Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Atama Komutu Operatörler İsim Sabitleri Veri Tipi Dönüşümü Çıktı Fonksiyonu – printf() Girdi Fonksiyonu – scanf()

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Atama Komutu Operatörler İsim Sabitleri Veri Tipi Dönüşümü Çıktı Fonksiyonu – printf() Girdi Fonksiyonu – scanf()"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Atama Komutu Operatörler İsim Sabitleri Veri Tipi Dönüşümü Çıktı Fonksiyonu – printf() Girdi Fonksiyonu – scanf() Matematik Kütüphanesi

2 Atama Komutu Değişkenlerin yani bellek hücrelerinin içine veri saklamak için kullanılan yöntemlerden birisi atama komutudur. de ğ i ş ken = ifade ; KomutBellek Görüntüsü 2

3 Atama KomutuBellek Görüntüsü Atama Komutu Tanımlama Komutu Atama Komutu Bellek Görüntüsü 3

4 Atama Komutu int k; double z; 4

5 5 Atama Komutu De ğ i ş kenlere Đ lk De ğ erAtaması Tanımlama veAtamaAyrı Komut Olarak: Tanımlama veAtama Tek Komut Olarak:

6 Tekli (unary) eksi (-): Sayıyı negatif hale getirir: -3 Tekli (unary) artı (+): Sayıyı pozitif hale getirir: +5 -9 +7.8 Operatörler Aritmetik Operatörler 6 Çıkarma Operatörü (–): Đki değerin birbirinden çıkarılmasını sağlar, 13-1 12 7-9 -2 2.9-0.3 2.6 Toplama Operatörü (+): Đki değerin toplanmasını sağlar, 3+1 4 5+2 -3 1.1+0.3 1.4 Bölme Operatörü (/): Bir değerin diğer bir değere bölünmesini sağlar, 5/2 2 -3.0/2 -1.5 6/2 3

7 Operatörler Aritmetik Operatörler Mod Operatörü (%): Đki tamsayı değerinin birbirine bölünmesinden kalan değeri verir. Sadece tamsayı değerleri için tanımlıdır. 5%2 1 10%3 1 4%2 0 7

8 5/22 Operatörler Aritmetik Operatör Kuralları Iki operatör yan yana kullanılamaz. (2+/3) geçersiz 8 Iki tamsayı işleminin sonucu tamsayıdır. 2+3 5 Sayılardan birisi reel ise sonuç reel sayıdır. 2.0+3 5.0 5/2.0 2.5 Işlem sırası parantez kullanılarak belirtilebilir. Parantez kullanıldığı durumlarda, işlem içten dışa doğru ilerler. Parantezlerin olmadığı durumda öncelik tablosu geçerlidir

9 Operatörler Aritmetik Operatörlerin Öncelik Sırası 9

10 Operatörler Aritmetik Operatörlerin Öncelik Sırası 10

11 11 İsim Sabitleri #define sabit_adı de ğ er Örnek: Pi sayısını isim sabiti olarak tanımlayan komutu yazalım. #definePI3.1415

12 12 Veri Tipi Dönüşümü Değişkenlerin değerlerinin veya sabitlerin veri tiplerinin başka veri tiplerine dönüştürülmesi veri tipi dönüşümü olarak adlandırılır. Otomatik Veri Tipi Dönü ş ümü double r=0.5, p=5.2,s; int i=15, q=10, w; char ch; s = i/q; w = r * p; ch=5*i; /*s 1.0 de ğ erini alır. * / /*w 2 de ğ erini alır. * / /*ch 75 de ğ erini alır * /

13 13 Veri Tipi Dönüşümü Tanımlanan Veri Tipi Dönü ş ümü ( istenilen_ veri_tipi ) de ğ i ş ken_ismi int sayi1,sayi2; double bolum; sayi1=2; sayi2=4; bolum=sayi1/sayi2; /*bolum 0.0 de ğ erini alır */ bolum=(double)sayi1/(double)sayi2; /*bolum 0.5 de ğ erini alır */ sayi1=(int) 3.6; /*sayi1 3 de ğ erini alır */

14 Çıktı Fonksiyonu – printf() printf() fonksiyonu program sonuçlarının ekranda gösterilmesini sağlayan bir kütüphane fonksiyonudur. printf (“format dizgisi”); 14 Örnek: Çıktı: printf(“Bu bir ciktidir.”); Bu bir ciktidir.

15 15 Çıktı Fonksiyonu – printf() Örnek: #include int main(void) { printf(“gecen ogrenci sayisi”); printf(“=30,”); printf(“ kalan ogrenci sayisi=“); printf(“10”); return(0); } Çıktı: gecen ogrenci sayisi=30, kalan ogrenci sayisi=10

16 Çıktı Fonksiyonu – printf() Çıktıların ayrı satırlarda gösterilmek isteniyorsa yeni satır karakteri ‘\n’ kullanılmalıdır. Örnek: printf(“Bu 1. satır. \nBu 2. satir.”); 16 Çıktı: Bu 1. satir. Bu 2. satir.

17 17 Çıktı Fonksiyonu – printf() printf() değişkenlerin veya ifadelerin değerlerinin ekranda gösterilmesini sağlar. printf( “format dizgisi”,çıktı listesi ); Örnek: int x = 75; printf(“%d”, x); Çıktı: 75

18 Çıktı Fonksiyonu – printf() 18

19 ÖrnekÇıktı Çıktı Fonksiyonu – printf() Formatlı Çıktı 19 %nd%nc%ns%nd%nc%ns printf(“%4d”, 33); printf(“%3c”, ‘M’); printf(“%10s”, “Merhaba”); 33 M Merhaba %n.mf printf(“%f”, 12.236); % n.m e printf(“%10.3e”, -0.0536); 12.236000 -5.350e-02

20 Çıktı Fonksiyonu – printf() Ters E ğ ik Çizgi Karakter Sabitleri (\) 20

21 Çıktı Fonksiyonu – printf() Ters E ğ ik Çizgi Karakter Sabitleri (\) Çıktı: MerhabNasilsin? 21 Çıktı: Merhaba Nasilsin

22 Girdi Fonksiyonu – scanf() scanf() fonksiyonu kullanıcı tarafından veri girişinin 22 yapılmasını ve bu verilerin girdi listesinde belirtilen değişkenlerde saklanmasını sağlayan bir fonksiyondur. scanf(“ format_dizgisi ”, girdi_listesi ); int a,b;... scanf(“%d%d”, &a,&b); Girdi: 3 5 3a3a 5b b5b b

23 Matematik Kütüphanesi 23 Örnek: sqrt(a*b-c/6.0); pow(p*q, 5.0)


"Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Atama Komutu Operatörler İsim Sabitleri Veri Tipi Dönüşümü Çıktı Fonksiyonu – printf() Girdi Fonksiyonu – scanf()" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları