Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi"— Sunum transkripti:

1 Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

2 İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası 5510 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ GENELGE 2011/ 49 Konu : Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri G E N E L G E 2011/50 Konu : Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları GENELGE 2012/ 35 Konu : 2011/49 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması G E N E L G E 2014/16 Konu :İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Vakalarının Soruşturulması Hakkında.

3 Sigortalının Meslek Hastalığı Şüphesiyle Sosyal Güvenlik Merkezine Başvurması
G E N E L G E 2014/16 Sigortalı, meslek hastalığı şüphesi ile en son çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvuracak ve yapılan başvuru sonucu, meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmet sunucularına sevk işlemleri gerçekleştirilecektir.

4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331  
İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.           

5 MALULİYET VEYA MESLEK HASTALIĞI TESPİTİNE İLİŞKİN TALEP DİLEKÇESİ
G E N E L G E 2014/16 MESLEK HASTALIĞI DOSYASI KONTROL LİSTESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER MALULİYET VEYA MESLEK HASTALIĞI TESPİTİNE İLİŞKİN TALEP DİLEKÇESİ

6 G E N E L G E 2014/16 Sigortalıların yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucuları tarafından sevk talep tarihinden en fazla 6 ay öncesine kadar düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının bulunması halinde, meslekte kazanma gücü kaybı tespitine yönelik talepleri kabul edilecek, tekrar ikinci bir sağlık kurulu raporu alınması için sağlık hizmet sunucusuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

7 Yetkilendirilmiş Sağlık Hizmet Sunucuları
Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Devlet Üniversite Hastaneleri Sigortalılarımız herhangi bir Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversite Hastanesinde; a) Yoğun bakımda ise, b) Yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyor ise, Sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yoğun bakımda veya yatmakta olduğu hastanelere sevk edilecek ve Kurum sağlık kurullarınca raporları değerlendirmeye alınacaktır.

8 Sağlık Kurulu Sağlık kurulu raporları,
Sağlık kurulu raporları, aynı branştan en az üç uzman hekim veya ilgili uzmanların bulunması kaydıyla farklı branştan beş uzman hekim tarafından düzenlenecektir.

9 Sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca dikkat edilmesi gereken usul ve esaslar
a) Hastane adı, b)Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi bilgileri, c) Raporun tarih ve sayısı, ç) Hastaneye giriş ve çıkış tarihleri, d) Sigortalı/ hak sahibinin mühürlü fotoğrafı, e) Sağlık kurulu raporunun düzenlenme nedeni (maluliyet, iş kazası, meslek hastalığı …), f) Kimlik tespiti yapılarak sigortalı/hak sahibinin talebine esas teşkil eden hastalık ya da arızalarının, ilgili branşlarca muayenesi sonucu, muayene bulgularının her bölümün karşısına ayrıntılı olarak yazılması,

10 g) İlgili branşlarca yapılan tetkik sonuçlarının sağlık kurulu raporuna yazılıp, tetkik raporlarının aslı ya da onaylı fotokopilerinin eklenmesi, ğ) Eklenen test ve tetkik belgelerinde sigortalı/hak sahibinin adı, soyadı ve tetkik tarihinin belirtilmesi, h) Devam eden tedavisi varsa tedavi protokolünün belirtilmesi, ı) Tıbbi terimlerin kısaltılmaksızın yazılması, i) Daha önce aynı hastanede tedavi görülmüş ise, buna ilişkin işlem tarihinin de yer aldığı epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları, tetkikleri ve benzeri belgelerin aslı veya resmî onaylı fotokopilerinin eklenmesi, j) Hekim muayeneleri, tetkikler vb. işlemler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında yazılmış ve sağlık kurulunca onayları tamamlanmış, asıl nüshasının sevk veren sosyal güvenlik il müdürlüğüne gönderilmesi, hasta yakınlarına bir nüsha verilecek ise “aslı gibidir” onayı yapılarak verilmesine, k) Karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı belirtilmeksizin, "Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir" ibaresinin yazılması

11 TETKİKLER: Tıbbi teşhis için gereken ve yapılan tetkikler belirtilir.
Meslek hastalığına ilişkin rapor düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca sağlık kurulu raporlarında özellikle belirtilmesi gereken tıbbi bilgiler KLİNİK GÖZLEM: Meslek hastalığına neden olan etken ya da etkenlerle meydana gelen yada olduğu düşünülen hastalık ve arızaların düzeyi açıklanır. TETKİKLER: Tıbbi teşhis için gereken ve yapılan tetkikler belirtilir. TIBBİ TEŞHİS: Sigortalıda saptanan ve mesleki şüphesi olan hastalık veya arızayı gösteren teşhis belirtilir. Mesleki nitelik taşımayan hastalık veya arızalar sağlık kurulu raporunda gösterilmez.

12 Meslek Hastalığı Nedeniyle Düzenlenecek Raporlarda Belirtilen Hususlara Ek Olarak;
PNÖMOKONYOZ; a) ILO normlarına uygun teknikle P.A. akciğer grafisi (35x35 ebadında) çekilir. P.A. akciğer grafisi gereken vakalarda, bu grafilerin uygun teknikle çekilmesi şarttır. Çok yumuşak yada sert çekilen grafiler değerlendirmeye alınmaz. b) Pnömokonyoza ek olarak tüberküloz yada başka hastalıkların mevcut olduğu veya çok yoğun küçük opasiteleri olan yada büyük opasite bulunmakla birlikte pnömokonyozun düzeyinin P.A. akciğer grafisi ile saptanamadığı hallerde HRCT çekilebilir. c) ILO normlarına göre pnömokonyozun hangi düzeyde olduğunu gösteren, opasitelerin çizgisel yada yuvarlak olup olmadığını belirten teşhisi içeren klinik durum açıklanır. TÜBERKÜLOZ ;ARB MESLEKİ ASTIM; bronş provokasyon ve benzeri testleri, tatil döneminde 15 gün, iş ortamında 20 gün süreyle günde dört kez belirlenen PEF değerleri,

13 İşitme Kaybı; İşitme kaybı olduğunu gösteren ayrıntılı sağlık kurulu raporu ve dayanağı odyogram ve diğer tıbbi belgeler, İç hastalıkları muayenelerinde; anemi, trombositopeni, granülositopeni ve benzeri vakalarda periferik yayma ile gerekli diğer tetkikler; kurşun ve kurşun tozları ile etkilenme olduğu takdirde, idrarda ve kanda kurşun, koproporfirin, deltaaminolevülinik asit ve benzeri düzeylerini gösteren tetkikler, Nöroloji muayenelerinde EMG ve gerekli diğer tetkikler, Ortopedi, psikiyatri, dermatoloji ve benzeri branşlarla ilgili muayenelerde ise; mesleki hastalık iddialarına dayanak teşkil eden tetkikler,

14 Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Alan Diğer Hastalıklar
İşyerindeki/işyerlerindeki etken ya da etkenler nedeniyle ortaya çıkan veya çıktığı düşünülen hastalığın mevcut klinik durumunu gösteren, varsa sekel bulguları açıklayan detaylı sağlık kurulu raporu ya da raporları ile dayanağı tıbbi belgeler,

15 Meslek hastalığının tespiti
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı ve diğer tıbbi belgelerin, b) Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçları ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin, Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilecektir.

16 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/ 49
Kanunun 14 ve 19 uncu maddeleri uyarınca, sigortalılarda meslek hastalığı, buna bağlı meslekte kazanma gücü kaybı oranı ve sürekli iş göremezlik geliri almakta iken vefat eden sigortalının ölümünün meslek hastalığı sonucu olup olmadığına dair tespit işlemleri, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) Kurum sağlık kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur. Hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez.

17 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENELGE 2012/35
2011/49 sayılı Genelgenin, sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca dikkat edilmesi gereken usul ve esasların (Ek- 6), 3 üncü maddesinin b bendinde geçen “sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur. Hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” cümlesi “sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” şeklinde değiştirilmiştir.

18 2014/16 GENELGE 2-Meslek Hastalığının Tespiti ve Soruşturulması A-Meslek hastalığı şüphesi nedeni ile hastaneye sevk talebinde bulunan ancak, maluliyet talebinde bulunmayan sigortalılardan bu yöndeki beyanları da alınarak işyerlerinin bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezlerince meslek hastalığı tespiti için yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevk edilecektir. E- Kurum sağlık kurulunun hastalığın meslek hastalığı olduğu yönünde karar vermesi halinde iki seçenek ortaya çıkmaktadır. F-Kurum sağlık kurulunca hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi durumunda işverene kabul tarihi itibari ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunması hususu yazılı olarak tebliğ edilecektir.

19 DOSYALARIN GÖNDERİLMESİ
Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların müracaatları sonucunda düzenlenen dosyalar; Bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilecektir. /a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan/ (c) bendi kapsamındaki; /a) Kamu personeli ile hak sahibi çocuklarının dosyaları/ Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce (Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı) Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) gönderilecektir.

20 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Pnömokonyoz vakalarında, 10 yıllık yükümlülük süresini aşanlar ya da 3 yıllık maruziyet süresini doldurmamış olan sigortalılar hakkında, Kurum sağlık kurulunca mesleki bulgu saptanması halinde, yükümlülük ya da maruziyet süresi yönünden; Pnömokonyoz dışındaki vakalarda yükümlülük süresi aşılmış ise bu dosyalar sadece yükümlülük süresi açısından Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra meslek hastalığı tespiti Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) yapılacaktır. Kurum Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Kurum sağlık kurullarınca verilen çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit kararlarına itiraz olması halinde, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun itiraz mercii olduğu konusunda ilgililere bilgi verilerek, talep edilmesi halinde buna ilişkin dilekçe ile birlikte dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına) gönderilecektir.

21 Meslek hastalığının bildirimi ve bildirim süresi
G E N E L G E 2014/16 Kurum sağlık kurulunca hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi durumunda işverene kabul tarihi itibari ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunması hususu yazılı olarak tebliğ edilecektir. Tebligatın işverence tebellüğ edildiği tarih meslek hastalığının işverence öğrenildiği tarih olarak kabul edilecek ve bu tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde bildirim yapması istenecektir; iş kazası meslek hastalığı bildirim formu Kuruma elektronik ortamda gönderilecektir.

22 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331
            İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 İşveren, Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

23 Meslek hastalığının geç bildirilmesi veya bildirilmemesi
5510/14 Meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya sigortalıya, Kurumca meslek hastalığı için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmiş ise geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edilecektir. 6331/26 Bu Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene iki bin Türk Lirası idari para cezası verilir.

24 6331/14 Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 6331/26 Bu Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına iki bin Türk Lirası, idari para cezası verilir.

25 https://uyg.sgk.gov.tr/ İşveren İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim
ÖNEMLİ! İşverenler tarafından meslek hastalığı bildiriminin kuruma gönderilebilmesi için, Mutlaka kurum sağlık kurulu tarafından sigortalı adına meslek hastalığı tespitinin yapılmış olması gerekmektedir. Sağlık bakanlığına bağlı sağlık tesisleri tarafından koyulan meslek hastalığı tanısına göre meslek hastalığı bildirimi kesinlikle yapılmayacaktır. Bildirimin yapılması gerektiği yönünde bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü-Merkezi tarafından mutlaka tarafınıza tebligat gönderilecektir. Bu tebligat elinize ulaşmadan bildirim yapmayınız!


"Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları