Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. HAFTA 2. Hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. HAFTA 2. Hafta."— Sunum transkripti:

1 2. HAFTA 2. Hafta

2 printf() içerisinde kullanılan özel karakterlerin anlamı: % ve \
%d, %i :Tamsayı yazdırma %c :Karakter yazdırma %s :Metin yazdırma %f :Reel sayı yazdırma float, double %o :Sekizlik sayı yazdırma %x, %X :Hex sayı yazdırma %u :İşaretsiz tamsayı %hd :Short tamsayı %e, %E :Üslü reel sayı yazdırma %g, %G :Üslü veya reel %p :Adres (4 veya 8 rakam) %ld, %li, %lu, %lx, %lo: Long tamsayı %Lf, %Le :Long double \a :bip \b :geri silme \f :ileri sarma (yazıcı) \n :Sonraki satır başına git \r :Sonraki satır başına git \t :Yatay sekme (tab) \v :Dikey sekme \\ :Ters bölü karakteri \? :Soru işareti karakteri \’ :Tek tırnak karakteri \” : Çift tırnak karakteri 2. Hafta

3 printf() fonksiyonu kullanımı
Sayısal değerler yazdırmak için: printf(“a değişkeni=%d”,a); //tamsayı printf(“b değişkeni=%f”,b); //reel Karakter ve metin yazdırmak için: printf(“c değişkeni=%c”,c); //karakter printf(“cümle=%s”,cumle); //metin 2. Hafta

4 Çıktıların Biçimlendirilmesi
Tanımlama: float reel= ; Virgülden sonra 2 basamak yazdırılması: printf(“%.2f”,reel); //C cout.precision(2); //C++ cout<<reel; 2. Hafta

5 Klavyeden Giriş scanf()
scanf(“%d”, &tamsayi); //tipe ait format hatırlanmalı scanf(“%c”,&karakter); scanf(“%s”, karakter_dizisi); cin cin>>tamsayi; //tipe ait formatın hatırlanması gerekmez cin>>reel; cin>>karakter_dizisi; 2. Hafta

6 Aritmetik İşleçler (operators)
gnjgfdhjnghj Aritmetik İşleçler (operators) C++ İşlemi Aritmetik İşleç Mat. Gösterim C++ Toplama + a+b Çıkarma - a-b Çarpma * ab a*b Bölme / a/b veya a/b Mod % a mod b a%b 2. Hafta ghjdghjhgd

7 Aritmetik Özel İşleçler
C++ Kullanımı Anlamı += a+=3; a=a+3; -= a-=3; a=a-3; *= a*=3; a=a*3; /= a/=3; a=a/3; ++ a++; veya ++a; a=a+1; -- a--; veya --a; a=a-1; 2. Hafta

8 İlişkisel İşleçler İşleç Kullanımı Anlamı == a==b a, b’ye eşit mi? !=
a, b’den farklı mı? > a>b a, b’den büyük mü? < a<b a, b’den küçük mü? >= a>=b a, b’den büyük eşit mi? <= a<=b a, b’den küçük eşit mi? 2. Hafta

9 Mantıksal ve Bitsel İşleçler
Kullanımı Anlamı Açıklama && a&&b a ve b Sonuç DOĞRU(1) veya YANLIŞ (0) tır || a||b a veya b ! !a a DEĞİL a’nın mantıksal değili alınır & a&b a AND b Her iki değer bitsel VE yapılır | a|b a OR b Her iki değer bitsel VEYA yapılır ~ ~a NOT a a’nın tüm bitleri terslenir ^ a^b a XOR b Her iki değer bitsel XOR yapılır 2. Hafta

10 İşleç Öncelikleri İşleçler Yön İşleç Grubu () soldan sağa parantez
++ -- sağdan sola tekli * / % çoklu çarpma + - çoklu toplama < <= > >= ilişkisel == != eşitlik && || = += -= *= /= %= atama 2. Hafta

11 İşleç Öncelikleri Matematiksel ifade C ++’ta ifade edilmesi
x = a . b / c + d . e % f - g C ++’ta ifade edilmesi x = a * b / c d * e % f g 1 2 4 1 3 5 2. Hafta

12 Örnek 1 #include <iostream.h>
gnjgfdhjnghj Örnek 1 #include <iostream.h> // dışardan girilen iki sayının toplamını alan program using namespace std; int main() { int sayi1, sayi2, toplam=0; cout << "iki sayiyi giriniz: "; cin >> sayi1 >> sayi2; toplam=sayi1+sayi2; cout << "islemin sonucu:" <<endl<< toplam<<endl; system("pause"); return 0; } endl bir alt satıra geç Programın çalıştığının görülmesi için 1. Hafta ghjdghjhgd

13 setw sabiti (Manipulator)
gnjgfdhjnghj setw sabiti (Manipulator) setw(değer) // belirtilen değer kadar ekranda yer açar. Tablo şeklinde görüntüler oluşturmak için kullanılır #include <iostream> #include <iomanip> // for setw using namespace std; int main() { long A= , B=123, C=2345; cout << setw(4)<<"A"<<setw(10)<< A << endl << setw(4)<<"B"<<setw(10)<< B << endl << setw(4)<<"C"<<setw(10)<< C << endl; system ("pause"); return 0; } setw neden ihtiyaç duyulur #include <iostream> using namespace std; int main() { long A= , B=123, C=2345; cout << "A" << A << endl << "B" << B << endl << "C" << C << endl; system ("pause"); return 0; } 1. Hafta ghjdghjhgd

14 Sabit Tanımlamaları Tüm program boyunca aynı kalan ve değiştirilmesi mümkün olmayan değişken veya tanımlamalardır. #define pi 3.14 #define OCAK 1 #define uyarı “İkaz var” const float g=9.81; const int x=5; 2. Hafta

15 Karşılaştırma ve Karar verme Komutları
if-else Kullanım: if (ifade) işlemler; else Örnek: if (not>=50) cout<<“Tebrikler Geçtiniz”; printf(“Üzgünüm seneye görüşmek üzere”); İşlem 1 İşlem 2 ifade Yanlış Doğru 2. Hafta

16 if-else yapıları-1 Tek komutlu if yapıları: if(x>3) x++;
Çok komutlu if yapıları: { y---; } 2. Hafta

17 if-else özel yapıları Kullanılmaları tavsiye edilmeyen ancak geçerli olan if yapıları if(0) :Her zaman YANLIŞ (false) if(10) :Her zaman DOĞRU (true) if(-10) :Her zaman DOĞRU (true) if (a) : a sıfır ise false, diğer tüm durumlarda true 2. Hafta

18 if-elseif-else yapısı
if(not<50) cout<<“FF aldınız”; else if(not>=50 && not<=60) cout<<“DD aldınız”; else if(not>60 && not<=75) cout<<“CC aldınız”; else if(not>75 && not<=90) cout<<“BB aldınız”; else cout<<“AA aldınız”; 2. Hafta

19 Kısa if-else komutu ?: else if printf () fonksiyonu ile kullanımı:
a>2 ? printf(“2 den büyük") : printf(“2 den küçük"); printf () fonksiyonu ile kullanımı: printf(“%s”,a>3? ”Doğru” : ”Yanlış”); Doğru (true) durum işlemi Yanlış(false) durum işlemi else if 2. Hafta

20 Örnek 2 – if/else ekranı temizler \t bir tab boşluk verir
gnjgfdhjnghj Örnek 2 – if/else #include <iostream> using namespace std; int main() { char tus; cout << "Bir tusa basiniz "; cin >> tus; if( tus == 'a') { system("cls"); cout << "a tusuna bastiniz " ; } else cout << "hatali tus"<<'\t'<<tus<<"\t"<<"bastiniz"; system("pause"); return 0; ekranı temizler \t bir tab boşluk verir 2. Hafta ghjdghjhgd

21 Çoklu Dallanma switch-case
switch(dallanma değişkeni){ case n0:işlemler;break; case n1:işlemler;break; ……… case nn:işlemler;break; default:işlemler; } Dallanma değişkeni: tamsayı, karakter olabilir, belirli bir aralık olamaz. O an değeri belli olmalıdır. Switch-case yapısı if-else if-else yapısı ile de gerçekleştirilebilir. 2. Hafta

22 switch-case örneği Tamsayılı değişkenli: Karakter değişkenli:
int ay=OCAK; switch(ay){ case OCAK: fonk1();break; case SUBAT:fonk2();break; case MART: case NISAN: case MAYIS:fonk3();break; case HAZIRAN:fonk4();break; default: fonk5();break; } Karakter değişkenli: char harf=‘a’; switch(harf){ case ‘a’: not=not+30;break; case ‘b’: case ‘c’: case ‘d’: not=not+10;break; case ‘e’: not=not-20; default: cout<<“Geçersiz durum”; } 2. Hafta

23 Örnek 3 – switch-case // dört işlem hesap makinası
gnjgfdhjnghj Örnek 3 – switch-case // dört işlem hesap makinası #include <iostream> using namespace std; int main() { double sayi1, sayi2, sonuc; char islem; cout << " ilk sayi, islem, ikinci sayi: "; cin >> sayi1 >> islem >> sayi2; switch(islem) case '+': sonuc = sayi1 + sayi2; break; case '-‘ : sonuc = sayi1 - sayi2; break; case '*‘ : sonuc = sayi1 * sayi2; break; case '/‘ : sonuc = sayi1 / sayi2; break; default: sonuc = 0; } cout << "sonuc = " << sonuc; system ("pause"); return 0; 2. Hafta ghjdghjhgd

24 Çalışma Soruları-1 Soru-1: Sakarya Üniversitesi’nin uyguladığı not sistemi baz alınarak, yüzlük üzerinden dışarıdan girilen değere karşılık gelen harfli notu bildiren programı yazınız. 100 den büyük ve sıfırdan küçük değerlerde hata mesajı verecektir. Soru-2: Dışarıdan girilen ay ismine karşılık gelen sıra numarası veren programı if-else yapısı kullanarak yazınız. Soru-3: Dışarıdan girilen farklı 3 tamsayının toplamını, çarpımını, en küçüğünü ve en büyüğünü bildiren programı yazınız. Soru-4: Dışarıdan girilen sayıların tek veya çift olduğunu bildiren programı tasarlayınız. Soru-5: Girilen dereceyi fahrenayta veya fahrenaytı dereceye çeviren programı tasarlayınız. Çevirimin hangi birimden hangi birime olacağı program başında sorulmalıdır. 2. Hafta


"2. HAFTA 2. Hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları