Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOKTOR SORUMLULUK MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOKTOR SORUMLULUK MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI."— Sunum transkripti:

1 DOKTOR SORUMLULUK MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI

2 İçindekiler 1 : Kapsam 2 : Poliçe Türü 3 : Branşlar 4 : Teminat Limiti
5 : İstisnalar 6 : Yenileme Şartı 7 : Örnek Olaylar 8 : Sık Sorulan Sorular

3 KAPSAM Sigortacı; Sigortanın sınırlama, istisna ve şartlarına tabi olmak kaydıyla, sigortalının verdiği veya vermiş olması gereken mesleki hizmetlerde oluşan bir hata, atlama veya ihmali nedeniyle (veya yol açtığı iddia edilen) hastanın bedeni yaralanması veya akli dengesizliği veya ölümünden ileri gelen zararlar için, Sigortalının; TC’nin hukuki sorumluluğa yönelik mevzuatı hükümleri dairesinde ödemekle yükümlü olduğu tüm meblağları poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli 3. Şahıslara karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre sigorta eder.

4 KAPSAM Doktor Mesleki Sorumluluk teminatı, aslen, limitler
dahilinde hekimin hata, ihmal veya kusuru ile sebep olabileceği; - Can kaybı - Bedeni Zararlar - Maddi Zararlar karşılanmak üzere verilmektedir. Bununla birlikte; hekimlerimize yöneltilebilecek manevi tazminat talepleri de, poliçede belirtilen teminat limitinin belli bir yüzdesine kadar limitli olarak verilebilmektedir.

5 DEĞİLDİR ! DOKTOR SORUMLULUK = HASTANE SORUMLULUK KAPSAM
Doktor sorumluluk ürünü bireysel olarak doktorun mesleki sorumluluklarını kapsamaktadır. Fakat Hastane Sorumluluk teminatı bireysel olarak doktorların mesleki sorumluluklarının yanı sıra hastanelerin diğer sorumlulukları olan, yatak, yemek, hijyen ve laboratuar hizmetlerini de kapsaması sebebi ile bu iki teminat içerik olarak birbirlerinden farklılık arz ederler.

6 POLİÇE TÜRÜ AXA OYAK Doktor Sorumluluk Poliçesi
“Claims Made (Hasar Oluş ve İhbar Esaslı)” olacaktır. Hasara sebebiyet veren olay (yanlış tanı veya hatalı tedavi) poliçe döneminde veya eğer teminat altında ise; geriye dönük teminat başlangıcı (Retroactive date) sonrasında oluşmuş olmalıdır. Hasar talebi poliçenin vadesi içinde yapılmalıdır.

7 Poliçe Türü Claims Made (Hasar İhbar Esaslı) Poliçe-1
A Durumu Poliçe Vade Başı : Poliçe Vade Sonu : HASAR ÖDENİR! Sigortacıdan Hasar Talebi Hatalı Ameliyat B Durumu Poliçe Vade Başı : Poliçe Vade Sonu : HASAR TEMİNAT DIŞI! Sigortacıdan Hasar Talebi Hatalı Ameliyat

8 Poliçe Türü Claims Made (Hasar İhbar Esaslı) Poliçe-2
C Durumu Poliçe Vade Başı : Poliçe Vade Sonu : HASAR TEMİNAT DIŞI! Sigortacıdan Hasar Talebi Hatalı Ameliyat D Durumu Poliçe Vade Sonu : Retroactive Cover Poliçe Vade Başı : HASAR ÖDENİR! Sigortacıdan Hasar Talebi Hatalı Ameliyat

9 Poliçe Türü AXA OYAK Sigorta Doktor Sorumluluk Poliçesinde,
poliçenin vadesi içinde veya varsa poliçede belirtilen GERIYE DONUK İŞLERLİK tarihi sonrasında  yapılan  tedavi, ameliyat vb. nedeni ile sigortalıya  karşı yine bu poliçenin vadesi içinde - kanuni yollardan - ileri sürülen talepleri teminat altına almaktadır. (claim made esası) İlgili hasar tarihi, Sigortalıya karşı yazılı olarak getirilen ilk alacak talebinin yapıldığı tarih olarak sayılacaktır. Geriye dönük işlerlik süresi (Retro Active Date) olan poliçelerde teminat kapsamındaki her hasar, hasara neden olan ilk tedavi, operasyon, tanı vb’nin yapıldığı dönemdeki poliçe limitiyle değerlendirilir.

10 BRANŞLAR / RİSK SINIFLARI
Mevcut ürünümüzde ihtisas konularına göre 3 risk grubu bulunmaktadır. Tehlike Sınıfı 1 Jinekolog ve kadın doğum uzmanları, Genel Cerrahi, Çocuk cerrahisi, Göz Doktorları, Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi, Üroloji, Anestezi, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Onkoloji, Diş Hekimleri, Beyin Cerrahisi, Nöroşirurji, Spor Hekimliği, Sualtı Hekimliği

11 BRANŞLAR / RİSK SINIFLARI
Tehlike Sınıfı 2 Pratisyen Hekim, Dahiliye, Pediatri / Çocuk, Fizik Tedavi, Psikiyatri Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Bulaşıcı Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları İntaniye Tehlike Sınıfı 3 Biokimya Dermotoloji, Patoloji, Anatomi Fizyoloji

12 TEMİNAT LİMİTİ Olay başı Tazminat Limiti
Sigortacının tek bir vakanın herhangi bir alacaklısına veya alacaklılarına ödeyeceği bütün tazminat gider ve masrafları için mesuliyeti, olay başı tazminat limiti olarak poliçede belirtilen meblağı aşmayacaktır. Sigortacının mesuliyet limitini tayin etmek amacıyla, bir spesifik ortak nedenden doğan, fakat birden fazla yaralanmaya yol açan, bir ve aynı hasarla bağlantılı olarak birden fazla sigortalı kişiye karşı ileri sürülen bütün alacak talepleri tek bir talep olarak değerlendirilecektir. İlgili hasar tarihi, Sigortalıya karşı yazılı olarak getirilen ilk alacak talebinin yapıldığı tarih olarak sayılacaktır.

13 TEMİNAT LİMİTİ Toplam Limit
Herhangi bir poliçe süresi içinde getirilen bütün alacak talepleri ile ilgili olarak ödenecek bütün tazminat giderleri ve masraflar için Sigortacının sorumluluğu, poliçede belirtilen toplam limiti aşmayacaktır.

14 TEMİNAT LİMİTLERİ II Olay Başına ve Yıllık Toplam Limit 50.000 YTL
Müşterilerimizden gelebilecek YTL ve üzeri limit talepleri kurumsal teknik departman ile görüşülecektir. Manevi tazminat talepleri ana poliçe ana poliçe limitinin max.% 20 limiti ile dahildir.

15 İSTİSNALAR Bu poliçe, aşağıda belirlenen hususlardan kaynaklanan herhangi bir veya daha fazla tazminat talebini teminat altına almayacaktır: Yerli mevzuat, etik kod ve kurallar kapsamı dışında kalan, tipik olarak bir doktor tarafından verilmesi gerekli mesleki hizmet, tedavi, tavsiye ötesinde verilen herhangi bir hizmet; Teşhis ve tedavi amacı dışında kalan tıbbi hizmetler; Kaza veya konjenital deformasyon sonucu zorunluluk gereği yapılacak rekonstrüktif cerrahi müdahaleler dışındaki plastik/estetik cerrahi operasyonlar;

16 İSTİSNALAR Hamileliği/doğumu tetiklemek/önlemek üzere verilen ve aralarında sterilite, tüp-bebek ve/veya kürtajın da bulunduğu tedaviler/hizmetler yanında bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü sorumluluklar ve netice hasarları ile ilgili tazminat talepleri (örneğin nafaka ödeme yükümlülüğü); Tıbbi gerekliliği olmadıkça kısırlığa yol açacak herhangi bir ameliyatın yapılması veya tavsiye edilmesi; Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS) veya AIDS e bağlı patojenik maddeler veya hepatitten doğan, bunların katkıda bulunduğu veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili ve bu yolda bir iddiayı temel alan (duygusal stres ve zihinsel travma veya fobi dahil) yaralanma, zarar veya hasar;

17 İSTİSNALAR Kan veya kan ürünü temini, tüm kan bankası işlemleri;
(Sigortalının sigorta teminatı kapsamındaki operasyonlarına kan sağlama amaçlı olan kan veya kan ürünü temini bu istisnanın dışındadır ) Genetik hasarlar/manipülasyonlar; Zayıflamak için ilaç kullanımı; Diş hekimi ve diş cerrahlarının genel anestezi veya genel anestezi altında yaptığı herhangi bir prosedür kapsamında yaptığı işlemler;

18 İSTİSNALAR Alkol ve/veya narkotik madde etkisi altında iken verilen hizmetler; Sigortalının veya personelinin herhangi bir kasıtlı, kötü niyetli, veya yasadışı davranış ve hareketi; Doğrudan veya dolaylı olarak iyonlaştırıcı radyasyon veya radyoaktivite bulaşmasından kaynaklanan, bunların katkıda bulunduğu veya bunlardan doğan herhangi bir nitelikteki hasarlar;

19 İSTİSNALAR Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, düşmanlıklar (Savaşın ilan edilmiş olup olmaması fark etmeyecektir); İç savaş, terör eylemleri, devrim, kargaşa veya askeri yahut zorla ele geçirilmiş iktidarın sonucu; bu poliçe kapsamındaki bir Sigortalının yine bu poliçe kapsamındaki başka bir Sigortalıdan talepleri; Sigortalı tarafından sözleşme veya başka bir anlaşma yoluyla üstlenilmiş mesuliyet veya Sigortalı tarafından verilmiş ve Sigortalının yasal mesuliyetini artıran herhangi bir açık garanti. Bu istisna, böyle bir sözleşme, anlaşma veya garanti bulunmasaydı Sigortalıya yine de getirilecek olan mesuliyet için geçerli olmayacaktır.

20 İSTİSNALAR Poliçede belirtilen sigorta başlangıç tarihinden önceki tarihlerde meydana gelen olaylar ve kanuni talepler. Herhangi bir malın zarara uğraması, imha veya hasar görmesi veya bunlardan ileri gelen herhangi bir kayıp veya masraf veya herhangi bir dolaylı zarar ve manevi tazminat talepleri

21 YENİLEME ŞARTI Şirketimizce düzenlenen bir Dr. Sorumluluk poliçesinin vade sonunda Şirketimizden yenilenmesi durumunda “Yeni döneme ait” poliçenin geriye dönük işlerlik tarihi bir önceki poliçenin başlangıç tarihi olacaktır. Yenilemelerin kesintisiz olarak Axa Oyak Sigortadan yapılması durumunda “Yeni Döneme ait” her poliçenin geriye dönük işlerlik tarihi (Retro Active Date) Şirketimizce düzenlenen ilk Dr. Sorumluluk poliçesinin başlangıç tarihi olacaktır. Ancak geriye dönük işlerlik tarihi (Retro Active Date) her durumda doktorların (Hastane sorumluluk poliçelerinde hastanenin) hastalara (veya varislerine) karşı TC kanunlarına göre belirlenmiş olan sorumluluk süresi ile sınırlıdır.

22 Örnek Olay - 1 Yedi yıl sonra tazminat Radikal - Ankara
Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, doktor hatası yüzünden bir kolunu yitiren Sadık Bilgin'e 150 bin YTL tazminat ödenmesine karar verdi. Eski Devlet Bakanı Burhan Kara'nın makam şoförü Sadık Bilgin'in 1998 yılında kırılarak alçıya alınan sağ kolu Güven Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yanlış teşhis nedeniyle dirsekten kesilmişti. Bilgin'in doktor aleyhinde açtığı dava yedi yıl sürdü. Mahkeme, kusurlu bulunan doktorlar Metin Akın ve Hakan Uçar'ın Bilgin'e 150 bin YTL maddi ve 4 bin YTL de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminat miktarı doktorlara eşit şekilde bölüştürüldü.

23 Örnek Olay - 2 Yanlış teşhis cezası
Sabah - Ankara Yargıtay'dan doktor hatalarını affetmeyecek karar: Bebeğin özürlü doğacağını fark edemeyen doktor tazminat ödeyecek. Yüklü tazminat nedeniyle Batı'da doktorların korkulu rüyası olan 'hatalı teşhis' davalarının bir örneği Türkiye'de yaşandı. 10 yıllık davadan benzer vakalar için içtihat olacak karar çıktı.

24 Örnek Olay - 2 Yanlış teşhis cezası “ANA KARNINDAYKEN ÖZÜRLÜ OLDUĞU BELLİYDİ” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, penisi ve anüsü olmadan doğan, bacaklarını da oynatamayan bebeğe, hamilelik boyunca "sağlam" diyen doktorlar ve hastane hakkındaki tazminat cezasını haklı buldu. "FARK EDEMEZDİK" SAVUNMASINA RET Doktorların; - "Bu, 200 binde bir olur. - Bilinmesi mümkün değil. - Kürtaj zamanı da geçmişti" savunması reddedildi. Bebeğin doğduğu 1994 yılından hesaplanan iki milyar liralık tazminat aileye faiziyle ödenecek.

25 SIKÇA SORULAN SORULAR Doktorun hatası sebebi ile hastanenin tazminat ödemesi halinde, hastane tazminat tutarını doktora rücu edebilir mi ? Genelde bu tür davalar hem hastaneye hem de doktorun kendisine açılır. Eğer ki dava sadece hastaneye açılmış ise ve doktorun olayda kusuru ya da ihmali varsa tazminatın hastane tarafından doktora karşı dava açılması yoluyla tazmini veya rücusu mümkündür. 2. Bir ameliyatta farklı görevleri üstlenen doktorların yaptığı ağırlıklı hata oranı rücüya konu olacak mı ? Açılacak olan tazminat davasının hukuki sonucu doğrultusunda, hatanın ameliyata katılmış olan doktorlar arasında bölüşümü söz konusu ise; evet olacaktır.

26 Teşekkürler…


"DOKTOR SORUMLULUK MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları