Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME

2 GİRİŞ Son yirmi yıl içerisinde erkeklerin yaşam sürelerinin artmasında; koroner kalp hastalıklarından akciğer kanserinden karaciğer hastalıkları ve diabete bağlı ölüm oranlarının azalması etkili olmuştur. Erkeklerin kadınlara göre daha kısa yaşaması genetik faktörlerle açıklanamaz. Erkek ve kadınların sağlığa ve hastalıklara ilişkin deneyimlerinin farklılığı; kadın ve erkek arasındaki biyolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik faktörlere bağlanabilir.

3 ERKEKLERDE MORTALİTE SEBEPLERİ
Erkek ölümlerine % 17 kardiyovasküler sistem hastalıkları, % 8.5 serebro-vasküler hastalıklar, % 8 akciğer kanseri ve % 3.1 prostat kanseri neden olmaktadır. Erkeklerin yaş gruplarına göre ölüm sebepleri de farklılık göstermektedir. Genç erkeklerde (24 yaş ve altı) external sebepler ve kazalar nedeniyle ölümler meydana gelirken yaş arası erkeklerde ölümün majör sebebini neoplasm ve koroner kalp hastalıkları oluşturmaktadır. 75 yaş ve üzerinde kardiovasküler sistem hastalıkları ölümün majör sebebidir.

4 25-74 yaş arası erkeklerde ölümün majör sebebini neoplasm ve koroner kalp hastalıkları oluşturmaktadır.

5 Türkiye’de kadınlar için ortama yaş ömrü 74 yıl erkekleri için ise 69
Türkiye’de kadınlar için ortama yaş ömrü 74 yıl erkekleri için ise 69.1 yıl olduğu bildirilmektedir. Erkekler kadınlara göre ağır, öldürücü hastalıklara daha çok yakalanmaktadır. Örneğin; kalp hastalığı ve kanser gibi ölümle sonuçlanma olasılığı yüksek hastalıklar erkeklerde kadınlara göre daha çok görülmektedir. Diğer bir örnek ise AİDS’in erkeği öldürme oranı kadından sekiz kat daha fazladır.

6 ERKEK SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

7 Erkeklerin sağlık hizmetlerini kullanmada kadınlara göre daha isteksiz oldukları görülmektedir.
Erkekler kendi sağlık durumlarının diğer insanların sağlığından daha iyi olduğuna inanmaktadırlar. Bu durum bireyin sağlık/hastalık algısını ve kültürel sağlık/hastalık olgusuna bakışını yansıtmaktadır.

8 Son zamanlardaki yeni sağlık anlayışı, hastalıklara odaklanma yerine bireysel ihtiyaçlara eğilim gösterme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirmeyi öncelemektedir. Sağlık bakım profesyonelleri erkeklere sağlık problemlerini çözmede, sağlığı korumada ve sağlığı geliştirmede yardımcı olduğu sağlık dışı problemlerini de tartışmaları konusunda cesaret vermelidirler.

9 Etkili faktörler Genetik Faktörler Genetik görünüşe göre bazı cinsiyet farkları doğal kaynaklıdır. Erkekler, erkek cinsiyet karakterini nörolojik, yapısal, hormonal ya da içgüdüsel olarak taşırlar. Örneğin, iskemik kalp hastalıklarında kadın seks hormonları koruyucu etkilidir, buna karşı erkeklerde karın üzerinde yağ birikimi kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır.

10 Benzer şekilde muhtemelen kadın seks hormonlarının rolünden dolayı kanser kadınlarda daha iyi prognoz gösterir. Erkeklerde yüksek seviyede testesteron’un şiddeti hazırlayıcı etken olduğu tartışılmaktadır.

11 Erkeklerin beyin hücrelerinin onlarla aynı yaştaki kadınlara oranla daha hızlı ölmesi,
kadın ve erkeklerin mitral kapakları arasında yapısal farklılıkların bulunması, kadınların kalbinin erkeklerin kalbinden daha hızlı çarpması ve erkeklerin immün sisteminin kadınların immün sisteminden daha zayıf olmasıdır.

12 Sosyo-Kültürel Faktörler
Erkeklerin iş, yaş, cins ve sosyo-ekonomik durumlarına göre sağlık problemlerinin inkarı veya ifade edilmemesi değişiklik göstermemektedir. Duygusal sağlık kanallarının eksikliği erkekler arasında şiddet, kaza, kalp hastalıkları ve intihar riskini arttırır.

13 Benzer şekilde muhtemelen kadın seks hormonlarının rolünden dolayı kanser kadınlarda daha iyi prognoz gösterir. Erkeklerde yüksek seviyede testesteron’un şiddeti hazırlayıcı etken olduğu tartışılmaktadır. ve davranışsal faktörler

14 Çevresel ve Davranışsal Faktörler
Erkeklerin sağlıkları iş çevreleri ve fiziksel çevreden etkilenebilir. İş kazalarında erkeklerin ölüm oranları daha fazladır. Erkeklerde pnömokonyoz, aspestozis, lösemi ve mesane kanserlerinin görünme olasılığı daha fazladır. Toplumdaki kültürel beklentiler ve sosyalleşme süreci, erkek davranışlarını kadınların davranışlarına göre daha riskli, daha sağlıksız yapmakta ve bu olumsuz davranışlar kadınlar ile erkekler arasındaki ölüm oranının en büyük farklılığını oluşturmaktadır.

15 Beslenme Obezite ve yüksek oranda yağ içeren yiyecekler kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır ve bu da erkeklerin majör ölüm sebeplerinden birisidir. Erkekler, yeme alışkanlıklarını kadınlara göre daha az değiştirirler.

16 Sigara kullanımı Erkekler kadınlardan daha fazla sigara içmektedirler. Dünyadaki sigara içme oranları erkeklerde % 47, kadınlarda %12’dir. Türkiye’deki bütün ölüm nedenleri arasında solunum sistemi hastalıklarının payı % 11’dir ( %4’ü akciğer kanseri ve % 1’i pnömonidir.)

17 Sigara kullanımı Sigara içiminin önlenmesi, kullananların sigarayı bırakmaları, kanserleri önlemede etkin olacak birincil koruma yöntemleridir. Birinci basamak sağlık çalışanları sigara içimini önleyici programlar düzenlenmeli, sigara bırakma konusunda davranışsal yardımda bulunmalı ve sağlık çalışanları rol modeli olmalıdır.

18 ALKOL KULLANIMI Erkekler kadınlara oranla daha fazla sıklıkta ve oranda alkol kullanır. Alkol alan kişilerde görülebilecek kronik karaciğer hastalığı, karaciğer sirozu, kazalar, intihar, şiddet ve cinayetler erkeklerde alkol kullanımı daha yaygın olduğu için daha sık görülür.

19 İNTİHAR VE ŞİDDET Erkeklerde intihar kadınlara oranla daha fazladır ve intihar oranı emekli, boşanmış, homoseksüel, ergenlik dönemindeki erkekler gibi belli gruplarda daha sık görülmektedir.Erkeklerin çoğu kadınlardan daha fazla şiddete başvurmaktadır. Aynı zamanda çoğu şiddet hareketi kadınlaradır.

20 ERKEK GELİŞİMİ Gelişim: Çevresel ya da psikolojik faktörlerin neticesinde davranışların ve düşüncelerin şekillenmesidir. Kadın ve erkek aynı gelişim sistemini izler. Psikososyal Gelişme Erikson, gelişmeyi tüm yaşam boyu devam eden bir süreç olarak kabul eder. Genç ve orta yetişkin erkeklerde psikososyal gelişme izlenimi çok iyi olmalıdır.

21 Genç yetişkinlik dönemi
Genç yetişkinlik dönemi (20-40)yaş:Dostluk kazanmaya karşı yalnız kalma. Ergenlik döneminde kimliğini bulan kişi, artık kimliğini kaybetme korkusuna kapılmaksızın başkalarıyla yakınlıklar dostluklar kurabilir.

22 Erikson’a göre kim olduğuna ilişkin duyguları ile toplumun beklenti ve istekleri arasında toplumdaki
meslek, evlilik, ana babalık rolleri arasında bireysel bir uygunluk kurulamadığında yabancılaşma tehlikesi ortaya çıkar ve sonucunda ‘yalnızlık’ ortaya çıkar.

23 Orta yaş dönemi(40-65 yaş):
Orta yaş dönemi(40-65 yaş): Üretkenliğe karşı duraklama. Kişi önceki evreleri başarılı olarak atlatmışsa bu dönemde üretken, verimli ve yaratıcıdır. Kişi gelecek kuşağa katkıda bulunmaya odaklanır. Bu dönemde ana babalık, iş başarıları ile birlikte bireyin kendisinden de çok yaşayacak bir şeyleri üretmesi olanağı vardır.

24 Bazı erkekler üretkenliğin aksine bir işe yaramama duygusuna kapılabilir ve durgunluk dönemine girebilirler. Bu dönemdeki yetersizlik veya başarısızlık durumu ‘durgunluk, sıkılma, yoksullaşma’ duyguları, olumsuz çözüm ya da çözümsüzlükle uğraşma sonucu erkekler fiziksel ve psikolojik tükenişe girebilirler.

25 İleri yaş dönemi(65 yaş ve sonrası):
Benlik bütünlüğüne karşı olumsuzluk. Bu yaş grubu erkekte ölüme yaklaşıldığı duygusu yaşanır. Emekliliğe ayrılma, rol değişimi, eşlerden birinin ölümü, bir sağlık sorunu nedeni ile bu duygular daha yoğun yaşanabilir sonucunda ‘umutsuzluk ve çaresizlik’ duygusu yaşanır.

26 sağlık hedefleri; Kanser (hastalık ve ölümlerin azaltılması ) Kalp hastalıkları ve felç (hastalık,özürlülük ve ölümlerin azaltılması ) Aile planlaması HIV/AIDS Yaralama ve şiddetin önlenmesi Şiddet ve istismarı önlemek İş güvenliği ve sağlığı Madde bağımlılığının önlenmesi azaltılması Sigara kullanımının önlenmesi ve bağlı hastalık örüntülerinin azaltılması

27 Avrupa Erkek Sağlığı Viyana Bildirgesi

28 5 TAVSİYE Avrupa insan sağlığı 5 anahtar tavsiyenin acilen uygulanması için sağlık hizmet sunumu yapanları ve ilgili birimlerin dikkatini aşağıda belirtilen maddelere çekerek çağrı yapmaktadır: 1) Erkek sağlığı önemlidir ve bağımsız, ayrı bir durum olarak kabul edilmelidir. 2) Erkek sağlığına ilişkin tutumlara dair daha iyi bir anlayışla erkeklerin sağlık beklentisinin geliştirilmesi gereklidir.

29 3) Sağlık hizmetleri sunumunda ‘erkeğe duyarlı’ bakış açısı geliştirilmelidir.
4) Okullarda ve toplum merkezlerinde erkek çocuklara ve genç erkeklere yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. 5) Sosyal ve sağlık alanında erkek sağlığını destekleyecek politikalar koordine edilmelidir.

30 ERKEKLERE ÖZEL SAĞLIK PROBLEMLERİ
Kardiovasküler Hastalıklar Erkeklerin 1/3’ünden fazlası yaş arasında kardiovasküler hastalıklardan ölmektedir. Erkeklerde kadınlardan daha çok görülmesini çok sayıda faktör açıklamasına rağmen iki majör faktör önemlidir: - Erkeklerin diyetinde doymuş yağ oranının kadınlarınkinden daha yüksek olması - Erkeklerin sosyokültürel çevresinin daha yüksek seviyede stres taşıması ve bununla birlikte erkeklerde yaşam biçimi ile ilgili faktörler de kalp hastalıklarına zemin hazırlar.

31 Kardiovasküler Hastalıklar
Yetişkin erkeklerde kalp hastalıklarından en sık görüleni iskemik kalp hastalığıdır. Ayrıca göğüs rahatsızlığı, kalp yetmezliği, taşikardi ve ani kardiyak ölüm görülebilir. Erkek hastalar egzersiz stres testinde asemptomatik iskemi bulguları gösterebilirler. Bazı asemptomatik hastalarda ilk klinik olay ani kardiyak ölüm, akut myokardial infarktüs veya strok gibi katastrofik olabilirler.

32 Kardiovasküler Hastalıklar
Kesin tanı konulduktan sonra genellikle birçok tedavi seçeneği vardır. Hastaya açıklama yapılarak anksiyetesi azaltılmalıdır. Asemptomatik kalp hastalığı bulunan erkekler anatomik bozukluğun şiddetine göre klinik veya noninvazif testler ile her 6 ve 12 ayda bir değerlendirilmelidir. Komplikasyonlar bakımından risk altında olan erkekler saptanmalı ve bu tür risklerin oluşumundan çok önceleri gerekli önlemler alınmalıdır.

33 Kardiovasküler Hastalıklar
Kardiovasküler hastalıklar ve hipertansiyon; diyete uyularak, aktivite arttırılarak, sigara bıraktırılarak, olumsuz sağlık davranışları değiştirilerek sıklıkla önlenebilir. Toplum sağlığı hemşiresi erkek davranışını değiştirmeye teşvik edici eğitim programları tasarlayarak kardiovasküler hastalık riskini azaltabilir.

34 KANSER Prostat Kanseri
Prostat kanseri 40 yaş ve üstü erkeklerde daha sık görülür ve sonraki her 10 yılda bir risk daha da artmaktadır. Erken teşhis için kendi kendine testis muayenesi çok önemlidir. Bunun için yaygın eğitim programları düzenlenmelidir. Prostat kanseri erkeklerdeki tüm kanserler içindeki %32 ile en sık görülen ve tüm dünyada 3. Sıklıkta bildirilen bir hastalıktır. Epidemiyolojik gözlemlere dayanarak prostat kanserinde etiyolojik faktörler, genetik predispozisyon hormonal etkiler, beslenme şekli, çevresel faktörler ve enfeksiyöz ajanlardır.

35 PROSTAT KANSERİNDE SEMPTOMATOLOJİ VE TANI
Prostat kanseri nadiren semptomatiktir. erken evre prostat kanserli hastaların çoğu asemptomatiktir. Tümörün ikiye katlanma zamanı 4 yıl civarındadır. Tanı koymada parmakla rektal muayene (PRM) ve serum prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri önemlidir.

36 Yaygın hastalık kendini ;
mesane çıkım obstrüksiyonu semptomları, akut idrar retansiyonu, hematüri ve ya inkontinans şeklinde gösterilebilir. Ağrıların fazla olması kötü prognoz bulgusudur. Her bir klinik evrenin belirtileri farklıdır.

37 Bir hastalık için tarama programı başlatmak için gerekli kriterler
Bir hastalık için tarama programı başlatmak için gerekli kriterler 1968’de Wilson Rungner tarafından tarif edilmiştir: Hastalık önemli bir sağlık sorunu olmalıdır. Hastalığın doğal seyri iyi bilinmelidir. Erken evrede tanınabilmelidir. Erken evrede daha iyi tedavi edilebilmelidir. Uygun bir tarama testi bulunmalıdır.

38 Bir hastalık için tarama programı başlatmak için gerekli kriterler
Tarama testi kabul edilebilir (makul) olmalıdır. Teşhis edilecek anomalilerde baş edilebilecek olanaklar bulunmalıdır. Hastalık başlangıcının yavaş ve sessiz olduğu durumlarda tarama testi tekrarlayan aralıkla yapılmalıdır. Yapılan masraf elde edilen yarara göre dengeli olmalıdır.

39 TESTİS KANSERİ Testis tümörü erkek cinsiyetinin malign tümörlerinin %1’ini oluşturmasıyla göreceli olarak nadir görülen bir kanserdir. Sıklıkla ileri adolasan ve erken erişkin döneminde görülür. Testis kanseri siyah ırkta beyazların yaklaşık 1/3’ü kadar izlenmektedir. Günümüzde kemoterapi ve cerrahi tekniklerin gelişimi avantaj sağlayarak testis tümörlerinin çoğu tedavi edilebilir bir kanser şeklini almıştır. Testis tümörlerinde en sık görülen belirti, testiste tek taraflı ağrısız şişlik yada hastanın testis kitlesinde faklı kıvamda tespit ettiği bir nodüldür. Hastalar yumru, şişlik, yada sertlik tarif ederler.

40 Kendi kendine testis muayenesi:
Kendi kendine testis muayenesi ısı ile cildin gevşediği ve skrotumun gevşediği sıcak/ılık duş/banyo sonrası ayda birkere yapılmalıdır. Skrotumdaki herhangi bir renk değişikliği yada şişlik gözlenmelidir.

41 Kendi kendine testis muayenesi:
Uygulamada her iki el kullanılarak skrotum muhtevasının muayenesi yapılır. Bu muayene şüpheli gonad yanında normal testisin kıvamı, hacmi, hududları hakkında bilgi verir. Testis baş ve iki parmak arasına alınarak dikkatle muayene edilir. Normal testisin kıvamı homojendir, rahat hareket eder ve epididimden ayrımı kolaydır.

42 Kendi kendine testis muayenesi:
Tunika albugineadaki bir sertlik katılık yada fiksasyon aksi ispat edilinceye kadar şüpheli kabul edilmelidir. Tümör şüphesinde muhtemel yayım ihtimalinden dolayı kord, skrotum ve cilt muayene edilmelidir.

43 Testis kanserinin ilk belirtisi genellikle bezelye ebadında ağrısız şişliktir. Ancak herhangi bir değişiklik yada anormallik varsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Testis kanserinin tedavisi ;Testis kanserine doğrudan müdahale orşektomi ile yapılabilir.

44 Solunum sistemi hastalıkları
Erkekler kadınlardan 1/3 daha fazla solunum sistemi hastalıkları riski altındadır. Yapılan bir çalışmada sigara içen gençle sigara içmeyen yaşlı bir erkeğin akciğer fonksiyonlarının aynı olduğu bildirilmiştir

45 HIV/AİDS HIV ile enfekte olmuş erkek sayısı kadınlara göre daha fazladır. 8 kat daha fazladır. Tüm dünyayı endişelendiren ciddi bir sağlık problemi olan AİDS’in Türkiye’de insidansı hızla artmaktadır. HIV/AİDS’li hastaların büyük çoğunluğu hastalığın yayılmasının kontrol edilemediği, ekonomik kaynakların ve sağlık bakım sistemlerinin yetersiz olduğu az gelişmiş bölgelerde yaşamaktadırlar.

46 İntihar,Kazalar,Cinayetler
Erkeklere göre kadınların daha fazla intihar ettiği fakat intihardan dolayı erkeklerin daha fazla öldüğü rapor edilmektedir. Kazalar Erkeklerde bütün yaş gruplarının içinde 3. Ölüm sebebini oluşturmaktadır. Cinayetler Şiddetle ilişkili, motivasyon ve duyguların kontrol edildiği beynin bir parçasındaki bozukluklar; psikoz, depresyon, beyin tümörleri, zeka geriliği gibi fiziksel ve ruhsal bozukluklarla ilişkili olduğu gibi sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel faktörlerle de bağlantılıdır.

47 ERKEKLERDE ÜREME SAĞLIĞI
Erkeklerin üreme sağlığı sorunları ; erektil disfonksiyon, erkeklerin cinsel sağlık sorunları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve fizyolojik bir olay olmakla birlikte andropoz yer almaktadır. Erektil Disfonksiyon Orta yaşlı ve yaşlı erkeklerin %15-20’i kadarında erektil disfonksiyon görülür. Sağlıklı erkekte seksüel fonksiyon için gerekenler libido, ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesi, ejakülasyon ve gevşemenin sağlanmasıdır. Fizik muayene yapılmalı, laboratuvarda serum testesteron düzeyine ve prolaktin düzeyine bakılmalıdır.

48 Erkeklerde cinsel sağlık sorunları
Cinsellik biyolojik, psikolojik, sosyolojik, kültürel, geleneksel, ahlaki, dini, politik ve ekonomik boyutları olan karmaşık bir bütündür. O nedenle cinsel sorunu olan bir erkeğe yaklaşımın bu farklı bakış açılarını içinde bulundurması gerekmektedir. Biyolojik açı

49 Sağlıklı ve mutlu bir cinsel bir yaşam için işleyen bir beden ‘olmazsa olmaz’ bir kuraldır.
Psikolojik açı Sosyo-kültürel açı Kişininin yetiştiği ve içinde yaşadığı aile, yakın çevre gelenekler dini inançlar ahlaki tutumlar psikolojik ve biyolojik bir neden olmaksızın, tek başına cinsel işlev bozukluklarına yol açabilmektedir.

50 Andropoz Erkeklerde, yaşın ilerlemesiyle erkeklik hormonlarındaki değişime bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Andropozun daha sağlıklı geçirilebilmesi için sağlık kuruluşlarına ve geriatri kliniklerine erkeklerin başvurmaları önerilebilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

51 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar her toplumda sık görülen enfeksiyon hastalıkları arasında yer alır. Herhangi bir CYBH popülasyonundaki yayılımı üç faktöre bağlıdır; temas oranı, bulaşıcılık ve enfekte kişilerin bulaştırıcılık süresi. Erken tanı, küratif veya baskılayıcı tedavi ile bulaştırıcılık süresi, kondom kullanımı ile bulaşıcılık ve bilgilendirme, toplum eğitimi, seksüel davranış biçiminin değiştirilmesi ile temas oranı azaltılmaya çalışılmalıdır.

52

53 Erkeklerin sağlık bakım sistemlerini kullanması
Ayakta bakım Hastane bakımı Erkeklerin hastaneye yatma oranı kadınların jinekolojik hastalıklar ve doğumsal hastalıklar haricindeki nedenlerden dolayı hastaneye yatma oranıyla aynıdır. Koruyucu bakım Çoğu erkek rutin check-up yaptırmadığından dolayı sağlık problemlerine erken tanı konulamamaktadır. Kadınlar , kan basıncını kontrol etme, diş bakımı, diyet, sigara, alkol, fiziksel aktivite, kilo ve uyku saatlerine dikkat etme gibi davranışları erkeklerden daha güçlü sergilemektedirler. Sonuç olarak erkekler kalp hastalığı, kanser, intihar, kazalar ve şiddet gibi öldürücü risklere büyük ölçüde sahiptir.

54 Erkek sağlığında toplum hemşiresinin rolleri
Günümüzde toplum sağlığı hemşiresi erkeklerin sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, hastalıkları önlemeyi, kaybolmuş olan sağlığı geri kazandırmayı, güvenli ve insancıl bakım sağlamayı amaç edinmelidir.

55 Erkeklere en yüksek sağlık ve iyilik hali sağlanmalı eşit ve sunulabilir sağlık hizmeti ulaştırılabilmeli, tecrübe ve ilgi alanına uygun sağlık öneri ve bilgi alabilme fırsatı sağlanmalıdır. Erkek sağlığı alanında toplum sağlığı hemşiresi hizmet verdiği erkeklere savunucu, eğitici, vaka yönetici ve bir araya getirici rolleri üstlenir.

56 Hizmet alan kişileri savunucu rolü
Hizmet alan bir kişinin temsilcisi olarak savunucu rolde hemşire erkekleri bilgilendirme, karar vermesine yardım etme, gerektiğinde sözcülük yapma, tanı ve tedavilerinin komplikasyonlarından korunma gibi işlevleri yerine getirir. Erkek hastayı savunma rolünde, hemşire gerektiği her zaman hastanın haklarını ifade edebilmesinde hastaya yardımcı olur ve kararlarında hastayı desteklemelidir.

57 Eğitici rolü Bir eğitici olarak hemşire erkeklerin eğitim ihtiyacını doğru değerlendirilmeli ve erkek hastanın verilen bilgiyi anlayıp anlamadığını belirleyerek mümkün olduğu kadar önlenmesini sağlamalıdır. Sağlam veya hasta erkeklere eğitimin amacı; sağlıkla ilişkili davranışları etkileyen değişiklikleri veya yeni davranışları öğretmek için beceri ve bilgi sağlamaktır. Eğitimin amacı; erkeğin sağlık durumunu sürdürmek veya geliştirmektir. Erkeklere fiziksel egzersiz, diyet, güvenlik, şiddet gibi konularda ve erkeklerin ihtiyacı olduğunu ifade ettiği konularda ya da erkeklerin farkında olmadığı ancak hemşirenin gözlemlediği erkeklerin gereksinim duyacağı konularda eğitim verilebilir.

58 Vaka yöneticisi rolü Problem çözümünü içeren vaka yöneticisi rolü erkeğin sağlık bakım hizmetlerini yönetmeyi, desteklemeyi ve etkili tarzı içerir. Bir araya getirici rolü Toplum sağlığı hemşiresi farklı erkek gruplarını ihtiyaçları hakkında konuşmak için bir araya getirebilir. Erkekler bir araya gelerek farklı görüşlerini ortaya koyup problemlerine alternatif çözümler bulabilirler.


"Doç. Dr. Ayşe ÇEVİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları