Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Macit Ersan El- Kilani»Ulustan Ümmete»  Müslüman Ümmet Kavramını nasıl anlamak gerekiyor?  İslam Ümmeti içinde Mümin fertler neden önemlidir?  İslam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Macit Ersan El- Kilani»Ulustan Ümmete»  Müslüman Ümmet Kavramını nasıl anlamak gerekiyor?  İslam Ümmeti içinde Mümin fertler neden önemlidir?  İslam."— Sunum transkripti:

1

2 Macit Ersan El- Kilani»Ulustan Ümmete»  Müslüman Ümmet Kavramını nasıl anlamak gerekiyor?  İslam Ümmeti içinde Mümin fertler neden önemlidir?  İslam ümmetini oluşturmak neden önemlidir?

3 İslam ümmetinin Risâlet sonrası içine düştüğü sıkıntılı durumu değerlendirip, geleceğe dönük nasıl bir fotoğraf ortaya koyabiliriz?

4 Hicret kavramının Müslümanların gündeminde Kur’an’ın anlatmak istediği şekliyle ne kadar yer aldığını söyleyebiliriz?

5 Hicretin anlam ve önemini aşağıdaki unsurlar çerçevesinde ele aldığımızda neler söyleyebiliriz?  İntikal demek olan Hicret, maddi anlamda hayatımıza nasıl etki etmelidir?  «Rabbimizin hoşlanmadığı bir yaşamı terk etmek, bir hicret olarak hayatımızın neresinde yer almaktadır?»  Beşeri bir yaşamdan, İnsani bir yaşama geçiş gerçekleştirememiş olanların hicretle ilgisini nasıl değerlendirmek gerekir?  İslam ümmetinin oluşturulmasında, Hicretin, en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyebilir miyiz?  Maddi ve manevi olarak hicret, kâinatla nasıl uyum içinde olabilir?  Hicreti tarihi bir duruş olarak, geçmişle sınırlamak mümkün müdür?  Allah’ın yaratmadaki sürekliliği ile yaşamdaki süreklilik arasında bir bağlantı kurulması mümkünse, İslam ümmetinin bu sefalette olmasını imkansızlıklarıyla örtmeye çalışması hakikatle ne kadar örtüşür?  Hicret ile eğitim arasında bir bağlantı kurmak mümkün müdür, eğitim hicreti hangi açıdan etkileyebilir?  Eğitim, özgür iradeleriyle hicret yapacak bireylerin ortaya çıkmasında etkili midir?

6 Cihat ve Risalet arasında nasıl bir ilişki vardır, Cihat İslam ümmetinin gündeminde nasıl anlaşılmaktadır?  « Dünyayı cehenneme çeviren bir anlayış cenneti beklemesin…»

7 Cihat kavramının İslam ümmetinin zihninde oluşturduğu imaj ile cihat kavramı aynı anlamı içeriyor mu?  Cihat, ceht etmekten gelen, çaba ve gayret sarf etmek olmasına rağmen, acaba neden sadece kıtal savaş olarak algılanmış olabilir?  İslam’ın istediği hedeflere ulaşmak için imkanları kullanmak anlamına gelen cihat, neden farklı dinlerde olanlara zorla İslam’ı kabul ettirmek olarak anlaşılmaktadır?  İslam Ümmetinde Cihat kavramının, Risalet'ten kopuk olduğu için ortalığı cehenneme çevirdiği söylenebilir mi?

8 Risalet'in anlamını ve İslam ümmetinin oluşturulmasında Risalet'in önemini nasıl ortaya koymamız gerekir?  Bir topluma uyarıcı göndermeden onları hesaba çekmeyen Rabbimiz, buradaki uyarıcıyla doğrudan Risalet'i mi gündeme getirmektedir, yoksa Risalet'in gölgesinde oluşan ümmet anlayışını da mı anlatmaktadır?  Durağan toplumlar, hareketli toplumların ürünlerini almak zorunda kalırlar, yazarın bu anlayışına göre, İslam ümmetinin genetiğinin değişiminde ve yok oluşa gitmesinde, dış unsurların mı, yoksa kendi dinamiklerinden kopması mı daha etkili olmuş olabilir?  Pragmatik bir anlayışla hayata bakmak, Ümmeti Risalet'ten koparır mı?  Ümmetin birliğini sağlayan,su,ot ve ateş, bu gün için ümmet birliğini sağlayan ve Müslümanları köle olmaktan çıkaran diğer değerler dikkate alınarak genişletilebilmeli midir?  Zulmün yaygınlaşması, sosyal ilişkilerin bozulması, kibir ve böbürlenmenin artması, üretim ve tüketimde israfın boyutlarının sınır tanımaması, Ümmetin Risalet'le ilişkisini bozmuş olabilir mi?  Dünya merkezli istemler gibi, İslam dünyasında gücü elinde bulunduranlar da, insanı, hayatı boyunca bir yaşam mücadelesi kölesi haline getirmekle,Risaletin Ümmeti terk etmesine neden olmuş olabilirler mi?  Mal ve hizmetlerin tek elde toplanmasını kınayan İslam ile, Ümmetin fakirleşmesine sebep olan kapital şeyhleri,Risaletten kopan ümmetin oluşmasında asıl unsurlar değil mi?

9 İslam ekonomisinin asıl hedefi, Ümmetin tüm bireylerinin ihtiyacını karşılamaktır, anlayışının günümüzdeki reel yaşamda karşılığını nasıl okumak gerekir?  Aileyi kurmak geliştirmek, mesken ve ulaşım imkanlarını sunmak, günümüz Ümmet anlayışında ne kadar etkili olmaktadır?  Ebu Said el Hudri’nin rivayet ettiği hadis dikkate alındığı zaman, Günümüzde Ümmet anlayışının kuru bir ifadeden ibaret olmasında etkili olduğu söylenebilir mi?  Günümüzde bazı ihtilaflardan dolayı bazılarının mesken ve iş yerlerinin, gücü elinde bulunduranlarca, helalmiş gibi kullanılması barınma hakkı dokunulmazlığını ortadan kaldırmaz mı?  Yaşam güvenliği olmayan bir toplumun, din güvenliği etrafında bir Ümmet bilinci oluşturmasını beklemek ne kadar doğru olur?  İslam Ümmeti, suçluların ve sapıkların bu hastalıklarından arınması için onların da bu ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır, anlayışını günümüzde nereye koymak gerekir?  Hz. Ömer’in Ebu Musa El Eşariye,senin ve ailenin yaşamının Müslüman halktan farklı olduğu kulağıma geliyor, bir vadiye uğrayıp oradaki otları yiyerek semizlemen bir hayvan gibi olmak için orada yoksun,semizlenmek hayvanı öldürür.

10 İslam Ümmetinin nar taneleri gibi Dağılmasında, yaşamsal imkanların Kulluk bilinci amacına uygun kullanılmamasından kaynaklandığı söylenebilir mi?  Hz.Ömer:»Ulul Emr,beytul maldan ancak, bir yetimin malından, onun velisi ne kadar kullanma hakkına sahipse o kadar kullanabilir.»  Hz. Ali: "Allah zenginlerin malından fakirlere yetecek kadar vermelerini farz kılmıştır, eğer fakirler ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa, zenginlerin bu farzı terk etmelerindedir.Allah,bundan dolayı onları hesaba çekecek ve azap edecektir, der.»  İslami eğitimin bir amacı da Ümmetin bireylerini bu sorumlulukları anlayacak şekilde eğitmek ve yetiştirmek olmalıdır.  Irkı ne olursa olsun, bu Ümmetin imkanları ve kapıları tüm müminlere açık olmalıdır.  «Ey İman edenler, Allah’a ve Resulüne ihanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin…»Enfal:27

11 İslami eğitimin en önemli amacı,Risalete yardım etmektir. Bu anlayışın İslam Ümmetindeki yerini nasıl değerlendirebiliriz?  Dört halifeden sonra fikir adamlarına gerekli hassasiyet ve önem verilmediği gibi, bu dönemdeki yöneticilerle fikir adamları arasında hep çatışmalar olmuştur.  Sizden olan emir sahiplerine itaat edin buyruğunu,Fahruddin Er- Razi ve İbni Teymiyye,alimler ve yöneticiler olarak görmesine rağmen Cumhurul ulema, sadece alimler olduğunu açıklamaktalar. Buna göre İslam Ümmetinin yaşadığı bu karanlık çağ, alimlere gerekli önemin verilmemesi ve fikir adamlarının yöneticilerin tekelinde konuşmalarının istenmesi olabilir mi?  İslami eğitim, Bir derviş postuna büründürülen, suya sabuna dokunmayan velayet kavramını yeniden ele alıp tanımlamalı ki, Islık çalarak eşek aranmaktan çıkarak müminler birbirinin dostu olabilsinler…Velayet kavramı Kuran’ın anlattığı gibi anlaşılıp yaşanmadığı sürece, İslam Ümmeti ağlamaya ve acı çekmeye mahkûm olabilir…  Velayet kavramı coğrafi ve ırkı sınırları aşarak, Ümmet çerçevesinde insanları bağrına bastığı zaman, çözümsüz sanılan tüm denklemleri rahatlıkla çözecektir.

12 İslam Ümmetinin sağlıklı olduğu, hastalandığı ve ölüme mahkum olduğu dönemler dikkate alındığı zaman, bunlarda etkili olan şu faktörleri nasıl ele almak gerekir?  Her Ümmetin kendi eceli ile yok olması dışında, ecellerini yaklaştırmaları ve onun için dengeyi bozmalarının ne kadar etkisi olabilir?  Sosyal ilişkilerin güçlenmesinde, İman bağının ve Risalet'in önemi ne kadar etkili olabilir?  Marks’ın alt yapı (madde),üst yapıyı(değer,düşünce ve inançlar)belirler anlayışının Ümmetin hayatında etkili olduğu söylenebilir mi?  Ümmetin hastalık döneminde,Risalete bağlık yerini,ferde,aileye,aşirete,ülkeye ve kavme bağlılığa bırakır…Bu hastalıklı Ümmet,yardım,barındırma,cihat Risalet, hicret ve iman dairesinden uzaklaşarak kendi ecelini yaklaştırır…  Bu dönemde, Ümmet değerler ve Risalet etrafında kenetlenmez, doğrudan kişilere ve kavme bağlanarak hem Allah’a rağmen batıl bir yaşamın pençesinde can verir, hem de sonra ki nesillere, dünya ve içindekiler etrafında kenetlenen bir yaşamı miras bırakır…  Bilgi ve tecrübelerin evrensel gelişiminde görülen hastalıklarda, bilgi çerçevesinin daralması, Risalet ve alimlerin, eğitimcilerin ve kurumların merkezi olmaktan çıkarılması neden olarak gösterilebilir mi?  Maddi ve manevi ilimlerin birbirinden ayrılarak farklı kişiliklerin oluşması ve eğitimin laik bir temele oturmasının, İslam ümmetinin bakış ve yaşam alanının daralmasına neden olduğu söylenebilir mi?

13 İslam Ümmetinde sosyal ilişkiler sarsıldığında aşağıdaki hastalıkların ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz?  Kavme bağlılık kültür ve uyruğu belirlemeye başlar…  Hicret diyarı sadece o kavme ait olanları barındırır ve ümmete kapalı hale gelir.  Cihat, kavmin üstünlüğünü ve şanını ayakta tutmak için yapılır.  Yardım ve barındırma sadece kavimden olan ve toprak birliği olanlara yapılır.  Risalet'in mana ve anlamı daralır, kavmin ileri gelenlerinin hevalarına göre davranmalarını engelleyen tüm hükümler kaldırılır.  Kuvvet düşüncenin yerini alır, ilim ve düşünce sahipleri Ulul emr olması gerekirken, güç sahipleri ulul emr olurlar.  Fertlere verilen makamlar,ilim,İslama bağlılık ve yeteneklere göre verilmez doğrudan taraftar olma ve kavme ait olmayla belirlenir.  Adalet sarsılır, zulüm yerleşir ve Risalet'te etkinliğini kaybeder. Güçlüler hakimiyetini sürdürmek,müstezaflarda dilencilikten istifade etmek için Risalet'e sarılır.  Ümmete bağlılık, sevgi ve itaat, kişilere sevgi ve itaate dönüşür. Uluhiyet Allah yerine kişilere verilir bu da, Ümmeti Putperestliğe götürür.

14 İslam'ın oluşturmak istediği toplumun temel dinamiği nasıl inşa edilmelidir?  İslam, Marksizm’in yaptığı gibi, bir grubun yanında yer alıp diğerine karşı olmaz. İslam, tüm grupları gözetir ve adaleti esas alır.  Müslüman ümmet, maddi olarak süper güç sahibi olan değil, ilim irfan ve mürşitlikte en üst aşamaya gelen toplum olarak değerlendirilmelidir.İslam,mazluma yardım eder, sapmış olanı da doğru yola çağırır.  İslam, dünyayı ilim ve delillerle ikna yoluna gider ve insanları Allah’ın kulluğuna davet eder.  İslam okuma ve anlamayı, insan olarak varlık sahnesine çıkmayı hayatın ilk hedefi olarak belirler.  Müslüman Ümmetin en hassas noktalarını fikir insanları ve alimler almak zorundadır. Ümmet için yüce değerleri belirlemek, strateji ve planları tespit etmek, düzeltme ve kontrol görevlerini bu insanlar yapmalıdır.  İslam, kuru softalıktan, anlaşılmamış bir dinden,tatınmayan bir yaşamın eleştirisinden insanları uzaklaştırmaya çalışır.  Evrensel değerlere kulaklarını tıkamayan bir anlayış ve bunlara ulaşmak için tüm ağların parçalanması gerekir.  İslam, çağın gereklerine uygun hikmet ve güzel öğütle Allah’a çağıracak ve ihtiyaçları karşılayacak kurumlar ve uzmanlar oluşturmak ister.  Bu kurumlar olmazsa, çalışmalar kişisel gayretlere dönüşür ve bu şahıslarda hizipler ve gruplar tarafından sömürülür, herhangi bir yanlışa saplandıklarında ve çıkmaza tosladıklarında tüm sorumluluğu o şahsa yükleyerek rahatlamaya çalışırlar.

15 İslam’ın hedeflediği hayatta,adalet,huzur,mutluluk ve Allah’a kulluk esas alınır…


"Macit Ersan El- Kilani»Ulustan Ümmete»  Müslüman Ümmet Kavramını nasıl anlamak gerekiyor?  İslam Ümmeti içinde Mümin fertler neden önemlidir?  İslam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları