Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Destekli Öğretim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Destekli Öğretim"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Destekli Öğretim

2 Ders İçeriği Eğitim + Bilgisayar = ? Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) Fen Öğretiminde BDÖ

3 Geçen Haftayı Hatırlayalım
Öğrenci sayısı hızla artmaktadır Bilgi miktarı hızla artmaktadır Öğretmenden beklenen nitelikler değişmektedir Eğitime olan talep hızla artmaktadır Bireysel öğretim gereksinimi

4 Geçen Haftayı Hatırlayalım
Sosyal Gerçekler Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanmış bir topluma hazırlanmalılar… Mesleki Gerçekler Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeliler… Pedagojik Gerçekler Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını zenginleştirecektir…

5 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
ÖĞRETİM ARACI OLARAK (BDÖ) YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR

6 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Öğretim Alıştırma Uygulama Bire-Bir Öğretim Benzeşim Öğretici Oyunlar Problem Çözme Yönetim Uygulamaları Ofis Otomasyonu Veri Tabanı Tablolaştırma Öğretimi Destekleyici Araç Ofis Uygulamaları Çizim Programları Yazarlık Uygulamaları

7 Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır. Bilgisayarın öğrenme-öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılması Eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı olarak bilgisayarlardan yararlanılması 7

8 Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) kavramının ortaya çıkması
Bilgisayarın temel işlevi bilgilerin kayıt edilmesi, işlenmesi, depolanması, değiştirilmesi ve iletilmesini sağlamaktır. Öğrenci kayıtlarının tutulması, personel ve öğrenciler hakkında kişisel bilgilerin dosyalanması, eğitim araştırmaları, yönetimle ilgili işler, öğrenci rehberlik hizmetleri, öğrencilerin bilgilerinin takibi, ölçme ve değerlendirme gibi çok farklı amaçlarla bilgisayarlar eğitimde her alanda kullanılmaktadır.

9 BDÖ kavramının ortaya çıkması
Ancak son yıllarda bilgisayarların idari işlerde veya öğrenci bilgi sistemlerinde kullanımının yanı sıra, öğretim amaçlı olarak kullanımı giderek önem kazanmış ve “Bilgisayar Destekli Öğretim” kavramı ortaya çıkmıştır.

10 BDÖ kavramının ortaya çıkması
Eğitime olan talebin her geçen gün artması, sınıflardaki öğrenci sayısının çoğalması, öğretmen yetersizliği, öğretilecek bilgi miktarının artması, bilgi miktarına bağlı olarak içeriğin karmaşıklaşması, bilgisayarların özelliklerinin giderek gelişmesi, topumun yapısının ve nitelikli insan profilinin değişmesi, çağdaş eğitim anlayışının değişmesi ve eğitimde bireysel farklılıkları öne çıkaran uygulamaların önem kazanması gibi sebepler, bilgisayar destekli öğretimin son zamanlarda üzerinde durulan bir yöntem olarak ortaya çıkmasında ve yaygın kabul görmesinde etkili olmuştur.

11 Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)
Bilgisayar destekli öğretim için literatürde çeşitli tanımlar verilmektedir: BDÖ; psikologlar tarafından geliştirilmiş yeni öğrenme-öğretme ilkelerinin eğitimciler tarafından programlı öğretim ilkeleriyle elektronik araçlara uygulanması esasına dayanan bir öğretme yöntemidir. Bilgisayarın öğrenme ortamı olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendirici, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği ve kendi kendine öğrenme ilkelerini uygulayabileceği bir öğretim yöntemi olarak tanımlamıştır.

12 BDÖ Bilgisayarların ders içeriklerini doğrudan sunma, başka yöntemlerle öğrenilenleri tekrar etme, problem çözme, alıştırma yapma ve benzeri etkinliklerde öğrenme-öğretme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili uygulamalardır. BDÖ; bilgisayarın öğretim sürecine bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, güçlendirici ve yardımcı bir araç olarak girmesidir. BDÖ; öğrencinin karşılıklı etkileşimler sayesinde aktif olmasını, kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını, ses ve animasyonlarla derse karşı motivasyonunun artırılmasını ve bireysel hızına göre ilerlemesini sağlamak amacıyla eğitim-öğretim sürecinde bilgisayardan yararlanma yöntemidir.

13 Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)
BDÖ, öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır. BDÖ, öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisayarda programlanan derslerle ve etkinliklerle etkileşimde bulunduğu, öğretmenin rehber, bilgisayarın ise ortam rolünü üstlendiği etkinlikler olarak tanımlanabilir.

14 İçinde bulunduğumuz bilgi çağında
Bilginin kazanılması, aktarılması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geri besleme Öğrenci etkinliklerinin ve performansının izlenebilmesi Zamandan ve ortamdan bağımsızlığı Öğrencilerin derse motivasyonunun ve aktif katılımının sağlanması Öğretim düzeyinin öğrencinin mevcut bilgileri ve ilerlemelerine göre ayarlanarak bireysel farklılıkların dikkate alınması Öğretimin grafik, resim, animasyon ve ses gibi materyallerle desteklenmesi gibi birçok pedagojik işlevi yerine getirmede önemli bir role sahiptirler.

15 BDÖ – Geleneksel Öğretim
Geleneksel öğretim anlayışında kontrol edilemeyen ve insan öğrenmesine de etki eden pek çok değişkeni kontrol etme imkanı sağlar.

16 BDÖ NE DEĞİLDİR? Öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları (Kelime İşlemci gibi). Kayıtları düzenlemek, ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması (Veritabanı gibi). Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması (Hesap Tablosu gibi).

17 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
Bilgisayar destekli eğitim derste verilecek konuların öğrencilere daha kısa sürede ve sistemli bir şekilde öğretilmesine fırsat vermektedir. Bir konunun öğretiminde kullanılacak yazılım veya materyal, konunun özelliklerine ve öğrencinin gereksinimlerine göre önceden hazırlanırsa, sınıfta yapılacak etkinlikler ve içerik daha önceden planlanan şekliyle sunulabilir ve yeniden bir düzenleme gerektirmez. Ayrıca laboratuarlarda yapılması uzun süren veya tehlikeli olan deneyler bilgisayar simülasyonları sayesinde kolaylıkla ve daha kısa sürede yapılabilir. Bu şekilde hem zaman hem de paradan tasarruf edilir. Öğretmen tahtaya yazı yazmak veya şekil çizmek, öğrencilerin not almasını beklemek, dersi tekrar etmek gibi görevlerden kurtularak, öğrencileriyle daha yakından ilgilenme fırsatı bulabilir.

18 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
Öğrenciler ise bir yandan not almaya çalışırken diğer yandan da derste sunulan kavramları anlamaya çalışmak durumunda kalmazlar. Aksine, kavramlara ilişkin daha fazla uygulama fırsatı bulabilirler. Müfredatın yoğunluğundan bahsedildiği ülkemizde bilgisayarlar hem öğrenci hem de öğretmen için çalışma zamanının daha verimli kullanabilmesine olanak tanır. Bilgisayar Destekli Eğitim öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı verir. Dolayısıyla son yıllarda üzerine vurgu yapılan “bireyselleştirilmiş” ve “öğrenci merkezli” bir öğretimin oluşmasına yol açar. Öğretimin bireyselleştirilmesiyle, her bir öğrencinin özel yetenekleri ve yetersizlikleri olumlu yönde kontrol edilerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanır.

19 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
Öğrenciler bireysel çalışmalar yapabildiklerinden, onların problem çözme ve dikkatlerini bir noktada toplama yetenekleri geliştirilebilir. Öğretmenler, öğrenme hızı diğerlerinden yavaş yada hızlı olanlara göre öğretimlerini yavaşlatmak veya derslerini hızlı işlemek zorunda kalmazlar. Özellikle öğrenme hızı daha yavaş olan öğrenciler, öğretim süreci dışında bireysel çalışarak bu dezavantajlarını ortadan kaldırabilme fırsatı bulabilmektedir. BDÖ’de öğrenci öğrenme ortamının merkezindedir ve öğretmen ona bu süreçte kılavuzluk eder. Böylece öğrenci deneme ve yanılmalarla bilgiyi kendi keşfeder ve araştırır. Öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu ve aktif olması sağlanır.

20 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
Sınıfların kalabalıklığı, müfredatın yoğunluğu ve zamanın sınırlı olması nedeniyle derslerde öğrencilerin her birine soru yöneltmek veya gerekli yerlerde dönütler vermek mümkün olmayabilir. Bu durum öğrenciyi pasif kılacağı gibi, dikkatinin de dağılmasına da sebep olabilir. Ancak etkileşimli bir şekilde düzenlenen yazılım veya materyaller öğrencileri sürekli aktif tutar. Öğrenciler bilgisayardaki sorulara yanıt vererek ve konu veya olay üzerinde düşünerek bir sonraki adıma geçebileceğinden sürekli aktif olmak zorundadırlar.

21 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
Ayrıca, BDÖ’de anında dönüt sağlanması ve sağlanan dönütlerin öğretmeninki gibi herkesin içinde olmaması, öğrenciye rahatlık sağlamaktadır. Sınıfta herkesin içinde öğretmenin kendisine vereceği dönütler bazen öğrencinin kendini kötü hissetmesine neden olabilir. Ancak BDÖ’de anında dönütlerle, bir taraftan öğrencilerin eksiklerinin farkına varmaları ve bunları düzeltmeleri sağlanırken, diğer taraftan da doğru bilgileri pekiştirilerek öğrenmenin kalıcılığı sağlanır. Her ne kadar BDÖ’de öğretimin bireyselleşmesi ve öğrencilerin bireysel olarak çalışması, disiplin problemlerine yol açabilir diye düşünülebilirse de, öğrenciler öğretmenin sürekli kontrolü altındadırlar. BDÖ’de öğretmen rehber konumundadır, öğrencilerin çalışmalarını sürekli denetler ve gerektiğinde öğrencilere yardım veya müdahale eder.

22 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
Özellikle fen konularının öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin en önemli faydalarından biri; gerçek hayatta zaman, mekan ve malzeme kullanımı açısından sıkıntılı deneylerin simülasyon, animasyon ve sanal laboratuar ortamlarıyla gerçekleştirilebilmesine imkan vermesidir. Bu şekilde, gerçek laboratuar ortamında karşılaşılabilecek imkansızlıların, tehlikelerin ve sorunların bir kısmı ortadan kaldırılarak öğrenme-öğretme sürecinin amaçlarına ulaşmasına olumlu katkılar sağlanabilir. Simülasyon programları veya animasyonlarla laboratuarların yetersiz donanımından ve malzemelerin hatalı kullanımdan kaynaklanan sorunlar ve olası tehlikeler ortadan kaldırılmış olmaktadır.  Ayrıca özelikle fen öğretiminde bilgisayar animasyonlarının kullanılması, sunulan içeriğin görsel olarak öğrencinin zihninde kodlanmasına yardımcı olmaktadır. Sunulan içerik hem sözlü hem de görsel olarak zihinde kodlandığında, daha kalıcı ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi daha olasıdır.

23 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
BDÖ ayrıca, özellikle bol alıştırma gerektiren konularda öğrencilere daha fazla uygulama ve pratik yapma fırsatı sağlar. Öğrenciler ders dışında da bireysel olarak istedikleri kadar alıştırma ve uygulama yapabilir. Böylece öğrenciler anlamakta güçlük çektikleri konular hakkında bireysel olarak çalışabilecekleri gibi, yeni öğrendikleri konular üzerinde daha fazla alıştırma yaparak bilgilerini pekiştirilebilirler. Ayrıca öğretmenler de sınıfta alıştırma ve uygulama yaparken geçirecekleri zamanı kazanmış olurlar.

24 Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
BDÖ ayrıca, öğrencinin ilgisini çekebilecek birçok seçeneği sunabilme yetisine sahiptir. Ses, grafik, animasyon ve içerdiği diğer görsel öğelerle, en sıkıcı çalışmaları bile öğrenci için ilginç kılabilir, dikkatlerini konuya odaklayabilir, ilgisi çekilen öğrencinin öğrenme isteği de artacaktır. Ayrıca etkileşimli BDÖ materyallerinde öğrenci deneme ve yanılma yoluyla bilgiyi kendisi keşfedeceğinden, öğrencilerin hem kendilerine güvenleri hem de yaratıcılıkları gelişebilir. Bilgisayarın temel becerilerin öğretimi, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, öğrencilerin problem çözme, kritik düşünme gibi üst düzey becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğu da ifade edilmektedir.

25 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Donanım yetersizlikleri, maliyet, yazılımların sayı olarak ve öğretimsel açıdan yetersizlikleri, nitelikli öğretmen eksikliği, sınıf içi etkileşimi azaltma olasılığı, BDÖ yazılımlarının veya materyallerinin öğretim programlarıyla uyumsuzlukları vb. bilgisayar destekli öğretimde karşılaşılan en yaygın problemler olarak sıralanabilir.

26 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
BDÖ için kullanılacak bilgisayarların donanım özelliklerine dikkat edilmelidir. Bilgisayar teknolojisi hızla geliştiği için, kullanılacak bilgisayarlar kısa sürede sonra işe yaramayacak, istenilen uygulamaları çalıştıramayacak donanım özelliklerine sahip olmamalıdır. Öğretimde kullanılacak bilgisayarlar seçilirken istenilen yazılımları ve programları çalıştırmak için gerekli donanıma sahip bilgisayarlar seçilmelidir.

27 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Bilgisayarların satın alınması, korunması ve bakımı oldukça çok masraflıdır. Bilgisayar teknolojileri çok hızlı olarak değişime uğramaktadır. Bu yüzden bilgisayar teknolojiklerini zamanında takip etmek oldukça zordur. Güncel yazılımları bilgisayarlarda verimli olarak kullanabilmek için donanımlarının da güncellenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla donanım ve yazılımların sürekli yenilenmesi de ek bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

28 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Ülkemizde birçok alanda farklı konularla ilgili hazırlanmış BDÖ yazılımları bulunmasına karşılık bunların sayısı oldukça azdır. Ayrıca, mevcut yazılımlar birçok yönden eleştiri de almaktadır. Mevcut yazılımların en çok eleştirilen yönü öğretimsel niteliklerinin zayıf olmasıdır. Öğrenme-öğretme ortamını ve özelliklerini en iyi bilen eğitimcilerin (öğretmenlerin veya alan eğitim uzmanlarının) bilgisayarla ilgili bilgileri yeterli olmadığından geliştirdikleri yazılımlar profesyonel standartlarda olmamakta, buna karşılık bilgisayar uzmanlarınca hazırlanan yazılımların ise pedagojik yönü zayıf kalmaktadır. Gerek tasarım gerekse öğretimsel açıdan nitelikli ve etkili BDÖ yazılımlarının veya materyallerinin geliştirilmesi için birçok uzmanın birlikte çalışması gerekmektedir.

29 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Ülkemizde BDÖ’nün sınırlılıklarından bir diğeri ise nitelikli öğretmen eksikliğidir. Sınıfında BDÖ uygulamak isteyen bir öğretmenin bilgisayar donanımları, kendi alanında kullanabileceği program ve yazılımlar, BDÖ materyallerinin nasıl geliştirildiği ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Ancak ülkemizde görev yapan öğretmenlerin bu yöntemden nasıl yararlanacakları konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları söylenemez.

30 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Bilgisayarın öğrencilerin sosyolojik ve psikolojik gelişimlerine olumsuz etkilerinin olduğu da literatürde bahsedilen bir diğer özelliğidir. Bazen öğrenciler uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmekte ve dış dünya ile iletişimlerini kesmektedir. Bu durumun öğrencilerin sosyalleşmesini engellediği iddia edilmektedir. Sınıf içerisinde de benzer durum söz konusu olabilir. Eğer BDÖ uygun planlanmamış ise, hem öğretmen-öğrenci hem de öğrenci-öğrenci arasında bulunan iletişim zayıflayabilir. Bu ilişkilerin zayıf olması da sosyal gelişmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. BDÖ uygulamalarında sınıf içi etkileşimlerin ihmal edilmemesine özen gösterilmelidir.

31 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Farklı alanlarda ve konularda hazırlanmış BDÖ yazılımlarının ve materyallerin öğretim programları ile uyumluluğu bazen sağlanamamaktadır. BDÖ materyallerinin eğitim programını destekleyici ve programda belirlenen amaç ve hedefleri öğrenciye kazandırıcı nitelikte olması gerekmektedir. Ülkemizde son birkaç yıldır ilköğretim ve ortaöğretim programlarının değiştirilmesi girişimi söz konusudur. Yazılım ve programların genelde ilişkili olduğu alanın müfredatına, özelde ise öğrenme-öğretme sürecinin özelliklerine göre sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.

32 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Ancak ülkemizde farklı alanlarda ve konularda hazırlanmış BDÖ yazılımlarının ve materyallerin öğretim programları ile uyumluluğu bazen sağlanamamaktadır. Bunun temel sebebi, daha önce de ifade edildiği gibi, bu yazılımların çoğunun eğitimcilerin de içinde olduğu bir ekip tarafından sistemli olarak değil de, bilgisayar uzmanları tarafından ve pedagojik yönü ayrıntılı düşünülmeden hazırlanmasıdır.

33 BDÖ’nün Kuramsal Dayanakları
Öğrenme-Öğretme Kuramlar Yapılandırmacı (Yapısalcı-Oluşturmacı) Bilişsel Davranışçı 33

34 PROGRAMLI ÖĞRETİM TANIM: Öğrencinin;
Öğrenme sürecine etkin katılımını, Kendi öğrenme hızına göre ilerlemesini, Öğrenme sonucunun anında kontrol edilmesini sağlayan bir öğretim yöntemidir. 34

35 PROGRAMLI ÖĞRETİM İLKELER: Küçük adımlar ilkesi
Öğrenmeye etkin katılım ilkesi Anında düzeltme ilkesi Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi Doğru cevaplar ilkesi 35

36 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Küçük Adımlar İlkesi Bilgi, öğrenciyi adım adım ilerlemeye yöneltecek şekilde sunulmalı. Bu adımlar bilginin en küçük birimini oluşturmalı. Bu küçük birimler; basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene önkoşul ilişkilerine göre aşamalı olarak sunulmalı 36

37 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Öğrenmeye Katılım İlkesi Öğrenciye her adımda sorular sorulur. Öğrenci bu sorulara cevap verir ve etkin katılımı sağlanır. Sorulan soru hem bilginin kazanılıp kazanılmadığını yoklar, hem de bilgiyi özümlemede yardım eder. 37

38 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Anında Düzeltme İlkesi Sorulan soruya öğrencinin verdiği cevabın doğru olup olmadığı hakkında dönüt verilmesidir. Cevap doğruysa; Olumlu pekiştireç verilir Sonraki adıma geçilir. Cevap yanlışsa; O anda düzeltme fırsatı verilir. Yanlış cevap düzeltilmeden diğer adıma geçilmez. 38

39 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Bireysel Hıza Göre İlerleme İlkesi Öğrenci bilgiyi, kendi öğrenme hızına göre öğrenir. Zaman sınırı yoktur. Bir gruba bağlı değillerdir. Yavaş öğrenenleri bekleme ya da Hızlı öğrenenlere yetişme derdi yoktur. 39

40 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Doğru Cevaplar İlkesi Öğrencinin, sorulara büyük oranda doğru cevabı vermesi sağlanmalıdır. Sorular, öğrencinin cevaplayabileceği güçlük seviyesinde olmalı Sunulan bilgiyle ilgili olmalı Yeterince ipucu verilmelidir. Öğrenme isteği azaltılmamalıdır. Hata ve başarısızlıktan kaçınılmalıdır. 40

41 İlköğretimde BDÖ Ders sunumu Bire-bir öğretim Alıştırma uygulama
Benzetim Eğitici oyunlar Problem çözme Diğer uygulamalar

42 Ders sunumu (?) Öğretmen konuyu BDÖ materyali sayesinde açıklar, öğrenciler kendi bilgisayarlarından takip ederler. Öğrencilerin BDÖ materyali ile etkileşime girmesinin gerekli olduğu yerlerde öğrenciler kendi bilgisayarlarından yönergeleri takip ederler. Her öğrenciye bir bilgisayarın düşmediği durumlarda, öğretmen bir yansıtıcı ve beyaz perde kullanarak tüm öğrencilerin faydalanmasını sağlayabilir. Bilgisayarlar arasında bir ağın mevcut olması durumunda öğretmen öğrencilerinin çalışmalarını veya verilerini ileride kullanmak üzere saklayabilir.

43 Bire-bir Öğretim Bilgisayar öğretici ortam konumundadır, birbirini takip eden adımlarla içeriği vererek öğretmen gibi davranır, sesli de olabilir. Öğrenci dersi bilgisayardan etkileşimli olarak, adım adım öğrenir. Alıştırma yapar. Öğrenmesini kendi değerlendirir.

44 Bire-bir Öğretim 1.Giriş Bölümü 2.Bilginin Sunulması 3.Soru ve cevap
6.Kapanış 5.Geri Bildirim 4. Cevabı Değerlendirme Bilgisayar öğretim içeriğini sunar. Öğrenciden konu ile ilgili soru veya soruları yanıtlaması istenir. Bilgisayar, belirlenmiş kriterlere göre öğrencinin yanıtını değerlendirir ve geri bildirim sunar. Bilgisayar değerlendirme sonucuna göre bir sonraki adımda ne yapılacağına karar verir.

45 Alıştırma-Uygulama Amaçlı
Bire-bir öğretimden farklı olarak belirli bir konu yada kavramı öğretmek yerine önceden sınıf veya başka bir öğretim ortamında öğretilen konu ya da kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen programlardır. Genel amacı, tekrar etme ve egzersiz yapma suretiyle, öğrencinin öğrendiği yeni bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarabilmesini kapsar. Sorularda kolaydan zora doğru ve verilen yanıta göre bir sıra takip edilir.

46 Benzetim (Simülasyon)
Doğrudan gözlemlenmesi veya tecrübe edilmesi uzun zaman alan, zor veya tehlikeli olan olayların ve deneylerin bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilerek öğrenme ortamında kullanılmasıdır. Gerçek bir durumun temsil edilmesi, gerçeğe uygun bir modelin geliştirilmesidir. Bilgisayarın en etkili öğretim aracı olarak kullanıldığı uygulamalardır. Öğrenilecek teori, yasa veya olayları görselleştirerek, somutlaştırarak ve ilişkilere hareket unsuru katarak öğrencilerin daha kolay anlamalarına yardımcı olur . Ayrıca birden fazla duyu organına hitap eder, etkileşimlidir ve öğrenmenin kalıcılığını sağlar. Örnekler

47 Öğretici oyunlar Bu tür oyunlar eğlenceli olmaktan daha çok, öğretim amaçlı, faydalı ve motive edici oyunlardır. Çocukların olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar alma ve uygulama gibi becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. İnsanların ilgisini çeken ve iyi planlanmış oyunlarla istenilen konuların öğretilmesi amaçlanır.

48 Öğretici oyunlar http://atlantisremixed.org/

49 Problem Çözme Uygulamalar öğrencinin problem oluşturma ve çözme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu uygulamalarda öğrenci bir problemi çözerken, o problemin çözümü için gerekli bilgiyi de öğrenme olanağı bulur. Burada amaç matematiksel işlemlerin arka arkaya yapılması değil, işlemin mantığının ve problemlerin çözümünde çeşitli teknolojilerden yararlanılmasının gerekliliğinin öğrenciye kavratılmasıdır.

50 Diğer BDÖ Uygulamaları
Bilgi Sağlayıcı Bu uygulamalarda bilgisayardan bir sözlük, ansiklopedi veya bilgiye ulaşım aracı olarak faydalanılmaktadır. Internet ve herhangi bir konuda hazırlanmış CD’lerin kullanımı bu tür uygulamaların en yaygın olanlarıdır. Kimya da periyodik tablo ile ilgili uygulamalar da bu alana girebilir. Test En çok kullanılan uygulama türlerinden biridir. Öğrenciler bir konuyla ilgili testleri bilgisayar üzerinden yapabilirler. Testin sonunda doğru ve yanlışlarını, hangi konuda yetersiz olduklarını görebilme fırsatı bulurlar.Ayrıca, öğretmenler de test hazırlarken, uygularken ve değerlendirirken bilgisayarları kullanabilirler.

51 Bilgisayara Dayalı Laboratuar
Sıcaklık, hız, ışık şiddeti, verileri daha hassas bir şekilde toplama (ör: pH değişimi) ve grafik şeklinde gösterme Böylece öğrenciler bilimsel bilgileri daha ilginç ve anlamlı olarak kavrarlar. Laboratuar çalışmalarını kolaylaştırır ve zenginleştirir. Verileri okuma ve kaydetmedeki hatalar ortadan kalkar, verileri daha hassas kaydedilebilir ve kolay analiz edilebilir. Öğrencileri motive etmede (güdülemede) ve laboratuar etkinliklerine katılma arzularını artırmada kullanılabilir Purdue Üniversitesinde genel kimya laboratuarları bu tarzda

52 Uzaktan Erişimli Laboratuar
İnternet yardımıyla gerçek laboratuarlara uzaktan erişimi sağlar. Zaman ve mekan esnekliği Ekonomik Laboratuar paylaşımı Pahalı ekipman paylaşımı Sağlık bakımından daha güvenilir

53 Diğer Uygulamalar Vitrual Laboratuar Blog Wikipedia
Wikipedia Sosyal paylaşım siteleri Facebook, myspace, twitter, vb. Çevrimiçi dosyalama platformu İşbirlikçi öğrenme alanları Çevrimiçi tartışma Bilgi-İletişim

54 Ödev Blog, wikipedia, sosyal paylaşım siteleri, diğer internet temelli ağları ilköğretimde nasıl kullanabiliriz? Görüşlerinizi öğrendiğimiz eğitim-öğretim teori, metot ve teknikleriyle destekleyiniz. Teslim: Gelecek derse kadar ders blogunda yayınlanacak.

55 Referanslar İşman, A., Bilgisayar ve Eğitim. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-34. Hızal, A., Bilgisayar Eğtimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 11, Eskişehir. Odabaşı, F., Bilgisayar Destekli Eğitim: Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. Yaron, D., Karabinos, M., Lange, D., Greeno, J. ve Leinhardt, G. (2010). The ChemCollective: Virtual labs and online activities for introductory chemistry courses, Science, Vol. 328, No Lowe, D., Berry, B., Murray, S. ve Lindsay, E. (2009). Adapting a Remote Laboratory Architecture to Support Collaboration and Supervision, Proc. Sixth Int'l Conf. Remote Eng. and Virtual Instrumentation (REV '09).

56

57

58

59

60 Akçay, H. , Feyzioğlu, B. ve Tüysüz, C. , 2003a
Akçay, H., Feyzioğlu, B. ve Tüysüz, C., 2003a. Kimya Öğretiminde Bilgisayar Benzeşimlerinin Kullanımının Lise Öğrencilerinin Başarısına ve Tutumuna Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3, 1, 7-26. Altın, K., Fizik Dersinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Simülasyon Yazılımıyla Ders Geliştirilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. Ertepınar, H., Demircioğlu, H., Geban, Ö. ve Yavuz, D., Benzeşme ve Bilgisayarlı Öğretimin Mol Kavramını Anlamaya Etkisi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Örnek 1 Örnek 2

61 http://www. chem. iastate
GERİ


"Bilgisayar Destekli Öğretim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları