Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS DE Ğ ERLEND İ RME. PERFORMANS NEDIR? Performans belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS DE Ğ ERLEND İ RME. PERFORMANS NEDIR? Performans belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyidir."— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS DE Ğ ERLEND İ RME

2 PERFORMANS NEDIR? Performans belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyidir.

3 PERFORMANS DE Ğ ERLEMES İ NED İ R? Bir işletmede çalışanların belirli bir dönem içinde, çalışmalarının ve yetkinliklerinin önceden belirlenmiş ölçütlere göre sistemli olarak de ğ erlendirilmesi, gelişme potansiyellerinin ortaya çıkması performans de ğ erlemesidir.

4 Performans de ğ erlendirme, insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerindendir. Bu kavram, çalışan kişinin yaptı ğ ı işteki başarısını ve çabasını gösterir. Ayrıca bu performans de ğ erlemesini ölçmek çok zor bir iştir. Bunun başlıca nedeni ise söz konusu olan de ğ erlendirmenin insana yönelik olmasıdır. Ama buna ra ğ men insan kaynaklarının en önemli parçasıdır.

5 Genel anlamda performans de ğ erlendirme, işgörenin yeteneklerini potansiyelini, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer niteliklerini di ğ erleriyle karşılaştırarak yapılan sistematik bir ölçümdür.

6 PERFORMANS DE Ğ ERLEND İ RMEN İ N TAR İ HÇES İ : Performans de ğ erlendirme; 1800’lü yılların sonuna do ğ ru, bireylerin fiziksel ve beyinsel özelliklerini, kişiliklerini, davranışlarını ve yeteneklerinin ölçülmesini kapsamaktadır. 1950’lerin sonuna do ğ ru performans ve meslek amaçları arasında bir ilişki kurmuş olup, 1960’larda davranışa ba ğ lı kriter ölçekleri daha başarılı olmuştur.

7 1970’li yıllardan günümüze kadar uzmanlarca, üstlerin kontrolünde ki de ğ erlendirmelere için çok yönlü kriterlerden oluşan de ğ erlendirme yönetemleri oluşturuldu.

8 Ülkemizde ise ilk defa 1948 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikalarında ve daha sonra Sümerbank, Makine ve Kimya Endüstirisi ile Devlet Demir Yolları vb. kamu kuruluşlarında kullanılmıştır. 1960 yılından itibaren de bazı özel sektör kuruluşlarında uygulama alanı bulunmuştur.

9 PERFORMANS DE Ğ ERLEND İ RMEN İ N AMAÇLARI: Ücret standartlarını saptamak ve başarıyı ödüllendirmek, Rütbe yüksekli ğ i için kaliteli eleman seçmek, İ şgücü planlaması için personel envanterini hazırlamak, İ şgörenin e ğ itim gereksinimlerini saptamak, Ekip çalışmasını arttırmak,

10 Ayrıca performans de ğ erlendirme sistemi; adil, geliştirici, güvenilir, sürekli ve kapsamlı olmalıdır. Performans de ğ erlenme modelinde iletişim, e ğ itim, ölçe ve araştırmayı teşvik olmak üzeere dört temel unsur vardır. Çalışanın iş hakkında ilgi duydu ğ u alanları saptamak, Çalışanın yaptı ğ ı işte ne ölçüye kadar başarılı oldu ğ unu konusunda uyarmak

11 Performans de ğ erlemesi aşa ğ ıdaki koşullar altında sürekli iyileştirilmeyi destekleyebilir : Performans de ğ erleme, ücretleme sisteminden ayırt edilmelidir. Performans de ğ erlemenin amacı, iletişim sayesinde performansı iyileştirmektedir. Performans de ğ erleme gözlemlenebilir, ölçülebilir, nesnel davranışlara ve nesnel sonuçlara dayandırılmalıdır.

12 Performans de ğ erleme uygun zamanda geri bildirim kapsamalıdır. Performans de ğ erleme işgören katılımını teşvik etmelidir.

13 DOLAYLI YARARLAR: Hizmet biriminde örgüt hedeflerini anlatmaya imkan verir, De ğ erlendirme sonucu, düzeltici önlemlerinin alınmasına yardımcı olur, İ şgören tutumlarına ilişkin daha geçerli bilgi kayna ğ ıdır, Örgütün karlılı ğ ını ve verimlili ğ inin artmasını sa ğ lar, Hizmet kalitesinin yükselmesine yol açar, Ücret skalalarını planlamada yardımcı olur.

14 POTAS İ YEL SAKINCALARI: Adil bir performans de ğ erlememesi olmaması çalışanın motivasyonunu bozar, İ şgören geçmişte iyi planlanmamış sistemlerle kötü bir deneyim var ise, şüphe duyabilir. De ğ erleme yapan kişiler, ço ğ u kez kötü puan vermekten kaçınmakta ve bu da önemli bir sorun yaratmaktadır. De ğ erleme programlarının uygulanması hem vakit hem de çok pahalıya mal olmaktadır.

15 PERFORMANS DE Ğ ERLEMEDE OLUŞAB İ LECEK BAŞARISIZLIK NEDENLER İ : Üst yönetiminin davranışlarıyla da performans de ğ erlendirmeyi desteklemeleri gerekir, Orta kademe yöneticilerinin bu de ğ erlendirmeye tabi tutulması, Yönetici ve çalışanlarına sürekli e ğ itimi ve rehberli ğ in sa ğ lanmaması, Uygulama sonuçlarına göre sistemin tekni ğ inin ölçülmemesi ve güncelleştirilememesi.

16 PERFORMANS DE Ğ ERLEME YÖNTEMLER İ : Grafik Ölçüm Yöntemleri: En eski ve en çok kullanılan yöntemdir. Bütün kriterlere 1’den 5’e kadar puan vererek sıralama yapmaya çalışır. Kritik Olay Yönetimi: Yöneticiler, çalışanların yaptı ğ ı işte aşırıya kaçan olumlu ya da olumsuz davranışlarını tespit eder ve bu gözlemlenen olaylara kritik olay yönetimi denir.

17 Zorunlu Seçim Yönetimi: Grafik ölçüm yönetiminde ki olumlu de ğ erleme e ğ iliminin engellenmesi için de ğ erlendiriciye hangisinin yüksek puana sahip oldu ğ unu kolay kolay kestirilemeyecek bazı ifadeler sunulur ve bunlardan birini seçmesini ister. Tanımlayıcı Metin Tipi De ğ erlemeler: De ğ erlendirici, çalışanın güçlü ve zayıf yönlerini yazarak tespit eder.

18 Kıyaslama Yöntemleri: Çalışanlar birbirleri ile kıyaslanarak sonuç elde edilir. Sıralama Yöntemi: Çalışanlar en başarılıdan en başarısıza do ğ ru sıralanır. Alternatif Sıralama Yöntemi: Bu yöntemde de ğ erlendirmeci, çalışanları önce başarılı sonra başarısız diye sıralar, sonra ikinci en başarılı en başarısız diye sıralayarak bu şekilde devam eder.

19 Adam Adama Kıyaslama Yöntemi: Bu yöntemde liderlik, girişimcilik gibi kavramlara bakıralarak sıralama yapılır. 360 Derece De ğ erleme Yöntemi: Karma de ğ erlemenin yapıldı ğ ı aşamadır. Çok sayıda insan ve ölçütün kullanılmasıdır. Bu de ğ erlendirmede yöneticilerin performansları da çalışanlar tarafından de ğ erlendirilir.

20 SONUÇ OLARAK: Kullanılan yeteneklerin gelişti ğ i, kullanılmayanların ise köreldi ğ i gözönüne alınırsa performans de ğ erlendirmesinin çok önemli bir olgu oldu ğ unu söyleyebilir.


"PERFORMANS DE Ğ ERLEND İ RME. PERFORMANS NEDIR? Performans belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları