Mısır ve Bo ğ azlar meselesinde İ ngiltere'nin deste ğ ini kazanmak için İ ngiltere ile 16 A ğ ustos 1838 ‘de BALTAL İ MANI T İ CARET ANTLAŞMASI’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile İ ngiltere’ye çok geniş ekonomik haklar verilmiş, Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış böylece Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır.

16 AÇIKLAMA: Kütahya antlaşması fazla uzun sürmedi. 1839'da Mehmet Ali Paşa ba ğ ımsızlı ğ ını ilan etti. O ğ lu İ brahim Paşa üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini N İ Z İ P’te yendi. İ ngiltere ve Fransa Hünkar İ skelesi antlaşmasına dayanarak Rusya’nın bo ğ azlara egemen olmasından çekindiklerinden hemen devreye girerek MISIR konusunda Londra'da uluslararası bir konferans düzenlendi. NOT: Nizip yenilgisi haberi İ stanbul'a gelmeden II.Mahmut ölmüş, yerine Abdülmecit padişah olmuştur.

17 II.MAHMUT DÖNEM İ NDE ASKER İ ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR Alemdar Mustafa Paşa,Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusunu kurdu. II.Mahmut Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Cedit’in yerine EŞK İ NC İ OCA Ğ INI kurdu. 1826'da Yeniçeri Oca ğ ını kaldırarak (Vakayı Hayriye Olayı da denilir) yerine ASAK İ R- İ MANSURE- İ MUHAMMED İ YE ordusu kuruldu. Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı. E ğ itimi için Prusya(Almanya) 'dan subaylar getirildi. Avrupa’ya subaylar gönderildi.


"II. Mahmut Dönemi (1808 – 1839) Babası : Sultan I. Abdülhamid Annesi : Nakşidil Sultan Do ğ du ğ u Tarih : 20 Temmuz 1785 Padişah Oldu ğ u Tarih : 28 Temmuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları