Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Psikolojisi Ders Sunumu -Dindarlığı Etkileyen Faktörler - Hakan ZAFER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Psikolojisi Ders Sunumu -Dindarlığı Etkileyen Faktörler - Hakan ZAFER"— Sunum transkripti:

1 Dindarlığı Etkileyen Faktörler Hakan ZAFER Din Psikolojisi 5

2 DEMOGRAFİK DEĞİŞKEN NEDİR?  Demografi, dünyada veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen nüfus bilimidir.  Yunanca “demos” (halk) ve “graphein” (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir.  Mevcut nüfusun; yaş, cinsiyet, evlilik durumu, geçim durumu, tahsil durumu gibi çeşitli sosyal ve ekonomik yönlerine demografik değişken denir.

3 1- DİNDARLIK VE YAŞ  Türkiye’de araştırma yapmanın zorluklarından dolayı yeterli veri alınamamaktadır.  Gelişim dönemlerine göre dindarlık hem yoğunluk hem de içerik bakımından farklılık gösterir.  3 Kuram 1.Geleneksel Kuram: 18–30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüş yaşanır, dinî yönelişlerde yeniden artış ancak 30’lu yaşlardan sonra gerçekleşebilir. 2.Kararlılık Kuramı: Yaşlanmayla birlikte dinî hayatta kayda değer önemli değişmelerin ortaya çıkmaz. 3.İlgisizlik Kuramı: Ergenlikte ve yaş ilerledikçe dindarlık zayıflar.  Türkiye’de 35 yaşından sonra dindarlık arttığı gözlemlenir.

4 1- DİNDARLIK VE YAŞ

5 2- DİNDARLIK VE CİNSİYET  Araştırma sonuçları seçilen örneklem ve kullanılan ölçekle sınırlıdır !!!  Doğu’da yapılan çalışmalar erkek dindarlığı, Batı’da yapılanlarda kadın dindarlığı belirgindir.  Dinin yapısı, Kültür farklılığı, Kadın ve erkeğin tolumdaki yeri, dinin kültürle paylaştığı alanın kapsamı etkilidir.  Kadınların, dinî organizasyonlara daha sık katıldığı gözlemlenmiştir.  Cinsiyet-din ilişkisini her iki cinsinin yaş, eğitim seviyesi, gelir düzeyi, meslek, medenî durum gibi kişisel koşullarının önemli bir etkisi olmalıdır.

6  Fukuyama’ya göre kadınlar; dinin inanç, ibadet ve duygu boyutunda; erkekler ise, bilgi boyutunda daha yüksek puan almışlardır.  Suçluluk ve pişmanlık duygularının kadınlarda yoğun yaşanması.  Kadınlara has bazı kişilik özelliklerinin (çekingen, itaatkâr, kaygılı, endişeli, vs.) dindarlığa yöneltmesi. 2- DİNDARLIK VE CİNSİYET

7  Kız – erkek çocuklarının yetiştirilme biçimlerinin farklılığı.  Kadınların etkilenmeye, ikna edilebilirliğe ve dinî telkine eğilimli olmaları.  Mahrumiyet-telâfi görüşüne göre kadınların daha fazla engellenmiş hissetmeleri.  Modern hayatın dışında kalan kadınlar daha dindar.  Psikoanalize göre baba ile ilişkisinden ötürü kadınlar Tanrı’ya inanmada daha avantajlıdır. 2- DİNDARLIK VE CİNSİYET

8

9 3- DİNDARLIK VE MEDENİ DURUM  Batı’daki araştırmalarda net ilişki tespit edilemese de Müslüman örneklemlerde bu ilişki nettir.  Ülkemizdeki araştırmalar, evlilik ile dindarlık arasında güçlü bir bağın söz konusu olduğunu göstermektedir.  Üç sınıfa ayrılabilir: Bekâr – Evli - Dul  Farklılaşma Noktaları: 1- Hayata Bağlanma Yönleri 2- Toplumsal Roller 3- Üstlenilen Sorumluluklar  Genel olarak dulların evlilere, evlilerin bekârlara göre daha yaşlı olabilecekleri göz önüne alınmalıdır.  Eş yitimi durumu dulları dine daha çok yöneltir.  Boşanmış bireylerin % 25’i din ile ilgilenmediklerini belirtmektedir. (Voltan-Acar, Yıldırım ve Ergene, 1996).

10 4- DİNDARLIK VE EĞİTİM SEVİYESİ  Dini kurumlarda yapılan çalışmaların yanıltıcı sonuçları olabilir! İki yönlüdür: 1-Eğitim- Öğretim Düzeyi  Aileden alınan dindarlık  Avam dindarlığı (Taklit) – Havas dindarlığı (Tahkik): Dinî davranışta kalite problemi.  Ülkemizde üniversite düzeyinde yapılan çalışmalarda yüksek öğretimle dindarlık arasında ters yönlü bir ilişki görülür.  Din – Bilim çatış(tırıl)ması sebep olabilir mi?  Özgüven artışı ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenerek kişisel bağlılıktan kurtulma.

11 2-Yapılan Eğitim- Öğretimin İçeriği  Kurumların dini içerikli eğitim vermesiyle farklılık meydana gelir.  Özel okullarda dindarlık seviyesi neden düşük çıkar?  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin yeterli olup olmaması problemi.  İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerini tercih etme sebepleri ve burada okuyan/okumuş öğrencilerin dindarlık düzeyleriyle ilişkisi. 4- DİNDARLIK VE EĞİTİM SEVİYESİ

12

13 5- DİNDARLIK VE SOSYO-EKONOMİK SEVİYE  Toplumsal mahrumiyetlerin, yoksulluk, dışlanmışlık ya da kimsesizliğin dine yönelmede özel bir önemi var mıdır?  Zenginlik, refah, toplumsal saygınlık ve güç sahibi kimseler daha çok dinî değerlere ilgisiz ve uzak bir hayatı mı tercih etmektedir?  Kişilerin sadece gelir seviyesi mi etkili? Sosyal statüleri de etkili mi?  Ekonomik gücü yerinde olanlar göze hitap eden dinî faaliyetlere, yerinde olmayanlar genellikle dinin duygusal ve manevî boyutuyla alakadar.  “Zengin mü’min fakir mü’minden önce Cennet’e gire(bili)r” mi?  Din fakire teselli, zengine arınma aracı mıdır?  Ülkemizde sırasıyla dindarlık orta – alt – üst gelir düzeyi şeklinde sıralandığı bulgulanmaktadır  Aydın sınıf Dindarlığı - Ekmeğimin Peşindeyim Dindarlığı - Uç Yorumlar  Maddi gelişmişliğin dini davranış sapmalarına neden olması  Ekonomik gücün alınan eğitimin niteliğini değiştirmesiyle farklılaşan dini yönelim.  Maddi yeterliliğin ortam ve sosyal çevre seçimine etkisi.  Dünyada çalışmayanlar (öğrenciler, ev kadınları, emekliler) çalışan kesime göre daha dindar.  Dindar olduğunu söyleyenlerin oranı İstanbul’da %80, Ankara’da %77, İzmir’de %69, diğer illerde ise %81 oldu.

14 5- DİNDARLIK VE SOSYO-EKONOMİK SEVİYE

15  Nüfusu az (sosyal ve doğal çevre etkileşimi yüksek), Nüfusu çok (sosyal ve doğal çevre etkileşimi zayıf)  Batıda yapılan araştırmalarda kırsalda yaşayanların şehirlerde yaşayanlara göre geleneksel dinî değerlere daha bağlı olduklarını ortaya koymuştur (Hunter, 1983; Brown, 1988). 2007 Türkiye:  Günlük hayatta din önemli değildir. Kent-Kır oranı 1–2,5  Beş vakit namazı eksiksiz kılanlar. Kent-Kır oranı 1–2  Faizli kredi günah değildir. Kent-Kır oranı 1–2,5 Üniversite Öğrencileri:  Köyden gelenler dinî inanç açısından daha güçlü  İlçelerden gelenler, ibadetleri yerine getirmede daha istekli ve tutarlı olarak bulgulanmıştır. (Onay, A. 2004, Dindarlık, Etkileşim ve Değişim, İstanbul.) 6- DİNDARLIK VE YAŞAM ÇEVRESİ (Kır-Kent)

16  Bireyin yaşadığı yer dindarlığının yoğunluğunu ve içeriğinde etkili olur.  Modernleşme dindarlığı azaltır.  Şehirde dinin geleneksel değerlerle bütünleşmiş kontrol etkisi zayıflar.  Din daha da bireyselleştirilerek içselleştirilir;  Ancak diğer taraftan dini yaşantı, özellikle şehrin kenar mahallelerinde, kendi içinde kapalı ve cemaatsel bir yapı arz eder.  Şehir yaşamının getirdiği zorluklar, özellikle namaz, kurban ve oruç gibi ibadetlerin yerine getirilmesinde sorun oluşturabilir.  İnsanlar ibadetleri telafi edebilecekleri yeni formlar üretme arayışına iter. İnsanlar ibadetlerin kolaylık açısından dönüştürülmesi (kurban kesmek ya da oruç tutmak yerine sadaka vermek) seçeneğini tercih edebilir.


"Din Psikolojisi Ders Sunumu -Dindarlığı Etkileyen Faktörler - Hakan ZAFER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları