Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

  Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "  Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Cerrahi Alan İnfeksiyonları CDC (Center for Disease Control, ABD)’nin Yeni Tanımları
Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 Cerrahi Alan İnfeksiyonları CDC’nin Yeni Tanımları
Sunum planı Cerrahi alan infeksiyonlarının (CAİ) ne boyutta sorun olduğu CAİ surveyansı ve nasıl yapıldığı CAİ tanımları, yeni CDC tanımları ve surveyans yöntemi CAİ surveyansındaki sorunlar ve çözüm önerileri

3 Yıllara ve Sektörlere Göre Toplam Ameliyat Sayıları, Türkiye
2014 : ABC Grubu ameliyatlar: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013: 104

4 Cerrahi Alan İnfeksiyonları/ UHESA Verileri
CAİ 3. en sık rastlanan sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyon Toplam infeksiyonların yaklaşık %20’si Cerrahi hastanelerde %61-68’ini 2012 CAİ oranı 4902/ ameliyatta=%1 Ülkemizde sürveyans sisteminin tüm hastanelerde yeterince oturmamış olmasının, CAİ’nın daha az oranda belirlenmesine neden olması olasıdır. Muezzinoglu A. Mayıs 2011 Sunumu

5 Cerrahi Alan İnfeksiyonları / ABD
Hastanede yatan hastalarda en sık görülen sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyon Toplam infeksiyonların %31’i NHSN verilerine göre ortalama CAİ oranı ( ameliyattan sonra CAİ) %1.9’dur Magill SS. Infect Control Hosp Epidemiol, : Mu Y. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:

6 Cerrahi Alan İnfeksiyonları / Gelişmekte Olan Ülkeler
30 gelişmekte olan ülkeden, 82 hastanede arası yapılmış ameliyatlar sonrası CAİ surveyansı (CDC tanımlamaları) ameliyatta 7523 CAİ : %2.8 Oranlar, ABD oranlarına göre yüksek Kalça protezi ameliyatlarında %2.6’ya karşılık %1.3 ACBG ameliyatlarında %4.5’e karşılık %2.9 Abdominal histerektomide %2.7’ye karşılık %1.6 Rosenthal VD,Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34:

7 Cerrahi Alan İnfeksiyonları / Mortalite
2014 : ABC Grubu ameliyat sayısı: Mortalite %3 TÜİK 2012 ölüm İstatistikleri: Ölüm sayısı ’dir TC’de yılda en az CAİ gelişiyor, CAİ nedeniyle en az kişi ölüyor!! Tüm ölümlerin %0.38’inin nedeni!!!! T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012: 23.

8 CDC Yeni Cerrahi Alan İnfeksiyonları Tanımlamaları
CAİ gelişmiş hastalarda gözlenen ölümlerin ne kadarı direkt CAİ ile ilişkilidir? %5-10 %20-40 %50-60 >%70 Voted:30 Voter:30

9 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesi
CAİ’nın >%60’ı mevcut rehberlerdeki önerilerle engellenebilir Ameliyat öncesi alınacak önlemler Ameliyat sırasında alınacak önlemler Ameliyat sonrası yara bakımı önlemleri Sürveyans, geri bildirim

10 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Sürveyansı
Sürveyans: Fransızca “gözlemek” Verilerin sistematik olarak toplanması, bir araya getirilmesi ve değerlendirilmesi yoluyla hastalıkların dağılımı ve seyri üzerinde sürekli bir göz kulak olma Harekete geçmek için bilgi 10

11 Cerrahi Alan İnfeksiyonlar ının Sürveyansı
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos  Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları              Madde 7 — Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:              a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,              b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,              c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,              d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,              e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,              f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,              g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,              h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,              ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,              i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,              j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,              k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek              Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir. 11

12

13 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Sürveyansın Amacı
Durumu bilmek Ameliyata özgü CAİ oranlarının belirlenmesi ve monitorizasyonu Etken mikroorganizmalar ve direnç özelliklerinin belirlenmesi ve monitorizasyonu Mikroorganizma direnç özelliklerine göre profilaksi şemalarının belirlenmesi Salgınları belirlemek

14 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Sürveyansın Amacı
Sizce sürveyans ve geri bildirim yaparak cerrahi alan infeksiyonları ne oranda azaltılabilir? %1-2 %5-10 %25-30 %95-100 Voted:30 Voter:30

15 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Sürveyansın Amacı
Oranları azaltmak Tek başına surveyansla CAİ oranlarında %30 azalma (SENİC çalışması) Sürveyans verileri klinisyenlere geri bildirilmeli

16 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Sürveyansın Amacı
Hasta için riskin tanımlanması Karşılaştırma Oranların karşılaştırılmasıyla ilgili sağlık kuruluşunun kalitesinin değerlendirilmesi

17 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Oranların Karşılaştırılması
17 yıl önce 1995 Kasım ayı Bir kalp cerrahi hastanesinden profilaksi önerileri ve infeksiyon hastalıkları konsültanı talebi 1/11/1995-1/03/ Günlük infeksiyon hastalıkları konsültasyonu İnfeksiyon kontrol uygulamalarının gözlenmesi Cerrahi alan infeksiyonlarının sürveyansı CDC tanımlarına göre Taburcu sonrasını da kapsayan CAİ surveyansı çalışması

18 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Oranların Karşılaştırılması
Sürveyans sonuçları Ameliyat edilmiş hastalarda %5’lik sternal CAİ Aynı dönemde yapılmış yerli, retrospektif, kullanılan infeksiyon tanımlamaları belirsiz bir çalışmada kalp cerrahisi sonrası toplam nozokomiyal infeksiyon oranı %1.49 olarak bildirilmiş

19 Sizce bu surveyans sonuçlarını gören kurum ne şekilde hareket etmiştir?
Surveyansı yapan kişiyi kutlayıp, hemen kontrol önlemlerini almaya başlamışlardır Surveyansı yapan kişiye teşekkür edip, konsültasyonları sonlandırmışlardır Surveyansın yanlış yapıldığını düşünüp tekrar yapılmasını istemişlerdir İnfeksiyon hastalıklarının bu işi bilmediğini düşünerek kendileri sürveyansa başlamıştır Voted:30 Voter:30

20 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Oranların Karşılaştırılması
Karşılaştırma yapabilmek için Etkili sürveyans yöntemlerinin kullanımı Aktif, hastaya dayalı, prospektif Standard bir yöntemle taburcu sonrası surveyans yapılması Oranların, ameliyat tipine ve risk faktörlerine göre belirlenmesi Cerrahi, infeksiyon hastalıkları ve hastane epidemiyolojisi alanındaki uzman, bağımsız kişilerden gelen verilerle analiz yapılması Standard infeksiyon tanımlarının kullanımı CDC (Center for Disease Control, ABD) CAİ tanımlamaları Leaper D. J Hosp Infect 2013: 83: 83-86

21 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Sürveyansında Süreç Akışı
Hangi ameliyatların sürveyansının yapılacağına karar verilir Sürveyansı yapılacak ameliyatların tümü (hasta ve ameliyat bilgileri) kaydedilir Cerrahi alan infeksiyonu gelişenler için infeksiyon türü, etkenler vb eklenir Oranlar hesaplanır Geri bildirim yapılır Karşılaştırma yapılır Önlemler belirlenir

22 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Girişimin Özellikleri
Yara sınıfı Cerrahi ekipten biri değerlendirilmeli Cerrahi sırasında mikrobiyal kontaminasyon riskine göre gruplandırılan ameliyatlarda CAİ gelişme riski Temiz — % Temiz-kontamine — % Kontamine — % Kirli — %7.1 – 40 Aseptik koşullarda majör hata yapılan cerrahiler (açık kalp masajı gibi) kontamine!! Yatan hasta/ Ayaktan hasta Travma Acil/Elektif girişim Skopi (robotik asistans) Boy (mt), Kilo (kg) ASA fiziksel durum skoru 6 olanlar kaydedilmez Diyabet İnsülin veya insülin-dışı antidiyabetik ajan kullanımını gerektiren diyabet tanısı Yatan hasta: Sağlık kuruluşuna başvuru ve taburcu tarihi farklı takvim günü olan hasta Ayaktan hasta: Sağlık kuruluşuna başvuru ve taburcu tarihi aynı takvim günü olan hasta Acil cerrahi girişim Elektif olmayan, günlük listede yer almayan işlem Normalde ameliyat listesinde olan hastalara yapılan standard ameliyat öncesi hazırlığın (stabil vital bulgular, uygun antiseptik cilt hazırlığı, kolon cerrahisi öncesi kolon dekontaminasyonu, vb) yapılamadığı ameliyatlar Travma: Künt veya penetran yaralanma Skopi: Bir vücut boşluğunun veya organın içini görmek için kullanılan enstrüman Skopi kullanımı, cerrahi bir girişimi yapmak veya girişime destek olmak için, klasik daha büyük insizyonlar yerine birkaç küçük insizyon kullanılmasını içerir Robotik asistans da, surveyans için, skopi kullanımına eşdeğerdir. Cerrahi girişim öncesi hastanın fiziki durumu değerlendirilmelidir American Society of Anesthesiologists’ (ASA) fiziksel durum skoru 6 olanlar kaydedilmez İnsülin direnci nedeniyle antidiyabetik kullananlar dahildir Antidiyabetik başlanmış, ama uygun şekilde kullanmayanlar da dahildir Sadece diyetle kontrol altında tutulanlar değil Ameliyat sürecindeki hipergliseminin kontrolü için insülin uygulanan, öncesinde diyabet tanısı olmayanlar dahil değildir.

23 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Girişimin Özellikleri
Genel anestezi Cerrahi girişimin süresi İnsizyonu kapama tipi : Primer/Primer olmayan (herhangi bir kat açıksa) kaydedilir Bilateral ameliyatlar Kalça , diz protezi, meme ameliyatı gibi Her ikisi de ayrı ayrı kaydedilir Süre her biri için ayrı kaydedilir veya toplam süre ikiye bölünerek yazılabilir 24 saat içinde aynı insizyondan 2. ameliyatın yapılması Sadece orijinal ameliyat bildirilir, süre eklenir, ASA ve yara sınıfı revize edilir Hastanın ağrısız, amnestik, bilinçsiz ve sıklıkla kas relaksasyonuyla paralize olmasını sağlamak için, genel dolaşıma giren ve merkezi sinir sistemine etki eden gaz veya ilaçların uygulanmasıdır. Cerrahi girişimin süresi : Girişimin başladığı saatten, bittiği saate kadar geçen süre (saat ve dakika olarak) Girişimin başladığı saat: İnsizyonun açıldığı saat Girişimin bittiği saat: Tüm malzeme ve gaz sayımlarının bittiği ve doğrulandığı, tüm ameliyat sonu radyolojik görüntüleme çalışmalarının yapıldığı, tüm dren ve pansumanların sabitlendiği, doktor/cerrahın işlemle bağlantılı tüm etkinliklerinin tamamladığı saat. : Tellerin, drenlerin veya insizyondan çıkan diğer araçların varlığına bakılmaksızın, orijinal cerrahi sırasında tüm katların kapanması . Bu kategori, cildin bir şekilde kapatıldığı (cilt seviyesinde “gevşek kapama” dahil) cerrahileri içerir. Yani, insizyonun cilt seviyesindeki herhangi bir bölümü , herhangi bir şekilde kapatılmışsa primer kapama olarak değerlendirilir. . Primer olmayan kapama yapılmış cerrahilerde, derin katlar bir oranda kapatılmış olabilir (yüzeysel katlar açık bırakılmak üzere) veya derin ve yüzeysel tabakaların her ikisi de tamamen açık bırakılabilir. Örnekler : Fasyal tabakalara kadar kapatılmış, yüzeysel tabaklar açık bırakılmış laparatomiler Açık bırakılmış batın Fasya tabakası açık bırakılmış, ancak cilt kapatılmışsa, tüm katlar kapatılmadığı için, primer olmayan kapama olarak kabul edilmeli. Daha sonraki bir tarihte “sekonder kapatılan” veya “sekonder iyileşmeye bırakılan” yaralar Primer olmayan kapama yapılmış yaralar, gazla veya diğer materyalle kapatılmış olabilir veya olmayabilir; plastik veya “vac”la veya diğer sentetik malzemelerle kapatılmış olabilir veya olmayabilir. : Girişimin başladığı saatten, bittiği saate kadar geçen süre (saat ve dakika olarak)

24 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Girişimin Özellikleri
Ameliyathaneye tek gidişte, aynı veya farklı bir insizyonla birden fazla kategoride ameliyat yapılması Her bir ameliyat ayrı ayrı kaydedilir Kaza sonrası hem açık fraktür redüksiyonu, hem splenektomi Hem ACBG hem kapak replasmanı Aynı insizyondan, birden fazla ameliyat yapılmışsa ameliyat süresinin bildirimi Her iki ameliyat için, ameliyatın başlamasından, bitmesine kadar geçen süre

25 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Girişimin Özellikleri
Aynı ameliyat kategorisinde, birden fazla ameliyat yapılması Tek ameliyat bildirilir (hem mitral, hem triküspid replasmanı gibi) Sekonder insizyonu olan girişimler Sekonder insizyonlar için surveyans süresi her zaman 30 gün ACBG ameliyatlarında safen çıkarılan bölge 30 gün, sternum bölgesi 90 gün izlenir. Hasta ameliyathanede ölürse kaydedilmez Eksploratris laparotomi Başka bir ameliyat yapılmasa da bildirilmeli ACBG 4 saat sonra 1.5 saatlik kanama revizyonu yapıldıysa CABG olarak bildirilir, süre 5 saat 30 dk. Olarak değiştirilir. Sekonder insizyonu olan girişimler BRST, CBGB, CEA, FUSN, REC, PVBY, RFUSN ameliyatlarında var Sekonder insizyonlar için, hangi ameliyat olursa olsun, surveyans süresi 30 gün ACBG ameliyatlarında safen çıkarılan bölge, sekonder insizyondur. Bir ACBG kaydı yapılır, safen bölgesi 30 gün, sternum bölgesi 90 gün izlenir. Meme cerrahilerinde, doku alınan bölge (örn. Transvers Rektus Abdominis Myokutanöz [TRAM] flebi) sekonder insizyondur.

26 Türkiyede CAİ Surveyansı/ infline / Ameliyat bilgileri

27 CDC Yeni Cerrahi Alan İnfeksiyonları Tanımlamaları
Cilt Yüzeysel CAİ Cilt altı doku Derin İnsizyonel CAİ Derin yumuşak doku (fasya, kas) Organ-Boşluk CAİ Organ-Boşluk CAİ Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20: q

28 Yüzeysel İnsizyonel Cerrahi Alan İnfeksiyonları
Listede yer alan ameliyatlardan 30 gün sonra ortaya çıkan infeksiyon ve Sadece insizyon cilt ve cilt altı dokusunu tutan Hastada şunlardan en az birinin olduğu a. yüzeysel insizyondan pürülan akıntı b. yüzeysel insizyondan aseptik olarak alınmış sıvı veya doku kültüründe mikroorganizma üremesi c. cerrah veya ilgili diğer hekim tarafından bilerek açılmış ve kültür pozitif olan veya kültür yapılmamış yüzeysel insizyon hastada şu infeksiyon semptom ve bulgularından en az biri olmalı: ağrı veya hassasiyet, lokalize şişlik, kızarıklık veya ısı artışı. Kültür negatifse, bu ölçüt karşılanmaz. d. İlgili cerrah veya ilgili hekimin yüzeysel insizyonel CAİ tanısı koyması Yarayı cerrah, infeksiyoncu, diğer hekimler, acil doktoru veya doktorların görevlendirdiği (hemşire, asistan vb) kişiler açabilir.

29 Yüzeysel İnsizyonel Cerrahi Alan İnfeksiyonları
İki özgül yüzeysel insizyonel CAİ tipi vardır Primer Yüzeysel İnsizyonel CAİ Bir veya daha fazla insizyonla ameliyat edilen bir hastanın (sezeryan veya ACBG’de göğüs insizyonu gibi) primer insizyonunda belirlenen yüzeysel insizyonel CAİ. Sekonder Yüzeysel İnsizyonel CAİ Birden fazla insizyonla yapılan ameliyatlarda, sekonder insizyonda belirlenen yüzeysel insizyonel CAİ (ACBG’de donör bölgesi [bacak] insizyonu)

30 Yüzeysel İnsizyonel Cerrahi Alan İnfeksiyonları
Yüzeysel CAİ olarak bildirilmeyecek durumlar Dikiş absesi Lokalize bıçak yarası veya çivi yeri infeksiyonu Derinliğine bağlı olarak cilt, ya da yumuşak doku infeksiyonu olarak bildirilebilir. Tek başına sellülit tanısı Sünnet bölgesi infeksiyonu İnfekte yanık yarası Dikiş absesi (sutürün girdiği noktayla sınırlı minimal inflamasyon ve akıntı) Sünnet bölgesi infeksiyonu, bir cerrahi girişim kategorileri arasında yer almamaktadır. Yenidoğanda sünnet bölgesinde gelişen infeksiyon ayrıca değerlendirilir. İnfekte yanık yarası, ayrıca değerlendirilir, CAİ olarak değerlendirilmez.

31 Derin İnsizyonel Cerrahi Alan İnfeksiyonları
Ameliyattan 30 veya 90 gün sonra (ameliyat tipine göre değişir) ortaya çıkan infeksiyon ve İnsizyonun derin dokularını tutan (fasya ve kas tabakaları gibi) Aşağıdakilerden en az biri olan hasta   a. derin insizyondan pürülan akıntı   b. kendiliğinden ayrılan derin insizyon veya cerrah veya ilgili hekim tarafından planlanarak açılan ve kültürü pozitif olan veya kültür yapılmamış   ve şu semptom ve bulgulardan en az biri olan hasta: ateş (>38°C); lokalize ağrı veya hassasiyet. Kültür negatif olgular bu ölçütü karşılamaz.   c. direkt muayenede, invaziv işlem sırasında veya histopatolojik inceleme veya görüntüleme testlerinde, derin insizyonu tutan, abse veya infeksiyonun diğer bulguları. d. İlgili cerrahın tanısı kısmı çıkarıldı

32 90 Günlük Sürveyans Önerilen Ameliyatlar
Meme cerrahisi Kalp cerrahisi Koroner arter bypass greftleme (hem göğüs, hem donor bölgesi insizyonuyla) Koroner arter bypass greftleme (sadece göğüs insizyonuyla) Kranyotomi Spinal füzyon Açık kırık redüksiyonu Herniyorafi Kalça protezi Diz protezi Pacemaker cerrahisi Periferik vasküler bypass cerrahisi Vertebra refüzyonu Ventriküler şant

33 Derin İnsizyonel Cerrahi Alan İnfeksiyonları
İki özgül tipi vardır Primer Derin İnsizyonel Bir veya daha fazla insizyonla ameliyat edilmiş bir hastada primer insizyonda belirlenen derin insizyonel CAİ (ACBG’de göğüs insizyonu veya sezaryen insizyonu gibi). Sekonder Derin İnsizyonel Birden fazla insizyonla yapılan ameliyatlarda, sekonder insizyonda belirlenen derin insizyonel CAİ ( ACBG’de donör bölgesi [bacak] insizyonu)

34 Organ/Boşluk Cerrahi Alan İnfeksiyonları
Ameliyat türüne göre değişmek üzere, ameliyattan 30 veya 90 gün sonra ortaya çıkan infeksiyon ve Cilt insizyonu, fasya veya kas tabakaları dışında, ameliyat sırasında açılmış veya manuple edilmiş herhangi bir vücut bölgesini tutan infeksiyon Hastada aşağıdakilerden en az birinin olması a. organ/boşluğa konulmuş bir drenden pürülan drenaj b. organ/boşluktan aseptik olarak alınmış sıvı veya doku kültüründe mikroorganizma izole edilmesi c. direkt muayenede, invaziv işlem sırasında veya histopatolojik inceleme veya görüntüleme testlerinde, organ/boşluğu tutan, abse veya infeksiyonun diğer bulguları. Özgül organ/boşluk infeksiyon alanları için en az bir ölçütün karşılaması Bir organ/boşluk infeksiyonu, cilt insizyonu, faysa veya kas tabakaları dışında ameliyat sırasında açılan veya manuple edilen vücudun herhangi bir bölgesini tutabileceği için, organ/boşluk CAİ ölçütüne ek olarak, bu vücut bölgelerinde infeksiyon için bir ölçütün de karşılanması zorunludur. Örneğin, subdiyafragmatik abse gelişmiş bir apendektomi, hem organ/boşluk CAİ, hem de IAB ölçütleri karşılanırsa, intraabdominal özgül bölgede organ/boşluk infeksiyonu olarak (SSI-IAB) bildirilir. d. İlgili cerrahın tanısı kısmı çıkarıldı

35 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Bildirimi
Birden fazla doku katı infekteyse Tutulan en derin doku bölgesi kaydedilir İnfeksiyondan önce, farklı tarihlerde, birden fazla ameliyat yapılmışsa, Açık kanıt olmadıkça, infeksiyona en yakın tarihte yapılmış olan ameliyat kaydedilir. Organ/boşlukta infeksiyon nedeniyle ameliyat olan hastada OB/CAİ olması İnsizyon primer kapatılmışsa, süre uygunsa, ölçütler karşılanıyorsa kaydedilir

36 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Bildirimi
Cerrahi sırasında infeksiyon varsa CAİ ölçütleri tutuyorsa CAİ olarak kaydedilmeli Yara sınıfının yüksek olması CAİ olarak kaydedilmesini önlemez CAİ gelişen katta ameliyat öncesi veya sırasında infeksiyon bulgusu varsa bu belirtilmeli Apendektomi sırasında batın içi apse var, sonra OBCAİ gelişirse: “cerrahi sırasında infeksiyon var “ işaretlenmelidir. Rüptüre divertikülit nedeniyle opere edilen ve operasyon sırasında batın içi apsesi olan hastada, yüzeysel CAİ gelişirse “cerrahi sırasında infeksiyon var” işaretlenmemelidir. ACBG 4 saat sonra 1.5 saatlik kanama revizyonu yapıldıysa CABG olarak bildirilir, süre 5 saat 30 dk. Olarak değiştirilir. Sekonder insizyonu olan girişimler BRST, CBGB, CEA, FUSN, REC, PVBY, RFUSN ameliyatlarında var Sekonder insizyonlar için, hangi ameliyat olursa olsun, surveyans süresi 30 gün ACBG ameliyatlarında safen çıkarılan bölge, sekonder insizyondur. Bir ACBG kaydı yapılır, safen bölgesi 30 gün, sternum bölgesi 90 gün izlenir. Meme cerrahilerinde, doku alınan bölge (örn. Transvers Rektus Abdominis Myokutanöz [TRAM] flebi) sekonder insizyondur.

37 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Bildirimi
Aynı ameliyata ait birden fazla primer insizyonda CAİ gelişmesi : Tek bir CAİ kaydedilmeli Birden fazla laparaskopik insizyon gibi CAİ belirlenmesinden 3 gün önce, 13 gün sonra gelişen bakteriyemiler sekonder bakteriyemi olarak kaydedilir

38 CDC Yeni Surveyans Yöntemi Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Bildirimi
CAİ olarak kaydedilecekler Uzak bölgedeki infeksiyondan sonra CAİ gelişmesi İnsizyona yakın bölgede dermatit, impetigo vb. olması ve sonrasında CAİ Ölçütlerin tutması halinde, ameliyat sonrası geçirilen kazalar, düşmeler, uygunsuz duş alma vb olaylara bakılmaksızın CAİ olarak kaydedilir. CAİ olarak kaydedilmeyecekler Cerrahi bölgenin invazif manuplasyonu (iğne aspirasyonu vb) sonrası CAİ Kapalı manuplasyonlar için geçerli değil Yara pansumanlarının değiştirilmesi manuplasyon olarak kabul edilmez

39 CDC tanımlamalarının yeterliliğini araştıran bir çalışma
CDC’ye göre CAİ tanısı konulmuş 54, konulmamış 46 hastada, 2 uzman tarafından CAİ varlığı klinik bulgularla ve ASEPSIS skoruna göre tekrar değerlendirilmiş CDC ile CAİ tanısı konulmuş hastalarda, klinik önemi olan CAİ tanısı %70 CDC ile CAİ tanısı konulmamışlarda, klinik önemi olan CAİ tanısı %0 CDC tanımlamalarıyla klinik olarak önemli CAİ büyük oranda uyumlu (Additionaltreatment, presence of Serous discharge, Erythema, Purulent exudate, Separation of the deep tissues, Isolation of bacteria and duration of Stay) Henriksen NA. J Hosp Infect 2010; 75: 173–177

40 Cerrahi Alan İnfeksiyonları Surveyansında Sorunlar
Ayaktan yapılan cerrahi işlemlerde artış Yatan hastaların erken taburcu edilmesi CAİ’nin çoğu taburcu sonrası belirleniyor (%84!!!)   Taburcu sonrası CAİ surveyansı yöntemi konusunda görüş birliği yok Risk faktörü ve ameliyat bilgilerinin tümünü kaydetmek yoğun iş yükü Bazı verilerin otomasyon sistemlerinden alınması NNIS risk indeksinin bazı ameliyatlarda yetersizliği BMI, DM, kapama tipi vb!! Sands K,  J Infect Dis. 1996;173:   Mitchell DH. ANZ J Surg. 2001; 71:563 Gaynes RP. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21:

41 Cerrahi Alan İnfeksiyonu Oranlarının Hesaplanması ve Karşılaştırılması
Cerraha veya ekibe göre ayrı hesaplanır Ameliyat türüne göre ayrı hesaplanır Risk indeksine göre ayrı hesaplanır Eskisi ASA skoru 3, 4 veya 5=1 puan Yara sınıfı kontamine veya kirli=1 puan İşlem süresi >75.persantil=1 puan CAİ riski indeksi “0”sa en düşük, “3”se en yüksek.

42 Cerrahi Alan İnfeksiyon Oranlarının Hesaplanması ve Karşılaştırılması
Belirlenmiş CAİ sayısı/ Ameliyat sayısı X100 (ameliyat tarih aralığı) Örnek 1 numaralı ekibin ACBG sonrası sternal CAİ oranı RİK 0 olanlarda %0.3 RİK 1 olanlarda %1.2 RİK 2 olanlarda %3.2

43 Cerrahi Alan İnfeksiyonu Oranlarının Hesaplanması ve Karşılaştırılması
Standardize edilmiş infeksiyon oranı (SIR): Gözlenen infeksiyon oranı/Beklenen infeksiyon oranı Beklenen infeksiyon oranlarının belirlenmesi yılları arasında yapılmış cerrahi işlemde belirlenmiş primer insizyonel CAİ’da risk faktörlerinin çok değişkenli LR analiziyle, 39 cerrahi işlemde yeni, riske göre değerlendirme modeli Bu yöntemin prediktif performansı, eski NHSN risk indeksine göre daha iyi Mu Y. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:

44 Standardize Edilmiş İnfeksiyon Oranı (SIR)
Mu Y. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:

45 En iyi sürveyans tanımları henüz keşfedilmedi!
Sendromik surveyans: Mevcut elektronik veri tabanlarına kaydedilen verilerin kullanımıyla CAİ surveyansı Tüm CAİ: Trombositlerin en az bir kez >400 X109/lt+ En az 1 kez yara kültürü istenmesi+ WBC veya fibrinojen yüksekliği Organ boşluk infeksiyonu İki veya daha fazla kez CRP >100 mg/lt + Trombositlerin en az bir kez >400 X109/lt + Üç veya daha fazla yara kültürü istenmesi CAİ tanısı için duyarlılığı 100% özgüllüğü %93.8 OB/CAİ tanısı için duyarlılığı 100% özgüllüğü %98.5 King C. J Infect 2014; 68: 23-31

46 İngiltere’de NHS’e bağlı 156 hastanedeki CAİ surveyansının özelliklerini inceleyen bir çalışma
Verilerin toplanma yöntemleri ve veri kalitesi büyük değişkenlik gösteriyor Kaliteli taburcu sonrası surveyans yapan ünitelerde kalça protezi ameliyatlarından sonra CAİ oranı %4.1 iken, uygun taburcu sonrası surveyans yapmayan ünitelerde %1.5 Ulusal protokol ve tanımlamalar olmasına karşın, hastanelerin %10’u yüzeysel CAİ’yi bildirmiyor, %15’i önerilen CAİ tanımlamalarını kullanmıyor, %8’i sadece yatan hastada CAİ surveyansı yapıyor , %30’u verilerinin tümünü ulusal surveyans ağına bildirmiyor Sonuç: Ulusal surveyans ağı CAİ prevalansını olandan daha düşük belirliyor ve bu nedenle karşılaştırma yapmak için uygun değil. Mevcut sistemde, yüksek kaliteli CAİ surveyansı yapanlar cezalandırılmış oluyor!!! Tanner J. Journal of Hospital Infection 2013; 83: 87-91

47 Cerrahi Alan İnfeksiyon Oranlarının Karşılaştırılması
Mevcut durumda pek olası değil Öneri: Kurum içindeki seyri Hastaneler arasında CAİ oranlarının karşılaştırılabilmesini etkileyecek tüm değişkenleri hesaba katmak çoook zor! Bu nedenle oranların, her bir kurum içinde monitorize edilmesi en yararlı çözüm önerisi

48 Yavuz SŞ. Journal of Hospital Infection 2013; 85: 206-212


"  Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları