Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. Hafta1 2. HAFTA. 2. Hafta2 printf() içerisinde kullanılan özel karakterlerin anlamı: % ve \ %d, %i :Tamsayı yazdırma %c :Karakter yazdırma %s :Metin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. Hafta1 2. HAFTA. 2. Hafta2 printf() içerisinde kullanılan özel karakterlerin anlamı: % ve \ %d, %i :Tamsayı yazdırma %c :Karakter yazdırma %s :Metin."— Sunum transkripti:

1 2. Hafta1 2. HAFTA

2 2. Hafta2 printf() içerisinde kullanılan özel karakterlerin anlamı: % ve \ %d, %i :Tamsayı yazdırma %c :Karakter yazdırma %s :Metin yazdırma %f :Reel sayı yazdırma float, double float, double %o :Sekizlik sayı yazdırma %x, %X :Hex sayı yazdırma %u :İşaretsiz tamsayı %hd :Short tamsayı %e, %E :Üslü reel sayı yazdırma %g, %G :Üslü veya reel %p :Adres (4 veya 8 rakam) %ld, %li, %lu, %lx, %lo: Long tamsayı %Lf, %Le :Long double \a:bip \b:geri silme \f :ileri sarma (yazıcı) \n :Sonraki satır başına git \r :Sonraki satır başına git \t :Yatay sekme (tab) \v :Dikey sekme \\ :Ters bölü karakteri \? :Soru işareti karakteri \’ :Tek tırnak karakteri \” : Çift tırnak karakteri

3 2. Hafta3 printf() fonksiyonu kullanımı Sayısal değerler yazdırmak için: printf(“a değişkeni=%d”,a); //tamsayı printf(“b değişkeni=%f”,b); //reel Karakter ve metin yazdırmak için: printf(“c değişkeni=%c”,c); //karakter printf(“cümle=%s”,cumle); //metin

4 2. Hafta4 Çıktıların Biçimlendirilmesi Tanımlama: float reel=1.23456789; Virgülden sonra 2 basamak yazdırılması: printf(“%.2f”,reel); //C cout.precision(2);//C++ cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/26/8879638/slides/slide_4.jpg", "name": "2.", "description": "Hafta4 Çıktıların Biçimlendirilmesi Tanımlama: float reel=1.23456789; Virgülden sonra 2 basamak yazdırılması: printf( %.2f ,reel); //C cout.precision(2);//C++ cout<

5 2. Hafta5 Klavyeden Giriş  scanf() scanf(“%d”, &tamsayi); //tipe ait format hatırlanmalı scanf(“%c”,&karakter); scanf(“%s”, karakter_dizisi);  cin cin>>tamsayi; //tipe ait formatın hatırlanması gerekmez cin>>reel;cin>>karakter_dizisi;

6 2. Hafta6 Aritmetik İşleçler (operators) C++ İşlemi Aritmetik İşleç Mat. Gösterim C++ Toplama+a+ba+b Çıkarma-a-ba-b Çarpma*aba*b Bölme/ a/b veya a/b Mod% a mod b a%b

7 2. Hafta7 Aritmetik Özel İşleçler İşleç C++ Kullanımı Anlamı += a+=3; a+=3;a=a+3; -= a-=3; a-=3;a=a-3; *= a*=3; a*=3;a=a*3; /= a/=3; a/=3;a=a/3; ++ a++; veya ++a; a++; veya ++a;a=a+1; -- a--; veya --a; a--; veya --a;a=a-1;

8 2. Hafta8 İlişkisel İşleçler İşleçKullanımıAnlamı ==a==b a, b’ye eşit mi? !=a!=b a, b’den farklı mı? >a>b a, b’den büyük mü? =a>=b a, b’den büyük eşit mi? <=a<=b a, b’den küçük eşit mi?

9 2. Hafta9 Mantıksal ve Bitsel İşleçler İşleçKullanımıAnlamıAçıklama &&a&&b a ve b Sonuç DOĞRU(1) veya YANLIŞ (0) tır ||a||b a veya b Sonuç DOĞRU(1) veya YANLIŞ (0) tır ! !a !a a DEĞİL a’nın mantıksal değili alınır &a&b a AND b Her iki değer bitsel VE yapılır |a|b a OR b Her iki değer bitsel VEYA yapılır ~~a NOT a a’nın tüm bitleri terslenir ^a^b a XOR b Her iki değer bitsel XOR yapılır

10 2. Hafta10 İşleç Öncelikleri İşleçlerYön İşleç Grubu () soldan sağa parantez ++ -- sağdan sola tekli * / % soldan sağa çoklu çarpma + - soldan sağa çoklu toplama >= >= soldan sağa ilişkisel == != soldan sağa eşitlik && ilişkisel || ilişkisel = += -= *= /= %= sağdan sola atama

11 2. Hafta11 İşleç Öncelikleri  Matematiksel ifade x = a. b / c + d. e % f - g  C ++’ta ifade edilmesi x = a * b / c + d * e % f - g 1 1 234 5

12 1. Hafta12 Örnek 1 #include #include // dışardan girilen iki sayının toplamını alan program using namespace std; int main() { int sayi1, sayi2, toplam=0; int sayi1, sayi2, toplam=0; cout << "iki sayiyi giriniz: "; cout << "iki sayiyi giriniz: "; cin >> sayi1 >> sayi2; cin >> sayi1 >> sayi2; toplam=sayi1+sayi2; toplam=sayi1+sayi2; cout << "islemin sonucu:" < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/26/8879638/slides/slide_12.jpg", "name": "1.", "description": "Hafta12 Örnek 1 #include #include // dışardan girilen iki sayının toplamını alan program using namespace std; int main() { int sayi1, sayi2, toplam=0; int sayi1, sayi2, toplam=0; cout << iki sayiyi giriniz: ; cout << iki sayiyi giriniz: ; cin >> sayi1 >> sayi2; cin >> sayi1 >> sayi2; toplam=sayi1+sayi2; toplam=sayi1+sayi2; cout << islemin sonucu: <

13 1. Hafta13 setw sabiti (Manipulator)  setw(değer) // belirtilen değer kadar ekranda yer açar. Tablo şeklinde görüntüler oluşturmak için kullanılır setw neden ihtiyaç duyulur #include #include using namespace std; int main() { long A=1234567, B=123, C=2345; long A=1234567, B=123, C=2345; cout << "A" << A << endl cout << "A" << A << endl << "B" << B << endl << "B" << B << endl << "C" << C << endl; << "C" << C << endl; system ("pause"); system ("pause"); return 0; return 0; } #include #include #include // for setw using namespace std; int main() { long A=1234567, B=123, C=2345; long A=1234567, B=123, C=2345; cout << setw(4)<<"A"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/26/8879638/slides/slide_13.jpg", "name": "1.Hafta13 setw sabiti (Manipulator)  setw(değer) // belirtilen değer kadar ekranda yer açar.", "description": "Tablo şeklinde görüntüler oluşturmak için kullanılır setw neden ihtiyaç duyulur #include #include using namespace std; int main() { long A=1234567, B=123, C=2345; long A=1234567, B=123, C=2345; cout << A << A << endl cout << A << A << endl << B << B << endl << B << B << endl << C << C << endl; << C << C << endl; system ( pause ); system ( pause ); return 0; return 0; } #include #include #include // for setw using namespace std; int main() { long A=1234567, B=123, C=2345; long A=1234567, B=123, C=2345; cout << setw(4)<< A <

14 2. Hafta14 Sabit Tanımlamaları  Tüm program boyunca aynı kalan ve değiştirilmesi mümkün olmayan değişken veya tanımlamalardır.  #define pi 3.14  #define OCAK 1  #define uyarı “İkaz var”  const float g=9.81;  const int x=5;

15 2. Hafta15 Karşılaştırma ve Karar verme Komutları Komut:if-elseKullanım: if (ifade) işlemler;elseişlemler;Örnek: if (not>=50) cout<<“Tebrikler Geçtiniz”; else printf(“Üzgünüm seneye görüşmek üzere”); İşlem 1 İşlem 2 ifade Yanlış Doğru

16 2. Hafta16 if-else yapıları-1 Tek komutlu if yapıları: if(x>3)x++; Çok komutlu if yapıları: if(x>3){x++;y---;}

17 2. Hafta17 if-else özel yapıları  Kullanılmaları tavsiye edilmeyen ancak geçerli olan if yapıları if(0):Her zaman YANLIŞ (false) if(10):Her zaman DOĞRU (true) if(-10) :Her zaman DOĞRU (true) if (a): a sıfır ise false, diğer tüm durumlarda true

18 2. Hafta18 if-elseif-else yapısı if(not<50) cout<<“FF aldınız”; else if(not>=50 && not =50 && not<=60) cout<<“DD aldınız”; else if(not>60 && not 60 && not<=75) cout<<“CC aldınız”; else if(not>75 && not 75 && not<=90) cout<<“BB aldınız”; else cout<<“AA aldınız”;

19 2. Hafta19 Kısa if-else komutu ?: a>2 ? printf(“2 den büyük") : printf(“2 den küçük"); printf () fonksiyonu ile kullanımı: printf(“%s”,a>3? ”Doğru” : ”Yanlış”); Doğru (true) durum işlemi Yanlış(false) durum işlemi if else

20 2. Hafta20 Örnek 2 – if/else #include #include using namespace std; int main() { char tus; char tus; cout << "Bir tusa basiniz "; cout << "Bir tusa basiniz "; cin >> tus; cin >> tus; if( tus == 'a') if( tus == 'a') { system("cls"); system("cls"); cout << "a tusuna bastiniz " ; cout << "a tusuna bastiniz " ; } else else { cout << "hatali tus"<<'\t'< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/26/8879638/slides/slide_20.jpg", "name": "2.", "description": "Hafta20 Örnek 2 – if/else #include #include using namespace std; int main() { char tus; char tus; cout << Bir tusa basiniz ; cout << Bir tusa basiniz ; cin >> tus; cin >> tus; if( tus == a ) if( tus == a ) { system( cls ); system( cls ); cout << a tusuna bastiniz ; cout << a tusuna bastiniz ; } else else { cout << hatali tus << \t <

21 2. Hafta21 Çoklu Dallanma switch-case switch(dallanma değişkeni){ case n0:işlemler;break; case n1:işlemler;break; ……… case nn:işlemler;break; default:işlemler;}  Dallanma değişkeni: tamsayı, karakter olabilir, belirli bir aralık olamaz. O an değeri belli olmalıdır.  Switch-case yapısı if-else if-else yapısı ile de gerçekleştirilebilir.

22 2. Hafta22 switch-case örneği : Tamsayılı değişkenli: int ay=OCAK; switch(ay){ case OCAK: fonk1();break; case SUBAT:fonk2();break; case MART: case NISAN: case MAYIS:fonk3();break; case HAZIRAN:fonk4();break; default: fonk5();break; } Karakter değişkenli: char harf=‘a’; switch(harf){ case ‘a’: not=not+30;break; case ‘b’: case ‘c’: case ‘d’: not=not+10;break; case ‘e’: not=not-20; default: cout<<“Geçersiz durum”; }

23 2. Hafta23 Örnek 3 – switch-case // dört işlem hesap makinası #include #include using namespace std; int main() { double sayi1, sayi2, sonuc; double sayi1, sayi2, sonuc; char islem; char islem; cout << " ilk sayi, islem, ikinci sayi: "; cout << " ilk sayi, islem, ikinci sayi: "; cin >> sayi1 >> islem >> sayi2; cin >> sayi1 >> islem >> sayi2; switch(islem) switch(islem) { case '+': sonuc = sayi1 + sayi2; break; case '+': sonuc = sayi1 + sayi2; break; case '-‘ : sonuc = sayi1 - sayi2; break; case '-‘ : sonuc = sayi1 - sayi2; break; case '*‘ : sonuc = sayi1 * sayi2; break; case '*‘ : sonuc = sayi1 * sayi2; break; case '/‘ : sonuc = sayi1 / sayi2; break; case '/‘ : sonuc = sayi1 / sayi2; break; default: sonuc = 0; default: sonuc = 0; } cout << "sonuc = " << sonuc; cout << "sonuc = " << sonuc; system ("pause"); system ("pause"); return 0; return 0;}

24 2. Hafta24 Çalışma Soruları-1  Soru-1: Sakarya Üniversitesi’nin uyguladığı not sistemi baz alınarak, yüzlük üzerinden dışarıdan girilen değere karşılık gelen harfli notu bildiren programı yazınız. 100 den büyük ve sıfırdan küçük değerlerde hata mesajı verecektir.  Soru-2: Dışarıdan girilen ay ismine karşılık gelen sıra numarası veren programı if- else yapısı kullanarak yazınız.  Soru-3: Dışarıdan girilen farklı 3 tamsayının toplamını, çarpımını, en küçüğünü ve en büyüğünü bildiren programı yazınız.  Soru-4: Dışarıdan girilen sayıların tek veya çift olduğunu bildiren programı tasarlayınız.  Soru-5: Girilen dereceyi fahrenayta veya fahrenaytı dereceye çeviren programı tasarlayınız. Çevirimin hangi birimden hangi birime olacağı program başında sorulmalıdır.


"2. Hafta1 2. HAFTA. 2. Hafta2 printf() içerisinde kullanılan özel karakterlerin anlamı: % ve \ %d, %i :Tamsayı yazdırma %c :Karakter yazdırma %s :Metin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları