Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAF İ K KAZALARI DOÇDR.AYŞE ÇEV İ RME. İ ÇER İ K 1- Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler. 2- Trafik kazalarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAF İ K KAZALARI DOÇDR.AYŞE ÇEV İ RME. İ ÇER İ K 1- Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler. 2- Trafik kazalarının."— Sunum transkripti:

1 TRAF İ K KAZALARI DOÇDR.AYŞE ÇEV İ RME

2

3 İ ÇER İ K 1- Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler. 2- Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdi ğ i zararlar. 3- Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır? 4- Trafik kazalarında yükümlülükler.

4 TRAF İ K KAZALARI Kara yolu üzerinde hareket halindeki bir veya birden fazla aracın karıştı ğ ı yaralanma, ölüm veya zararla sonuçlanan olaylara trafik kazası denir. Trafik kazası olarak kabul edilmesi için olaya karışan taşıtlardan en az birinin hareket halinde olması gerekir.

5 Kazalara neden olan kusurlar çok çeşitlidir. Trafik ortamını paylaşlan insanların(sürücü, yaya, yolcu), araçların veya yolun kusurları kazalara neden olmaktadır. Ancak kazaların en önemli nedeni insanların kurallara uymamasıdır. Bu nedenle kara yollarında trafik güvenli ğ inin sa ğ lanmasında en büyük görev trafi ğ i paylaşan insanlara düşmektedir

6 Dünya ülkelerinin trafik verilerini inceledi ğ imizde araç sayısına oranla ölüm sıralamasında maalesef ülkemiz ilk sıralarda yer almaktadır. Kaza sayısı ve ölü sayısı ise ikinci dünya ülkelerinde oldu ğ u gibi ülkemizde de yüksek rakamlara ulaşılmaktadır. De ğ işik ülkelerin trafik verileri (KGM 2005)

7 Yol ve trafik güvenli ğ inin sa ğ lanabilmesi ve bu üzücü tablonun devam etmemesi için; trafik güvenli ğ i e ğ itimine gereken önem verilmeli, trafik ortamını paylaşan her insan trafik kurallarına uymalı ve di ğ er insanları kurallara uyma konusunda uyarmalıyız. Ayrıca yol kalitesi ve uzunlu ğ unun artırılması, trafik kazalarının yok edilmesinde yardımcı olacaktır.

8 TRAFiK KAZALARININ SEBEPLERi VE KAZALARIN MEYDANA GELMESiNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER Trafik kazalarına sebep olan kusurlar çok çeşitlidir. Sürücü, yaya ve yolcuların hatalı davranışları ile kurallara uymamalarI ya da araç ve yola ait kusurlar kazaya neden olabilir (Tablo 1). Ancak kazaların en önemli nedeni insanlarIn kurallara uymamasıdır. İ nsan hatalarının toplam kazalar içindeki payı %99,6’dır. Hareketli ve de ğ işken bir ortam olan trafikte pek çok kaza sebebi olabilece ğ i gibi, kurallara uyulması ve dikkatli davranılması ile trafik güvenli ğ i sa ğ lanacaktır

9 Tablo 1: Trafik kazalarındaki 2001- 2005 yılı ortalama kusur oranları (%) YıllarSürücü %Yaya %Yolcu %Araç %Yol % 200196.822.380,160.32 200497.462.080.100.210.158 200597.681.980.050.150.14 Ortalama 97.248 2.2160.1120.2360.18

10 Sürücü kusurları Sürücü kusurlarından kaynaklanan kazaların toplam kazalar içerisindeki payı en yüksektir. Sürücülerin kazalara sebep olmasının nedenleri ise; trafik kurallarına uymamaları, dikkatsiz davranmaları, hızlı, alkollü, yorgun, uykusuz ve aceleci taşıt kullanmaları olarak sıralanabilir (Tablo.2). ☛ ☛ Kazaların %99,7’sının insan kaynaklı olması, e ğ itimin önemini gösteriyor.

11 Tablo 2.Sürücü kusurlarına ait bilgiler (KGM 2005) SÜRÜCÜYE A‹T KUSURLARKAZA SAYISI ORAN I (%) Arkadan çarpma122.67319,14 Do¤rultu de ğ iştirme manevralarını yanlış yapma96.94315,12 Kavşaklarda geçiş önceli ğ ine uymama84.27713,15 Trafik güvenli ğ i ve düzeniyle ilgili olan do ğ ru kural, yasak, zorunluluk, yükümlülüklere uymamak. 62.9259,82 Manevraları düzenleyen genel kurallara uymama52.8108,24 Araçların hızını;kavşaklara yaklaşırken,dönemeçlere girerken azaltmamak. 36.2315,65 Park etmiş araçlara çarpma34.9065,45

12 Tablo 2.Sürücü kusurlarına ait bilgiler (KGM 2005) SÜRÜCÜYE A İ TKUSURLARKAZA SAYISIORAN I (%) Trafikte hak gaspı32.6325,09 Araçların hızını yük ve tekerleklerine, özel görüş yol hava ve trafik ışıklarına uydurmamak. 26.3164,11 Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya görevli memurun dur emrinde geçme 14.9332,33 Geçme yasa ğ ı olan yerlerde geçme8.0841,26 Yerleşim birimleri duraklardaki trafik yolu üzerine park etme veya duraklama. 6.5891,03 Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. 6.0450,94 Di ğ er19.8298,76 TOPLAM640.951100,00

13 Yaya Kusurları Yayalar sürücülerden sonra trafik kazalarına sebep olmaları bakımından ikinci sırada yer alırlar. Kurallara uymayan, kendileri için ayrılmış güvenli yolları, yaya geçitlerini, okul geçitlerini kullanmayan yayalar, ayrıca aceleci, dikkatsiz ve dalgın davranışlarıyla da trafik kazasına neden olmaktadır.

14 Yayaya ait kaza sebepleri Yola birden çıkmak Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek Yolda yürümek, oynamak Duran aracın önünden veya arkasından çıkmak Kırmızı ışıkta geçmek Yayanın otoyola çıkması Yolda hatalı şekilde el ile sürülen araç Görüntü artırıcı› tedbirler almamak Hareket halindeki taşıta asılmak Yolda hatalı şekilde hayvan sevk etmek Di ğ er

15 Çocukların kara yolundan uzak alanlarda oyun oynamalarına büyükler tarafından dikkat edilmelidir. Çocukların dikkatsiz ve aceleci olmaları nedeniyle, kara yolunu her zaman özenle kullanmaları konusunda uyarılmaları gerekir. Bu nedenle aileler, okul ve toplum tarafından çocukların trafik e ğ itimine dikkat edilmelidir. Bu konuda; Anne ve babalar davranışlarıyla çocuklara iyi örnek olmalı, Anne, baba ve ö ğ retmenler, çocukların okula gidip gelirken en güvenli yolu seçmesine yardım etmeli (güvenli yol: kazasız yoldur),

16 Büyükler, okula yeni başlayan çocuklara bir süre eşlik etmeli, Çocukların trafik ortamından uzak yerlerde oynaması sa ğ lanmalı, Kara yolunda karşıya güvenli geçitler için alt, üst geçitler ve yaya geçitleri yapılmalı, Çocukların trafik güvenli ğ i e ğ itimi sa ğ lanmalıdır.

17 Yolcu Kusurları Yolcularda trafikte kazalara sebep olabilir. Trafik kazaları içerisinde yolcuların sebep oldu ğ u kazaların oranı %0,11’dir (Tablo 10). Yolcu kusurları; taşıtın altından da seyahat etmek, taşıttan yere atlamak, habersiz inmek binmek, üzeri açık taşıtlarda ve yük üzerinde yolculuk etmek, taşıt içinde gayri nizami hareket etmek, taşıtttan sarkmak olarak sıralanır. Yolcuların yaptı ğ ı hatalı davranışlar ve bunların oranı Tablo 13’de görülmektedir.

18 Araç Kusurları Kusurlu araçlar da trafik kazalarına sebep olur. Toplam kazalar içinde kusurlu araçların sebep oldu ğ u kazaların oranı %0,24’tür. Lastik patlaması, aks kırılması, kusurlu fren, kusurlu rot, kusurlu kapı gibi nedenler en sık görülen araç kusurlarındandır. Araçların teknik donanımlarına uygun kullanılması ve bakımlarının zamanında yapılması bu tür kazaların azalmanı sa ğ layacaktır. Kusurlu araçlar da trafik kazalarına sebep olur. Toplam kazalar içinde kusurlu araçların sebep oldu ğ u kazaların oranı %0,24’tür. Lastik patlaması, aks kırılması, kusurlu fren, kusurlu rot, kusurlu kapı gibi nedenler en sık görülen araç kusurlarındandır. Araçların teknik donanımlarına uygun kullanılması ve bakımlarının zamanında yapılması bu tür kazaların azalmanı sa ğ layacaktır.

19 Yol Kusurları Yol kusurları da kaza sebebi olabilir. Kara yollarında kazaya sebep olan yol kusurları; yolda münferit çukur, yol hattında gevşek malzeme, düşük banket, tekerlek izine oturma, kısmi veya münferit çökme, trafik işaretlerinin eksikli ğ idir. yukarıda bahsedilen yol kusurlarının yanında trafik yo ğ unlu ğ una neden olan kara yolu miktarındaki yetersizlik de kazaların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Trafik ne kadar yo ğ unsa, kaza riski o kadar artar. Bu nedenle ülkemiz kara yollarının uzunluk ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

20 TRAF İ K KAZALARININ ÜLKE EKONOM İ S İ NE VERD İĞİ ZARARLAR Trafik kazalarının, sebep oldu ğ u ve mutlaka önlenmesi gereken ölüm ve yaralanmaların yanında, bir de ekonomik zararları vardır. Bu ekonomik kayıplar da ülkelerin veailelerin ekonomisinde zararlara sebep olmaktadır. Trafik kaza sayısı, sebep oldu ğ u ölüm, yaralanma ve maddi kayıplar Tablo 16’da görülmektedir. Tablodan anlaşılaca ğ ı üzere ülkemizde 2005 yılında meydana gelen trafik kazaları sebebiyle toplam 1.006.146.641 YTL maddi kayıp meydana gelmiştir. Bu rakam ülkemizin 2005 yılı gayri safi milli hâsılatının (GSMH) yaklaşık %0,2’sini bulmaktadır.

21 Trafik kazalarının azaltılması ile can kayıplarının yanında ekonomik kayıplar da azalacaktır. Ülke ekonomisine önemli oranda zarar verecek nitelikteki bu kayıpların önlenmesi ile insanların ekonomik refahı artacak ve hayat kalitesi yükselecektir.

22 Trafik kazalarının azaltılması için kazalara sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Dünyada ve ülkemizde trafik kazalarının sebepleri çok iyi analiz edilmeli ve giderilmesi için gerekli çalışmalar zamanında yapılmalıdır. Mevcut istatistiksel araştırmalardan (ilgili tablolar) anlaşılaca ğ ı üzere ülkemizdeki kaza sebeplerinin başında sürücü kusurları bulunmaktadır. Bunu yaya ve yolcu olarak yine insan kaynaklı kazalar takip eder. Bu nedenle trafik güvenli ğ i konusunda her yaş grubundaki insanların, özellikle çocuk ve gençlerin e ğ itimi sorunun çözümünü sa ğ layacaktır. Trafik kazalarının azaltılması için kazalara sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Dünyada ve ülkemizde trafik kazalarının sebepleri çok iyi analiz edilmeli ve giderilmesi için gerekli çalışmalar zamanında yapılmalıdır. Mevcut istatistiksel araştırmalardan (ilgili tablolar) anlaşılaca ğ ı üzere ülkemizdeki kaza sebeplerinin başında sürücü kusurları bulunmaktadır. Bunu yaya ve yolcu olarak yine insan kaynaklı kazalar takip eder. Bu nedenle trafik güvenli ğ i konusunda her yaş grubundaki insanların, özellikle çocuk ve gençlerin e ğ itimi sorunun çözümünü sa ğ layacaktır. Trafik Kazalarını Azaltmak İ çin Neler Yapılmalıdır?

23 Trafik e ğ itimi konusunda İ lkö ğ retim ve Ortaö ğ retim kurumları faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu konudaki e ğ itimin daha sa ğ lıklı olması için görsel ve pratik faaliyetlerin artırılması faydalı olacaktır. Okul öncesi ve ileri yaşlardaki tüm vatandaşlarımızın trafik güvenli ğ i e ğ itimi alması konusunda ilgili kuruluşlar faaliyetlerini sürdürüyorlar, ancak bu çalışmaların da artırılması gereklidir. Günümüzdeki trafik kazası oranlarına baktı ğ ımızda, üniversitelerin ve ilgili kuruluşların trafik güvenli ğ i konusunda daha çok araştırma yapmaları ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde gayretlerini artırmaları gerekiyor.

24 Radyo, televizyon ve basın yayın kuruluşları yeterli olmasa da trafik e ğ itimi ile ilgili programlar yapmaktadır. Çok yetersiz olan bu programların kalite, yayın saati gibi yönlerden uygun hale getirilmesi gereklidir. Kara yollarının, bakım ve onarımından sorumlu kuruluşlar yol a ğ larını geliştirmeli, yapısını iyileştirmeli, trafik levhalarının uygun yerlerde yeteri kadar bulundurulmasını sa ğ lamalıdır. Araçları kullanacak sürücülerin; araçlarının güvenli oldu ğ undan, donanımlarının tam oldu ğ undan ve periyodik bakımlarının yapılmış oldu ğ undan emin olarak trafi ğ e çıkmaları gerekir. Araçlar imalat amaçlarına uygun kullanılmalı dengesiz yük ile kullanılmamalıdır.

25 Yasal düzenleme ve denetim trafik kazalarını azaltacak unsurlardır. Kara yolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeli ğ i ile yasal düzenleme denetim sa ğ lanmıştır ancak, güncel şartlara göre düzenlenmesi faydalı olacaktır. Kusurlu olan ve kural ihlali yapanlara verilecek cezalar Türk Ceza Kanunu’na göre düzenlenir. Trafik kazalarını azaltacak unsurlar; sürücü, yaya ve yolcuların trafikte olmanın bilincine sahip olarak davranmaları, trafik kurallarına mutlaka uymaları ve her zaman dikkatli olmalarıdır.

26 TRAF İ K KAZALARINDA YÜKÜMLÜLÜKLER Trafik kazalarına karışanların ve olayı gören di ğ er şahısların bazı yükümlülükleri vardır. Bunlar; yeni kazaların oluşmaması için önlem almaları, ilk yardımda bulunmaları ve yetkililere haber vermeleridir

27 Trafik Kazalarına Karışanların Zorunlulukları Bir trafik kazasına karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif yaralı olanların zorunlulukları ; Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde trafik güvenli ğ i için trafik işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak, Trafi ğ i, can ve mal güvenli ğ ini etkilemeyen, (ölümlü, yaralanmalı veya hasarlı) kazalarda, sorumlulu ğ un belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durumu de ğ iştirmemek, Olayda taraf olanlar, istendi ğ inde di ğ er tarafa kimlik ve adreslerini bildirmek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgilerle tarih ve sayılarını vermek, Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallinden ayrılma hali hariç, olay›; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamaktır.

28 Trafik Kazalarında Yükümlülük Kara yollarında meydana gelen trafik kazalarında kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olanların zorunlulukları; Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak, Olayı en yakın zabıta veya sa ğ lık kuruluşuna bildirmek, Yetkililerin iste ğ i halinde yaralıları en yakın sa ğ lık kuruluşuna götürmektir

29 Yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarını işletenlerin sorumlulukları; Bu tesisler hakkında çalışması olan Yönetmelikteki standartlara uygun ve her an kullanılabilir durumda sa ğ lık malzemesi bulundurmaktır.

30 Araç bakım,onarım, servis istasyonu, garaj ve otopark sahip veya sorumluları Tesislerine; bakım, onarım için muhafaza veya park edilmek üzere bırakılan motorlu araçlardan, bir kaza geçirdi ğ i belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunanları gecikmeden zabıtaya bildirmek, Bunları bir deftere işlemek zorundadır.

31 Alınan tedbirlerle önlenebilir olmasına ra ğ men maalesef ülkemizde her gün yüzlerce trafik kazası olmaktadır. Kazalara karşı önlem almak kadar, trafik kazalarına müdahale etmek ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi de önemlidir.

32 Trafik kazaları, sakatlanma ve ölüm oranlarında oldukça önemli bir etken. Bu karanlık tabloyu önlemek açısından trafikte sürücülerin güvenli davranışlar sergilemeleri oldukça önem taşıyor. Bunlardan biri de emniyet kemeri kullanımı. Kazaların önlenmesinde ve sürücü güvenli ğ inde büyük rol oynayan emniyet kemeri kullanımını hangi faktörlerin belirler ?.

33 . EMN İ YET KEMER İ Toplam 4000 sürücü ve yolcular üzerinde yapılan bir araştırmada Yaklaşık sadece %25’nin emniyet kemeri taktı ğ ı belirlenmiştir. Oysa kuzey ve batı Avrupa ülkeleri, Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde kemer kullanım oranlarının %80 lerin üzerinde oldu ğ unu görüyoruz. Türkiye’nin de içinde oldu ğ u do ğ u Akdeniz ülkelerinde, orta do ğ u ve Afrika ülkelerinde düşük emniyet kemeri kullanımı hâlâ ciddi bir trafik güvenli ğ i problemi olmaya devam ediyor. Şimşeko ğ lu, Özlem(2012) http://ajanspsikoloji.com/emniyet-kemeri-takmayi-neden-sevmiyoruz

34

35 sorunun pek çok yanıtı oldu ğ u kesin. Öncelikle sosyal ve psikolojik nedenlerden Ö.Ş.: Emniyet kemeri kullanan rol modellerinin olmaması Di ğ er taraftan; her yolculukta kemer takan bir sürücü, yolcuların kemer kullanımını da teşvik etmiş oluyor. Ayrıca yakın çevremizdeki kişilerin (aile üyeler, yakın arkadaşlar) kemer takmaları ve kemer takmaya yönelik olumlu tutumları da çok önemli. Emniyet kemeri takmamızı azaltan yaygın yanlış zihinsel şemalardan biri, kemer takmanın sadece riski fazla algılda ğ ımız zamanlarda alınması gereken bir önlem oldu ğ una inanmamız. Ayrıca, kemer takmaktan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik rahatsızlık da kemer kullanımını azaltan di ğ er önemli bir neden. Kemer takmanın faydalarına gerçekten inanan ve bunu her yolculukta otomatik olarak gerçekleştirmeye başlayan kişiler için kemer takmak, rahatsız edici olmaktan çıkmaktadır.

36 Oysa çok düşük hızlarda yolculuk ediyor olsak bile bir kaza sonucu arabanın ani bir şekilde durması araba içindeki kemersiz sürücü ve yolcuların çarpma ve fırlama sonucu ciddi hasarlar almalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla riskin az algılandı ğ ı koşullarda yolculuk ederken, kemer takmanın gereksizl ğ ine dair yanlış inancın ortadan kaldırılması gerekiyor; çünkü, trafikte oldu ğ umuz her an belli bir risk ile karşı karşıyayız ve emniyet kemeri takarak basit ve kolay bir önlemle biri sürücü ve yolcu olarak riskimizi belirgin derecede azaltmış oluyoruz.

37 Cinsiyet, yaş, e ğ itim seviyesi gibi özellikler da kemer kullanımında önemli kemer kullanımı demografik de ğ işkenlere göre de ğ işiyor. Erkeklere oranla kadınlar daha çok kemer takıyor. Ayrıca, ço ğ unlukla kemer kullanımı yaşın ve e ğ itim seviyesinin artmasına paralel olarak artıyor.

38 sonuçlar dünyada da benzer mi? Yani kemer kullanımını engelleyen veya arttıran faktörler her yerde aynı mı? Ö.Ş.: Emniyet kemeri kullanımına yönelik faktörleri inceleyen uluslararası çalışmalara baktı ğ ımız zaman kemer kullanımını artıran ve azaltan faktörlerin genel olarak birbirine benzer Her ülkenin trafik ortamına ve kültürüne özel faktörler de olabiliyor. emniyet kemeri kullanımına yönelik yasaların ne derede caydırıcı oldu ğ u ve ne ölçüde uygulandı ğ ı, ülkeden ülkeye de ğ işim gösterebiliyor. Bu da kemer kullanım oranlarını etkiliyor. Ayrıca, özellikle az gelişmiş bazı ülkelerde, kader inancının kişilerin trafikte tedbirler almalarını azalttı ğ ını görebiliyoruz. Örne ğ in, ‘ne yaparsam yapayım kazaların, ölümlerin önüne geçemem’ anlayışına sahip bir kişi, emniyet kemeri takmayı gereksiz bir tedbir olarak görebiliyor.

39

40 Kemer kullanımının sa ğ lıkla ilişkili davranışlar arasındaki ilişkiler. http://ajanspsikoloji.com/emniyet-kemeri- takmayi-neden- Kemer kullanımının sa ğ lıkla ilişkili davranışlar arasındaki ilişkiler. ŞIMŞEKO Ğ LU, ÖZLEM(2012) http://ajanspsikoloji.com/emniyet-kemeri- takmayi-neden- 1. çalışmada emniyet kemerinin sa ğ lı ğ ı güçlendirici davranışlar ile pozitif bir şekilde ilişkili var. 2. sa ğ lıklı davranışlar gösteren bir kişi aynı zamanda emniyet kemerini de daha çok kullanılıyor. 3.. Bu ve benzer bulgular sa ğ lı ğ ımızı etkileyen farklı davranışlarımızın altında yatan sa ğ lı ğ ın önemine yönelik zihinsel şemaların ve sa ğ lı ğ ı öncelikli oldu ğ u bir yaşam tarzının varlı ğ ına işaret etmektedir.

41 emniyet kemeri kullanımını arttırma konusunda kimlere, hangi kurumlar neler yapılmasını önerebilirsiniz? Emniyet kemeri kullanımını artırmayı hedefleyen birçok müdahalenin temel amacı, emniyet kemeri kullanımının içselleştirilmesine ve bir alışkanlık haline getirilmesi. Her şeyden önce emniyet kemeri takmamak gibi trafik ihlâlleri yapıldı ğ ında kişilere verilen cezaların caydırıcı nitelikte olması Daha da önemlisi, bu yasa ve düzenlemelerin aktif ve etkili bir şekilde uygulanmasıdır. Örne ğ in kemer takmak, arka koltuk yolcuları için de zorunlu oldu ğ u halde neredeyse hiç bir zaman arka koltuk yolcuları polis tarafından bu hususta denetlenmiyor.

42 . Dolayısıyla ilk önemli adım emniyet kemeri kullanımına yönelik daha etkili yasalar düzenlemek ve bu yasaları etkili bir şekilde uygulamak. Di ğ er önemli bir adım emniyet kemeri kullanımını amaçlayan geniş çaplı kampanya ve programların geliştirilmesi olabilir. Bu tür kampanya ve programlarda çeşitli kitle iletişim araçları (örn. televizyon, radyo, gazete) kullanılarak emniyet kemerinin neden gerekli oldu ğ u ülke çapında ve uzun süreli olarak vurgulanmalıdır.

43

44 Davranışın önemli belirleyicilerinden biri tutumlar oldu ğ u için, bu tür kampanyaların di ğ er bir amacı da emniyet kemeri kullanımına yönelik pozitif tutumların kişiler arasında yaygınlaştırılması olmalıdır.

45 FARKINDAYIM B İ L İ YORUM SORUMLUYUM

46 KAYNAKLAR Doç.Dr.Ayşe Çevirme.Ders notları(2014) ŞIMŞEKO Ğ LU, ÖZLEM(2012) http://ajanspsikoloji.com/emniyet- kemeri-takmayi-neden-


"TRAF İ K KAZALARI DOÇDR.AYŞE ÇEV İ RME. İ ÇER İ K 1- Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler. 2- Trafik kazalarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları